mozok.click » Правознавство » Система права і система законодавства
Інформація про новину
  • Переглядів: 2869
  • Автор: admin
  • Дата: 8-09-2017, 07:23
8-09-2017, 07:23

Система права і система законодавства

Категорія: Правознавство

ПРИГАДАЙТЕ! |Що таке право?

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: «система права», «галузь права», «норма права», «законодавство».

1. Що являє собою система права

Однією зі специфічних ознак права є його системність, тобто впорядкованість усіх норм права в межах чіткої системи. Відповідно, структура права називається системою права.

Система права — єдність усіх чинних юридичних норм певної держави, що характеризується розподілом за галузями та інститутами права.

ЗАВДАННЯ 1. Розгляньте схему. Як ви розумієте її назву? Чому ми називаємо право системою? Які елементи входять до цієї системи? Чим, на вашу думку, викликана необхідність існування саме такої системи права?

СИСТЕМА ПРАВА

Найбільшим структурним елементом системи права є галузь права. Підставою для поділу норм права на галузі є предмет і метод правового регулювання.

Предмет правового регулювання — суспільні відносини, що впорядковуються за допомогою права, тобто він визначає, що саме врегульовують норми тієї або іншої галузі.

Метод правового регулювання являє собою спосіб впливу права на певну сферу суспільних відносин, тобто показує, як саме відбувається правове регулювання.

Існує багато методів правового регулювання, але основними з них є імперативний та диспозитивний.Імперативний метод правового регулювання заснований на відносинах субординації (підпорядкування) одних суб’єктів іншим. Цей метод характерний для таких галузей права, як кримінальне чи адміністративне право. У правових відносинах, що регулюються за

допомогою такого методу, учасники не є рівноправними, один із них наділений владними повноваженнями, а другий посідає підпорядковане становище.

Диспозитивний метод побудований на рівності сторін і дає можливість вибору альтернативних варіантів поведінки. Цей метод характерний для таких галузей права, як цивільне або господарське. У правових відносинах, що регулюються за допомогою цього методу, учасники є рівноправними і можуть самостійно обирати варіанти своєї поведінки.

Галузь права — сукупність правових норм, що складають самостійну частину системи права та своїм особливим методом регулюють сферу суспільних відносин.

Галузі права, у свою чергу, поділяються на інститути права, що об’єднують споріднені правові норми в межах однієї або кількох галузей права. Галузі права та інститути права відрізняються обсягом відносин, які вони регламентують. Наприклад, цивільне право — це галузь права, у межах якої існує інститут спадкування.

Інститути права поділяють на галузеві, що містять норми однієї галузі (інститут спадкування), та міжгалузеві, що об’єднують норми, які належать до різних галузей права (інститут відповідальності за екологічні правопорушення, інститут приватної власності тощо). Міжгалузевим є, наприклад, інститут формування законодавчого органу нашої держави, що утворюється сукупністю норм, які належать до галузей конституційного права (норми, що встановлюють сам порядок виборів до Верховної Ради України), адміністративного та кримінального права (норми, які встановлюють відповідальність за порушення порядку виборів), фінансового права (норми, які встановлюють порядок та розміри фінансування виборчої кампанії) та деяких інших галузей права.

2. Що таке норма права

Базовим структурним елементом системи права є норма права.

Норма права — обов'язкове, формально визначене правило поведінки загального характеру, що встановлюється, змінюється та припиняється в установленому порядку, виконання якого забезпечується державою, її відповідними органами.

Структурними елементами норми права є гіпотеза, диспозиція та санкція.


Диспозиція — це частина норми права, у якій зазначаються права або обов’язки суб’єктів. Диспозиція є центральною, основною частиною правової норми, яка вказує, описує дозволену (можливу), обов’язкову (необхідну) або заборонену (неприпустиму) поведінку суб’єкта.

Гіпотеза — це частина норми права, де зазначаються умови (обставини), із настанням яких можна або необхідно здійснювати її диспозицію. Призначення гіпотези — визначити сферу і межі дії диспозиції правової норми.

Гіпотеза відповідає на запитання: коли? де? у якому випадку? за якої умови?

Санкція — це частина норми права, у якій зазначаються заходи державного примусу в разі невиконання, порушення її диспозиції (тобто заходи впливу, покарання за порушення закону). Завдання санкції — забезпечувати здійсненність диспозиції правової норми.

Слід пам’ятати, що поняття «правова норма» і «стаття закону» не тотожні, оскільки правова норма — це теоретична конструкція, а стаття закону — це форма та спосіб фактичного викладу правової норми. Тому норма права може бути викладена в різних статтях, різних правових актах або навіть випливати з їх змісту.

За повнотою викладу в статтях нормативно-правових актів розрізняють такі форми (способи) викладу правових норм:

• пряма — в одній статті вміщено всі обов’язкові елементи певної норми;

• відсилкова — в одній статті вміщено не всі обов’язкові елементи норми або не всі фрагменти їхнього тексту, але подається від-силка до тих конкретних статей певного нормативно-правового акта, у яких розміщена відсутня тут частина норми;

• бланкетна — відсутня якась частина правової норми в статті нормативно-правового акта, натомість, міститься відсилка загального характеру до інших нормативно-правових актів.

Правова норма не може існувати без диспозиції, адже саме в ній формулюється певне правило поведінки, заради якого вона створюється. Водночас гіпотеза і санкція можуть прямо викладатися не в кожній нормі права. В одних випадках норми містять вказівку на те, що порушення диспозиції або умов гіпотези тягне за собою санкцію, яку слід самому розшукати в законодавстві, в інших такі посилання навіть відсутні, вони лише маються на увазі. У багатьох правових нормах гіпотеза не формулюється або гіпотеза й диспозиція сформульовані так, що їх неможливо розділити. Якщо гіпотеза відсутня взагалі, то це правило є чинним за будь-яких умов.


ЗАВДАННЯ 2. Попрацюйте із джерелом права. Ознайомтесь зі статтями кодексів та виділіть структурні елементи норми права. Зробіть висновок: чи кожна стаття нормативного акта містить усі елементи правової норми?

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 97. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням заходів виховного характеру

1. Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, може бути звільнено від кримі-

нальної відповідальності, якщо його виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою статті 105 цього Кодексу.

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 992. Відповідальність страховика 1. У разі несплати страховиком страхувальникові або іншій особі страхової виплати страховик зобо

в'язаний сплатити неустойку в розмірі, встановленому договором або законом.

3. Які галузі входять до системи права

Як уже зазначалося, галузь права регулює певну якісно однорідну систему суспільних відносин. Існує декілька підстав класифікації галузей права, однак найбільш поширеним є поділ на галузі публічного та приватного права.

Публічне право регулює публічні відносини підпорядкованих суб’єктів за допомогою імперативного методу правового регулювання. Основною ознакою публічних відносин є те, що в них завжди є підпорядкований суб’єкт. Основними галузями публічного права є:

1) конституційне право — закріплює основи суспільного й державного ладу, форму правління та державного устрою, механізм здійснення державної влади, правове становище особи;

2) адміністративне право — регулює суспільні відносини, що виникають в процесі здійснення державного управління;

3) кримінальне право — визначає види суспільно небезпечних діянь (злочинів) і по-

карання, що застосовуються до осіб, які їх вчинили.

Приватне право регулює відносини, у яких суб’єкти є юридично рівними за допомогою диспозитивного методу правового регулювання. Основними галузями приватного права є:

1) цивільне право — регулює особисті немай-нові та майнові відносини між фізичними та юридичними особами;

2) трудове право — регулює трудові відносини між працівником та адміністрацією підприємства, установи, організації;

3) сімейне право — регулює особисті немай-нові й пов’язані з ними майнові відносини громадян, що виникають із шлюбу та належності до сім’ї.

ЗАВДАННЯ 3. Визначте, якими галузями права регулюються наведені суспільні відносини: 1) збір податків; 2) укладення договору оренди; 3) укладення шлюбу; 4) вибори Президента України; 5) укладення трудового договору.

4. Що таке система законодавства та чим вона відрізняється від системи права

Від поняття «система права» слід відрізняти поняття «система законодавства».

Система законодавства — взаємопов'язана і взаємодіюча сукупність усіх нормативно-правових актів, що мають чинність на території певної держави.

Законодавство є формою існування права: норми права втілюються в законах та інших нормативно-правових актах.

Відмінність між системою права та системою законодавства полягає в тому, що система права характеризує внутрішню структуру права — його зміст, а система законодавства описує його зовнішню сторону — форму. Таким чином, система права та система законодавства співвідносяться між собою як зміст і форма.

Кожна держава має своє законодавство. Законодавство України включає нормативно-правові акти, що поділяються на закони та підзаконні нормативно-правові акти. Крім цього, елементами законодавства України є її міжнародні договори, які були ратифіковані Верховною Радою України.

Структура системи законодавства — це її внутрішня організація, яка виявляється в поділі на галузі та інститути законодавства.

Структура системи законодавства багато в чому подібна до системи права. Як і система права, вона поділяється на галузі та інститути.

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА

Галузь законодавства — це сукупність нормативно-правових актів, що регулюють певну сферу суспільних відносин та характеризуються єдністю змісту, форми й системних зв’язків нормативних приписів. Як правило, галузь законодавства будується навколо центрального нормативно-правового акта, найчастіше — кодифікованого. Наприклад, основним нормативно-правовим актом цивільного

законодавства є Цивільний кодекс України, трудового — Кодекс законів про працю України.

Інститут законодавства — це сукупність нормативних приписів усередині галузі або декількох галузей законодавства, які регулюють певну групу (вид) споріднених суспільних відносин.

Базовим елементом системи законодавства є нормативно-правовий припис. Це закріплене у статті нормативно-правового акта цілісне та логічно завершене судження загального характеру. Нормативно-правовий припис міститься у статті нормативно-правового акта. Саме він виступає формою закріплення норми права.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Незважаючи на те що галузі законодавства зазвичай відповідають галузям права (наприклад, трудовому праву відповідає трудове законодавство), існують галузі законодавства, які не співвідносяться з відпо

відними галузями права (наприклад законодавство про адвокатуру). Натомість існують галузі права, що не мають галузей законодавства, що їм відповідають (наприклад фінансове право).

ВИСНОВКИ

• Однією з ключових ознак права є його системний характер. Система права визначає сукупність його елементів, що характеризується взаємною пов'язаністю та взаємною узгодженістю й розподілом за галузями та інститутами права.

• У галузі права об'єднуються норми права, що регулюють певну сферу суспільних відносин (предмет правового регулювання) із використанням певних засобів правового регулювання (метод правового регулювання). У свою чергу, галузі поділяються на інститути права, що об'єднують споріднені право

ві норми в межах однієї або декількох галузей права.

• Базовим елементом системи права є норма права. Структурними елементами норми права є гіпотеза, диспозиція та санкція.

• Зовнішнє закріплення системи права проявляється в системі законодавства. Як і система права, система законодавства поділяється на галузі та інститути. Базовим елементом системи законодавства є нормативно-правовий припис. Система законодавства та система права співвідносяться як форма і зміст.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять: «система права», «галузь права», «норма права», «законодавство».

2. Наведіть приклади галузей права.

3. Наведіть приклади інститутів права. Якими вони бувають?

4. Заповніть таблицю «Елементи норми права».

5. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне та відмінне.

6. Проведіть міні-дослідження. Користуючись різними джерелами інформації (ЗМІ, спеціальна література, мережа Інтернет), доберіть приклади нормативно-правових актів і проаналізуйте їх зміст. Укажіть назву документа, ким і коли він був створений, кому адресований, визначте його вид за юридичною силою.

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Святокум поглиблений рівень

 


^