mozok.click » Географія » Торгівля. Світовий ринок товарів і послуг
Інформація про новину
  • Переглядів: 1902
  • Автор: admin
  • Дата: 12-11-2017, 21:10
12-11-2017, 21:10

Торгівля. Світовий ринок товарів і послуг

Категорія: Географія

1. Які товари, придбані Вашою родиною за останній тиждень, мають вітчизняне, а які закордонне походження?

2. Розкажіть про переваги та недоліки, які вони мають.

Світовий ринок товарів і послуг. Міжнародне економічне співробітництво відбувається в різних формах. Однією з них є міжнародна торгівля. Торгові операції здійснюються на світовому ринку товарів і послуг. У сучасному світі прогрес кожної країни невіддільний від її участі у світовому обміні матеріальними і духовними цінностями. Нині жодна, навіть найрозвинутіша, країна не може однаково ефективно і якісно виготовляти весь величезний і всезростаючий асортимент продукції та надавати всі можливі види послуг. Часи національної відокремленості й самодостатності минули.

На світовому ринку товарів фірми й окремі товаровиробники взаємодіють зі споживачами їх продукції. Основна маса товарів продається через посередників. На ринку відбувається взаємодія виробництва і споживання, на основі чого формується попит і пропозиція. Основний механізм ринку — це торгівля. Вона є діяльністю, спрямованою на організацію продажу товару або послуги. Послуга корисна споживачеві не як матеріальна річ (товар, виріб), а як діяльність. Нині інформаційні послуги на ринку є особливо цінними, оскільки формують співвідношення між попитом і пропозицією та впливають на саме виникнення попиту.

Основними інфраструктурними елементами ринку товарів і послуг виступають біржі. Біржа є ринковою організацією (установою), де здійснюється продаж великих партій товарів або послуг, цінних паперів, валюти, інформації, науково-технічних розробок, а також наймання робочої сили на основі договорів (мал. 129).Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Зовнішня торгівля складається з експорту й імпорту. Експорт — це продаж

певною країною іншій товарів і послуг. Експорт раніше завезених у країну товарів називається реекспортом. Імпорт є ввозом у країну товарів з інших країн і отримання від них тих чи інших послуг. Торгівля є одним із видів послуг, який полягає в посередницькій діяльності з просування товарів від виробника до споживача. Виробник товарів, як правило, сам не торгує своєю продукцією, оскільки зайнятий іншим, виробничим, видом господарської діяльності. Тому він доручає посередницьку місію між своїми виробами і їхніми споживачами фахівцям, які знають, як реалізувати найбільше їхньої продукції в найкоротші терміни (мал. 130).

Проаналізуйте дані мал. 130 та знайдіть лідерів світової торгівлі на карті.

Торгівля буває гуртова і роздрібна. Гуртова торгівля виступає посередником між безпосереднім виробником товарів і роздрібною торгівлею, яка доносить товар безпосередньо до споживача.

Можна торгувати не лише товарами, але й послугами. Послуга корисна споживачеві, як уже зазначалося, не як матеріальна річ, а як вид діяльності, спрямованої на задоволення запитів споживача.


Назвіть останні послуги, які купували Ви чи Ваша родина.

Міжнародна торгівля — одна з форм міжнародних економічних зв’язків. Вона характеризується трьома головними показ

никами: 1) оборотом; 2) товарною структурою; 3) географічним розподілом. Головним із них є торговельний оборот. Це сума експорту й імпорту країни за певний період, переважно за рік. Співвідношення між експортом й імпортом держави називається балансом зовнішньої торгівлі. Перевищення імпорту над експортом породжує торговий дефіцит країни і, відповідно, зменшення золотовалютних резервів. Навпаки, перевищення обсягів експорту над імпортом, або торговий профіцит, сприяє збільшенню валютних запасів країни. Товарна структура є номенклатурним складом товарів і визначає, що країна продає за кордон чи купує там. Географічний розподіл — це прив’язка відсилання чи отримання товарів до конкретних країн чи регіонів світу (мал. 131).

Проаналізуйте дані мал. 131. Порівняйте їх із даними мал. 130 та зробіть висновки.

Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків, чинники їх формування. Зовнішньоторговельні зв’язки на початку ХХІ ст. визначаються посиленням міжнародної конкуренції в усіх сферах, і в першу чергу в сфері економіки. Все більшу роль починають відігравати регіональні інтеграційні об’єднання, які значною мірою переформатовують звичний механізм зовнішньої торгівлі як у товарному, так і в географічному сенсах. Усе це відбувається на тлі швидкої індустріалізації країн, що розвиваються, і все активніше включаються зі своїми товарами у міжнародну торгівлю. Всі ці тенденції у розвитку зовнішньоторговельних зв’язків визначаються такими чинниками: 1) подальшим прискореним розвитком науково-технічного прогресу (НТП), який вимагає об’єднання зусиль багатьох країн для його реалізації в економіці; 2) поглибленням міжнародного поділу праці; 3) проведенням державами світу зовнішньоторговельної політики, спрямованої на, з одного боку, розширення зон

вільної торгівлі, а з іншого — на протекціонізм, тобто захист вітчизняної економіки від іноземних конкурентів.

При цьому виникає видиме протиріччя між високорозвину-тими країнами, яким вигідна вільна торгівля без будь-яких обмежень, і країнами, що розвиваються, які намагаються шляхом протекціонізму пожвавлювати економічний розвиток окремих галузей.

Протекціонізм — це політика захисту вітчизняних виробників від іноземних конкурентів.

Світова організація торгівлі, Європейський Союз, НАФТА, АСЕАН. Велику роль у розвитку світової і регіональної торгівлі відіграють різні глобальні й регіональні інтеграційні об’єднання. Серед них виділяється Світова організація торгівлі (СОТ). Це провідна глобальна торговельна організація. Її членами нині є 161 країна і декілька країн є кандидатами на вступ до неї. Вона контролює понад 96% обсягів світової торгівлі. Завданням цієї організації є встановлення правил світової торгівлі, боротьба з торговельними обмеженнями, вирішення спірних питань у сфері міжнародної торгівлі товарами і послугами. Нині діяльність СОТ усе більше виходить за рамки лише міжнародної торгівлі. Вона перетворюється на інструмент інтеграції і глобалізації світового господарства.

Європейський Союз (ЄС) — найпотужніше і найбільш висо-коінтегроване економічне та політичне регіональне утворення у світі. ЄС являє собою найвищий ступінь європейської економічної і політичної інтеграції, що базується на трьох засадах: 1) проведенні спільної зовнішньої політики і політики у сфері міжнародної безпеки; 2) створенні економічного союзу зі спільною валютою і відмовою від політичних і митних кордонів у середині союзу; 3) орієнтації на перетворення ЄС у майбутньому на єдину державу федеративного або конфедеративного типу.

НАФТА — класична зона вільної торгівлі в Північній Америці у складі Канади, США та Мексики. Головним завданням цієї організації є подолання митних обмежень у торгівлі між трьома країнами, розвиток раціональної конкуренції, залучення інвестицій у розвиток господарства. Організація не ставить перед собою якихось політичних цілей.


Підготуйте додаткову інформацію щодо подальшої долі НАФТА після обрання у листопаді 2016 року президентом США Дональда Трампа.

АСЕАН — політичне, економічне і культурне об’єднання десяти країн Південно-Східної Азії. Його завданням є розвиток співробітництва між країнами-учасниками як в економічній, так і політичній і культурній сферах. Регіональним лідером цієї організації є Індонезія (мал. 132).

На ринку товарів і послуг основними інфраструктурними елементами виступають біржі — ринкові організації (установи), які здійснюють продаж великих партій товарів або послуг, цінних паперів, валюти, інформації, науково-технічних розробок, наймання робочої сили на основі договорів.

Міжнародна торгівля, як одна з форм міжнародних економічних зв’язків, характеризується трьома головними показниками: 1) оборот; 2) товарна структура; 3) географічний розподіл. Це один із видів послуг, який полягає в посередницькій діяльності з просування товарів від виробника до споживача. Основними статистичними показниками торгівлі країни є обсяги експорту, імпорту та торговельне сальдо.

Тенденції розвитку зовнішньоторговельних зв’язків визначаються такими чинниками: подальшим прискоренням розвитку науково-технічного прогресу, який вимагає об’єднання зусиль багатьох країн для його реалізації в економіці; поглибленням міжнародного поділу праці; проведенням державами світу зовнішньоторговельної політики, спрямованої на розширення зон вільної торгівлі та протекціонізм.

Велику роль у розвитку світової і регіональної торгівлі відіграють інтеграційні об’єднання: СОТ, ЄС, НАФТА, АСЕАН тощо.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

1. Назвіть види торгівлі, схарактеризуйте ознаки поняття «зовнішня торгівля».

2. Проаналізуйте показники зовнішньої торгівлі країн-лідерів.

2. Покажіть на карті головні регіони світової торгівлі.

3. Назвіть країни, які входять до складу ЄС, НАФТА, АСЕАН.

4. Поясніть залежність обсягів торгівлі між країнами від рівня їхнього економічного розвитку та інтеграційних процесів у світі.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Масляк, Капіруліна

 


^