mozok.click » Біологія » Підручник Біологія 9 клас Остапченко, Балан, Поліщук читати онлайн (нова програма 2017)
Інформація про новину
 • Переглядів: 17012
 • Автор: admin
 • Дата: 9-12-2017, 06:21
9-12-2017, 06:21

Підручник Біологія 9 клас Остапченко, Балан, Поліщук читати онлайн (нова програма 2017)

Категорія: Біологія, Підручники

 Рік видання: 2017

 Видавництво: Генеза

 Автори: Л. І. Остапченко, П. Г. Балан, В. П. Поліщук


Читати Онлайн Підручник Біологія 9 клас Остапченко, Балан, Поліщук

 Зміст

 1. Біологія - комплексна наука про живу природу. Рівні організації ...
 2. Вода, її властивості та функції у складі біологічних систем. Інші ...
 3. Поняття про органічні речовини. Ліпіди та вуглеводи
 4. Білки: будова та властивості
 5. Функції білків
 6. Нуклеїнові кислоти. Властивості та функції РНК
 7. Будова, властивості та функції ДНК
 8. Поняття про перетворення енергії в біологічних системах. АТФ
 9. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії
 10. Структура еукаріотичної клітини: поверхневий апарат
 11. Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма, рибосоми, органели ...
 12. Структура еукаріотичної клітини: ендоплазматична сітка, комплекс ...
 13. Структура еукаріотичної клітини: мітохондрії і пластиди
 14. Ядро: будова та функції
 15. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика. Будова прокаріоти ...
 16. Обмін речовин та перетворення енергії в клітині. Біохімічні механ ...
 17. Енергетичний обмін. Кисневий (аеробний) етап
 18. Особливості процесів пластичного обміну. Фотосинтез: світлова фаз ...
 19. Фотосинтез: темнова фаза. Хемосинтез
 20. Особливості організації генів і геномів прокаріотичних та еукаріо ...
 21. Роль різних типів молекул РНК у кодуванні та реалізації спадкової ...
 22. Біосинтез білків
 23. Клітинний цикл, мітоз
 24. Мейоз
 25. Типи розмноження організмів. Cтатеві клітини
 26. Процеси запліднення
 27. Етапи індивідуального розвитку організмів. Ембріональний розвиток ...
 28. Післязародковий розвиток і ріст організмів
 29. Генетика - наука про закономірності спадковості й мінливості орга ...
 30. Методи генетичних досліджень
 31. Закономірності спадковості, які встановив Г. Мендедь. Статистични ...
 32. Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості
 33. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю
 34. Генотип організму як цілісна інтегрована система
 35. Форми мінливості. Модифікаційна мінливість - наслідок взаємодії г ...
 36. Види мутацій та причини їх виникнення
 37. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування
 38. Процес еволюції як універсальна властивість біологічних систем
 39. Еволюційні погляди Ламарка. Теорія еволюції Чарльза Дарвіна
 40. Основні положення сучасної теорії еволюції. Популяція як елемента ...
 41. Видоутворення. Основні напрями еволюційного процесу
 42. Роль різних наук в обґрунтуванні теорії еволюції
 43. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвит ...
 44. Етапи еволюції людини
 45. Основи еволюційної філогенії та систематики
 46. Неклітинні форми життя - віруси. Прокаріоти
 47. Еукаріоти: гриби, рослини, тварини
 48. Екологія. Екосистема та її характеристики
 49. Харчові зв'язки. Потоки енергії в екосистемах. Продуктивність ек ...
 50. Біотичні, абіотичні та антропогенні екологічні фактори
 51. Стабільність екосистем і причини її порушення
 52. Біосфера як цілісна система
 53. Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навкол ...
 54. Завдання сучасної селекції
 55. Особливості селекції тварин, рослин та мікроорганізмів
 56. Огляд традиційних біотехнологій
 57. Генетична (генна) інженерія. Генетично модифіковані організми
 58. Клітинна (тканинна) інженерія
 59. Основні загальні властивості живих систем
 60. Короткий словник термінів з біології за 9 клас

 


В течение предыдущих лет обучения вы ознакомились с разнообразным миром организмов: бактерий, растений, грибов, животных. Вы также подробно изучали строение и процессы жизнедеятельности человека как биосоциальной существа.

В 9-м классе вы познакомитесь с достижениями биологических наук, изучающих химический состав организмов, строение и функционирование клеток и тканей, особенности индивидуального развития, закономерности наследственности и изменчивости. Вы узнаете об общих закономерностях, присущих различным представителям живой природы, и различные уровни организации жизни; В общей знания, приобретенные в течение предыдущих лет обучения.

Приобретенные знания помогут вам лучше сориентироваться в сложном, многообразном и чрезвычайно интересном мире живых существ, которые вас окружают, понять их взаимосвязи со средой жизни. Надеемся, вы поймете чрезвычайную потребность оберегать окружающую среду и улучшать его состояние, охранять и рационально использовать природные ресурсы. Вам будет интересно узнать о современных достижениях био-технологии, генной и клеточной инженерии, ведь от их развития зависит решение насущных проблем человечества: обеспечение продовольствием, разработка новых лекарственных препаратов, мероприятий по охране окружающей природной среды, увеличение продолжительности жизни человека.

Важной составляющей урока биологии являются лабораторные исследования, лабораторные и практические работы. Они помогут вам самостоятельно освоить систему знаний, сформировать специальные и практические умения. Формированию навыков самостоятельной работы, умений поиска нужной информации в дополнительных литературных источниках служить учебные проекты.

Кроме основного материала, учебник содержит и дополнительный, определенным образом выделен в тексте. Это интересные и полезные сведения из различных областей биологии.

Итак, успеха вам в познании сложного и интересного мира живых организмов! Надеемся, что знания, которые вы получите, изучая биологию, вам пригодятся в дальнейшей жизни.


^