mozok.click » Основи здоров'я » Чинники, від яких залежить характер людини
Інформація про новину
  • Переглядів: 3556
  • Автор: admin
  • Дата: 9-01-2018, 10:48
9-01-2018, 10:48

Чинники, від яких залежить характер людини

Категорія: Основи здоров'я

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

• про залежність формування характеру від різних чинників;

• про життєві навички, необхідні для вдосконалення характеру.

Пригадайте!

Які зміни у своєму характері та поведінці ви помічаєте останнім часом? Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «У кожної людини три характери: той, який їй приписують; той, який вона сама собі приписує; і, нарешті, той, який є насправді»? (В. Гюго, французький письменник).

Характер людини. Люди по - різному ставляться до навколишнього світу — до інших людей, колективу, праці, до самих себе — і цим відрізняються одне від одного. Різне ставлення виражається в поведінці, у вчинках людини. Якщо певне ставлення до дійсності й відповідні йому форми поведінки невипадкові для окре -мої людини, а більш чи менш стійкі або постійні, то це означає, що вони стали властивостями її особистості.

Властивості особистості, що виражають ставлення людини до дійсності, завжди утворюють деяке своєрідне поєднання, що становить не окремі особливості людини, а одне ціле, яке називають характером.

Запам 'аТайТе!

Характер (з грецьк. риса, прикмета, ознака, особливість) — це індивідуальне поєднання суттєвих властивостей особистості, що виражають ставлення людини до дійсності й проявляються в її поведінці та вчинках.

Характер — це ставлення, що проявляється в закріплених, звичних формах поведінки. Відзначаючи, що в людини такий от характер, ми розкриваємо систему її ставлень до дійсності й одночасно закріплений, звичний спосіб її поведінки в певній ситуації як прояв цих ставлень (мал. 43). Наприклад, якщо ми відзначає -мо, що скромність — особливість характеру певної людини, то вказуємо, яке її став лення до самої себе й одночасно якою буде її поведінка в певній ситуації та яких учинків можна сподіватися від неї у відповідних умовах. Характер пов’язаний з іншими властивостями особистості, зокрема із здібностями (пригадайте матеріал попередніх уроків) і темпераментом. 

Темперамент людини. Спостерігаючи за поведін -кою дітей і дорослих, за тим, як вони працюють, на вчаються, як реагують на зовнішні впливи, як пережи вають радощі та прикрощі, ми, безсумнівно, звертаємо увагу на індивідуальні відмінності людей. Одні жваві, схильні до бурхливих емоційних реакцій; у праці, на -вчанні нетерплячі, пристрасні. Інші, навпаки, спокійні, малорухливі; почуття їхні слабкі й зовні непомітні. За -значимо, що ці відмінності стосуються не змісту осо бистості, а її деяких зовнішніх проявів. Наприклад, якщо ви поспостерігаєте за учнями вашого класу під час уроку, то побачите, що всі вони дуже різні щодо рухливості, емоційності, збудливості. Саме це й харак теризує поняття «темперамент».

Запам 'аТайТе!

Темперамент — це індивідуальні особливості людини, що визначають динаміку перебігу її психічних процесів і поведінки.

Під динамікою розуміють темп, ритм, тривалість, інтенсивність психічних процесів, зокрема емоційних, а також деякі зовнішні особливості поведінки люди ни — активність, швидкість або сповільненість реакцій.

Темперамент характеризує динамічність особистості, але не конкретизує її пере -конань, інтересів.

Давньогрецький лікар Гіппократ описав чотири темпераменти й назвав їх сангвінічним, флегматичним, холеричним і меланхолійним темпераментами. Через нестачу необхідних знань не можна було в той час дати справді наукову основу вченню про темперамент, і тільки завдяки дослідженням вищої нервової діяль -ності тварин і людини було встановлено, що фізіологічною основою темперамен -ту є поєднання основних властивостей нервових процесів. (Пригадайте вивчене з курсу біології).


Поміркуйте

Як ви розумієте вислів: «Темперамент — це те, що потрібно іноді подолати й завжди використовувати, бо кожному дано щось таке, про що тільки мріють інші»? (Л. Гу-ревич, учений-психолог).

Основні ознаки темпераментів людини. Кожному темпераменту властиві певні ознаки.

Сангвінік — життєрадісний, активний, емоційно врівноважений, кмітливий, допитливий, комунікабельний. У людей сангвінічного темпераменту почуття звичайно яскраво виражені зовнішньо: жвава міміка, різка жестикуляція, швид -кі рухи, мова, непосидючість, жвавість. Видатними представниками цього типу людського темпераменту були С. Людкевич (мал. 44, а), Наполеон Бонапарт і В. А. Моцарт.

Холерик — життєрадісний, надзвичайно рухливий, активний, допитли -вий, непосидючий, імпульсивний, бурхливо реагує на зауваження, емоційно нестабільний, прагне постійно змінювати вид діяльності (не може довго ви -конувати одноманітні завдання, йому швидко набридають ігри), прагне до спілкування. Міміка дуже виразна, мова кваплива. Йому притаманні різні жести, нестримані рухи. Почуття дуже сильні, яскраво проявляються, настрій різко змінюється. У процесі роботи швидко виснажується, і тоді настає різкий спад діяльності. Холериками були, наприклад, В. Стус (мал. 44, б) і М. Робесп’єр.

Флегматик — спокійний, емоційно врівноважений, працьовитий, мовчазний, довго засвоює щось нове, але й довго утримує це в пам’яті, неактив ний, усе прагне осмислити, а лише потім діяти. Почуття флегматика зовні виражаються слабо. Відомим ученим, який мав цей тип темпераменту, був

І. Ньютон.

Меланхолік — надзвичайно емоційний, чутливий, швидко втомлюється, тонко реагує на зауваження, любить бути наодинці із собою. Меланхоліки легко вразливі, тяжко переносять образи, прикрощі, хоча зовні всі ці пере живання виражаються слабо. Люди меланхолійного темпераменту схильні до замкнутості й самотності, уникають спілкування з малознайомими людь ми, часто ніяковіють у незнайомій обстановці. Проте у звичному та спокій ному середовищі люди з таким темпераментом почуваються спокійно й пра цюють дуже продуктивно. Такий темперамент мав, наприклад, Т. Шевченко (мал. 44, в).

Працюємо разом

Рольова гра. Об’єднайтесь у групи з умовними назвами «Сангвінік», «Холерик», «Флегматик», «Меланхолік». Покажіть за допомогою міміки й пантоміми, як людина кожного типу темпераменту: а) нюхає квітку, б) грає з м’ячем, в) піднімає руку на уроці для виступу тощо. Наведіть приклади відомих вам людей (з літературних джерел, кіно- й телегероїв), які мають такі типи темпераменту.

Пізнаємо себе

Дискусія. Спростуйте або доведіть правильність думки про те, що характер людини взаємопов’язаний з її темпераментом.

• Чи є «хороші» і «погані» типи темпераментів?

• Чи можуть проявлятися позитивні якості особистості за наявності будь-якого темпераменту, чи матимуть ці риси певну своєрідність?

Життєві навички, необхідні для вдосконалення характеру. Прояв тих чи інших рис характеру залежить насамперед від здоров’я людини. Заняття фізичною культурою, спортом, загартовування організму сприяють розвиткові вольових якостей і позитивних рис характеру, які дають змогу людям краще пристосовува -тися до соціальних умов, переборювати різні життєві труднощі, жити повноцін -ним життям. Необхідною умовою також є розвиток життєвих навичок, що спри -яють духовному та психічному здоров’ю (мал. 45). (Пригадайте вивчене раніше).

Я вважаю Так. А Ти?

Обговоріть у парах життєві навички, визначаючи їх як п’ять сходинок (пріоритетні — другорядні), у варіантах: а) властиві тільки вам особисто, б) властиві людині, яка, на ваш погляд, є ідеалом. Поясніть ваш вибір.


Життєві навички

1. Самоусвідомлення й самооцінка — позитивне ставлення до себе й інших людей, до життєвих перспектив; уміння реально оцінювати свої здібності та можливості; адекватна самооцінка; уміння адекватно сприймати оцінки інших людей.

2. Навички самоконтролю — уміння правильно висловлювати свої почуття; уміння контролювати прояви гніву; уміння долати тривогу; уміння переживати невдачі.

3. Мотивація успіху та тренування волі — уміння зосереджуватися на досяг -ненні мети; розвиток наполегливості та працьовитості; установка на успіх і віра в себе.

4. Аналіз проблем і прийняття рішень — уміння визначати суть проблеми та причини її виникнення; здатність сформулювати декілька варіантів вирішення проблеми; уміння передбачити наслідки кожного з варіантів для себе й інших людей.

5. Визначення життєвих цілей і програм — уміння визначати життєві цілі, керу -ючись своїми потребами, нахилами, здібностями; уміння визначати пріоритети й раціонально використовувати час; уміння планувати свою діяльність.

Кроки до успіху

Кожна особистість — це індивід з його неповторним поєднанням загальнолюдського, суспільно значущого й індивідуального. Внутрішній світ особистості формується лише в процесі спілкування з іншими людьми. Біологічною основою психофізіологічної індивідуальності людини є типи нервових процесів, типи темпераменту й переважання однієї з півкуль головного мозку. (Пригадайте вивчене з курсу біології). Усі ці характеристики людини є успадкованими. Під впливом зовнішніх умов, виховання та навчання, на базі успадкованих особливостей формується характер людини. На форму його прояву впливає темперамент людини. Так, настійливість у холерика виражається в бурхливій діяльності, у флегматика — у зосередженому обдумуванні.

Доведіть, що ви знаєТе

1. Що таке характер людини?

2. Як темперамент людини пов’язаний з її характером?

3. Які життєві навички необхідні людині для вдосконалення характеру?

Домашнє завдання

Обговоріть з батьками та близькими людьми основні риси темпераментів людини, які ви вивчали на уроці. Визначте, над якими життєвими навичками вам необхідно працювати для вдосконалення характеру.

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Використайте інформаційні джерела та знайдіть інформацію про життєвий шлях видатних людей та їхні риси характеру за категоріями ставлення до себе, інших людей, речей, праці. Проаналізуйте її.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Поліщук

 


^