mozok.click » Всесвітня історія » Термінологічний словник всесвітньої історії за 9 клас
Інформація про новину
  • Переглядів: 2397
  • Автор: admin
  • Дата: 24-01-2018, 13:53
24-01-2018, 13:53

Термінологічний словник всесвітньої історії за 9 клас

Категорія: Всесвітня історія

Аболіціонізм - громадський рух, що домагається скасування певного закону. У США напередодні громадянської війни - рух за негайне скасування рабства Автономія - самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах, передбачених загальнодержавним законом (конституцією)

Аграрна країна - країна з переважаючим сільськогосподарським виробництвом і сільським населенням Аграрні реформи - державні заходи щодо зміни форм земельної власності

Акція - цінний папір, що дає його власнику право отримувати частку прибутку акціонерного товариства та брати участь в його управлінні

Анексія - захоплення, насильницьке приєднання території, що належить іншій державі чи народу Асиміляція - процес, протягом якого окремі, переважно нечисленні, народи внаслідок тривалого спілкування з іншими народами, серед яких вони живуть, засвоюють їхню культуру й мову і поступово зливаються з ними. Асиміляція іноді має насильницький, примусовий характер

Буржуа - у первісному значенні - власник, привілейований громадянин міста, «шанована людина», згодом -володар власності на засоби виробництва, капіталу, який займається промисловою, торговельною й фінансовою діяльністю

Буржуазія - суспільний клас власників певного майна. Частіше - власники капіталу, що отримують доходи в результаті промислової, торговельної, фінансової та іншої підприємницької діяльності

Буржуазна революція - соціальна революція, спрямована проти феодального ладу або його залишків, на встановлення політичної влади буржуазії

Вивіз капіталу - вкладення грошових коштів в економіку іншої країни (будівництво підприємств, залізниць та ін.); надання грошових кредитів урядам іноземних держав з метою отримання прибутків

Гвардія - добірна привілейована частина військ

Геноцид - дії, мета яких полягає в повному або частковому знищенні якоїсь національної, етнічної, расової або релігійної групи; один з найтяжчих злочинів проти людства

Громадянська війна - збройна війна за владу між класами, соціальними групами та політичними угрупованнями всередині країни Громадянські права - сукупність природних і невід’ємних прав та свобод, що належать людині від народження і не залежать від її належності до тієї чи іншої держави

Гуманізм - сукупність поглядів, що визнають високе громадське покликання людини; визнання прав людини на прояв своїх здібностей; вільний розвиток особистості; піклування про благо людини, повага до її гідностіДворянство - привілейований стан феодальної доби, що об’єднував велику земельну аристократію й основну масу середніх і дрібних землевласників

Декабристи - російські революціонери, які в грудні 1825 р. підняли збройне повстання, спрямоване проти самодержавства й кріпосництва

Декларація - політична заява від імені держави, уряду, партії, організації; проголошення основних принципів

Демократія - форма політичної організації суспільства, заснована на визнанні народу джерелом влади, його права брати участь у вирішенні державних справ у поєднанні із широким колом цивільних прав і свобод

Деспотизм - сваволя, самовладдя, жорстоке придушення чужої волі Диктатура - нічим не обмежена влада особи, класу або інших соціальних груп у державі, регіоні, що спирається на силу, а також на відповідний політичний режим

Дискримінація - обмеження чи позбавлення прав окремих категорій громадян за національними, расовими, статевими, соціальними, релігійними та іншими ознаками

Жирондисти - політичне угруповання періоду Великої французької революції. Представляли інтереси торгово-промислової і провінційної земельної буржуазії

Загальне виборче право - одна з основних інституцій виборчого права, що передбачає участь усього дорослого населення у виборах без будь-яких обмежень

Законодавча влада - система органів держави, що мають право приймати закони

Економічні вимоги трудящих - вимоги щодо поліпшення умов і оплати праці, побуту і відпочинку працівників

Еміграція - вимушене чи добровільне переселення людей із власної країни в іншу за політичними, економічними чи іншими причинами

Ідеологія - система ідей і поглядів (політичних, правничих, філософських, релігійних тощо), яка виражає корінні інтереси, ідеали якогось класу або іншої соціальної групи

Ізоляціонізм - термін, пов’язаний із зовнішньою політикою США, в основі якого лежить ідея невтручання у справи країн, що знаходяться поза Американським континентом

Іммігранти - люди, що прибули з інших країн на постійне місце проживання чи на тривалий період

Імперіалізм - державна політика, спрямована на завоювання чужих територій і захоплення колоній, встановлення політичного чи економічного контролю над іншими державами

Імперія - монархічна держава, голова якої носив титул імператора. Імперіями також називались окремі держави, що мали великі колоніальні володіння

Індустріалізація - процес випереджаючого розвитку індустрії (промисловості) порівняно із сільським господарством. Притаманний усім країнам на певній стадії їхнього розвитку

Індустріальне суспільство - поняття, що позначає одну зі стадій суспільного розвитку, яка виникає внаслідок випереджаючого розвитку промисловості і створення індустріальної структури економіки


Канцлер - у XIX ст. керівник зовнішньої політики в окремих європейських державах (Росія, Австрія). У Німецькій імперії - голова уряду

Капітал - матеріальні й трудові ресурси, що використовуються для виробництва товарів і послуг та приносять прибуток Капіталізм - суспільно-економічна система, що заснована на приватній власності на засоби виробництва (предмети і знаряддя праці). У певному розумінні - система вільної ринкової економіки Карбонарії - члени таємного товариства в Італії в першій половині XIX ст., що боролись за національне звільнення і конституційний лад Класи - великі групи людей, що розрізняються за їх відношенням до засобів виробництва і місцем у суспільстві

Коаліція - об’єднання на добровільних засадах для досягнення спільних цілей; політичний або військовий союз держав для спільних дій на міжнародній арені

Колонії - країни чи території, що перебувають під владою іноземної держави і позбавлені політичної та економічної незалежності Конвент - вищий законодавчий і виконавчий орган Першої республіки у Франції в період Великої французької революції (1792-1795)

Конкуренція - боротьба чи суперництво між виробниками товарів та послуг за найбільш вигідні умови їх збуту з метою отримання найвищого прибутку

Конституція - основний закон держави, що встановлює систему та принципи суспільного і державного устрою, визначає основні права та обов’язки громадян

Контрибуція - грошові суми, що сплачувались переможеними державами на користь країн-переможниць

Контрреволюція - активна боротьба повалених класів і соціальних груп проти революції з метою її придушення і відновлення колишніх порядків

Конфедерація - союз держав, що зберігають свій суверенітет і об’єднуються з метою погодження своєї діяльності в окремих цілях Криза (економічна) - різке падіння виробництва в окремих галузях господарства, що веде до масового розорення підприємців і зростання безробіття

Ку-клукс-клан - таємна терористична расистська організація в США, створена в 1865 р. для боротьби проти громадянських прав, здобутих афроамериканцями після скасування рабства

Лібералізм - суспільно-політична течія, що об’єднує прихильників парламентського ладу і свободи підприємництва

Маніфест - особливий урочистий акт (звернення) голови держави або вищого органу державної влади до населення в зв’язку з важливою політичною подією; звернення, декларація політичної партії або громадської організації з програмою або основними принципами діяльності Мейдзі (японською «освічене правління») - офіційна назва періоду правління японського імператора Муцухіто (1868-1912)

Метрополія - держава, що володіє колоніями та напівколоніями Мілітаризм - політика нарощування військової могутності та гонки озброєнь, що проводиться правлячими колами тієї чи іншої держави

Монархія - а) абсолютна монархія - система нічим не обмеженої влади в країні спадкового правителя (монарха); б) конституційна монархія - державний устрій, при якому влада монарха обмежена парламентом, конституцією

Монополія - встановлений однією компанією контроль над виробництвом певних товарів, що дозволяє їй вільно визначати будь-які ціни і отримувати надвисокі прибутки. Велике підприємницьке об’єднання, що повністю контролює певну галузь виробництва, транспорту чи фінансової системи

Муніципальні органи влади - система місцевого самоврядування

Наймит - найманий сільськогосподарський робітник (із безземельних чи збіднілих селян)

Націоналізація - перехід з приватної в державну власність підприємств, землі, банків, транспортної мережі тощо

Національна ідея - ідея боротьби народів за культурну та етнічну єдність країни або національне визволення

Нація - історична спільність людей, якій властива спільність, території, культури і характеру, економічних та соціальних зв’язків

Олігархія - політичне та економічне панування в державі групи людей (буквально - правління небагатьох)

Оренда — найм майна (землі, підприємств, будинків, квартир тощо) за певну плату з правом тимчасового використання

Парламент — вищий представницький орган влади, що обирається населенням і здійснює законодавчі функції

Партія - політична організація, що виражає й захищає інтереси того чи іншого класу, певних соціальних груп і керує їхньою політичною діяльністю

Правова держава - демократичне суспільство, що забезпечує здійснення прав і свобод громадян і функціонує при суворому дотриманні законів

Прибуток — різниця між ринковою вартістю товару і витратами підприємця на виробництво

Привілей - виключне право, пільга, перевага

Пролетаріат - наймані робітники, позбавлені будь-якої власності на засоби виробництва

Промисловий переворот (промислова революція) - перехід від заснованої на ручній праці мануфактури до фабрично-заводської системи машинного виробництва

Профспілки - масові громадські організації, що створюються трудящими для захисту своїх прав


Радикал - прибічник крайніх поглядів, рішучих дій і корінних перетворень у суспільстві

Ревізіонізм - політична течія, що вимагає перегляду застарілих ідей, теорій, партійних програм

Революція - корінний переворот у житті суспільства, радикальні зміни в економічному і соціально-політичному житті країни Резервація - територія для насильницького поселення окремих пригноблених етнічних груп (у США в XIX ст. - корінного населення Америки - індіанців)

Республіка — форма державного правління, за якої верховна влада в країні належить обраним на певний термін представницьким органам влади

Реставрація - відновлення поваленого суспільного ладу або династії, що раніше правила

Реформа - прогресивне перетворення, переустрій певних сторін суспільного життя

Рисорджименто - національно-визвольний рух італійського народу за об’єднання країни і ліквідацію австрійського гніту. У 1861-1870 рр. унаслідок Рисорджименто було утворено об’єднану Італійську державу

Роялісти - прибічники королівської влади, монархії

Світогляд - система поглядів людини на оточуючий світ, на сво є місце в ньому, на відносини з оточуючим середовищем і людьми Сегун - титул військово-феодальних правителів Японії в 1192-1867 рр., за яких імператорську династію було позбавлено реальної влади Соціальний - громадський, пов’язаний з життям суспільства, суспільного ладу

Стагнація (депресія) - застій в економіці, виробництві, торгівлі Стан - група людей, яка володіє закріпленими в звичаях чи законах певними правами, привілеями і обов’язками

Страйк - колективне припинення роботи на підприємстві як засіб боротьби трудящих за задоволення своїх економічних, соціальних чи політичних вимог

Суверенітет - незалежність і самостійність держави у внутрішній і зовнішній політиці

Товар - продукт праці, вироблений для продажу; предмет торгівлі Тред-юніони - професійні союзи у Великій Британії та інших англомовних країнах

Урбанізація - процес зростання міст, збільшення частки міського

населення в країні, зростання ролі міст у житті суспільства

Уряд - вищий виконавчий і розпорядницький орган державної влади

в країні, очолюваний, як правило, прем’єр-міністром

Утопічний - незбутній, нездійсненний, ілюзорний, фантастичний

Утопія - позначення ідеального, недосяжного суспільного ладу,

держави

Федерація - одна з форм державного устрою, за якої кілька державних утворень об’єднуються в одну союзну державу, зберігаючи при цьому певний суверенітет

Фемінізм - рух жінок за надання їм рівних із чоловіками прав у різноманітних сферах суспільного життя

Фермер - власник або орендар ферми - приватного сільськогосподарського підприємства

Ценз - визначені законом умови, що обмежують можливість здійснення певних політичних прав, насамперед виборчих Цензура - система державного нагляду за друком та іншими засобами масової інформації

Шовінізм - проповідування національної винятковості, протиставлення інтересів однієї нації іншим, національна пиха, розпалення національної ворожнечі й ненависті (за ім’ям французького капрала наполеонівської армії Н. Шовена, який пустив у світ фразу: «Французи кращі за всіх, усі гірші за французів»)

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія 9 клас Осмоловський

 


^