mozok.click » Географія » Туризм в Україні
Інформація про новину
  • Переглядів: 1364
  • Автор: admin
  • Дата: 31-01-2018, 04:13
31-01-2018, 04:13

Туризм в Україні

Категорія: Географія

Чи користувалися ви туристичними послугами? Якими саме?

туризм як СКЛАДНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ, ЙОГО ВИДИ. Вирішальну роль у туризмі відіграють споживачі. Їхні грошіобмінюються на туристичні товари або послуги, таким чиномстворюючи «туристичні витрати». Будь-які витрати безпосередньо впливають на ефективність: їх використовують дляспостереження та оцінювання впливу туризму на національну економіку, ті чи інші сектори туристичної індустрії, конкретні підприємства. Розвиток цього виду економічної діяльності найбільше залежить від таких чинників:державної підтримки туризму;добробуту населення;

рівня економічного розвитку фірм-туроператорів, турагенцій та елементів туристичної інфраструктури(готелів, транспорту тощо);

відкритості держави міжнародній спільноті (чинник правової держави);

ефективності рекламної діяльності компаній.

Вираженням ефективності в кількісному вимірі вважають продуктивність. Цей показник включають до звітів, аналізів діяльності організації. У широкому значенні продуктивність — це відношення кількості одиниць на виходідо кількості одиниць на вході. Наприклад, готель, у якомуліжко-місце коштує 850 грн на добу, продуктивніший, ніж заклад, який надає послуги того самого рівня за 1350 грн на добу. Однак якщо при збільшенні обсягу продукції вона має нижчу якість, то констатують зниження продуктивності, наслідки якої підсилюютьсязростанням конкуренції, що набуває глобального характеру. Отже, найважливішим складником продуктивності є якість. Тому в туризмі велике значення має робота менеджерів.Максимальне збільшення внеску туризму до загального економічного добробуту громадян є важливою стратегічною метою розвитку країн. Задопомогою менеджменту можна збільшити чисті економічні вигоди відтуристичної діяльності, тобто забезпечити перевищення економічних результатів над витратами, пов’язаними з функціонуванням туризму.

Щоб з’ясувати вплив туризму на національну економіку країни, необхідно вирішити чотири послідовні завдання:

виміряти валовий внесок туризму до національної економіки, тобто з’ясувати валові економічні вигоди від нього;визначити валові економічні витрати на туристичнудіяльність;

обчислити чистий економічний внесок туризму до національної економіки;

виявити резерви, які можуть збільшити цей внесок.

Для вирішення цих завдань найважливішими є такі показники: особисті витрати громадян, комерційні доходи, державні доходи, частка надходженьвід туризму до ВВП, надходження іноземної валюти від туризму.

ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА. Туристична інфраструктура є цілісною системою, що складається з двох підсистем: соціальної та виробничої, які взаємопов’язані та взаємообумовлені щодо суб’єкта обслуговування. Туристична інфраструктура — це сукупність підприємств,установ і закладів, діяльність яких спрямована на задоволення потреблюдей, котрі потребують оздоровлення або відпочинку, а також шляхівсполучення і транспорту та об’єктів розміщення туристів, що забезпечують умови стабільного функціонування. Інфраструктура певною міроюформує туристичні регіони, сприяє туристичній спеціалізації та профілю господарювання, адже завдяки наявностіінфраструктурних зв’язків між об’єктами визначають якістьобслуговування на тій чи іншій території. До елементівінфраструктури туризму належать заклади, що надають такіпослуги:

проживання (готелі, кемпінги); транспортні;

рекламно-інформаційні й збутові (послуги закладів із бронювання місць у транспорті);

із задоволення пізнавальних, розважальних і побутових інтересів;

торговельних підприємств; юридичних, банківських і страхових установ;контрольно-адміністративних органів (прикордонних,митних та інших служб).


У забезпеченні туристичної діяльності одну з визначальних ролей відіграє готельне господарство (мал. 219). За розмірамиготелі поділяють на чотири категорії: до 150 номерів, від 150 до299, від 300 до 600, від 600 і більше номерів. За вартістю номеріву доларах США на добу (зазначено в дужках) готелі є бюджетні

(25-30); економічні (35-55); середні (55-95); першокласні (95-195), апартаментні (65-125) і фешенебельні (125-145).

На території Татарбунарського району Одеської області розташовується курорт Катранка із 40 базами відпочинку. Це один із перспективних районів туризму в Україні. Він приваблюєекологічно чистою територією та єдністю з природою. Переважно розташований у межах Тузловських лиманів,біота яких перебуває під міжнародною охороною. У зоні курорту є місцягніздування близько 200 видів птахів,28 з яких занесено до Червоної книгиУкраїни.

РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. Рекреаційні ресурси забезпечують відновлення та розвиток життєвих сил людини, витрачених у процесі трудової діяльності. Вони слугують для регенерації здоров’я й підтримки працездатності населення. До рекреаційних ресурсів належать об’єкти та явищаприродного походження, які можуть бути використані длялікування, оздоровлення, відпочинку, туризму. Це — бальнеологічні (мінеральні води, грязі), кліматичні, ландшафтні,пляжні та пізнавальні ресурси.

Важливе значення для населення України та для її національної економіки мають рекреаційні ресурси Карпат і Чорноморського узбережжя. У цих зонах є цілий ряд рекреаційних центрів: Трускавець, Моршин, Свалява, Шкло(Карпатський регіон); Одеса, Скадовськ, Коблеве, ЗалізнийПорт, Гола Пристань (регіон Чорноморського узбережжя).

ОБ’ЄКТИ СВІТОВОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО В УКРАЇНІ. ЮНЕСКО — це Організація об’єднаних націй з питань освіти, науки та культури з головним офісом у Парижі (Франція).До її складу входять 195 країн. Основними видами діяльності цієї міжнародної організації є ліквідація неписьменності,сприяння підготовці національних наукових та освітніхкадрів, охорона культурних і природних пам’яток. Українамає членство в цій організації.

Туристичні об’єкти зі списку ЮНЕСКО, розташовані в Україні, відомі на весь світ (табл. 31). Здебільшого вони належить до категорії культурної спадщини. Значна їхня частина перебуває під охороною, яка здійснюється Україною спільно з іншимикраїнами, зокрема Німеччиною, Словаччиною, Польщею.

Пригадайте з курсу географії 7 класу, що таке список ЮНЕСКО. Які об’єкти природної та культурної спадщини людства, що входять до нього, визнаєте?

Чи є серед цих об’єктів (табл. 31) такі, які розташовані у вашій області? Чи доводилося вам там бувати?Поділіться своїми враженнями від побаченого з однокласниками. Заплануйте екскурсію до культурних і природнихпам’яток України, внесених до спискуЮНЕСКО, та підготуйте матеріали для їхпопуляризації серед ваших однолітків вУкраїні та світі. Для цього створіть сайтабо сторінку в соціальній мережі.

Таблиця 31

Об’єкти культурної та природної спадщини ЮНЕСКО, що розташовані на території України

Продовження таблиці 31

ТУРИСТИЧНІ РАЙОНИ В УКРАЇНІ. Територію України поділяють на чотири рекреаційні регіони (Азово-Чорноморський, Дніпровсько-Дністровський, Карпатський, Кримський) і п’ять рекреаційних районів (мал. 220).Сьогодні найбільше використовують потужності Карпатського та Чорноморського регіонів. У Карпатському, наприклад, діють понад 60 санаторіїв,17 пансіонатів, 10 будинків відпочинку, 70 санаторіїв-профілакторіїв,

120 баз відпочинку, 150 таборів відпочинку для старшокласників і понад 180 заміських дитячих таборів. Основними центрами цього регіону є Трус-кавець та Моршин.

Найважливішим центром Чорноморського регіону є Одеса. Велике значення мають інші курорти: Скадовськ, Очаків, Коблеве, Кароліно-Бугаз.


 

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Збільшення внеску туризму до загального економічного добробутугромадян є важливою стратегічною метою будь-якої національноїекономіки.

2. У нашій державі розташовані сім об’єктів культурної та природноїспадщини ЮНЕСКО.

3. Територія України поділяється на рекреаційні регіони та райони. Нинінайбільше використовують потужності Карпатського й Азово-Чорно-морського регіонів.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Схарактеризуйте туризм як вид економічної діяльності, назвіть основні йогорізновиди.

2. Що охоплюють об’єкти туристичної інфраструктури?

3. Дайте характеристику рекреаційним ресурсам України.

4. Назвіть основні об’єкти культурної та природної спадщини ЮНЕСКО, які розташовані на території України.

5. У чому полягає особливість поділу території країни на рекреаційні регіони та райони?

6. Поміркуйте, як на представлених гербах міст України (мал. 221) відображено їхнірекреаційні особливості. Які саме?

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^