mozok.click » Географія » Сталий розвиток - шлях до подолання глобальних проблем
Інформація про новину
  • Переглядів: 1091
  • Автор: admin
  • Дата: 31-01-2018, 04:24
31-01-2018, 04:24

Сталий розвиток - шлях до подолання глобальних проблем

Категорія: Географія

Чи доводилося вам помічати вияв глобальних проблем людства на території свого населеного пункту?

СТАЛИЙ РОЗВИТОК — СТРАТЕГІЯ ЛЮДСТВА НА XXI СТОЛІТТЯ.

Останні 50 років проблема збереження середовища проживання людини стала однією з найважливіших. Прояви глобальних проблем нині властиві більшості країн світу. Вони обумовлюють нинішній рівень глобалізаціїта стрімке збільшення населення на земній кулі, особливо у другій половині ХХ ст. Так, за 19 останніх століть чисельність населення зрослалише до 1,7 млрд осіб, тоді як за період від 1900 до 2000 року — до 6 млрдосіб. Тобто в середньому за рік населення збільшувалося на 56-70 млносіб. Останнім часом ці темпи дещо уповільнилися й населення щорокузростає трохи більше як на 1 %. На початку 2016 р. на планеті проживали7,3 млрд осіб.

Із цих причин у багатьох країнах світу відбувся бурхливий розвиток промислового й сільськогосподарського виробництва, будівництва, транспорту, сфери послуг. Це супроводжувалося зростанням міськихагломерацій і технополісів, що негативно позначилося на природному середовищі, й потребувало залучення до виробництва додаткової кількостіресурсів. Наслідком цього стало скорочення деяких життєво важливихресурсів — лісових, земельних і водних, а також надмірне забрудненнядовкілля в багатьох регіонах земної кулі.

Надто загрозлива ситуація склалася в економіці — у сфері експлуатації мінерально-сировинних родовищ, передусім у видобуванні паливно-енергетичних ресурсів: кам’яного вугілля, нафти і природного газу. Їх вичерпність і невідновлюваність стає дедалі більшою загрозою для людства. Запасів цих ресурсів у надрах за нинішнього рівня споживання залишилося на 50-250 років. Значною мірою відчувається нестача окремихруд кольорових металів та інших невідновних ресурсів.Сучасні екологічні проблеми породжені технологізацією та індустріалізацією світової економіки. У їх розв’язанні вирішальна роль належить науці й новим технологіям. Новітні досягнення вселяють надії на збереження здорового для людини життєвого середовища.

Нині спостерігається спад темпів та обсягів приросту населення, особливо в розвинених країнах. Ці ж процеси відбуваються в Україні. З певних соціально-економічних причин за 10 попередніх років населення нашої держави скоротилося на 4,5 млн осіб. Водночас посилюється прагнення до підвищення добробуту людей в усіх країнах світу. Ті держави,що досягли високого рівня життя, продовжують нарощувати споживання товарів і послуг, інші — прагнуть подолати або скоротити прірву, якавідокремлює їх від багатих. Це неминуче супроводжується збільшеннямвикористання природних ресурсів, подальшим забрудненням навколишнього середовища. Який же вихід із цього становища?

Світова спільнота тривалий час переймається цією проблематикою. У 1992 р. Всесвітньою конференцією глав держав і урядів у Ріо-де-Жанейро була офіційно проголошена ідея сталого розвитку. Вона передбачає, з одного боку, прагнення досягти однакового рівня життя

населення всіх країн світу і його подальше поступове зростання, а з другого боку — скорочення споживання природних ресурсів та їх відтворення. Значною мірою це стосується невідновних природних ресурсів. Таким чином, бідним країнам треба наздоганяти багаті, не крокуючи слідом заними, що неминуче пов’язано з хижацькою експлуатацією природних багатств. Багатим країнам, спираючись на нові здобутки науки, належитьскорочувати споживання природних ресурсів, передусім невідновлю-вальних, переходити на інші види матеріалів та енергії, повсюдно на планеті поширювати прогресивні ресурсонемісткі безвідходні технології. Тазрештою усьому світовому співтовариству слід припинити забруднюватидовкілля, необхідно також забезпечити біологічну рівновагу та якісневідтворення навколишнього середовища.


УКРАЇНА І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ. Проблема війни і миру тривалий час обходила Україну. Проте у 2014 р. сталася анексія Росією Кримського півострова. Знехтувавши міжнародним правом, російські війська анексували частину території України, за що тепер РФ зазнала міжнародних санкцій. Крім цього, Російська Федераціґ розв’язала воєнні діїна сході нашої держави в Донецькій та Луганській областях, де силовівідомства України проводять антитерористичну операцію (АТО). Тож боротьба з міжнародним тероризмом в Україні здійснюється не на словах, анасправді.

Важливою глобальною проблемою є екологічна, актуальність якої у зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу й далі зростатиме. Вонастосується охорони багатьох елементів довкілля: атмосферного повітря, мінерально-сировинних ресурсів, поверхневих і підземних вод,морських басейнів, ґрунтів, біоти — усього середовища життяі праці людини. Охорона навколишнього середовища в Українімає винятково важливе значення. Це пояснюється насампередтим, що техногенне навантаження на її природу майже в п’ятьразів перевищує такий показник у країнах Західної Європи.Адже саме в Україні відбулася найбільша в історії людстватехногенна катастрофа — вибух на Чорнобильській АЕС. Роз-ораність земель у нашій країні досягла майже 80 % сільськогосподарських угідь і близько 60 % усієї площі країни. Такіпоказники є найвищими в Європі. Великих масштабів і високоїтериторіальної концентрації набули екологічно шкідливі виробництва теплової та атомної енергетики, чорної металургії,хімічної, нафтохімічної та вугільної промисловості на Донбасі,у Придніпров’ї, Прикарпатті, на півночі Криму і в деяких інших регіонах. На ці підприємства припадає близько 80 % усіхшкідливих викидів в атмосферу. Дуже забруднюють повітрятеплові електростанції. Наприклад, потужна Бурштинська ТЕСвикидає в атмосферу 85 тис. т сірчистого ангідриду, 15 тис. токсидів азоту. Потерпають від надмірних викидів підприємствтакі українські міста, як Маріуполь, Кривий Ріг, Кам’янське.Щоправда, останнім часом забруднення довкілля в Україні набагато зменшилося, але це аж ніяк не повинно відсувати проблему охорони довкілля на задній план.

Україна займає лише 5,7 % площі Європи, але на її території налічується близько 40 % європейських судинних рослин (папороть, хвощ тощо). Збереження і примноженняцих великих природних багатств — наш загальнолюдськийобов’язок.

Важливим напрямом природоохоронної діяльності в Україні є розвиток заповідної справи — організація нових природних заповідників, національних парків, заказників тощо. Адже Україна має найбільшув Європі територію.


ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Глобальні проблеми людства можуть виявлятися в будь-якій частиніземної кулі.

2. Ідея сталого розвитку є однією з основоположних у сучасному світі.

3. Україна є ареною прояву глобальних проблем людства.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Схарактеризуйте ідею сталого розвитку. Чим вона обумовлена?

2. Яким чином глобальні проблеми людства проявляються на території України?

3. Опишіть прояв проблеми війни та миру й екологічної проблеми в Україні.

4. Як ви розумієте висловлювання Індіри Ганді й Джона Кеннеді (на полі)?Наскільки вони актуальні сьогодні для усього світу й України?

Ми хочемо миру, бо є інший шлях боротисяпроти бідності, хворобі байдужости.

Індіра Ганді, 1966 р.

Народи світу ніколи не мали так багато чоговтратити або здобутияк зараз. Разом ми повинні врятувати нашупланету, або разомзагинути у вогні. Миможемо і мусимо врятувати її, й тоді отримаємо вічну вдячністьвід людства, як миротворці, а також вічнеблагословення Боже.

Джон Кеннеді, привітальне словоперед ГенеральноюАсамблеєю ООН,25 вересня 1961 р.

Проведіть ДОСЛІДЖЕННЯ

Прояв глобальних проблем у своєму регіоні

Завдання:

1. Складіть чіткий перелік глобальних проблем людства, використовуючиматеріал попередніх параграфів.

2. Підкресліть у переліку ті проблеми, які чітко проявляються на територіївашої області.

3. Опишіть ці глобальні проблеми, зазначивши характер їх вияву в області,де ви проживаєте.

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень

1. Укажіть державу, яка не є членом «Ядерного клубу». А СШАБ Китай

В Німеччина Г Велика Британія

2. Зазначте перелік країн, які найбільше потерпали останнім часом від терористичних актів.А США, Велика Британія, Німеччина

Б Індія, Іран, Туреччина В Єгипет, Італія, УкраїнаГ Ізраїль, Алжир, Колумбія

3. Укажіть, коли й де була започаткована ідея сталого розвитку.

4. Назвіть три регіони світу, де найбільше виявляється екологічна проблема.

5. У яких країнах гостро відчувається проблема голоду?

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^