mozok.click » Географія » Структура світового господарства. Світове господарство в період науково-технічного прогресу
Інформація про новину
  • Переглядів: 2314
  • Автор: admin
  • Дата: 20-08-2017, 19:09
20-08-2017, 19:09

Структура світового господарства. Світове господарство в період науково-технічного прогресу

Категорія: Географія

1. Пригадайте структуру господарства України.

2. Укажіть галузі спеціалізації господарства нашої країни.

1 СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА.

що таке інфраструктура? визначення

Світове господарство має власну будову (структуру), тобто складається з різних за величиною галузевих і територіальних підрозділів. Галузі, у свою чергу, об’єднуються в сектори, а господарства окремих країн — у регіони. Виділяють такі галузі: промисловість, сільське господарство, будівництво, виробнича і невиробнича інфраструктура.

До інфраструктури належать транспорт, зв’язок, матеріально-технічне забезпечення, соціальні й освітні установи, іригаційні споруди, мережі електропостачання та інші інженерні комунікації (водо-, тепло-, газопостачання).

Назвіть інфраструктурні утворення, які є у вашому регіоні. Пригадайте з курсу історії, що таке акведук. Які іригаційні споруди використовували давні землеробські цивілізації?

Галузі світового господарства та їхні підрозділи об’єднуються в такі сектори (мал. 1):

• первинний — сільське, лісове господарство та добувна промисловість);

• вторинний — обробна промисловість, електроенергетика, будівництво; як сировину використовує готову продукцію первинного сектору;

• третинний — сфера послуг (фінанси, наука, освіта, охорона здоров’я, туризм тощо), торгівля, зв’язок, транспорт.

Назвіть продукцію, яку випускають підприємства кожного із трьох секторів економіки.

Деякі вчені вважають, що нині реальна структура світового господарства є такою: сільське господарство — 5,9 %, промисловість — 30,5 %, сфера послуг — 63,6 % (див. таблицю).

Таблиця

ВВП НАЙБІЛЬШИХ ЕКОНОМІК СВІТУ ЗА СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ (2015 р.)

 На основі даних таблиці розрахуйте частку, яку складає номінальний ВВП США, Китаю, Японії та Росії від загальносвітового. За допомогою карт атласу визначте кількість населення цих країн. Зробіть висновки.

Для територіальної структури теж характерні зміни. Відбувається територіальний перерозподіл світового виробництва; спостерігається тенденція переміщення сфери надання послуг із Європи й США до країн Азії та Латинської Америки. Питома вага Африки в територіальній структурі світового господарства залишається сталою й становить близько 3 %.

 

2 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО В ПЕРІОД НТП.

Науково-технічний прогрес (НТП) усе більше впливає на структурні зміни світового господарства, постійно змінюючи співвідношення його найважливіших структурних підрозділів. Під впливом НТП постійно зменшується частка сільського господарства та добувної промисловості. Натомість зростає питома вага та роль обробної промисловості.

Причини цього явища також визначає НТП. Зменшується матеріаломісткість виробництва, мінеральна сировина природного походження інтенсивно замінюється штучною. У той самий час різні територіальні частини світового господарства все ще перебувають на різних рівнях соціально-економічного розвитку. Тому в розвинених країнах частка промисловості зменшується, а в країнах, що розвиваються, навпаки, — зростає.

Тенденції впливу НТП на світове господарство найкраще ілюструють структурні зміни в господарстві США. Тут створено найбільш сприятливі умови для впровадження досягнень НТП в економіку. Структурна перебудова господарства під впливом НТП в американському суспільстві супроводжується зростанням ролі нематеріальних галузей господарства — науки, інформації та інформатизації, які активно доповнюють галузі матеріальні (сировинні, енергетичні, техніко-технологічні). Знижується частка базових галузей матеріального виробництва — сільського й лісового господарств, добувної та обробної промисловості. Майже всі галузі важкої промисловості поступово втрачають роль фундаменту економіки.

Визначальною характеристикою техніко-технологічного переоснащення господарства всіх розвинених країн світу є дедалі більше спрямування на ресурсозбереженість. Загальне підвищення ефективності господарства забезпечується переважно посиленням економії

всіх видів ресурсів (трудових, сировинних, енергетичних, фінансових тощо).

Розгляньте схему на мал. 2 (с. 16) та усно доповніть її. Наведіть приклади рекреаційних ресурсів України, світу та ресурсів Світового океану.

Під впливом НТП у галузевій і територіальній структурах господарства відбуваються істотні зміни. У високорозвинених країнах зростає роль високотехнічних і наукоємних виробництв. У країнах, що розвиваються, посилюється спеціалізація на ресурсо- і трудомістких галузях (нафтопереробна, металургійна, хімічна, легка).


Важливого значення набуває екологічний чинник, завдяки дії якого до країн, що розвиваються, переносять так звані «брудні» виробництва (нафтохімія, чорна та кольорова металургія тощо).

Важливою тенденцією у зміні галузево-територіальної структури світового господарства є підвищення територіальної ефективності в розміщенні промисловості. Тобто відбувається подальша концентрація виробництва передусім у морських портах, які стають своєрідними сировинними базами розвинених країн. Посилюється орієнтація виробництва на висококваліфіковану робочу силу, що проявляється в переміщенні промисловості до районів із більш сприятливою екологічною ситуацією.

Глобалізація світового господарства дедалі більше залучає до нього відсталі країни, підвищуючи їхній загальний соціально-економічний рівень.

ВИСНОВКИ

• Світове господарство складається з різних за розмірами галузевих і територіальних підрозділів, які об'єднуються в сектори: первинний (сільське господарство та добувна промисловість), вторинний (обробна промисловість, електроенергетика, будівництво), який використовує сировину попереднього, і третинний — сфера послуг (фінанси, наука, освіта, охорона здоров'я, туризм, торгівля, зв'язок, транспорт).

• Галузева й територіальна структура світового господарства формується під впливом НТП. Зменшується частка сільського господарства та добувних галузей, зростає частка й роль обробних галузей промисловості. Зменшується матеріаломісткість, виробництва орієнтуються на ресурсозберігаючі технології, мінеральна сировина природного походження замінюється штучною, важливого значення набуває екологічний чинник.

ЗАПИТАННЯІ ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняття «світове господарство». Охарактеризуйте його структуру.

2. Як ви зрозуміли поняття «науково-технічний прогрес»? На які галузі та як він впливає?

3. Охарактеризуйте тенденції розвитку світового господарства в епоху НТП.

4. Поясніть, чому відбувається зміщення технологій виробництва від традиційних до наукоємних, технологій створення науково-промислових комплексів, транснаціональних корпорацій.

5. Чому в сучасному світі розширюється обмін послугами, інформацією, науково-технічною документацією?

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Масляк, Капіруліна

 


^