mozok.click » Правознавство » Право і закони в житті людини й суспільства
Інформація про новину
  • Переглядів: 7259
  • Автор: admin
  • Дата: 8-09-2017, 07:10
8-09-2017, 07:10

Право і закони в житті людини й суспільства

Категорія: Правознавство

ПРИГАДАЙТЕ!

1. Де виникли перші в історії людства держави?

2. Які правові пам'ятки є найдавнішими?

1. Які чому в людському суспільстві з'явилися право і закони

Розвиток людського суспільства нерозривно пов’язаний зі становленням правових норм.

З ускладненням відносин між людьми виникала потреба й у більш складних та детальних законах, які б регулювали людську поведінку.

Однією з найдавніших збірок законів, що збереглися до нашого часу, стали закони Хам-мурапі, створені у Вавилоні у XVIII ст. до н. е.

Цей документ містив норми як кримінального права (тобто встановлював покарання за злочини), так і цивільного права, регулюючи майнові відносини жителів Вавилону.

У II ст. до н. е. — II ст. н. е. в Індії були створені закони Ману. Поряд із суто релігійними нормами індуїзму цей документ містив правила здійснення правосуддя, набуття власності, поради щодо управління державою.

Закони Давньої Греції не збереглися до нашого часу, і ми їх знаємо лише із праць античних істориків та філософів. Так, в Афінах першими відомими законами стали закони Драконта (VII ст. до н. е.), що відрізнялися надзвичайною суворістю: навіть за незначні злочини встановлювалася смертна кара. Звідси й походить вираз «драконівські закони».

Пізніше, наприкінці VII — на початку VI ст. до н. е. їх змінили закони Солона. Вони впорядкували державний устрій Афін, ставши основою для подальшого формування демократичного устрою. У Спарті діяли закони Лікурга (VIII ст. до н. е.), у яких знайшли відображення мілітаристичний устрій та надзвичайно високий рівень втручання держави в повсякденне життя громадян.

У Давньому Римі були укладені закони 12 таблиць. На жаль, вони не збереглися до наших днів, але ми можемо частково відтворити їх текст за цитатами римських юристів.Зокрема, вони містили норми сімейного, кримінального, спадкового права тощо. Закони 12 таблиць стали основою для формування римського права, яке прямо чи опосередковано й досі має величезний вплив практично на всі сучасні правові системи. Римляни вважали створену ними правову систему одним зі своїх найбільших досягнень. За часів пізньої імперії, у 529 р, комісія на чолі з юристом Требоніа-ном уклала за наказом імператора Юстині-ана Звід цивільного права, який об’єднав та впорядкував напрацювання римських юристів у всіх сферах права (приватне, публічне), правові акти імператорів, у тому числі акти самого Юстиніана (частина Зводу відома як Кодекс Юстиніана). Саме із цим документом був пов’язаний початок поширення римського права в Західній Європі.

Із падінням Західної Римської імперії та утворенням нових держав германських племен у Європі почали з’являтися «варварські правди». Найвідомішою є Салічна правда, яка діяла в Королівстві франків. Джерелами правд варварських племен було звичаєве право германців. Вони регулювали передусім судове вирішення спорів, як майнових, так і з приводу скоєних злочинів (наприклад завдання тілесних ушкоджень, убивства). Схожою за змістом на «варварські правди» є й перша важлива пам’ятка права на українських землях Руська правда, укладена за часів правління Ярослава Мудрого (1016—1054) та доповнена за його синів. Вона містила норми кримінального, спадкового, торговельного та процесуального права і мала значний вплив на розвиток права на українських землях.

ПРИГАДАЙТЕ! Як саме вплинув перший звід законів на суспільно-політичний розвиток Київської держави? У яких ще державах судочинство здійснювалося з використанням норм Руської правди?

2. Які правові знання і навички мають отримати сучасні українські дев'ятикласники


ЗАВДАННЯ. Ознайомтеся з наведеними нижче висловлюваннями. Як ви розумієте їх зміст? Як вони пов'язані між собою та з метою предмета «Основи правознавства», який ви вивчатимете в 9 класі? Як би ви визначили мету навчального курсу, спираючись на наведені висловлювання?

• Те, чого сьогодні навчається в класі одне покоління, стане нормою життя наступного. (А. Лінкольн)

• Право не повинне так регулювати життя, щоб людина втратила свободу дій. Право за своєю суттю має давати орієнтири, але напрямок людина обирає сама.

А далі діє принцип: дозволено все, що не заборонено. У нас є суд, свобода сторін, які можуть домовитися тим або іншим чином. Неможливо (та й не потрібно) закріплювати в законі всі можливі варіанти поведінки людини. (А. Сулейманова)

Успішність людини в сучасному світі значною мірою визначається тим, як побудовані її відносини з найближчим оточенням, громадою, державою. На уроках правознавства в 9 класі ви маєте з’ясувати, яку важливу роль у впорядкуванні суспільних відносин відіграє право. Отже, головною метою вивчення цього курсу можна визначити підготовку до активного життя у правовій державі, де знання своїх прав, уміння їх реалізувати та захистити, виконання своїх обов’язків є нормою для кожного громадянина.

Ви матимете нагоду отримати більш системні уявлення про державу та право, а також уміння використовувати їх у практичному житті. На

вас чекає знайомство з положеннями теорії держави та права, на основі яких ви зможете зрозуміти державно-правові реалії України.

Курс також покликаний підвищити ваш рівень обізнаності з таких питань: соціальні норми взагалі й правові зокрема; сутність і структура системи права, галузі права, правовідносини, правопорядок, правопорушення та юридична відповідальність.

Відомо, що існують різні причини дотримання людиною правових норм: хтось робить це з остраху перед покаранням, інші — свідомо, розуміючи соціальну цінність права, необхідність дотримуватися положень права з метою забезпечення загального суспільного порядку. Зрозуміло, що в демократичній державі має бути якомога більше людей, які поважають право і свідомо дотримуються його норм.

Громадяни демократичної держави не тільки мають право вибору, але й несуть великий тягар відповідальності за свій вибір — навчального закладу, місця роботи, супутника життя, представників органів державної влади та місцевого самоврядування тощо. Як не помилитися у виборі? Крім знання й розуміння правових норм і принципів їх реалізації, у пригоді, звичайно, стануть уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися право-

вими актами, юридичною літературою. Не будуть зайвими навички діяти згідно з нормами права в конкретних життєвих ситуаціях, сформовані під час вивчення курсу.


Цей підручник укладено на основі Навчальної програми з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (для класів із поглибленим вивченням предмета). Відповідно до неї, з урахуванням окресленої мети та завдань курсу підручник містить вступ та вісім розділів:

• Основи теорії держави.

• Основи теорії права.

• Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність.

3. Як працювати за підручником

Отже, підручник включає вісім розділів, кожен із яких, у свою чергу, містить певну кількість тем, що розкривають його зміст. Кожна тема висвітлюється в межах одного параграфа.

На початку розділу розміщено очікувані результати, яких ви маєте досягти після його опанування.

Запитання і завдання рубрики «Пригадайте!» спонукатимуть вас повторити матеріал, розглянутий на уроках історії чи попередніх уроках правознавства, що допоможе краще засвоїти нову тему. Рубрика «Поміркуйте!» дасть вам змогу дещо під іншим кутом розглянути відомі речі: порівняти, зробити висновки, висловити своє бачення розв’язання тієї чи іншої проблеми.

Перед текстом параграфа вміщено основні поняття, передбачені програмою курсу. Їх тлумачення в тексті теми виділені кольором.

Зверніть увагу, що кожен параграф, крім основного тексту, містить завдання, мета яких — допомогти вам пов’язати теоретичні положення та життєві реалії, зрозуміти, де і коли вам знадобляться знання права. Виконуючи завдання, ви зможете застосувати щойно здобуті знання.

Окремі параграфи містять додаткову інформацію, яка доповнює основний текст або ілюструє прикладами. Вона подана під рубрикою «Для допитливих».

Після тексту параграфа наводяться висновки — стислий виклад ключових положень теми.

Вивчення кожного параграфа завершується низкою запитань і завдань. Пам’ятайте, що їх

• Основи конституційного права України.

• Основи цивільного права України.

• Основи сімейного і трудового права України

• Основи адміністративного і кримінального права України.

• Якщо право — це професія.

При цьому перші три розділи розкривають загальнотеоретичні положення, що характеризують державу і право як соціальні явища. Наступні чотири — присвячені характеристиці держави Україна та її правової системи, правовідносинам, учасниками яких є неповнолітні особи. Останній розділ відкриє для вас світ юридичних професій.

виконання є неодмінною складовою успішної роботи над темою. Завдання різні за складністю та формою. Вони покликані акцентувати вашу увагу на найважливіших питаннях теми, закріпити здобуті знання, допомогти узагальнити вивчене. Водночас запропоновані завдання спрямовані на те, щоб пов’язати ці знання з вашим життєвим досвідом. Вони також дадуть вам можливість проявити свої дослідницькі здібності.

У підручнику ви зустрінете такі типи завдань.

• Дайте визначення понять. Право, як і кожна наука, базується на системі понять. Щоб розуміти мову права, треба розуміти зміст понять, які ця наука використовує. Ці поняття будуть зустрічатися вам у нормативних актах, пресі, документах, які ви згодом укладатимете. Отже, варто їх розуміти.

• Виберіть правильний варіант відповіді. Завдання, які передбачають вибір правильного варіанта з кількох запропонованих, є надзвичайно поширеними в усіх шкільних предметах. Виконання таких завдань під час вивчення правознавства урізноманітнить вашу роботу.

• Доповніть схему. Більшість правових понять і явищ являють собою систему, зрозуміти яку буде значно простіше, подавши її у вигляді схеми. Схеми часто зустрічатимуться вам безпосередньо в темах — вони ілюструватимуть текст. У завданні вам необхідно буде доповнити схему елементом, якого не вистачає. Для цього краще перенести схему

в зошит, у разі потреби звернутися ще раз до тексту підручника. У результаті виконання завдання ви матимете не тільки більш міцні знання, а й викладення частини теми в зошиті (конспект).

• Подайте у вигляді схеми. Цей тип завдань складніший, ніж попередній, але й більш цікавий. Схему ви будете складати самостійно, самостійно виокремлювати її елементи й встановлювати між ними зв’язки. Як зразок можна використовувати схеми, вміщені на сторінках підручника.

• Порівняйте поняття. Для того щоб порівняти поняття, необхідно знайти в них спільне та відмінне. Виконання завдань такого типу передбачає глибоке розуміння сутності понять, яке досягається через аналіз їх змісту.

• Попрацюйте із джерелом права. Завдання під такою рубрикою передбачають роботу з уривками з нормативно-правових документів. До текстів будуть запропоновані різні питання, які слід опрацювати самостійно, у парах або групах. Мета таких вправ — допомогти вам навчитися розуміти специфіку мови нормативно-правових актів, використовувати правові норми для вирішення життєвих ситуацій.

• Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору. До цього типу віднесено завдання, які характерні для правознавства і надають вам можливість виступити в ролі адвокатів, тобто надати кваліфіковану консультацію, спираючись на положення закону.

• Заповніть таблицю. Цей тип завдань допоможе систематизувати здобуті знання. Таблиця, виконана в зошиті, буде ще однією складовою вашого конспекту теми.

• Цікава ваша думка! Рівень правової культури людини визначається не тільки рівнем правових знань, сформованістю вмінь реалізовувати ці знання, а й рівнем сформова-

ності ціннісних установок — ставлення до права. Ми живемо в складному й суперечливому світі. Як він буде розвиватися далі, значною мірою залежить від утвердження принципів справедливості й законності, що, у свою чергу, залежить від поваги до цих принципів із боку кожної людини. Отже, багато залежить саме від вас, а тому цікава ваша думка з приводу важливих питань, що стосуються правового регулювання суспільних відносин, про які повідомляють ЗМІ, щодо яких дискутують науковці, які обговорюють ваші знайомі.

Щоб ваша думка була зрозумілою, почутою, намагайтеся дотримуватися алгоритму її викладення. Сформулюйте тезу, наведіть кілька переконливих аргументів, проілюструйте їх прикладами, зробіть висновок.

• Проведіть міні-дослідження. Ці завдання є різновидом проектної діяльності. Працювати над темою дослідження (проектом) ви можете самостійно або об’єднатися в групу з однокласниками.

Наприкінці підручника розміщено додатки, де подано рекомендації щодо організації різних форм роботи — у парах, групах, над проектом. Крім цього, вони містять термінологічний словник, список рекомендованої літератури та корисні посилання на інтерет-ресурси.

Проте не завжди інформації, наведеної в підручнику, достатньо для того, щоб задовольнити інтерес допитливих учнів. Автори підручника створили електронний освітній ресурс, де розміщено додаткову інформацію, витяги з нормативних документів і завдання для контролю та систематизації знань, які ви знайдете за електронною адресою: interactive. ranok.com.ua. А спеціальні позначки ^J, розташовані на сторінках підручника, підкажуть, коли можна звернутися до інтернет-додатків.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Перегляньте назви тем у змісті підручника. Які з них вам уже знайомі?

2. Назвіть теми, які викликали у вас найбільшу зацікавленість.

3. Пригадайте, які причини виникнення держави і права ви розглядали на уроках історії.

4. Назвіть найдавніші правові пам'ятки в історії людства.

5. Цікава ваша думка! Напишіть твір-роздум за темою «Застосування правових знань: мій власний досвід». У своїй роботі опишіть випадки, коли вам або вашим знайомим допомогли (або могли б допомогти) правові знання, а також викладіть своє ставлення до необхідності орієнтуватися в галузі права.

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Святокум поглиблений рівень

 


^