mozok.click » Правознавство » Конституція — Основний закон держави
Інформація про новину
  • Переглядів: 4370
  • Автор: admin
  • Дата: 31-08-2017, 23:18
31-08-2017, 23:18

Конституція — Основний закон держави

Категорія: Правознавство

ПРИГАДАЙТЕ!

1. Що таке конституція?

2. Коли була прийнята перша у світі конституція?

ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ: конституція.

1. Чому конституцію називають Основним законом держави

Слово «конституція» походить із латини і буквально означає «устрій, організація чого-небудь». У Давньому Римі «конституціями» називалися особливо важливі закони, що, як правило, видавалися імператором. Пізніше, зі створенням Римської католицької церкви, конституції почали видавати папи римські. Нині під конституцією розуміють Основний закон держави, який містить загальні положення про її державний устрій та форму правління. Для сучасних конституцій обов’язковим є закріплення в них прав і свобод людини й громадянина та гарантій їх дотримання.

Конституція — це Основний закон держави, який закріплює державний і суспільний лад, особливості взаємовідносин особи й держави, організації' та здійснення державної влади, визначає основні державно-правові інститути, порядок їхньої організації та компетенцію і таким чином установлює принципи регулювання суспільних відносин.

ЗАВДАННЯ 1. Попрацюйте із джерелом права. Спираючись на текст преамбули (вступної частини) Конституції України, доведіть, що наша держава обрала шлях демократичного розвитку. Зверніть увагу на такі питання:

1) Від чийого імені приймається Основний закон, на основі яких нормативних актів?

2) Як визначається в преамбулі мета державного будівництва?

3) Які завдання оголошуються пріоритетними?

Конституція України

Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,

керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію — Основ ний закон Украї ни.2. Які розділи містить Конституція України

Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р., складалася зі 161 статті, містила преамбулу, 15 розділів, із яких розділ XV містив перехідні положення. Із внесенням 6 червня 2016 р. змін до Основного закону загальна кількість розділів скоротилася до 14, а кількість статей збільшилася до 166.

ЗАВДАННЯ 2. Попрацюйте в парах. Ознайомтеся з назвами та стислою характеристикою розділів Конституції, які вміщені в таблиці «Структура Конституції України». Обговоріть, які розділи Основного закону ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свою думку.

Структура Конституції України

Преамбула

Вступна частина, що виражає сутність Основного закону

Розділ I. Загальні засади

Визначає основи державного та суспільного ладу України

Розділ II. Права, свободи та обов'язки людини й громадянина

Містить принципи та гарантії дотримання прав і свобод людини й громадянина в Україні, перелік основних із них, а також обов'язки, що накладаються Україною

Розділ III. Вибори. Референдум

Містить загальні принципи функціонування в Україні форм прямої демократії (виборів, референдумів)

Розділ IV. Верховна Рада України

Установлює загальні засади функціонування, повноваження Верховної Ради України, її місце в системі органів державної влади, основи правового статусу народного депутата

Розділ V. Президент України

Визначає основи правового статусу Президента України, його повноваження та місце в системі органів державної влади

Розділ VI. Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади

Установлює загальні засади функціонування, повноваження Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, їх місце в системі органів державної влади

Розділ VIII. Правосуддя

Визначає основні принципи відправлення правосуддя в Україні, основи правового статусу суддів, прокуратури, адвокатури

Розділ IX. Територіальний устрій України

Визначає засади та систему територіального устрою України

Розділ X. Автономна Республіка Крим

Визначає статус та повноваження органів влади Автономної Республіки Крим, засади їх відносин з органами державної влади України

Розділ XI. Місцеве самоврядування

Визначає засади здійснення права на місцеве самоврядування в Україні, систему органів місцевого самоврядування

Розділ XII. Конституційний Суд України

Визначає статус Конституційного Суду України

Розділ XIII. Внесення змін до Конституції України

Визначає порядок внесення змін до Конституції України

Розділ XIV. Прикінцеві положення

Визначає порядок набуття чинності Конституцією України, установлює День Конституції України як державне свято

Розділ XV. Перехідні положення

Вирішує питання, пов'язані з набуттям чинності Конституцією України

3. У чому полягають завдання Конституційного Суду України

В Україні визнається й діє принцип верховенства права. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і мають їй відповідати. Усі владні органи держави обмежені правом і зобов’язані здійснювати свої повноваження тільки в межах, визначених Конституцією та законами України.

В Україні існує спеціальний орган, який розглядає виключно питання відповідності законів та інших нормативно-правових актів Конституції України, а також дає офіційне тлумачення Основного закону. Цей орган має назву Конституційний Суд України.


Конституційний Суд України — незалежний, спеціальний судовий орган, основним завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного закону держави на всій території України. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та низки інших нормативно-правових актів (акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим).

ЗАВДАННЯ 3. Попрацюйте із джерелом права. Ознайомтеся зі статтею 148 Конституції України та дайте відповіді на запитання.

1) Як формується склад Конституційного Суду України? Як ви вважаєте, чому встановлений саме такий порядок формування цього органу?

2) Які вимоги висуваються до суддів Конституційного Суду України?

3) Чим, на вашу думку, обумовлені обмеження термінів перебування суддів Конституційного Суду України та його голови на їхніх посадах?

Стаття 148. До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ятнадцять років, високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності.

Суддя Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.

Суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Суду.

Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні Суду обирає зі свого складу Голову шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.


Висновки

• Головною цінністю демократичного суспільства є конституція — документ, який визначає правила спілкування між державою і громадянином, засади функціонування держави, права, свободи й обов'язки громадянина та гарантії держави в їх реалізації.

• Науковці стверджують, що знання громадянами основних положень конституції є однією з головних умов ефективної дії механізмів прийняття і реалізації актів прямого народовладдя, утвердження правової держави та громадянського суспільства. Існуюча практика засвідчує, що забезпечувати права людини, невідомі або не доведені до широкої громадськості, неможливо. Ось чому вже зі шкільних років юному громадянинові варто розпочати знайомство з Основним законом своєї держави.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняття «конституція».

2. Доповніть схему «Державний лад України», спираючись на текст Конституції України

(Розділ I. Загальні засади).

3. Подайте у вигляді схеми систему адміністративно-територіального устрою нашої держави, спираючись на текст Конституції України (Розділ ІХ. Територіальний устрій України).

4. Цікава ваша думка! Світова юридична наука та практика створення конституцій визначила принципи, яким має відповідати прогресивний конституційний лад. Провідними серед них визначено: демократизм, суверенність, гуманізм, реальність, гарантії дотримання прав людини. Як ви вважаєте, наскільки конституційний лад нашої держави відповідає цим високим стандартам? Свою позицію обґрунтуйте.

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Святокум

 


^