mozok.click » Правознавство » Ознаки держави
Інформація про новину
  • Переглядів: 1620
  • Автор: admin
  • Дата: 8-09-2017, 07:14
8-09-2017, 07:14

Ознаки держави

Категорія: Правознавство

ПРИГАДАЙТЕ! Які суттєві риси держави як соціального утворення ви можете назвати, спираючись на знання, набуті під час уроків історії?

ПОМІРКУЙТЕ! Що мають спільного й чим відрізняються поняття «країна», «суспільство», «держава»? ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ: держава.

1. Що таке держава

Досить часто, вживаючи поняття «держава», говорять про політико-географічне утворення, тобто ототожнюють його з поняттям «країна». Наприклад, Україна — держава, що займає певну частину суходолу.

Юридична наука розглядає державу перш за все як організацію політичної влади, що існує в певній країні.

Іноді ми використовуємо поняття «держава», маючи на увазі суспільство, наприклад, Сполучені Штати Америки — промислово розвинена держава, а країни Тропічної Африки — економічно відсталі держави.

Слід зауважити, що юридична наука розрізняє поняття «держава» і «суспільство» й жодним чином не ототожнює їх. Держава виділилася із суспільства на певному етапі його розвитку. Образно кажучи, суспільство — це «мати» держави, а держава — «дитя» суспільства, продукт суспільного розвитку.

Дати визначення держави, яке б відображало всі сторони цього складного суспільного явища, намагалися багато видатних філософів, політиків, юристів. Так, давньогрецький філо-соф-мислитель Аристотель вважав, що держава є втіленням мудрості, справедливості,

краси та загального блага. Римський філософ Цицерон розглядав державу як союз людей, об’єднаних загальною користю і справедливістю. Англійський філософ Т. Гоббс порівнював державу з потворою. Представники класової теорії стверджували, що держава — це диктатура панівного класу. Що ж таке держава?

Держава — особлива форма організації суспільства, яка передбачає створення спеціального апарату управління, покликаного керувати суспільними процесами на певній території шляхом надання своїм вимогам загальнообов'язкового характеру, у тому числі за допомогою примусу.2. Які ознаки держави

Державі властиві певні ознаки, до яких

належать:

• публічний характер влади, що втілюється в державно-правових інститутах, відокремлених від населення, які мають повноваження здійснювати політичну владу та регулювати суспільні відносини;

• територія — відокремлена кордонами частина земної кулі, на яку поширюється суверенітет держави і в межах якої населення має статус громадян цієї держави;

• суверенітет — політико-правова властивість державної влади, що проявляється в її верховенстві, незалежності, єдності;

• правові норми — загальнообов’язкові правила поведінки, які розробляє, приймає

та охороняє держава. Ці норми визначають сферу відносин, що охороняються державою, роблять державні рішення обов’язковими на рівні суспільства і визначають можливе покарання за порушення встановлених правил;

• механізм держави, тобто система органів та організацій, що створюються державою для реалізації її функцій і завдань;

• система податків — платежів обов’язкового характеру загальнодержавного чи місцевого значення, що встановлюються для утримання державного апарату, а також виконання загальносоціальних функцій держави у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення тощо.


3. Які функції виконує держава

ЗАВДАННЯ. Попрацюйте в парах. Прочитайте текст та дайте відповіді на запитання.

Консультант із права й управління М. Лопатка так висловив своє розуміння держави як соціального утворення: «Якщо хребет є тим, на чому тримаються, до чого кріпляться всі інші частини тіла, то в суспільстві таким "хребтом'; основою всього та найміцнішою його частиною саме й повинна бути Держава. Від державного підходу до того, що складає життя суспільства, і залежить добробут його населення.

А що таке держава й чому необхідно говорити про зміцнення її ролі в суспільстві? Держава — це, у першу чергу, турбота про громадян, що її населяють, створення працездатному населенню умов, за яких воно буде працювати як на благо себе, так і на благо держави, що підтримує непрацездатне населення. Це — виявлення й захист від зовнішніх і внутрішніх ворогів цього самого населення, це — державний, а не особистісний підхід до всього, що визначає основи розвитку суспільства. А держава визначає основи розвитку цього суспільства і підтримує їхнє виконання наявними в його розпорядженні засобами. І цей процес впливу — взаємний».

1) У чому вбачає призначення держави автор наведеного уривка?

2) Які напрямки діяльності він для неї визначає?

Основні напрямки діяльності держави, зумовлені її сутністю, — це функції держави.

Термін «функція» в перекладі з латинської мови означає «здійснити», «виконати». Розглянувши функції держави, ми зможемо відповісти на питання: що і як має робити держава на певному етапі свого розвитку; на чому мають бути зосереджені зусилля її органів і відомств.


За соціальним значенням державної діяльності розрізняють:

• основні функції — найбільш загальні, найважливіші напрямки діяльності держави. До них можна віднести оборону країни, захист правопорядку і законності, охорону прав і свобод громадян;

• додаткові функції, які є складовими елементами основних функцій, але сутність держави не розкривають. Наприклад, у складі такої основної функції, як оборона країни, можна виділити низку допоміжних: зміцнення збройних сил, розвиток науково-тех-

нічного прогресу для забезпечення їх найновішим озброєнням тощо.

За сферами впливу і здійснення функції

поділяють:

• на внутрішні функції, що здійснюються в межах цієї держави та виражаються в її внутрішній політиці. Наприклад, це регулювання економічних відносин, організація суспільної праці, охорона правопорядку, законності, прав і свобод громадян, соціальний захист населення, охорона та раціональне використання природних ресурсів;

• зовнішні функції, що забезпечують здійснення зовнішньої політики держави. До них належать оборона країни, підтримання миру в усьому світі, економічне співробітництво, боротьба з міжнародним тероризмом тощо. З огляду на тривалість здійснення в часі

державні функції поділяються:

• на постійні функції, що здійснюються протягом усього часу існування держави;

• тимчасові функції, що здійснюються протягом певного періоду існування держави. Залежно від сфери суспільного життя, що

регулює держава, можна визначити такі функції держави:

• економічну — забезпечення стабільного розвитку економіки;

• політичну — організація суспільних відносин, демократизація суспільства, забезпечення суверенітету держави на міжнародній арені;

• ідеологічну — формування індивідуальної та суспільної свідомості;

• гуманітарну — сприяння життєдіяльності як суспільства в цілому, так і кожної особи, зокрема шляхом забезпечення основних прав і свобод людини, її соціальної захищеності тощо;

• екологічну — охорона довкілля, організація раціонального використання природних ресурсів.

ВИСНОВКИ

• Держава та право як соціальні явища виникли в результаті закономірного розвитку суспільства як знаряддя впорядкування суспільних відносин.

• Сучасні держави найрозвиненіших суспільств забезпечують задоволення загальнолюдських потреб, здій

снення та захист основних прав людини. Їх економічною основою є наявність серед населення значної кількості власників засобів і результатів виробничої діяльності та рівноправність різних форм власності: приватної, муніципальної та державної.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняття «держава».

2. Доповніть схему.

3. Подайте у вигляді схеми функції держави.

4. Проведіть міні-дослідження. Знайдіть у наукових виданнях, розміщених у мережі Інтернет, три-чотири визначення поняття «держава» та запишіть їх у зошит. Виділіть у кожному з них ознаки держави. Яке із цих визначень, на вашу думку, найкраще розкриває сутність поняття? Чому?

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Святокум поглиблений рівень

 


^