mozok.click » Правознавство » Правочин. Цивільно-правовий договір
Інформація про новину
  • Переглядів: 3063
  • Автор: admin
  • Дата: 8-09-2017, 08:35
8-09-2017, 08:35

Правочин. Цивільно-правовий договір

Категорія: Правознавство

ПРИГАДАЙТЕ! Що таке правовідносини? ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: правочин, договір.

1. Що таке правочин

Одним із центральних понять цивільного права є правочин.

Правочин — дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

ЗАВДАННЯ 1. Попрацюйте із джерелом права. Ознайомтеся зі статтями Цивільного кодексу України. Що називається правочином? У чому полягає принципова різниця між одностороннім правочином та двостороннім (багатостороннім) правочином? За яких умов законодавець визнає правочин чинним?

Поняття «правочин» походить від слів «право» і «чинити». Тим самим у ньому відображено правомірність юридичного факту, а також передбачена можливість вчинення цього юридичного факту не лише двома або більше особами, але й однією. Саме в правочинах проявляється така характерна риса цивільних правовідносин і метод цивільного права, як ініціативність. Адже щоб укласти правочин, необхідна ініціатива (бажання, вияв волі) учасників правовідносин.

Правочин може вчинятися усно або в письмовій формі.Усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами в момент їх вчинення, за винятком правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, а також правочинів, для яких недотримання письмової форми має наслідком їх недійсність.

У письмовій формі належить вчиняти:

1) правочини між юридичними особами;

2) правочини між фізичною та юридичною особами, крім правочинів, передбачених Цивільним кодексом України;

3) правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у 20 і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, крім правочинів, передбачених Цивільним кодексом України;

4) інші правочини, щодо яких законом установлена письмова форма.

На вимогу фізичної або юридичної особи будь-який правочин за її участю може бути нотаріально посвідчений.

Якщо сторони при вчиненні правочину порушують будь-яку з умов його дійсності, він вважається недійсним уже з моменту його укладення (нікчемні правочини). Також пра-вочин може бути визнаний недійсним у результаті його оскарження в суді (оспорювані, або заперечні правочини). Недійсність правочину означає, що він не породжує тих юридичних наслідків, які повинні наставати після укладення правочину цього виду. Нікчемність або заперечність правочинів залежить від того, яка саме умова дійсності порушена сторонами. Так, нікчемними є правочини: вчинені без нотаріального посвідчення, якщо така вимога встановлена законом; укладені малолітніми поза межами їх дієздатності, якщо ці правочини не схвалені їх законними представниками протягом одного місяця; удавані та фіктивні тощо.


До оспорюваних (заперечних) належать правочини: укладені неповнолітніми віком від 14 до 18 років, якщо вони виходять за межі дрібних побутових та викликають заперечення з боку законних представників; укладені під впливом помилки, обману, насильства, тяжкої обставини тощо.

Сторони, що уклали правочин, який є недійсним або визнаний таким, зобов’язані повернути одна одній усе отримане за таким правочином. На сторону, яка діяла недобросовісно, покладається обов’язок компенсувати іншій стороні такого правочину моральну шкоду та завдані збитки.

Правочини класифікують за різними підставами. Залежно від підстави класифікації виокремлюють різні їх види.

Прикладами одностороннього правочину є складання заповіту, прийняття спадщини, відмова від спадщини, видача довіреності, оголошення конкурсу. До безоплатних право-чинів слід віднести дарування.

2. Що називають цивільно-правовим договором

Різновидом правочину є договір.

ЗАВДАННЯ 2. Попрацюйте із джерелом права. Ознайомтеся зі статтею Цивільного кодексу України. Що на

зивається договором? Які види договорів визначає законодавець у цій статті?

Договір є особливим різновидом правочину. У договорі виявляється воля не однієї особи (сторони), а двох чи кількох, до того ж волевиявлення учасників за своїм змістом мають збігатися й відповідати одне одному.

Договір — спільна дія осіб, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.


Поділ договорів на окремі види можна здійснювати за тими самими критеріями, що й поділ правочинів. Однак слід зауважити, що, на відміну від правочинів, при поділі договорів на одно-, дво- і багатосторонні береться за критерій не кількість сторін волевиявлення, а розподіл прав і обов’язків між сторонами. Тобто договір вважається одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов’язки перед іншою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а інша сторона наділяється лише правом вимоги без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторони. Наприклад, односторонніми є договори дарування, позики, позички.

Переважна кількість договорів у цивільному праві є двосторонніми. Такі договори передбачають наділення правами й обов’язками обох сторін зобов’язання. До таких договорів належать купівля-продаж, оренда, перевезення тощо.

ВИСНОВКИ

• Цивільні права та обов'язки набуваються, змінюються або припиняються суб'єктами цивільного права за допомогою вчинення правочинів. Право-чини можуть вчинятися як в усній, так і в письмовій формі, хоча для певних видів правочинів письмова форма є обов'язковою. В окремих ви

падках додатково необхідне нотаріальне посвідчення.

Особливим видом правочину є договір, у якому проявляється воля не однієї особи (сторони), а двох чи кількох. Прикладами договорів є дарування, позика, купівля-продаж, оренда, перевезення тощо.

1. Дайте визначення понять: «правочин», «договір».

2. Назвіть умови чинності правочинів відповідно до Цивільного кодексу України.

3. У чому полягає відмінність між одностороннім правочином та одностороннім договором?

4. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне та відмінне.

5. Цікава ваша думка! До прийняття чинного Цивільного кодексу України замість поняття «правочин» використовувався термін «угода». Поясніть, чому, на вашу думку, від поняття «угода» відмовилися на користь поняття «правочин».

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Святокум поглиблений рівень

 


^