mozok.click » Біологія » Спільні властивості живих систем
Інформація про новину
  • Переглядів: 1716
  • Автор: admin
  • Дата: 26-11-2017, 23:50
26-11-2017, 23:50

Спільні властивості живих систем

Категорія: Біологія

Терміни й поняття: самооновлення; саморегуляція; самовідтворення; подразливість

Весь матеріальний світ підпорядкований законам фізики й хімії. Не є винятком і живі істоти, адже вони побудовані з хімічних елементів, з яких утворюються молекули, що реагують між собою за законами хімії. Основою будь-якого життя єзбереження та перетворення форм енергії. Ці процеси, у свою чергу, відповідаютьфізичному закону збереження та перетворення енергії. Проте живі істоти маютьцілу низку своїх особливих властивостей, які дозволяють чітко відрізнити живийорганізм від неживого тіла й доводять єдність життя на Землі.

Властивості живих систем.

1. Єдність хімічного складу. Усі живі істоти складаються з тих самих хімічних елементів, що й тіла неживої природи, утворюючи, однак, свої особливі біомолекули. Живі організми містять близько 80 елементів періодичної системиД. Менделєєва. Причому, по-справжньому біологічно значущими є близько ЗО хімічних елементів, які, в залежності від їх кількісної наявності в клітині, називаютьмакро- чи мікроелементами. Найбільш масовими хімічними елементами є Оксиген(68 % маси клітини), Карбон (17 %), Гідроген (10 %) і Нітроген (3 %). Саме з цихелементів синтезуються органічні сполуки клітини, а саме: білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи та ліпіди (іл. 60.1). Ці речовини, які називають біомолекулами, утворюються лише в клітинах живих організмів.

2. Клітинна будова. Усі живі організми складаються з клітин. Уже в середині XIX ст. було доведено: живі організми побудовані з клітин; будь-яка клітина походить від іншої клітини; зародження нового багатоклітинного організму відбувається шляхом злиття спеціальних статевих клітин; ріст і розвиток є результатом поділуклітин. Ці положення є цілком актуальними і для сучасної науки.3. Живлення. Усі живі організми живляться, тобто поглинають енергіюй речовину з навколишнього середовища. Будь-який організм для підтримуваннявласного стану, росту та розмноження потребує енергії й речовини, які він отримуєлише з навколишнього середовища. Як вам відомо, рослини використовують енергію Сонця, а прості неорганічні речовини, що необхідні для їх життя, надходять з повітря та ґрунту. Органічні речовини рослини синтезують самостійно. Тварини, гриби й більшість мікроорганізмів отримують не лише енергію, а й органічні речовиниз їжею, яка входить до складу живих організмів або залишилася від померлих. Вонине здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних.

4. Обмін речовин та енергії. Для всіх живих істот властивий обмін речовин — сукупність керованих хімічних реакцій, унаслідок яких організм одержує іперерозподіляє енергію, синтезує необхідні для життєдіяльності речовини. Слідзазначити, що речовини, утворені організмом, рано чи пізно руйнуються, і тому вньому постійно відбувається самооновлення. Це призводить до стабільності йоговнутрішнього стану, що досягається завдяки роботі окремих органів, які регулюютьпроцеси в організмі. За рахунок цього живі тіла пристосовуються до змін у навко

лишньому середовищі. Здатність живих істот регулювати внутрішній стан та віно-сини з навколишнім середовищем називають саморегуляцією, яка теж є важливою ознакою живого.


Обмін речовин у живих організмах відбувається за допомогою синтезу органічних речовин (асиміляції) та їх розпаду (дисиміляції), що в результаті призводить до утворення простих неорганічних сполук. Наприклад, рослини з вуглекислого газу таводи за допомогою сонячної енергії синтезують вуглеводи (глюкозу, сахарозу, крохмаль, целюлозу), які використовують як джерело енергії, запасальні речовини й будівельний матеріал клітини (іл. 60.2).

Саме завдяки тому, що в живому організмі постійно відбувається обмін речовин та енергії, забезпечується постійність хімічного складу та будови всіх його частин,стале функціонування організму, реакцію на зміни умов навколишнього середовища.

5. Ро змноження. Живі організми розмножуються, тобто здатні до самовідтворення. Жоден організм, навіть найдосконаліший, не здатний жити вічно. Томуєдиний спосіб підтримування життя на Землі — розмноження.

Розмноження забезпечує безперервність життя та завжди супроводжується збільшенням кількості особин. Одноклітинні організми відтворюються лише нестатевим шляхом, а багатоклітинні — статевим за допомогою спеціальних клітин — гамет. Проте в більш примітивних багатоклітинних істот зберігається й нестатеве розмноження.

6. Індивідуальний розвиток. Усім живим істотам властивий індивідуальний розвиток: вони народжуються, дозрівають і вмирають. Навіть амеба одразупісля поділу має менші розміри, ніж материнська особина, тому їй потрібно «подорослішати» — підрости.

Організми, що складаються з багатьох клітин, зазвичай починають свій життєвий шлях від однієї клітини — зиготи і, розвиваючись, перетворюються на здатний до розмноження організм, який складається з тисяч, мільйонів і навіть мільярдів клітин. У процесі росту й розвитку в організмі неминуче трапляються помилки обмінуречовин, «ламаються» молекули й клітинні структури — відбувається старіння, щозрештою спричинює природну смерть.


7. Спадковість, мінливість. Від живої істоти народжуються лише подібніістоти, проте у природі немає абсолютно однакових живих організмів.

Найважливішою рисою живого є передавання у спадок наступним поколінням ознак, властивих не лише певному виду, а й конкретним батьківським особинам. Цювластивість живих істот називають спадковістю, а здатність потомків набувати нових ознак — мінливістю. Матеріальним носієм спадковості є молекула ДНК, що становить генетичний апарат клітини.

Генетично ідентичними організмами є однояйцеві близнюки. У ранньому віці їх ледве розрізняє навіть мати, але близнюки ростуть, розвиваються, дорослішають,згодом старіють, і протягом усього життя дедалі більше відрізняються одне від одного. Адже в кожного з них власна доля і власна історія стосунків з навколишнім світом, що позначається на зовнішності. Отже, навіть близнюки або клон особин, щовиник у результаті вегетативного розмноження та мають ті самі спадкові риси, зовні відрізняються.

8. Здатність до еволюції. Усі живі істоти виникли внаслідок тривалого історичного розвитку — еволюції. Також у процесі еволюції сформувалася й сучасна біосфера, а також її складові частини — екосистеми.

9. Рух і подразливість. Усі організми без винятку здатні так чи інакше реагувати на виклики й подразники середовища. Частіше за все це переміщення тілаабо його окремих частин у просторі. Однак форма руху чи спосіб реакції на подразники у різних живих організмів неоднаковий (іл. 60.3).

Здатність організмів реагувати на зовнішні зміни називають подразливістю. Вона проявляється не лише зовнішніми реакціями, а насамперед на рівні перебігухімічних реакцій у клітинах. Тварини реагують на подразник негайно, що пояснюють наявністю в них нервової системи і здатності до активного руху, а в рослин подібна відповідь на подразнення може тривати кілька днів.

Живі істоти мають низку спільних властивостей, які доводять єдність життя на Землі. Певні властивості є спільними для тіл живої та неживої природи, інші —специфічні лише для живого й дають змогу зрозуміти, що таке життя.

До ознак, що властиві лише живим організмам, слід віднести: хімічний склад на підставі складних біомолекул; живлення; обмін речовин, що забезпечує самовідновленнята саморегуляцію; клітинну будову; самовідтворення, яке супроводжується збільшеннямчисла особин; ріст та індивідуальний розвиток; спадковість; мінливість; історичнийрозвиток, реакції на подразники.

1. Назвіть спільні властивості, притаманні неживій природі та живим організмам. 2. У чому полягають особливість будови живих істот і які процеси є специфічнимисаме для живих істот? 3. Що доводить єдність життя на Землі? 4. Оберіть будь-якийоб’єкт живої природи та на його прикладі спробуйте описати щонайбільше ознакживого.

• Деякі науковці вважають, що виникнення і підтримання життя пов’язане зпорушенням закону збереження і перетворення енергії. Доведіть, що цього неможе бути в принципі.

• Яким ще відомим законам фізики підпорядковані живі істоти? Проілюструйтеце конкретними прикладами.

 

Це матеріал з підручника Біологія 9 клас Межжерін

 


^