mozok.click » Основи здоров'я » Поняття життєвого самовизначення. Складові життєвого самовизначення
Інформація про новину
  • Переглядів: 7495
  • Автор: admin
  • Дата: 9-01-2018, 10:38
9-01-2018, 10:38

Поняття життєвого самовизначення. Складові життєвого самовизначення

Категорія: Основи здоров'я

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

• про життєве самовизначення особистості;

• про складові життєвого самовизначення.

Пригадайте!

Які складові визначають самореалізацію особистості?

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Як можна пізнати себе? Тільки в дії, але ніяк не в спогляданні. Намагайся виконувати свій обов’язок — і ти відразу дізнаєшся, що в тебе за душею»? (Й. В. ґете, німецький письменник).

Самовизначення та його складові. Важливою складовою самореалізації мо -лодої людини, яка пов’язана з її життєвими планами й майбутніми намірами, є самовизначення. У процесі самовизначення людина усвідомлює не тільки те,

чого вона хоче досягти в майбутньому, а й те, які кроки треба зробити на цьому шляху. Отже, це не лише мрії про майбутнє, а і формування стійких прагнень і щоденні зусилля для їхньої реалізації. Тому поняття «самовизначення особис -тості» має різний зміст. Виокремлюють такі складові самовизначення: життєве, особистісне, соціальне, професійне.

Працюємо разом

Об’єднайтесь у групи з умовними назвами «Життєве самовизначення», «Особистісне самовизначення», «Соціальне самовизначення» і «Професійне самовизначення». Розгляньте схему 5 і проаналізуйте, як кожна із складових самовизначення впливає на самореалізацію особистості та її життєвий шлях.Схема 5

Якщо ви вирішили краще пізнати себе, то перед вами, безсумнівно, постане низка запитань щодо вашого теперішнього й майбутнього: «Що ж далі?» Той, хто визначив для себе, що він хоче зробити в житті, чого досягти, має більше шансів на успіх, ніж той, хто пливе за течією життя й не намагається спрямувати свої сили до певної мети.

Чи замислювалися ви коли - небудь над тим, що можете змінити своє життя, наполегливо й систематично працюючи над собою, зробити його змістовним і по трібним? Як треба працювати над собою? З чого розпочинати?

Насамперед ви повинні визначити для себе основні життєві цілі, а разом з ними — цілі менш масштабні, підпорядковані основним. Їх необхідно добре усві -домити, проаналізувати власні можливості й умови для їхнього здійснення.

Самовиховання. Ви вже знаєте, що людина може змінювати свій характер, систематично й послідовно працюючи над удосконаленням своїх позитивних і усуненням негативних якостей.

Тільки чітко визначивши свої сильні та слабкі риси, людина зможе розви ватися, збагатити творчий потенціал — здібності, потреби, смаки, інтереси, цінні риси характеру, волю, духовний світ, моральні якості, одночасно усуваючи влас тиві їй недоліки, працювати над формуванням позитивних якостей і викоріню ванням негативних, що заважають у житті.


Самовизначення — це відкриття себе, виявлення передусім своїх позитивних якостей і можливостей, а також тих задатків, які потім шляхом самовиховання людина зможе перетворити на здібності, а талант — на стійку рису характеру.

Самовиховання — це свідома систематична робота особистості над собою з метою усунення тих чи інших недоліків і формування позитивних якостей, що відповідають вимогам суспільства й особистого плану розвитку. Підвищує ефективність процесу самовиховання ідеал, до якого прагне людина. До самовиховання байдужі переважно ті, хто не має життєвої мети й ідеалу.

Аналіз свого «я». Перш ніж поставити перед собою життєву мету, ви повин ні проаналізувати, які позитивні якості допоможуть вам здійснити плани й бажан -ня, а негативні якості можуть стати на заваді цьому. Потім варто розробити план досягнення мети.

Визначивши життєві цілі, їх необхідно порівняти з вашими реальними мож -ливостями. Для цього спочатку треба в письмовій формі сформулювати можли -вості свого «я». Тому подумайте, які властивості, навички й уміння вам варто виробити в собі, а яких, навпаки, поступово позбутися.

Потім, ураховуючи ці оцінки й цілі, добре обміркуйте, як саме вам хотілося б проявитися в житті: чим захоплюватися, чого ви прагнете досягти в навчанні, у стосунках з людьми, як зберегти або поліпшити здоров’я, фізичний розвиток тощо.

Значення мети, цілей і планів у житті людини. Перш ніж узятися за реалі -зацію поставленої мети, обміркуйте, як ви збираєтеся її досягти. І тільки після цього беріться до справи. Рішуче відхиліть будь -які сумніви й вагання щодо того, правильно чи неправильно складений ваш план; ви зобов’язані його неухильно виконувати. Переглянути план можна лише в тому разі, якщо виникнуть непе редбачені обставини.

Дбайте про те, щоб поставлені цілі відповідали вашим здібностям і можли востям. Не варто себе переоцінювати, але так само не варто й недооцінювати. По -чинайте з легких завдань і поступово підвищуйте вимоги до себе.

Щоранку на хвилину зосередьтесь і подумайте, що вам сьогодні треба зроби -ти. При цьому пригадайте, чому вам необхідно виконати саме це завдання, і на лаштуйте себе на відповідний лад.

Я вважаю Так. А Ти?

Об’єднайтесь у пари та спростуйте або доведіть правильність тверджень.

Досягає успіху та людина, яка вже має певний успіх.

Потрібно вчитися більше на своїх успіхах, ніж на невдачах.

Треба любити те, що робиш, й іти вперед крок за кроком.

Добре тим, хто вдвох.

Хто обрав собі цілі, що враховують громадські інтереси, завжди матиме більше задоволення, ніж якби він дбав тільки про власний добробут.

Життєві навички, мотивація успіху. Пригадайте життєві навички, що сприяють фізичному, психічному та духовному здоров’ю. Вони мають стати невід’ємною частиною вашої щоденної програми. Формуйте в себе навички мо -тивації успіху й тренування волі, зокрема:

• віру в те, що ви є господарем свого життя;

• установку на успіх;

• уміння концентруватися на досягненні мети;

• наполегливість і працьовитість (мал. 31).

Які властивості потрібно розвивати за допомогою самовиховання. Що ж

таке воля? Передусім властивість людини робити свідомі дії, які потребують пе -реборювання зовнішніх або внутрішніх ускладнень. Рішучі вольові люди при -ймають рішення швидко, без додаткових роздумів. Воля виявляється й у вмінні стримувати себе, гальмувати небажані дії.

Володіння вольовими якостями або їх удосконалення в кожної людини фор -муються за допомогою систематичних тренувань. Самовиховання волі — це важкий, але доступний кожній людині процес. Завдяки волі ви зможете бути здо -ровими, фізично розвиненими та тренованими, спроможними переборювати біль, страх і відчай, залишатися зібраними й витривалими в будь якій ситуації. (Дізнайтеся про прийоми формування волі з додатка 7, с. 177).

Мабуть, ви вже склали список позитивних і негативних рис свого характеру. Що робити далі? Для прикладу розглянемо рису характеру, яку, можливо, близь -кі рекомендують вам виховати в собі й опанування якої забирає немало часу, — наполегливість.

Насамперед проаналізуйте, у чому суть цієї риси характеру та які причини ва -шої недостатньої наполегливості. Не шукайте обставин для свого виправдання (що вас раз у раз відволікають від навчання домашні справи, що немає належних умов для занять спортом тощо). Тут ви повинні або ліквідувати всі перешкоди, або ж не зважати на них.

Прийнявши рішення змінити чи опанувати певні риси характеру, не зупиняй теся тільки на намірах: «Із завтрашнього дня буду наполегливим (наполегливою)!» Запланувавши щось, необхідно точно визначити, як ви будете досягати мети. Для більшості запланованих заходів, які потребують тривалих зусиль, не досить лише визначити остаточний термін виконання, їх треба розподілити на кілька етапів і по ступово виконувати.

Можна занотовувати до щоденника здоров’я завдання, зокрема тренування наполегливості, а потім перевіряти й відмічати, що виконано. Можна обрати собі як завдання, скажімо, поліпшення фізичних якостей, вивчення іноземних мов тощо.

Поміркуйте

Ознайомтеся з порадами психолога Ф. Зімбардо та проаналізуйте їх, використовуючи власний досвід.

1. Визначте, що є основним для вас. Проаналізуйте своє минуле й з’ясуйте, які особисті зв’язки й рішення змусили вас жити саме так, як ви живете.

2. З’ясуйте, що для вас є вижливим, у що ви вірите. Урахуйте свої можливості й визначте, яким би (якою б) вам хотілося себе бачити.

3. Намагайтеся зрозуміти й пробачити тих, хто вас скривдив і не допоміг, коли ви цього потребували, пробачте собі свої помилки, невдачі й вагання.

4. З негативних спогадів візьміть усе корисне для себе.

5. Пам’ятайте: поки у вас є погані спогади, вони володіють вами. Згадуйте про минулі успіхи, навіть якщо їх мало.

6. Провина й сором формують вашу поведінку, відводячи вас від позитивних цілей, обмежують можливість творчості. Довіра до себе обов’язкова!

7. Ніколи не говоріть про себе погано, особливо остерігайтеся таких категоричних оцінок, як «невдаха», «невиправна людина».

8. Не дозволяйте іншим критикувати ваші особистісні якості. Предметом обговорення можуть стати тільки ваші дії. Не бійтеся зворотного зв’язку — він може бути корисним.

9. Уникайте ситуацій, у яких ви відчуваєте дискомфорт, і людей, з якими вам не хочеться спілкуватися. Якщо ви не можете змінити ситуацію або скоригувати власну реакцію, уникайте її.

10. Дайте собі час, щоб розслабитися, відпочити, прислухатися до себе, отримати задоволення від хобі та справ, якими ви можете зайнятися.

11. Розвивайте навички спілкування, зацікавтесь якоюсь темою й станьте авторитетом у галузі, яка може бути підґрунтям для встановлення контактів з іншими людьми. Майте принаймні одну якість, що радує інших, є корисною для них.


Кроки до успіху

Отже, самовизначення пов’язане з пошуком морального ідеалу, визначенням для себе соціальних цінностей, життєвого покликання, вибором професії, нарешті, створенням сім’ї. Що краще людина пізнає себе, то об’єктивніше оцінить свої якості, а значить, то ефективнішим стане процес самовиховання. Для цього ви можете використати такі практичні прийоми самовиховання:

• крок уперед — щоденне планування діяльності на наступний день;

• оцінювання прожитого дня — аналіз своїх дій, вчинків і недоліків;

• правила поведінки — дотримання правил поведінки, які кожна людина складає для себе; це привчає до виконання своїх обов’язків;

• самозобов’язання передбачає планування вами роботи над собою на місяць, семестр або рік, залежно від того, які риси характеру ви прагнете сформувати чи подолати та за який термін.

Складіть список власних негативних якостей, яких ви хотіли б позбутися, і позитивних, які бажали б набути або розвинути. Продумайте та включіть до плану кожного дня вправи, які б допомагали вам у цьому, контролюйте їхнє виконання. Виявляйте такі позитивні емоції, як любов, радість, веселість, співчуття, натхнення, і стримуйте появу таких негативних емоцій, як заздрість, мстивість, злість. Коли ви чимось розгнівані, намагайтеся стримуватися. Досягнення такого стану має стати вашою метою.

Думайте про себе тільки хороше, ставте перед собою значні цілі, для досягнення яких необхідні честолюбство, працьовитість і наполегливість. Потім навчитеся оцінювати свої досягнення чесно й реально.

Доведіть, що ви знаєТе

1. Яку роль у житті людини відіграє самовиховання?

2. Чи можна самовихованням домогтися помітного вдосконалення багатьох рис характеру?

3. Що таке самовизначення?

Домашнє завдання

Обговоріть з батьками, близькими людьми та друзями риси характеру, які є визначальними для вас. Так ви дізнаєтеся про себе набагато більше, ніж знаєте тепер. Перед вами перелік людських якостей — позитивних і негативних. Отож довідайтеся, яку думку про вас мають інші люди.

Любить товариство, легко знайомиться з іншими людьми, цікавиться людьми, мовчазний (мовчазна), добре тримається в товаристві, дотепний (дотепна), поважає людей старшого віку, легковажить думкою інших людей, ставиться з підозрою до друзів, людина без претензій, однозначно висловлює свою думку, має почуття гумору, не любить суперечок, відверта людина, легко адаптується, спокійно реагує на критику, гарно вдягається, дбає про свою зовнішність, завжди об’єктивно оцінює ситуацію, довіряє навіть незнайомим людям, широка натура, альтруїст, оптиміст, недооцінює себе, ніколи не хвалиться, вірить у свої сили, упевнено тримається в групі однолітків, сильна індивідуальність, урівноважений (урівноважена), може не погоджуватися через принцип, цілеспрямований (цілеспрямована), не має комплексів, не любить людей, бракує почуття колективізму, важко знайомиться, мало цікавиться людьми, не вистачає почуття гумору, має схильність до суперечок, шукає компроміси, бракує чуйності, легко ображається, важко адаптується, не любить критики, бракує добросердості, часто необ’єктивно ставиться до інших, любить керувати, переоцінює себе, часто хвалиться, занадто самовпевнена людина, має нахил до марнославства, слабка індивідуальність, не має мети, страждає від комплексів, не має гордості, виявляє неповагу до старших.

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Знайдіть цікаву інформацію про видатних людей різних професій. Поцікавтеся, які саме здібності допомогли їм досягти успіху в житті. Розробіть міні-проект на тему «Дослідження ринку праці за матеріалами засобів масової інформації».

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Поліщук

 


^