mozok.click » Основи здоров'я » Безпека як потреба людини. Види та рівні загроз. Стратегія національної безпеки України. Сфери національної безпеки
Інформація про новину
  • Переглядів: 5107
  • Автор: admin
  • Дата: 9-01-2018, 10:58
9-01-2018, 10:58

Безпека як потреба людини. Види та рівні загроз. Стратегія національної безпеки України. Сфери національної безпеки

Категорія: Основи здоров'я

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

• про рівні та види загроз і заходи безпеки на індивідуальному, національно -му й глобальному рівнях;

• про основні пріоритети та сфери національної безпеки України;

• про роль безпеки в ієрархії потреб.

Пригадайте!

Які бувають потреби людини?

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Небезпеці краще йти назустріч, ніж очікувати її на місці»? (Сократ, давньогрецький філософ).

Безпека як потреба людини. Пригадайте, що найвищою потребою люди -ни є духовний розвиток, який спонукає її дбати не тільки про безпеку свою та близьких, а й про безпеку наступних поколінь і всього живого на Землі. Потреба в безпеці належить до базових, першочергових потреб людини, коли існуванню суспільства, життю людини, її власності й благополуччю не загрожують ніякі де структивні чинники. Потреба в безпеці має об’єктивний характер і реалізується як на індивідуальному, так і на колективному (груповому) рівнях. Зазначимо, що, на відміну від багатьох інших потреб, потребу в безпеці неможливо повністю задовольнити, адже загрози безпеці існують постійно.

Гарантування безпеки для будь -якого суспільства є життєво важливим інтересом. Задоволення таких інтересів здійснюють спеціалізовані органи та сили, що мають відповідні функції та засоби.

Людина та її безпека. Найбільша цінність суспільства — людина, її життя та здоров’я. Проте з кожним роком кількість чинників, що негативно впливають на

них, збільшується. Найчастіше їх породжує сама людина: її діяльність, небезпеч -на поведінка, науково - технічний прогрес. Як складова частина біосфери, людина постійно взаємодіє з довкіллям, змінює його, пристосовуючи до власних потреб, і водночас безпосередньо залежить від нього. Кожен із нас для забезпечення жит -тєдіяльності повинен дихати чистим повітрям, харчуватися нешкідливими про дуктами, жити в безпечних умовах. Що таке небезпека та безпека?Небезпека — це будь-яке явище, здатне заподіяти шкоду життєво важливим інтересам людини.

Безпека — це стан певних умов життєдіяльності людини, за яких у її оточенні відсутні (або зведені до мінімуму) зовнішні чинники, що загрожують її життю та здоров’ю.

Чи можлива абсолютна безпека? Ні, будь -яка діяльність є потенційно небез -печною. Тому важливо вміти запобігати ризикам, які можуть призвести до того чи іншого виду небезпеки.

Розрізняють поняття «національна безпека» і «громадська безпека». Так, у Законі України «Про основи національної безпеки України» національну безпеку визначено як захищеність життєво важливих інтересів людини й громадя -нина, суспільства й держави та забезпечення сталого розвитку суспільства, своє часного виявлення й нейтралізації реальних і потенційних загроз національним інтересам.

Стратегія національної безпеки України. Сфери національної безпеки.

Стратегія національної безпеки України — це система офіційно прийнятих сучас -них поглядів держави на потреби, цінності, інтереси особи, суспільства й держа ви, загрози й небезпеки, а також напрями, засоби та способи їхнього забезпечення в умовах дії реальних чи потенційних загроз.

Правову основу у сфері національної безпеки України становлять Конститу ція та інші закони України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України, а також видані для виконання законів інші нор -мативно правові акти.

Об’єктами національної безпеки є:

• людина й громадянин — їхні конституційні права та свободи;

• суспільство — його духовні, морально - етичні, культурні, історичні, інте -лектуальні та матеріальні цінності, інформаційне й навколишнє природне се редовище та природні ресурси;

• держава — її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність.

Види та рівні загроз. Залежно від конкретних потреб існують різні системи класифікації видів і рівнів загроз — за джерелом походження, локалізацією, наслід -ками, збитками, сферою прояву, структурою, характером впливу на людину тощо.

За джерелом походження розрізняють загрози: природні, техногенні, антро -погенні, екологічні, соціальні, біологічні.

За характером дії на людину загрози поділяють на групи: фізичні, хімічні, біо -логічні, психофізіологічні.

За локалізацією загрози бувають: пов’язані з літосферою, гідросферою, атмо -сферою, космосом. (Пригадайте вивчене з курсу географії).

За наслідками, що спричинили загрозу здоров’ю: утома, захворювання, трав -ми, аварії, пожежі, летальні наслідки тощо.

За нанесеними збитками: соціальні, технічні, екологічні, економічні.

Сфери прояву загроз: побутова, спортивна, дорожньо -транспортна, виробни -ча, військова тощо.

Що таке громадська безпека. Громадська безпека — це стан захищеності суспільства, таких його цінностей, як життя та здоров’я людей, власності, довкіл ля, нормальної діяльності підприємств, установ та організацій від небезпечних посягань.


Хто повинен гарантувати стан громадської безпеки? До кого людина може звернутися в разі потреби її забезпечення? Це органи державної влади (держава), органи місцевого самоврядування, недержавні об’єднання та формування тощо. Це також органи виконавчої влади, які здійснюють функції забезпечення громад ської безпеки: прокуратура, Національна поліція України, Міністерство внут -рішніх справ України, Міністерство оборони України, Служба безпеки України, Міністер ство охорони здоров’я України (мал. 65) тощо.

Особиста безпека людини та право. Кон -

ституція України та національне законодавство гарантують багато прав і свобод. Як зазначено в Конституції України, ніхто не може бути обме жений у своїх правах на підставі раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переко -нань, статі, етнічного й соціального походжен ня, майнового стану та за іншими ознаками.

Особиста безпека людини — це стан захи -щеності її життєдіяльності від безпосередніх загроз її життю, здоров’ю, тілесній неушкодже ності, а також особистій свободі.

Фізичні й особистісні права, які необхідні для фізичного існування, розвитку та безпеки людини, — це передусім невід’ємне право на життя (ст. 27 Конституції). Так, в Україні ска -совано смертну кару як міру покарання навіть за найтяжчі злочини.

Державна миролюбна політика, яка унемож ливлює війни та конфлікти, ефективна боротьба зі злочинністю, відповідний рівень системи охо рони здоров’я (запобігання дитячій смертності, боротьба з онкозахворюваннями тощо) є гаран тією особистісної безпеки людини.

Конституція України (ст. 28) (мал. 66, с. 150) закріплює право кожного на повагу до його гідності та встановлює норму, за якою ка тування й інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження й покарання є грубим порушенням прав людини.

Статтею 29 Конституції України передбачено право кожної людини на свободу й особисту недоторканність. Це право як одне з найважливіших прав людини передбачає презумпцію невинуватості, процесуальні права людини під час попереднього слідства, судочинства, у разі позбавлення волі; право на компенсацію, якщо людина стала жертвою незаконного затримання або арешту, а також на охорону здоров’я, медичну допомогу (ст. 49).

Конституція України гарантує кожному недоторканність житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 30). Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте й сімейне життя (ст. 32). До права на особисту безпеку, крім традиційного складника — безпеки фізичної, також належить і право на психологічну безпеку. Конституція України гарантує кожному право на свободу світогляду та віросповідання (ст. 35). Разом з тим в Україні заборонено створення та діяльність тоталітарних ре -лігійних організацій (пригадаймо: тоталітарна релігійна організація — організація, діяльність якої спрямована на порушення прав і свобод громадян через використан ня заходів небезпечного психологічного впливу).

Екологічна безпека людини. Екологічна безпека — це компонент наці -ональної безпеки, який забезпечує захищеність житттєво важливих інтересів людини, суспільства, довкілля та держави від реальних або потенційних загроз, які створюють антропогенні або природні чинники стосовно навколишнього середовища.

Об’єктами екологічної безпеки є природні ресурси та довкілля як матеріаль -на основа державного й суспільного розвитку.

Нині через неухильне насичення природного середовища технікою людина дедалі більше прагне спілкуватися з природою — джерелом відновлення її фі зичних і духовних сил. Для відпочинку багато людей виїжджає з міст на приро ду — у ліси, на береги річок і озер. Чому ж деякі люди по - хижацькому ставлять -ся до природи, руйнують її? Це відбувається тому, що таку моральну норму, як любов до природи, дехто розуміє як споживацьку. Моральна норма — бережливе ставлення до природи — повинна змінити традиційне ставлення до неї як до не вичерпного джерела ресурсів, які можна витрачати, не дбаючи про збереження. Важливо, щоб людина не ставила особисті інтереси над інтересами суспільства.

Відповідно до статті 16 Конституції України, гарантування екологічної безпеки й під тримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного мас штабу, збереження генофонду українського народу є обов’язком держави. Тож першо -черговими проблемами екологічної безпеки є збереження генофонду людства, виживання, забезпечення права на життя та сприятливе природне середовище (мал. 67).

Я вважаю Так. А Ти?

Об’єднайтесь у пари та дайте оцінку з погляду моралі таким думкам про розв’язання суперечностей між науково-технічним прогресом і завданням збереження природи.

• Людина, якщо хоче зберегти природу, має хоча б зменшити свій вплив на неї.

• Треба раціоналізувати природокористування — розробити замкнуті виробничі процеси, щоб відходи виробництва були використані повторно.

• Людина повинна прагнути виправити те, що зруйнувала в природі, очистити те, що забруднила, і цього буде досить.

• Проблема буде вирішена сама. Адже змінюється не тільки природа, а й людина. Вона пристосується до радіації, навчиться дихати забрудненим повітрям.

• Якщо буде погана екологія на Землі, людина почне освоювати космічний простір та інші планети.

• Технічно розвинене суспільство мимоволі згубно впливає на природу. Ушкоджена природа — плата за комфорт і технічний прогрес. У цьому розумінні діяльність людини ворожа природі.

Економічна та продовольча безпека людини. Економічна безпека людини передбачає гарантування доходів людини, достатніх для задоволення наявних потреб. Згідно з Конституцією України, до соціальних прав, від яких залежить економічна безпека людини, належать права на працю (ст. 43), соціальний захист (ст. 46), житло (ст. 47), достатній життєвий рівень (ст. 48), а також на медичне страхування (ст. 49).

Продовольча безпека — це такий рівень продовольчого забезпечення насе -лення, який гарантує соціально політичну стабільність у суспільстві, виживання і розвиток нації, особи, сім’ї, стійкий економічний розвиток.

Продукти харчування відіграють важливу роль у життєдіяльності людини. Тому розвиток харчової промисловості та сільськогосподарська продукція, що є основою харчування, набувають значення демографічного чинника, що є основ -ним у забезпеченні природних потреб людини. Тож вивчення проблем продо вольчої безпеки має значну актуальність.


Нині у високорозвинених країнах населення надає перевагу екологічно чистим продуктам харчування. Однак для отримання високих урожаїв виробники застосовують засоби хімічного захисту сільськогосподарських рослин, мінеральні й органічні добрива, що за певних умов негативно по значається на якості продуктів харчування. З 28 пестицидів, які найчастіше використовуються, щонайменше 23 є канцерогенами, 30 % усіх інсектицидів також є канцерогенами. Щоб отримати високі прибутки, підприємці нама -гаються надати своїй продукції привабливого вигляду, своєрідного смаку тощо. Для цього зазвичай використовують небезпечні для людини синте -тичні барвники, наповнювачі, харчові добавки, генетично модифіковані ор ганізми.

Військова безпека. Військова безпека — це стан захищеності прав і свобод громадян, базових інтересів і цінностей суспільства та суверенної держави від можливих зазіхань із застосуванням військової сили. Основною метою гаран тування воєнної безпеки є усунення зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці держави у воєнній сфері та створення сприятливих умов для гарантова

ного захисту її національних інтересів. Особливість військової безпеки полягає в тому, що вона є частиною державної й водночас функціонує як самостійне явище. Військові аспекти мають усі інші види безпеки — соціальна, економічна, еколо -гічна, інформаційна тощо.

Інформаційна безпека. Інформаційна безпека держави характеризується ступенем захищеності, отже, стійкістю основних сфер життєдіяльності (еко -номіки, науки, техносфери, сфери управління, військової справи, суспільної свідомості тощо) до небезпечних (дестабілізуючих, деструктивних, таких, які суперечать інтересам країни, тощо) інформаційних впливів, причому як до впровадження, так і до вилучення інформації. Поняття «інформаційна безпе -ка» не обмежується безпекою технічних інформаційних систем чи безпекою інформації в цифровому або електронному вигляді, а стосується всіх аспектів захисту інформації незалежно від форми, у якій вона перебуває.

Працюємо разом

Об’єднайтесь у групи, обговоріть наведені ситуації. Визначте, який вид безпеки людини було порушено в кожній з них. Змоделюйте її наслідки й алгоритм дій, який допоможе вам вирішити ситуацію.

Ситуація 1. Компанію друзів під час прогулянки на вулиці затримали співробітники національної поліції. Не пояснивши підстав затримання, вони здійснювали в не-встановленій формі певні дослідчі дії (особистий огляд, упізнання тощо).

Ситуація 2. Під час катання на каруселях дівчина отримала травму ноги внаслідок несправності замка на паску безпеки.

Ситуація 3. Під час спорудження будинку був зруйнований каналізаційний колектор, унаслідок цього викиди потрапили в море.

Ситуація 4. Родина вклала кошти в будівництво нового житла, проте внаслідок фінансової кризи в країні гроші знецінилися, а будівельна компанія збанкрутіла. Ситуація 5. Підприємство випускає кондитерські вироби, у складі яких містяться барвники, заборонені через небезпеку для здоров’я. На упаковці їх не зазначено. Ситуація 6. Під час чергових виборів депутатів у місцеву раду керівник однієї з комерційних структур примушував своїх підлеглих віддати голос за конкретного кандидата в депутати, який був його родичем, погрожуючи звільненням.

Кроки до успіху

Національна безпека — це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави. Пріоритетними національними інтересами України є створення громадянського суспільства, забезпечення прав і свобод людини, досягнення національної злагоди й стабільності, забезпечення державного суверенітету, налагодження відносин з усіма державами, інтегрування в європейську та світову спільноту тощо.

Індивідуальна безпека людини залежить від стану довкілля, її поведінки, рівня компетентності й особистих якостей. Про це також ітиметься в наступних параграфах.

Доведіть, що ви знаєТе

1. Що таке громадська безпека?

2. Що таке особиста безпека?

3. Які існують види та рівні загроз?

Домашнє завдання

Обговоріть із батьками та близькими людьми вивчене на уроці. Порадьтеся, як можна звести до мінімуму ті чинники, які можуть зашкодити особистій безпеці людини.

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Знайдіть цікаву інформацію та підготуйте повідомлення на тему «Що таке глобальні небезпеки?».

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Поліщук

 


^