Інформація про новину
  • Переглядів: 376
  • Автор: admin
  • Дата: 27-03-2018, 14:52
27-03-2018, 14:52

Słownik

Категорія: Podręczniki w języku polskim » Informatyka

A

Adapter sieciowy - urządzenie techniczne dla przyłączenia komputera do kanału przekazu oraz pobierania danych, s. 29.

Administrowanie strony internetowej - dodawanie oraz redagowanie stron internetowych, zmiany załatwienia, ustawienia dostępu do strony internetowej innych użytkowników Internetu i inne, s. 266.

Antywirusowe bazy - zestaw danych o znanych na daną chwilę czasu szkodliwe programy, s. 117.

B

Backbone - bardzo szybkobieżne kanały przekazywania danych, które jest podstawą struktury sieci Internet, s. 34.

Baner - prostokątne płótno, zawierające rysunek lub tekst reklamowego lub informacyjnego charakteru; graficzny element na stronie internetowej, s. 183.

Biuletyn - okresowa lub nieperiodyczna edycja charakteru informacyjnego, zbiornik oficjalnych dokumentów, ścisłe oficjalne zawiadomienie o wydarzeniach, mające publiczne znaczenie, nazwa niektórych periodyk, s. 184.

Blankiet - drukowana forma dokumentu przewidująca wstawkę użytkownikiem danych w odpowiednie miejsce, s. 183.

Broszura - niewielka w objętości książka, zazwyczaj 10-50 stron, w miękkiej okładce, s. 184.

Bukiet - nieperiodyczna edycja w wyglądzie złożonego arkusza, przeważnie reklamowego, prezentacji, widowiskowego charakteru, s. 184.

c

Integralność - funkcja bezpieczeństwa polegająca na tym, że dane nie zostały zmienione, dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób, s. 110.

Centrala telefoniczna - urządzenie dla przekazu danych po kanałach wewnątrz sieci. Centrala telefoniczna dla bezprzewodowych sieci nazywają punktem dostępu, s. 29.

Czat-forma komunikacji grupy użytkowników Internetu, które wymieniają się powiadomieniami w trybie czasu realnego, s. 43.

D

Design-makieta strony internetowej - zestaw znaczeń właściwości tekstowych oraz obiektów graficznych strony: kolorowej gammy stron, elementów graficznego, ozdoby, zestawu czcionek i innego, s. 261.

DNS - służba sieci, zabezpieczającą automatyczne zestawienie imion domen oraz IP-adresów, s. 36.

Domena górnego poziomu - część nazwy domeny, zapisaną po ostatniej kropce, s. 36.

Dostępność - zabezpieczenie dostępu użytkowników do ogólnodostępnych danych, ochrona danych od zakłócenia oraz od blokowania złoczyńcami, s. 109.E

Efekty przejściowe - efekty animacyj-ne związane ze slajdem podczas ich zmiany s. 90.

Ekspertowy system - jest komputerowy program, operujący faktami oraz zasadami pewnego przedmiotowego obwodu w celu kształtowania rekomendacji użytkownikom lub rozstrzygnięcia problemów, s. 57.

Element tabelarycznej wielkości -

zmienna wchodząca do tabelarycznej wielkości, s. 157.

Elementy mapy myśli - jeden centralny obiekt - korzeń, od którego rozchodzą się gałęzi z napisem - węzły. Węzeł, jest odgałęzienie od poprzedniego węzła, nazywają dopełniającym węzłem, a poprzedni węzeł - ojcowskim, s. 144.

Etyczne normy przewidują brak nie korzystnego zastosowania użytkownikiem komputerowej techniki oraz oprogramowania na szkodę innym ludziom, nie naruszają praw autorskich, s. 111

Ergonomika - nauka o efektywności korzystania człowiekiem urządzeń, środków, instrumentów na podstawie właściwości budowy oraz funkcjonowania organizmu człowieka, s. 64.

F

Forum - długotrwała (stale działająca) telekonferencja, podczas której uczestnicy nawzajem nadsyłają oraz otrzymują teksty, powiadomienia w udostępniony dla nich czas, s. 43.

G

Gazeta - okresowe drukowane wydanie na dużych arkuszach papieru, która zawiera rozmaite materiały o dokładne wydarzenia społeczno-politycznego, kulturalnego oraz ekonomicznego życia, s. 184.

Geoserwis - serwy Web 2.0, przeznaczone dla znajdowania miejsca znacho-dzenia się na mapach ziemskiej powierzchni, ich opisu, dołączenie do map fotografii oraz video różnych obiektów, torowanie i ocena tras, wykorzystując dane, otrzymane z okołoziemskich sputników, s. 48.

Główny kolor prezentacji - kolor tła dla większości slajdów, s. 64.

Głębia koloru obrazu - ilość bitów przy kodowaniu jednego piksela koloru, s. 213.

Google Dysk - Chmura publiczna danych, gdzie użytkownik może przechowywać swoje pliki i nadawać dostęp do nich innym użytkownikom w Internecie, s. 239.

H

Hiperłącze w prezentacji, jak i na stronach internetowych, mogą być związane z tekstowym lub graficznym obiektem na slajdzie oraz zabezpieczać przejście do przeglądu strony internetowej lub innej slajdy prezentacji, odkrycia pewnego dokumentu, odprawa listu pocztą elektroniczną oraz inne, s. 76.

Hosting - wydzielanie urządzeń technicznych oraz programowych zasobów serwera dla rozmieszczenia plików użytkownika, zabezpieczenie dostępu, opracowywanie zapytań i in., s. 262.

Hosting-provider - organizacja, nadająca usługi hostingowe, s. 262.

HTML - język oznaczenia hipertekstu, wykorzystujące się podczas tworzenia stron internetowych, s. 259.


I

Imię elementu tabelarycznej wielkości - właściwość elementu tabelarycznej

wielkości, znaczenie której składa się z imienia tej tabelarycznej wielkości i numeru porządkowego danego elementu w tabelarycznej wielkości oraz określono kwadratowym nawiasem, s. 157.

Informacyjna kultura - pojęcie rozumienia roli procesów informacyjnych w rozwoju społeczeństwa, wiedzy z dotrzymaniem norm etycznych oraz ustawodawstwa w zakresie technologii informacyjnych, s. 20.

Informacyjne bezpieczeństwo - rozdział informatyki zabezpieczenia ochrony zasobów informacyjnych, osób fizycznych, przedsiębiorstw, organizacji, instytucji państwowych od utraty, naruszenia funkcjonowania lub uszkodzenia, niesankcjo-nowanego kopiowania danych, s. 109.

Informacyjne technologie opisują właściwości spełnienia informacyjnych procesów z zastosowaniem techniki komputerowej, s. 9.

Informacyjno-komunikacyjna kompetencja (IK-kompetencja) - to zdolność ucznia wykorzystywać technologie informacyjnej komunikacji oraz środków pomocniczych dla wykonania zadań, s. 20.

Informacyjny system - zestaw wzajemnie powiązanych elementów, przeznaczony dla realizacji informacyjnych procesów, s. 18.

Informacyjne wykształcenie nadaje otrzymanie wiedzy człowiekiem, umiejętności, nawyków w wyszukiwaniu źródeł wiadomości i krytyczna ich ocenę zasoby efektywnego zastosowania, realizacji procesów informacyjnych we współczesnych informacyjno-komunikacyjnych technologiach, s. 20.

Informatyka - nauka badająca metody oraz środki opracowywania, przekazu, oraz przechowywania powiadomień. Informatyką nazywają również dziedzinę działalności człowieka w realizacji procesów informacyjnych z zastosowaniem środków techniki komputerowej, s. 6.

Intelektualna własność - własność na wyniki intelektualnej oraz twórczej działalności, s. 20.

Interaktywna on-line-Tabela (ściana) - serw Web 2.0, który nadaje urządzenia dla nauczania z połączeniem tekstu,

obrazu, video, audio w interaktywnym ustawieniu, s. 47.

Internet - największa oraz najpopularniejsza sieć globalna, połączająca komputery oraz sieci komputerowe na podstawie protokołów TCP/IP, s. 27.

IP-adres - adres komputera w sieci, co kształtuje się z czterech liczb od 0 do 255 każde rozdzielone kropkami, s. 31.

K

Kolorymetria - nauka o kolorze, jego właściwościach oraz zdolności spostrzegania kolorów ludźmi różnych wiekowych oraz socjalnych grup, s. 64.

Kompozycja - struktura obiektów twórczych skierowana na uzgodnienie obiektów podstawowych dla nadania zewnętrznej przywabiającej formy, s. 63.

Grafika komputerowa - rozdział informatyki nadający technologie opracowania obrazów graficznych oraz wizualizacji z wykorzystaniem techniki komputerowej, s. 209.

Komputerowa sieć - zestaw komputerów i innych urządzeń połączone kanałami przekazu danych, s. 26.

Komputerowy eksperyment- badanie modelu obiektu za pomocą modelu komputerowego, s. 134.

Komputerowy graficzny model - model, realizujący się z użyciem programów, z możliwością budowy oraz zmiany kształtu obiektów graficznych, s. 134.

Komputerowy imitacyjny model -model realizujący się oraz badający odtwarzanie przemiany znaczeń właściwości modeli obiektów, które zmieniają się okazyjnie, bez możliwości matematycznego opisania, s. 133.

Komputerowy model - model informacyjny, który jest zrealizowany i badający z użyciem komputerowych programów, s. 133.

Komputerowy rozliczeniowy (matematyczny) model - model realizujący się oraz badający się z wykonaniem rozliczenia znaczeń właściwości obiektów modelu na podstawie wzorów, równań, nierówności, i in., s. 133.

Komunikacyjne ryzyka w Internecie związane z obcowaniem się w sieci z wykorzystaniem online gier, s. 122.

Komunikacyjne służby - służby Internetu przeznaczone dla komunikacji użytkowników, s. 42.

Książka - uszyta pewna ilość (zazwyczaj więcej 50 stron) drukowanych lub ręko-pisemnych arkuszy wydrukowanych pewną edycją, s. 184.

L

List - rękopisemny lub drukowany tekst, przeznaczony dla powiadomienia, s. 184.

M

Makieta slajdu - szablon, wyznaczający ilość oraz wzajemne rozmieszczenie tekstowych oraz graficznych obiektów na slajdzie, s. 67.

Mapa myśli - informacyjny model, podany w strukturalnej formie, która wizualnie odzwierciedla wzajemne związki między obiektami oraz zjawiskami niektórych przedmiotów, s. 143.

Mapa strony internetowej - wykres, który wizualnie odzwierciedla hierarchię stron na stronie internetowej, schemat związków i przejścia wśród nimi, czyli wewnętrzną strukturę strony internetowej, s. 260.

Modelowanie komputerowe - metody rozwiązania zadań graficznych z wykorzystaniem modeli komputerowych, s. 134.

N

Nazwa domeny - adres zasobu w sieci, zapisany z użyciem słów lub skróceń rozdzielonych kropką, s. 36.

O

Ogłoszenie - zawiadomienie o cokolwiek, s. 185.

Osobiste środowisko edukacyjne -

zestaw instrumentów oraz serwisów zabezpieczający konkretnemu użytkowniku w osiągnięciu własnych celów edukacyjnych, s. 237.

Oznaczenie tekstu - wyznaczenie struktury tekstu, formatu jego fragmentów, rozmieszczenie nietekstowych obiektów i innego, s. 259.

P

Pagina (kolontytul) - liczba porządkowa wskazująca kolejność stron książki lub pe-

riodyku. Umieszcza się w widocznym miejscu nad lub pod kolumną tekstu, s. 00.

Pierwszorzędne dostawcy providerzy usług w Internecie - organizacje obsługujące super komputery sterowania przekazu danych kanałami Backbone, s. 34.

Pocztówka - pocztowa kartka, czasami z rysunkiem z jednej strony, s. 185.

Pomocnicze kolory prezentacji - kolory, które wykorzystuje się jako tło obrazów graficznych, tekstu, tablic, elementów wykresów itp, s. 64.

Wyszukiwawczy katalog - strona internetowa zawierająca wybór powoływać różnej tematyki, s. 55.

Wyszukiwawczy robot - program, przeznaczony dla wypełnienia baz danych systemów wyszukiwawczych, s. 53.

Przelewanie tekstu - automatyczne przesunięcie tekstu do innych tekstowych pól artykułu, s. 197.

Publikacja - proces edycji pewnego utworu. Wydany (ogłoszony) utwór również nazywają publikacją, s. 182.


R

Rastrowa grafika - rozdział grafiki komputerowej badający technologie opracowywania rastrowych obrazów, s. 209.

Relewantność - miara odpowiedniości otrzymywanego wyniku, s. 53.

Rozdzielczość obrazu - ilość pikseli na jednostkę rozmiaru obrazu, s. 213.

Rozmiar obrazu - szerokość oraz wysokość rysunku, s. 213.

Ryzyko konsumenta w Internecie -ryzyka, związane z naruszeniem praw konsumentów, s. 122.

Ryzyka techniczne w Internecie - ryzyka powiązane z pracą szkodliwych programów komputerowych, s. 122.

s

Serwery publiczne Web 2.0 - usługi Internetu tworzenia sieciowej wspólnoty, wspólnego przechowywania graficznych, audio- oraz video plików, kolektywnego redagowania hipertekstów i innych dokumentów, s. 46.

Serwis Internetu - usługa, którą nadaje użytkownikom służba Internetu, s. 42.

Sieciowy protokół - zestaw zasad wymiany danych między komputerami oraz

urządzeń podłączonych do sieci oraz wymiany danych między sieciami, s. 31.

Sieć publiczna - służba Internetu która nadaje możliwość wyszukiwania kolegów i znajomych, zabezpiecza obcowanie, przedstawienie osobistości, rozpowszechnianie idei, poglądów, rozmieszczenia różnych materiałów itp, s. 45.

Służby interaktywnej komunikacji -służby nadające możliwość grupy użytkowników wzajemnej wymiany tekstowymi, głosowymi lub wideo powiadomieniami przez Internet, s. 42.

SmartArt - typ graficznych obiektów, które przeznaczono dla przedstawienia danych w postaci schematów, s. 70.

Spam - rozsyłanie powiadomień, z reguły, reklamowego charakteru dużej ilości użytkownikom Internetu, s. 125.

Styl slajdu ustala zasady głównego oraz pomocniczego kolorów, formatu symboli (czcionka, rozmiar symboli, efekty, kolor itp), tła (koloru, rozmieszczenie oraz rodzaj) graficznych obiektów, s. 66.

Styl - zestaw znaczeń właściwości obiektów posiadające własne imię, s. 66.

Synchronizacja - proces śledzenia zmiany plików w dwóch lub więcej rozkładach i procesów ich zmiany według pewnych reguł, s. 244.

System wydawniczy (DTP) - zestaw urządzeń technicznych oraz programowych do tworzenia publikacji niewielkiej objętości i nakładu, s. 186.

ś

Środowisko edukacyjne - osobiste edukacyjne środowisko stworzone na podstawie serwisów Chmura, s. 237.

T

Tabelaryczna wielkość (jednowymiarowy masyw) - uszeregowany zestaw zmiennych jednego typu, s. 157.

Tag - wyznaczenie działania za pomocą tekstu języka HTML, s. 259.

TCP/IP - zestaw protokołów opisujący reguły podziału danych na pakiety oraz transmisji tych pakietów siecią komputerową, s. 31.

Technologii Chmura - technologie in-formacyjno-komunikacyjne wspierające

odległe (na odległości) opracowanie oraz przechowywanie danych, s. 237.

Telekonferencja - omawianie pewnych tematów grupami, które przebywają na znacznej odległości s. 43.

Trasownik (router) - przyrząd techniczny dla przekazu danych między sieciami lub wewnątrz sieci, s. 29.

U

URL-adres - adres zasobu informacyjnego w sieci. URL- adres ma taką strukturę: Protokół :// domenowe imię / droga do piika / imię plika, s. 37.

Urywkowy pogląd - poprzednio przygotowany oraz zapisany wariant przedstawienia prezentacji, który włącza ograniczony zestaw slajdów, s. 100.

Uzupełnienie - proces komponowania tekstowych oraz obiektów graficznych do tworzenia stron edycji odpowiednio do zasad design oraz wymagań technicznych, s. 183, 261.

Uzupełnienie strony internetowej -

proces rozmieszczenia na stronie z wykorzystaniem tekstowych oraz graficznych elementów według opracowanego de-sign-makiety, s. 262.

W

Webinar - konferencja organizowana na dla wymiany doświadczeń, nauczania, prezentacji produkcji i in. s. 43.

Wektorowa grafika - rozdział grafiki komputerowej, technologii opracowania wektorowych obrazów, s. 209.

Wewnętrzna struktura strony internetowej - hierarchia stron internetowych w budowie strony oraz przedstawieniem łączników między nimi, s. 260.

Wideokonferencja - konferencja z wykorzystaniem środków przekazu video powiadomień (obrazów) przy komunikacji uczestników, s. 43.

Wiki-technologia - technologia umożliwiająca nadania użytkownikom internetu samodzielnej zmiany treści oraz zawartości stron internetowych za pomocą przeglądarki, s. 47.

Wizytówka - kartka z nazwiskiem, imieniem oraz z inną informacją o właścicielu dla wręczenia podczas zapoznania się lub spotkania, s. 184.

Wydawnicze systemy - programy przeznaczone do tworzenia makiet edycji poligraficznej oraz przygotowania ich do druku, s. 186.

Wykres - graficzny obraz liczbowy znaczenie którego odzwierciedlone w postaci figur geometrycznych, s. 71.

Z

Zaufanie - zabezpieczenie dostępu do danych na podstawie podziału praw dostępu, s. 110.

 

Źródło: Informatyka podręcznik dla klasy 9 Rivkind

 


^