mozok.click » Біологія » Синтетичні процеси у клітинах та організмах. Порушення обміну речовин
Інформація про новину
  • Переглядів: 11943
  • Автор: admin
  • Дата: 4-08-2017, 09:45
4-08-2017, 09:45

Синтетичні процеси у клітинах та організмах. Порушення обміну речовин

Категорія: Біологія

У попередній темі ви вивчали органели клітин. Пригадайте, у яких органелах відбувається синтез органічних речовин. Повторіть визначення метаболізму і назвіть типи обміну, які притаманні клітині. Пригадайте, до яких наслідків може призвести нестача вітамінів у організмі людини. Чим між собою відрізняються автотрофи й гетеротрофи?

Основні синтетичні процеси в клітинах

Пластичний обмін — це утворення складних органічних речовин з більш простих. Саме в процесі пластичного обміну утворюються всі біополімери і клітинні структури живих організмів. Різновидами пластичного обміну є процеси фотосинтезу й хемосинтезу, оскільки під час них складні органічні речовини утворюються з неорганічних.

Для реакцій пластичного обміну своїх клітин як гетеротрофні, так і автотрофні організми використовують зовнішні джерела енергії та атоми Карбону. Різниця полягає в джерелах, з яких вони їх отримують. Автотрофи отримують Карбон з неорганічних речовин (вуглекислого газу) за рахунок енергії сонячного світла. А гетеротрофи — з органічних речовин інших живих організмів за рахунок окиснення частини цих речовин.

Особливості перебігу окремих процесів анаболізму (пластичного обміну)

Процес

Що відбувається

Де відбувається

Фотосинтез

Синтез проміжних сполук із неорганічних речовин

Хлоропласти

Утворення моносахаридів амінокислот, жирних кислот тощо

Синтез мономерів із проміжних сполук

Хлоропласти, цитозоль

Утворення полімерів

Синтез білків, вуглеводів, ліпідів та нуклеїнових кислот із мономерів

Цитозоль, хлоропласти, мі-тохондрії, ендоплазматична сітка, ядроСхожість процесів обміну у різних організмів

У клітинах рослин, тварин і грибів основні біохімічні процеси відбуваються однаково. Однаково відбуваються процеси клітинного дихання, у тому числі реакції гліколізу та циклу Кребса. В усіх організмах нуклеїнові кислоти і білки синтезуються за однаковою схемою. А в процесах цього синтезу задіяні однакові комплекси ферментів. Та й процеси регуляції є дуже схожими. І хоча такі біохімічні процеси не є абсолютно тотожними, але послідовність основних реакцій у всіх випадках є однаковою.

Учені вважають це наслідком того, що всі еукаріотичні клітини мають спільного предка, у клітинах якого всі ці біохімічні процеси вже відбувалися.

Наслідки порушення обміну речоВин

Порушення обміну речовин можуть виникати з різних причин. Наприклад, нестача вітамінів у їжі призводить до гіповітамінозів у людини, і тоді розвиваються такі захворювання, як рахіт, цинга або бері-бе-рі. Нестача або надлишок певних хімічних елементів може призводити й до порушення обміну речовин у рослин. Найчастіше це призводить до зниження інтенсивності росту або пошкодження листків рослин.

Також порушення можуть виникати внаслідок генетичних змін — мутацій. З ними ви більш докладно ознайомитеся в наступних параграфах підручника.

Синтетичні процеси активно відбуваються в багатьох органелах клітин. Біохімічним процесом, який об’єднує їх між собою і з процесами енергетичного обміну,

є цикл Кребса. Головні біохімічні процеси в клітинах різних організмів схожі між собою. А їх порушення призводить до важких наслідків.

 


Перевірте свої знання

1. Де в клітинах відбувається синтез органічних речовин? 2. Яке значення для клітин має цикл трикарбонових кислот? 3. Чому нестача або надлишок вітамінів можуть впливати на обмін речовин у людини? 4*. Рослини здатні синтезувати всі потрібні їм амінокислоти. У багатьох тварин частина амінокислот в організмі не синтезується і повинна надходити з їжею (так звані незамінні амінокислоти). З чим це пов’язано? 5*. У чому проявляється схожість процесів у клітинах представників різних царств живих організмів?

Узагальнюючі завдання до теми «Принципи функціонування клітини»

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь.

1 ) Місце, де відбувається процес гліколізу:

а) цитозоль в) пластиди

б) мітохондрії г) ядро

2 ) У процесі гліколізу з однієї молекули глюкози утворюється:

а) одна молекула спирту в) одна молекула пірувату

б) дві молекули спирту г) дві молекули пірувату

3 ) Макроергічною сполукою, яка утворюється в мітохондріях, є:

а) ДНК б) целюлоза в) глюкоза г) АТФ

4 ) Фотосинтез відбувається в органелі:

а) лейкопласт в) хромопласт

б) хлоропласт г) мітохондрія

5 ) Гранулярна ендоплазматична сітка здійснює:

а) синтез ліпідів в) розщеплення ліпідів

б) синтез білків г) розщеплення білків

6 ) У результаті фотосинтезу рослини:

а) поглинають кисень в) виділяють вуглекислий газ

б) утворюють глюкозу г) розщеплюють хітин

7 ) Кількість фаз, на які поділяють процес фотосинтезу:

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

8 ) Речовина, що НЕ утворюється внаслідок бродіння:

а) хлоридна кислота в) оцтова кислота

б) молочна кислота г) лимонна кислота

9 ) Ферментні системи, які здійснюють біологічне окиснення, розташовані на мембранах органели:

а) лейкопласт в) мітохондрія

б) ядро г) вакуоля

 


10 Кисень, який утворюється в процесі фотосинтезу, вилучається з молекули речовини:

а) РНК в) вуглекислий газ

б) глюкоза г) вода

11 У результаті клітинного дихання тварини:

а) утворюють вуглекислий газ

б) виділяють кисень

в) синтезують ліпіди

г) здійснюють азотфіксацію

12 Хемосинтез можуть здійснювати:

а) залізобактерії в) мохи

б) покритонасінні г) папороті

13 Напишіть назви структур, у яких відбувається:

а) світлова фаза фотосинтезу

б) цикл Кребса

в) гліколіз

г) утворення еукаріотичних рибосом

14 Установіть відповідність між біохімічними процесами та ор-ганелами, у яких вони відбуваються.

Процеси Органели

1 біологічне окиснення а) лізосома

2 фотоліз води б) ендоплазматична сітка

3 синтез ліпідів в) мітохондрія

г) хлоропласт

15 Розгляньте органелу, яка зображена на малюнку. Напишіть, які речовини в ній утворюються, а які розщеплюються.

16 Розгляньте органелу, яка зображена на малюнку. Напишіть, які речовини в ній утворюються, а які розщеплюються.

Перевірте свої знання з теми «Принципи функціонування клітини».

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 9 клас Задорожний нова програма

 


^