mozok.click » Українська література » Література й національне життя
Інформація про новину
  • Переглядів: 2780
  • Автор: admin
  • Дата: 26-08-2017, 15:30
26-08-2017, 15:30

Література й національне життя

Категорія: Українська література

Словесне мистецтво виконує особливу роль у творенні національного життя. Воно передає новим поколінням неповторний погляд на світ, властивий представникам тієї чи іншої етнічної спільноти. Історичний шлях народу, риси його духовної культури, традиції та звичаї — усе це відбивається в літературі. Зберігаючи національні цінності, література водночас формує нові суспільні ідеали.

Усі художні твори, пов'язані з життям народу, складають його національну літературу. Народ у своїй словесності й талановиті митці слова у своїй творчості розкривають людству власний мистецький досвід і водночас долучаються до великого міжкультурного багатоголосся. Національні літератури породжують багатогранне світове письменство лише тому, що зберігають при цьому свою самобутність, не уподібнюються одна до одної. Навіть висвітлюючи загальнолюдські проблеми, кожна література зберігає риси неповторності. Вона проходить свій шлях, що узгоджується з національною картиною світу — особливим типом сприйняття, переживання й відтворення дійсності. Не слід забувати, що будь-яка національна література цінна своєю унікальністю.

В історичній долі українців саме література стала духовним оберегом і дороговказом на шляху боротьби за національне визволення та здобуття державної незалежності. Були часи, коли українське художнє слово зазнавало переслідувань, утисків і цензурних заборон. Тому читачі сприймали його не лише як мистецтво, але й як слово правди, проголошене на захист національних прав і свобод. Не випадково ще й досі геніального поета Тараса Шевченка ми шануємо як національного пророка: для багатьох поколінь українців його творчість стала чимось більшим, аніж просто мистецтво.

І сьогодні наша література не оминає важливих проблем національного життя. Зберігаючи все найкраще з національної спадщини, вона намагається осмислити актуальні виклики, що постають перед українцями у ХХІ столітті.

 Коментар фахівця

 

Література — це той засіб, яким можна спершу створити, а потім узагальнити для ширшого суспільства і для цілої нації відповідні загальні символи, розповіді, ідеї та цінності, що їх поділяє багато людей. У ході творення нації цей процес узагальнення важко переоцінити...

Марко Павлишин, сучасний австралійський літературознавець, дослідник української літератури

Опрацьовуємо прочитане.

1. Як ви розумієте поняття «національна література»?

2. Які завдання виконує література в житті народу?

3. Як ви розумієте твердження М. Павлишина про значення літератури?

Ділимося читацьким досвідом...

4. Пригадайте прочитані твори української літератури, які розповідають про історичні події та звичаї нашого народу. Запис у робочому зошиті зробіть у формі таблиці або схеми. Наприклад:

Досліджуємо самостійно.

5. Наведіть приклади літературних творів, які справили великий вплив на суспільні ідеали. Доведіть свою думку.

6. Чому в ХІХ столітті російська цензура забороняла українські літературні твори? Чи має це якісь наслідки в сьогоденні?

Порівнюємо твори різних видів мистецтва .

7. Розгляньте ілюстрації на с. 5, 6. Які національні риси українців, на вашу думку, відобразили художники? Наведіть приклади літературних творів, у яких теж відображено ці риси.

Запрошуємо до дискусії..

8. Чи не втрачає себе національна література, контактуючи з іншими літературами світу? Поясніть свою думку.


Розвиток словесного мистецтва

 

Література постійно розвивається, опановує нові теми, звертається до різноманітних проблем. У літературознавстві для позначення словесного мистецтва в його розвитку застосовують поняття «літературний процес».

Не забуваймо, що найдавнішим словесним мистецтвом є не література, а фольклор. Він виник ще до появи писемності, а потім тривалий час розвивався поряд із літературою, активно взаємодіяв із нею.

Важливо, що саме фольклор підготував культурний ґрунт для виникнення української літератури, яка зародилась із появою писемності. На початку свого існування вона ще помітно залежала від чужих літератур. Досить довго зберігався її зв'язок із християнською релігійною та церковною традицією. Та поступово, розвиваючись і збагачуючись, література зазнала значних змін. Фольклорні впливи увиразнили національну своєрідність книжного слова, прищепили йому неповторні риси українського народного світовідчуття.

Загальний розвиток словесного мистецтва можна представити як послідовну зміну різних літературних епох — окремих, цілісних у художньому плані етапів літературного процесу. У межах окремих епох виділяють вужчі поняття — напрями й течії. Для прикладу, у європейській культурі, до якої належить і наша література, існували епохи Середньовіччя, Ренесансу, Бароко. Із літературних напрямів і течій слід назвати класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм.

Наша книжна словесність пройшла практично той самий шлях духовного та мистецького розвитку, що й інші європейські літератури. Однак, розвиваючись разом із літературами інших народів, сповідуючи загальнолюдські цінності, вона зберегла самобутність, не втратила свого національного обличчя.

• Опрацьовуємо прочитане

1. Як ви розумієте поняття «літературний процес»?

2. Що таке літературна епоха?

3. Яку роль у розвитку словесного мистецтва відіграла писемність?

4. Доведіть, що на формування української літератури вплинув фольклор.

5. Визначте спільні та відмінні риси фольклору й літератури. Запис у робочому зошиті зробіть у зручній для вас формі (тексту, плану, таблиці, схеми).

Літературний процес — існування, функціонування та поступовий розвиток літератури нації, країни, регіону, світу протягом певної доби або всієї історії.

Літературна епоха — окремий фрагмент, етап літературного процесу, цілісний у художньому плані, окреслений приблизними хронологічними межами та важливими подіями в історії літератури. Наприклад: епоха Середньовіччя, Ренесансу, Бароко.

Напрям, течія — сукупність художньо-змістових та естетичних принципів, що характерні для творчості багатьох письменників певного періоду розвитку літературного процесу. Наприклад: класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм, натуралізм тощо. У межах однієї літературної епохи може існувати кілька літературних напрямів.


Автор і художній твір

 

На книжковій обкладинці, як правило, указане ім'я письменника. Його біографію легко знайти в довідковій літературі, однак чимало інформації про автора міститься в самому творі.

Справжній митець немовби живе у двох різних світах. У щоденному житті він є звичайною людиною: працює, відпочиває, переймається родинними турботами, зустрічається з друзями та знайомими. У спілкуванні він може не справляти на людей яскравого враження.

Та водночас письменник — це натхненний майстер слова. Він виявляє себе як творець нової художньої реальності, позначеної впливом авторського «я». Літературна реальність складає окремий художній світ — витворену уявою автора образну картину дійсності. У цьому світі найповніше розкривається духовне багатство авторської особистості.

Художній твір завжди пов'язаний із реальною дійсністю. Він торкається багатьох злободенних проблем. Із часом деякі з них можуть втрачати свою значущість. З'являються нові прочитання класичної літератури, ближчі наступним поколінням читачів. У них читацька увага переноситься на питання, що мають позачасове значення.

Опрацьовуємо прочитане

1. Хто такий автор? Дайте визначення цьому поняттю.

2. Як ви розумієте поняття «художній світ твору»?

Досліджуємо самостійно.

3. Що таке літературний псевдонім? Які з відомих вам письменників підписували твори псевдонімами? За можливості поясність їхнє значення, причини використання.

4. Хто такий співавтор? Чи знаєте ви твори, написані в співавторстві? Назвіть їх.

5. Чим відрізняється погляд на авторство у фольклорі й літературі?

.Запрошуємо до дискусії..

6. Чи поділяєте ви думку про те, що художній твір позначений впливом авторського «я»? Доведіть або спростуйте цю думку.

. Виявляємо творчі здібності..

7. Ліна Костенко писала: «Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі». Висловте своє розуміння поетичної тези славетної української поетеси в невеликому есе1.

8. Пригадайте свій улюблений твір літератури. Уявіть, що ви маєте змогу взяти інтерв'ю в автора цього твору. Складіть невелику розповідь про письменника та запишіть запитання, які ви хотіли б йому поставити.

 

Це матеріал з підручника Українська література 9 клас Борзенко

 


^