mozok.click » Українська література » Усна народна творчість
Інформація про новину
  • Переглядів: 3203
  • Автор: admin
  • Дата: 26-08-2017, 15:37
26-08-2017, 15:37

Усна народна творчість

Категорія: Українська література

Опрацьовуючи матеріал розділу, ви маєте змогу виконати такі навчальні завдання:

• поглибити знання про види й жанри усної народної творчості, роль фольклору в житті українського народу, його місце в розвитку літератури;

• здобути знання про родинно-побутові пісні, фольклорні балади, їх види, реалістичне і фантастичне в баладі, драматизм твору;

• виявити вміння тлумачити поняття «балада»; розрізняти види родинно-побутових пісень та балад, аналізувати тексти пісень, визначати їхні мотиви, тематику, художньо-поетичні засоби; аналізувати балади за змістом і стильовими особливостями; діяти за алгоритмом, складати план тексту, здійснювати аналіз мовних явищ; планувати й організовувати власну навчальну діяльність; вирішувати нестандартні завдання;

• вивчити напам'ять баладу або пісню.

 

Коли виник фольклор?

 

Час виникнення фольклору можливо визначити тільки приблизно. Адже в період його зародження люди ще не мали писемності. Відомості про перші зразки народної творчості вчені отримують за археологічними знахідками (предмети побуту, священні предмети тощо), а також вивчаючи пізніші фольклорні твори, які вже були записані.

Найдавніші фольклорні явища постали, імовірно, тоді, коли сформувалась людська мова. Вони були пов'язані з повсякденною діяльністю людей і не належали цілком до мистецтва в сучасному розумінні. Елементи фольклору входили до складу певних обрядових дійств, які, на думку наших предків, мали сприяти їм у життєво необхідних справах (мисливство, землеробство, життя родини). Вони допомагали людям пояснити незрозумілі й загрозливі явища природи.

Фольклор був засобом збереження й передавання основних навичок щоденного виживання, він навчав людину взаємодії зі світом. Із плином часу він убирав у себе все новий і новий колективний досвід, змінювався, збагачувався. Поступово мистецька функція фольклору зростала. У наш час вона вже не поступається іншим функціям народної творчості — магічній, пізнавальній, виховній. Деякі обряди зникли з пам'яті народу, а пов'язані з ними фольклорні твори збереглися як самостійні мистецькі явища.

У ХІХ столітті європейські митці та науковці почали активно збирати, опрацьовувати й видавати фольклорну спадщину. Тоді з'явились перші збірники українських народних пісень. Наше уявлення про усну народну творчість склалося на основі досить пізніх фольклорних записів. Зацікавлення народною творчістю було пов'язане з національним піднесенням і значною мірою вплинуло на розвиток української літератури та інших видів мистецтва.

 Опрацьовуємо прочитане

1. Назвіть умови, які, на вашу думку, були потрібні для виникнення фольклору.

2. Які завдання виконував фольклор у давнину?

3. Розкажіть, як змінилося значення фольклору від його виникнення до нашого часу. Як, на вашу думку, це пов'язано з розвитком людства?

4. Коли поширилося збирання й видавання фольклорних творів? Яке значення мала ця діяльність для українського суспільства?

 

Ділимося читацьким досвідом

5. У яких літературних творах ви відзначали вплив фольклору? Розкажіть, у чому він виявлявся.

Досліджуємо самостійно

6. Поясніть на прикладі поданих прислів'їв функції фольклору в давнину.

Вогонь і вода добрі служити, але лихі панувати.

В болото влізти легко, а назад хоч воли впрягай.

Хто полю годить, тому жито родить.

Любиш поганяти, люби й коня годувати.

Клади перед людей хліб на столі, будеш у людей на чолі.

Виявляємо творчі здібності

7. Роздивіться фото сучасного виконавця фольклорних пісень (с. 10). А якими ви уявляєте співців у часи виникнення фольклору? Напишіть коротке есе, твір-опис або намалюйте ілюстрацію на тему «Народний співець у давнину». Візьміть участь в інтерактивному конкурсі творчих робіт.


Жанрове розмаїття фольклору

 

За родовою ознакою фольклорні твори, як і твори літератури, поділяють на ліричні, епічні й драматичні. Залежно від художньої організації, способу виконання в межах родів визначають різні жанри.

Лірика відображає почуття й переживання українців. Вона представлена жанрами соціально-побутових і родинно-побутових пісень. До епічних жанрів належать казки, легенди, перекази, думи. До драматичного роду відносять весілля й деякі інші обрядові дійства, що супроводжуються виконанням пісень. Окрему групу становлять ліро-епічні жанри, що поєднують ознаки різних родів — лірики й епосу: історичні пісні, балади, думи.

 

Опрацьовуємо прочитане

1. Як групуються фольклорні твори за родовою ознакою?

2. Що відображає народна лірика?

3. Назвіть епічні жанри фольклору.

4. Що належить до народної драми?

5. Назвіть жанри фольклору, які ви вже знаєте. Наведіть приклади творів цих жанрів.

6. У чому полягає своєрідність ліро-епічних жанрів фольклору?

7. Складіть схему, яка б відобразила жанрове розмаїття фольклору.

 

Досліджуємо самостійно

8. До драматичного роду в літературі відносять твори, що змальовують світ у формі дії, здебільшого призначені для сценічного втілення. Поцікавтеся додатковою інформацією про українське весілля. У чому полягають його особливості? Які пісні виконувалися на різних етапах весілля (сватанні, оглядинах, заручинах, дівич-вечорі тощо)? Яким настроєм вони сповнені?

 

Порівнюємо твори різних видів мистецтва

9. Роздивіться репродукцію картини М. Пимоненка (с. 11). Який момент обрядового дійства зображений на картині?

10. На interactive.ranok.com.ua у віртуальній бібліотеці до розділу «Усна народна творчість» ознайомтеся з текстами народних жартівливих пісень, послухайте їх у виконанні мистецьких колективів. Про які риси людських характерів у них ідеться? Які людські вади є предметом гумористичного зображення?


Фольклор і література

 

Фольклору притаманний колективний характер творчості. Оскільки фольклорні твори поширювалися в усній формі, то їх виконавці могли забувати окремі деталі творів. Виконавець передавав лише основний зміст і водночас імпровізував, вносив власні зміни. Навіть складена якоюсь дуже талановитою людиною пісня за таких умов втрачала авторство, перетворювалась на колективне надбання. Наслідком усного побутування фольклору стала варіантність — поширення народного твору в численних варіантах, що забезпечувало його тривале існування. Усна форма, анонімність, варіантність — визначальні риси фольклору. І хоча літературі такі ознаки не властиві, вона все ж зберігає з народною творчістю чимало спільного. Перш за все їх єднає використання словесного матеріалу. Не випадково саме усна народна творчість справила відчутний вплив на становлення й розвиток української літератури. Для письменників фольклор був і залишається джерелом інформації про народні погляди на світ, уявлення про добро і зло, найзапо-вітніші людські мрії та прагнення, риси українського національного характеру.

 

Опрацьовуємо прочитане

1. Як виникають різні варіанти одного фольклорного твору?

2. Чому фольклорні твори є анонімними?

3. Що поєднує фольклор і літературу?

4. Якби в ХІХ ст. митці та науковці не почали збирати фольклор, чи існували б фольклорні твори у наш час? Викладіть свої міркування в довільній формі.

 

Це матеріал з підручника Українська література 9 клас Борзенко

 


^