mozok.click » Правознавство » Особливості здійснення та захисту трудових прав неповнолітніх
Інформація про новину
  • Переглядів: 3360
  • Автор: admin
  • Дата: 8-09-2017, 08:46
8-09-2017, 08:46

Особливості здійснення та захисту трудових прав неповнолітніх

Категорія: Правознавство

1. Як неповнолітньому влаштуватися на роботу

Держава піклується про стан фізичного і психічного здоров’я дітей, ураховуючи, що робота задля отримання заробітку вимагає значних додаткових зусиль, а також те, що найважливішим для молодого покоління є навчання. Тому в статті 188 Кодексу законів про працю України було визначено загальну норму, згідно з якою прийом на роботу осіб віком до 16 років не допускається. Проте за виняткових обставин можуть прийматися на роботу особи, які досягли 15 років, але тільки за згодою одного з батьків або особи, що його замінює. Для підготовки молоді до продуктивної праці існує можливість прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних

закладів для виконання легкої роботи. Вона не повинна завдавати шкоди здоров’ю та порушувати процес навчання, а має здійснюватися у вільний від навчання час після досягнення ними 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

ПРИГАДАЙТЕ! Які документи подають особи при прийомі на работу?

Прийом на роботу осіб, які не досягли 18 років, здійснюється після обов’язкового попереднього медичного огляду. І в подальшому до досягнення ними 21 року вони підлягають щорічному обов’язковому медичному огляду.

На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік пра-

цівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їх народження.

Трудовий договір із неповнолітнім обов’язково укладається в письмовій формі.

2. Який робочий час і час відпочинку встановлено для неповнолітніх

ПРИГАДАЙТЕ! Які види робочого часу визначені законодавством України?

Для неповнолітніх встановлено скорочений робочий час. При цьому його тривалість

відрізняється залежно від віку неповнолітніх.ЗАВДАННЯ 1. Проаналізуйте таблицю «Тривалість робочого часу неповнолітніх» і визначте, який вид робочого часу встановлено в Україні для неповнолітніх.

ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ НЕПОВНОЛІТНІХ

Категорія

неповнолітніх

Для працівників віком від 16 до 18 років

Для осіб віком від 15 до 16 років

Для учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул

Тривалість

робочого

часу

36 годин на тиждень

24 години на тиждень

24 години на тиждень

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу для осіб відповідного віку

ПРИГАДАЙТЕ! Які види часу відпочинку визначені законодавством України?

Неповнолітнім щорічна відпустка надається тривалістю 31 календарний день у зручний для них час.

Щорічна основна відпустка неповнолітнім може надаватися також у перший рік роботи за їх заявою до настання шестимісячного строку безперервної роботи на

певному підприємстві, в організації, установі.

Ненадання щорічної відпустки особам віком до 18 років протягом робочого року забороняється. Це означає, що заміна неповнолітнім усіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

Працівники, що поєднують роботу з навчанням, мають право на додаткову відпустку за місцем роботи.


3. Як оплачується праця неповнолітніх

ЗАВДАННЯ 2. Попрацюйте із джерелом права. Ознайомтеся зі змістом статті 194 Кодексу законів про працю України та вкажіть, як оплачується праця різних категорій

неповнолітніх, які є учасниками трудових правовідносин. Як ці положення характеризують ставлення держави до неповнолітніх працівників? Чому ви так вважаєте?

4. У чому полягають особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми

ПРИГАДАЙТЕ! За яких підстав припиняється трудовий договір?

Звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім дотримання загального порядку звільнення, тільки за згодою служби у справах дітей.


Роботодавець зобов’язаний здійснювати працевлаштування неповнолітніх працівників у випадках їх звільнення:

• у разі виявленої невідповідності працівника посаді, яку він обіймає, або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню цієї роботи;

• у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

• за умов зміни в організації виробництва й праці, у тому числі ліквідації або пере-профілювання підприємства, установи, організації, скорочення кількості кадрів або штату працівників, банкрутства.

Якщо продовження роботи неповнолітнього працівника загрожує його здоров’ю або

порушує його законні інтереси, батьки, уси-новлювачі й піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім.

5. Як закон охороняє працю неповнолітніх

ЗАВДАННЯ 3. Попрацюйте із джерелом права. Укажіть, які вимоги встановлює держава щодо охорони

праці неповнолітніх із метою збереження їх життя і здоров'я.

Як уже зазначалося, праця неповнолітніх, які не досягли 16 років, є скоріше винятком, ніж загальним правилом, тому особливо ретельно держава ставиться до організації виробничого процесу за участю молоді. Участь неповнолітніх у трудових правовідносинах

жодним чином не повинна негативно відобразитися на стані їхнього здоров’я.

Роботодавець не має права застосовувати працю неповнолітніх на:

• важких роботах та роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці;

• підземних роботах;

• роботах, що передбачають підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для неповнолітніх граничні норми;

• нічних, надурочних роботах і роботах у вихідні дні.

Підлітків забороняється призначати на роботи, які пов’язані виключно з підійман

ням, утриманням або переміщенням важких речей.

До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено відповідною медичною довідкою. До тривалої роботи з підіймання та переміщення важких речей підлітки до 15 років узагалі не допускаються.

ГРАНИЧНІ НОРМИ ПІДІЙМАННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ ПІДЛІТКАМИ ПІД ЧАС КОРОТКОЧАСНОЇ ТА ТРИВАЛОЇ РОБОТИ

Роботодавець повинен забезпечити обов’язкове проходження працюючими в нього підлітками попереднього та наступних періодичних медичних оглядів.

Обов’язковим має бути рівномірний розподіл тижневого робочого часу за днями п’яти- або

шестиденного робочого тижня. Робота підлітків із вантажами не повинна становити більше ніж 1/3 робочого часу. Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який можуть підіймати та переміщувати підлітки, не повинна перевищувати граничних норм.

ВИСНОВОК

• Неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а у сфері охорони праці, робочого часу та ряду інших умов праці користуються пільгами, які встановлюються законодав

ством України. Такі пільги обумовлені особливостями фізичного і психічного здоров'я неповнолітніх, необхідністю забезпечення їхнього всебічного розвитку.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть види відпочинку, які встановлені для неповнолітніх, що працюють.

2. Доповніть схему.

3. Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору.

Павло М. (17 років) під час літніх канікул працював за трудовим договором у кав'ярні «Надія». Під час прибирання зали хлопець скористався пилососом, вмикаючи який, випадково вимкнув холодильник. Однак Павло цього не помітив. У результаті того, що холодильник тривалий час не працював, більшість продуктів була зіпсована. Адміністрація кав'ярні зобов'язала Павла відшкодувати збитки, сума яких становила 4000 грн і значно перевищувала суму заробітної плати хлопця.

Чи правомірними є дії адміністрації? Хто має відшкодувати збитки?

4. Проведіть міні-дослідження за темою «Праця неповнолітніх: особливості прийому на роботу». Зверніть увагу на такі питання:

1) Які загальні правила прийому на роботу поширюються на неповнолітніх?

2) Чи потрібна згода батьків для прийому на роботу неповнолітніх?

3) Які особливості передбачені законодавством при прийомі на роботу неповнолітніх? Із чим вони пов'язані?

4) Чи доводилось вам або вашим знайомим ровесникам влаштовуватися на роботу? Чи не порушувалися при цьому права неповнолітніх?

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Святокум поглиблений рівень

 


^