mozok.click » Біологія » Біологія як наука. Рівні організації біологічних систем
Інформація про новину
  • Переглядів: 7909
  • Автор: admin2
  • Дата: 9-06-2017, 13:06
9-06-2017, 13:06

Біологія як наука. Рівні організації біологічних систем

Категорія: Біологія

Вступ

 

У попередніх класах ви вже познайомилися з кількома галузями біології та розглянули живі організми як біологічні системи. Пригадайте характерні риси таких систем. На основі матеріалів попередніх розділів курсу поясніть, чому біологічні знання можуть мати важливе значення саме для вас або ваших рідних і знайомих.

 

Біологія як наука

Біологія (від давньогрец. bios — життя, logos — вчення) — це наука про життя. Як і будь-яка інша наука, біологія має об’єкт, який вона вивчає, і методи, якими вона користується для його вивчення. Крім того, біологія має власний понятійний апарат — сукупність термінів і понять, які вчені-біологи використовують у своїй роботі.

Але не тільки наявність усього цього робить біологію наукою. У першу чергу, наукою її робить раціональний підхід у діяльності. Біологія у своїй роботі спирається не на віру, а на сумнів. Біологи постійно піддають сумніву отриману інформацію. вони багаторазово її перевіряють, пропонують пояснення отриманих результатів і висувають гіпотези, а потім на основі цих гіпотез роблять прогнози. І якщо прогнози збуваються, то гіпотеза стає вже теорією.

 

Інформація - Перевірка достовірності - Пояснення отриманих результатів - Гіпотеза -

 Прогноз - Підтвердження прогнозу - Теорія

 

Предмет біології, її основні галузі

Предметом біології є всі живі організми та різноманітні прояви їхньої життєдіяльності. Але живих організмів на нашій планеті багато, і вони дуже різноманітні. А ще є вимерлі організми, які також вивчає біологія. Тому сучасна біологія стала справжньою системою наук, у якій виділяють багато галузей (мал. 1.1).

 

Мал. 1.1. Галузі біології

 Ціла низка галузей біології присвячена вивченню певних систематичних груп живих організмів. Ботаніка вивчає рослини, вірусологія — віруси, зоологія — тварин, а мікологія — гриби. Це великі галузі, які, у свою чергу, поділяються на більш дрібні. Так, бріологія вивчає мохи, арахнологія — павуків, ентомологія — комах, мірме-кологія — мурах, іхтіологія — риб, орнітологія — птахів, а мама-логія — ссавців.

Деякі галузі біології вивчають внутрішні процеси в живих організмах. Це, наприклад, фізіологія рослин і фізіологія тварин. Біохімія вивчає перебіг хімічних реакцій у живих організмах. Цитологія досліджує особливості будови клітин, а гістологія — тканин. Генетика займається дослідженням спадковості та мінливості організмів, а етологія — дослідженням поведінки тварин. Надзвичайно важливою галуззю біології є екологія, яка вивчає взаємодію організмів між собою та з навколишнім середовищем.

Існують галузі біології, які займаються вивченням сукупностей живих організмів, їх об’єднань, які утворюються в тих чи інших умовах. Це популяційна генетика (вивчає генетичні процеси в популяціях), біогеоценологія (досліджує біогеоценози) та інші.

 

Основні методи біологічних досліджень

Як і будь-яка наука, біологія має свої методи досліджень. Цих методів дуже багато. Деякі з них з’явилися дуже давно, а деякі стали можливими тільки з появою сучасних технологій.

Найстарішим методом біології можна назвати спостереження. Саме з нього біологія й починалася, коли наші пред-ки спостерігали за тваринами, щоб їх потім вполювати. Спостереження є основою описового методу біології, тому що її результатом є саме опис біологічного об’єкта, процесу або явища.

Дуже давнім методом біології є також порівняння, коли об’єкт дослідження порівнюють з іншими об’єктами. Але справжньою наукою біологія стала тоді, коли біологи почали проводити експерименти. Експеримент і зараз залишається головним методом у біології. Для того щоб результати експериментів можна було правильно пояснити й порівняти між собою, проводять статистичну обробку результатів. вона є основою статистичного методу в біології.

У наш час дуже важливими методами біологічних досліджень стали моніторинг і моделювання. Моніторинг є цілою системою спостережень за біологічними об’єктами, які проводять з певною періодичністю. А моделювання є віртуальним експериментом, який проводять за допомогою комп’ютерів.

 

Рівні організації біологічних систем

Характерною особливістю всіх біологічних систем є наявність у них кількох рівнів організації (мал. 1.2). Організм тварини, наприклад, складається з багатьох органічних молекул — білків, вуглеводів, жирів, нуклеїнових кислот. Це і є першим рівнем її організації — молекулярним. Біологічні молекули об’єднуються в більш складні структури — клітини, які є наступним рівнем організації — клітинним.

 

Мал. 1.2. Рівні організації біологічних систем

 


Клітини в організмі тварини не існують самі по собі. вони об’єднані в більші структури — тканини й органи. Це тканинно-органний рівень організації. А вже тканини й органи об’єднуються у складі організму тварини, утворюючи організмовий рівень організації.

Але й це ще не все! Тварини не живуть самі по собі. У межах певних територій вони утворюють групи особин свого виду — популяції, які є складовими частинами популяційно-видового рівня організації. Популяції ж окремих видів взаємодіють з популяціями інших живих організмів, які живуть разом з ними. Таким чином вони утворюють екосистеми — складові екосистемного рівня організації. І нарешті, всі екосистеми нашої планети об’єднуються у складі біосфери, яка є найвищим рівнем організації живих систем.

Слід зауважити, що не всі живі системи мають однакову кількість рівнів організації. Так, одноклітинні організми (амеба, інфузорія, хламідомонада) не мають тканинно-органного рівня, а у вірусів відсутній ще й клітинний рівень організації.

 

Біологія є системою наук, до складу якої входять такі галузі, як ботаніка, зоологія, генетика, цитологія, біохімія та багато інших. Об’єктами біології є живі організми, як сучасні, так і вимерлі, їх угруповання й об’єднання, а також процеси і прояви їхньої життєдіяльності. Біологія використовує низку методів для вивчення своїх об’єктів. Серед них можна назвати такі методи, як описовий, порівняльний, експериментальний, моделювання тощо.

Однією з характерних рис усіх живих систем є багаторівне-вість їхньої організації. виділяють молекулярний, клітинний, тканинно-органний, організмовий, популяційно-видовий, екосис-темний та біосферний рівні організації.

 

Перевірте свої знання

1. Що таке біологія? Що є об’єктом вивчення біології? 2. Які рівні організації життя можна виділити у живих організмів? 3. Наведіть приклади біологічних систем, що перебувають на різних рівнях організації. 4. На прикладі будь-якої домашньої тварини поясніть, за допомогою яких методів дослідження можна вивчити особливості її поведінки. 5. На конкретних прикладах поясніть, як біологія пов’язана з іншими природничими й гуманітарними науками. Наприклад, з математикою, хімією, фізикою, історією тощо. 6*. Складіть класифікацію галузей біології, у якій укажіть назву галузі, об’єкт і методи вивчення.

 

Це матеріал з підручника Біологія 9 клас Задорожний нова програма

 


^