mozok.click » Інформатика » Інформаційні технології
Інформація про новину
  • Переглядів: 5849
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 05:38
14-09-2017, 05:38

Інформаційні технології

Категорія: Інформатика

«Технологія» в перекладі з грецької — майстерність, вміння. На відміну від технології матеріального виробництва, яка є сукупністю методів керування енергією та обробки речовини, інформаційна технологія (ІТ) зорієнтована на роботу з інформацією.

Поняття інформаційної технологи

До появи персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж основними засобами для роботи з повідомленнями були книги, телефон, телеграф тощо.

Інформаційна технологія є сукупністю методів і процесів опрацювання інформації із застосуванням комплексу відповідних засобів.

Метою ІТ є ефективне застосування інформаційних процесів у різних галузях людської діяльності. Не можна розглядати ІТ окремо від інформаційних систем (ІС).

За засобами, методами і призначенням ІС такі технології можна поділити на глобальні, базові та прикладні (рис. 2.1).

Наведений поділ є умовним, оскільки, наприклад, глобальні інтер-нет-технології можуть застосовуватися в галузевих напрямках або для розв’язування певних задач користувача.Етапи становлення інформаційних технологій

Залежно від засобів ІС розрізняють такі етапи розвитку ІТ: мовний, писемний, ручний, механічний, електричний, радіохвильовий, електронний, комп’ютерний, мережевий.

Поштовх для розвитку тієї чи іншої ІТ в суспільстві завжди давали наукові відкриття та/або винайдення нових технічних засобів (див. форзац 1).

Основні інформаційні процеси

До основних інформаційних процесів зазвичай відносять пошук, отримання, передавання, зберігання, опрацювання інформації. Залежно від особливостей здійснення цих процесів їхня назва може змінюватися.

Передавання інформації багатьом приймачам називають поширенням.

Процес, спрямований на підвищення надійності зберігання і передавання інформації, називають захистом.

Отримання й зберігання інформації називають її накопиченням.

Опрацювання інформації полягає у створенні нових даних на базі вихідних.


Види інформаційних процесів зумовлені особливостями ІС. Так, ви-сокоорганізовані біологічні системи можуть оцінювати, ототожнювати, тлумачити інформацію тощо. Є інформаційні процеси, притаманні лише соціальним ІС (інформаційні війни, мозковий штурм). А стрімкий розвиток систем штучного інтелекту та робототехніки сприяє змінам у технічних ІС, доповненню інформаційними процесами (наприклад, пов’язаними з машинним навчанням, розпізнаванням текстів, образів).

Інформація передається за допомогою повідомлень. Інформаційною моделлю процесу передавання повідомлень є схема Шеннона (рис. 2.2).

Інтелектуальна власність та авторське право

Опрацьовуючи інформацію, людина здатна творити. Результатом її творчої діяльності можуть бути літературні, художні й наукові твори, комп’ютерні програми, відкриття, винаходи, торгові марки тощо.

Інтелектуальна власність — це результат інтелектуальної або творчої діяльності особи або кількох осіб.

Вартість інтелектуального потенціалу суспільства вже перевищила вартість фондів основних галузей промисловості, тож давно постало питання захисту майнових прав інтелектуальної власності.

Авторське право — це сукупність установлених і гарантованих державою прав автора (та його правонаступників) щодо створення або використання об’єктів творчої діяльності (програмних продуктів, творів літератури, науки, мистецтва тощо).

Розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), особливо Інтернету, значно спростив доступ людини до продуктів інтелектуальної діяльності. Це нерідко приводить до порушення авторських прав виробників програмних продуктів, аудіо- та відеопродукції тощо.

У 1931 році вперше у світовій практиці застосування законів щодо авторського права дозволило відомому співакові Федору Шаляпіну відсудити в комерційного бюро 10 тисяч франків за протизаконне тиражування його пісень.


Авторське право регулюється Законом України «Про авторське право і суміжні права», який ґрунтується на міжнародних нормах, ураховує сучасні тенденції правового регулювання як традиційних, так і нових об’єктів авторського права.

Етика при створенні та використанні інформаційних ресурсів

На багатьох сайтах немає цензури, але дотримання морально-етичних норм є обов’язковою вимогою цивілізованого співіснування користувачів (рис. 2.3).

Етика — це правила та норми поведінки людей у відносинах одне з одним, із суспільством і державою.

Сьогодні особливого значення набуває мережевий етикет (нетикет). Користувачі мають керуватися певними морально-етичними нормами, більшість з яких вам уже відома. Пригадаємо деякі з них.

• Використовуючи ресурси мережі, не перешкоджайте роботі інших користувачів.

• Не порушуйте авторське право — не використовуйте файли, не призначені для вільного доступу.

• Не робіть того, що не прийнято в цивілізованому суспільстві: не можна лаятися, ображати людей, розпалювати національну ворожнечу тощо.

Основною морально-етичною нормою користувачів і розробників інформаційних ресурсів є дотримання конфіденційності приватної інформації. Це особливо важливо в наш час, коли відомості про особу зберігаються в численних електронних базах даних.

Інформаційні технології в освіті

Важливу роль у формуванні інформаційної культури людини відіграють освіта та самоосвіта (наприклад, набуття навичок пошуку потрібної інформації). Щоб знайти будь-які інформаційні матеріали, достатньо мати під’єднаний до Інтернету комп’ютер або мобільний пристрій. Сьогодні існує також низка програм на підтримку вивчення окремих предметів. Ви працювали з багатьма з них і знаєте, що засоби навчального призначення відрізняє інтерактивність — швидкий зворотний зв’язок між користувачем і засобами ІКТ.

До основних видів електронних освітніх ресурсів, які забезпечують процес навчання, належать електронні посібники, тестові засоби контролю знань, енциклопедії, словники, карти, довідники тощо.

Особливе місце серед освітніх технологій займають інтернет-технології: технології хмарних обчислень, вебінари тощо. Популярною формою навчання стає дистанційна освіта (рис. 2.4).

Широкий спектр освітніх веб-ресурсів можна знайти за посиланням: http://lokschool.io.ua/s14248/osvitni_veb-sayti

Численні сайти (osvita.ua, ра^а.иа, shkola.ua, repetitor.ua, ostriv.in.ua, eduwiki.uran.net.ua та ін.) стануть у пригоді учням, учителям і батькам.

Питання для самоперевірки

1. Що таке інформаційна технологія?

2. Які види інформаційних технологій вам відомі?

3. Назвіть етапи розвитку інформаційних технологій.

4. Назвіть основні інформаційні процеси.

5. Яких правил мережевого етикету ви дотримуєтеся?

6. Що таке інтелектуальна власність?

7. Яким законом України регулюється авторське право?

8. Наведіть приклади освітніх веб-ресурсів.

Вправа 2

Створити презентацію на тему «Основні правила мережевого етикету».

1) Запустіть редактор презентацій. Виберіть шаблон із готовою структурою.

2) На першому (титульному) слайді розмістіть тему презентації, дані про автора презентації (прізвище, ім’я, клас).

3) На другому і третьому слайдах запишіть кілька правил, яких слід дотримуватися під час спілкування в соціальних мережах.

4) На четвертому слайді запишіть адреси сайтів, на яких ці правила можна знайти.

5) Знайдіть в Інтернеті Закон України «Про авторське право і суміжні права», відшукайте в тексті закону інформацію про об’єкти та суб’єкти авторського права й розмістіть її на п’ятому слайді.

6) Доберіть стильове оформлення презентації та дизайн слайдів. Збережіть файл презентації з іменем Вправа 2 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 2 з автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».

Практична робота 1

Освітні інформаційні ресурси і системи

Завдання: навчитися користуватися сервісами освітніх інтернет-ресурсів. Обладнання: комп’ютер, під’єднаний до мережі Інтернет.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.

1. Запустіть браузер. Зайдіть на сайт Інтерактивне навчання (mteractive.ranok.com.ua).

2. Зареєструйтесь на сайті та/або увійдіть у свій обліковий запис.

3. Знайдіть електронну версію вашого підручника (Курси — Підручники — Інформатика — 9 клас) та перегляньте перший розділ.

4. Пройдіть (вперше або повторно) Тест 1 (Курси — Підручники — Інформатика — 9 клас — Електронні матеріали до підручника — Розділ 1 — розпочати роботу — Тест 1).

5. Перегляньте результати тестування, з’ясуйте дати складання тестів та отримані оцінки (кнопка Детальніше).

6. Вийдіть зі свого облікового запису (кнопка Вихід). Закрийте вікно браузера. Завершіть роботу за комп’ютером.

Зробіть висновок: які послуги (сервіси) освітнього характеру можуть надавати інформаційні ресурси.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^