mozok.click » Інформатика » Комп'ютерний словник
Інформація про новину
  • Переглядів: 694
  • Автор: admin
  • Дата: 18-09-2017, 11:01
18-09-2017, 11:01

Комп'ютерний словник

Категорія: Інформатика

База даних — сховище організованої сукупності даних різного типу, які відображають стан об’єктів певної предметної галузі та зв’язки між ними.

Вербальна модель — опис об’єкта, процесу, явища природною мовою.

Відкритий масив — масив, у розділі var або type якого оголошується масив без діапазону індексів, вказується лише тип елементів.

Головна діагональ — діагональ масиву, що з’єднує лівий верхній елемент із правим нижнім.

Двійковий пошук — пошук даних у впорядкованому масиві.

Двовимірний масив — структура даних одного типу, що складається з фіксованої кількості рядків і стовпців.

Допоміжний алгоритм — алгоритм, який може неодноразово використовуватися в основному алгоритмі.

Експрес-сканування — швидке сканування, за допомогою якого сканується оперативна пам’ять і системні файли.

Електронний документообіг (обіг електронних документів) — сукупність процесів створення, опрацювання, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності, а в разі необхідності — з підтвердженням факту одержання таких документів.Запит — об’єкт бази даних, призначений для вибору з таблиці необхідних даних і подання їх користувачу в зручній формі.

Запит із параметрами — запит, у процесі виконання якого потрібно ввести деякі дані.

Запит на змінення — запит, за допомогою якого вносяться зміни в таблиці.

Звіт — об’єкт бази даних, призначений для виведення даних у зручному для користувача вигляді.

Інформатика — галузь людської діяльності, пов’язана з процесами опрацювання інформації за допомогою комп’ютера та середовища їх застосування.

Комп'ютерна безпека — стан захищеності систем опрацювання й зберігання даних, за якого забезпечується конфіденційність, доступність і цілісність даних

Інформаційна культура — елемент загальної культури людини, що є характеристикою особистості, яка проявляється в умінні цілеспрямовано працювати з інформацією, опануванні нових засобів інформаційно-комунікаційних технологій, дотриманні морально-етичних норм під час створення й використання інформаційних матеріалів.

Інформаційна модель — вербальний, графічний, математичний, табличний тощо опис об’єкта.

Інформаційна система — програмно-апаратний комплекс для зберігання даних, виконання над ними операцій, обумовлених специфікою предметної галузі, забезпечення зручного графічного інтерфейсу для доступу до необхідних даних та їх опрацювання.

Інформаційні процеси — процеси, пов’язані з пошуком, збиранням, збереженням, опрацюванням, передаванням, відображенням і захистом інформації.

Інформаційна технологія — сукупність методів і способів пошуку, збирання, накопичення, зберігання й опрацювання інформації на основі засобів обчислювальної і комунікаційної техніки.


Ключ таблиці — стовпець (або кілька стовпців), який однозначно ідентифікує рядки.

Комп'ютерне моделювання — процес реалізації інформаційних моделей на комп’ютері.

Комп'ютерний вірус — шкідлива програма, що здатна до самокопіювання та вбудовування в код інших програм, системні ділянки пам’яті чи завантажувальні сектори, а також поширення своїх копій різними каналами зв’язку.

Лінійний пошук — пошук даних у масиві, заснований на прямому переборі елементів масиву.

Масив — структурований тип даних, елементи якого мають один тип.

Математична модель — система математичних рівнянь, формул, числових множин, які описують деякі властивості об’єкта, процесу або явища.

Метод вибору — метод упорядкування елементів масиву, заснований на пошуку максимального (мінімального) елемента й зміні місця його розташування.

Моделювання — процес створення моделі.

Модель — сукупність найважливіших властивостей об’єкта, процесу, явища, яка визначається метою її створення і може мати різні форми вираження.

Модель даних — спосіб об’єднання даних у структури.

Параметри підпрограми — дані, що передаються у підпрограму для опрацювання.

Підпрограма — логічно завершений фрагмент програми з присвоєним іменем, до якого можна звертатися неодноразово.

Побічна діагональ — діагональ масиву, що з’єднує правий верхній елемент із лівим нижнім.

Редактор StringGrid — вікно для уведення елементів двовимірного масиву.

Рядок — набір символів певної довжини.

Символ — цифра, буква або інший знак клавіатури.

Синхронізація даних — процес перевірки та реалізації ідентичності вибраних даних на різних пристроях.

Стандартна підпрограма — підпрограма, вбудована у мову програмування.

Таблиця — об’єкт бази даних, у якому зберігаються дані різного типу.

Фактичні параметри — змінні, що вказані в операторі виклику підпрограми.

Фільтрування даних — вибір із таблиці записів, які містять задані значення в обраних полях.

Форма — об’єкт бази даних, за допомогою якого можна вводити й змінювати дані у таблицях.

Формальні параметри — змінні, вказані у заголовку підпрограми.

Шкідлива програма — спеціально розроблена програми для пошкодження та знищення файлів, даних, програмного забезпечення, викрадення особистих даних користувача.

avast! — антивірусна програма, що забезпечує високий ступінь захисту комп’ютера від вірусів та інших шкідливих програм.

chr (x) — функція повернення символу, код якого дорівнює х.


ColCount — кількість стовпців компонента TStringGrid.

consat (S1, S2) — функція об’єднання рядків S1 і S2.

copy (S, n, m) — функція копіювання m символів рядка S, починаючи з символу n.

delete (S, n, m) — функція вилучення з рядка S m символів, починаючи з позиції n.

InputBox() — функція, що застосовується для циклічного уведення елементів масиву.

insert (S1, S2, n) — функція вставлення в рядок S2 рядка S1, починаючи з позиції n.

length (S) — функція визначення довжини рядка.

ord (c) — функція повернення коду символу с.

pos (S1, S2) — функція визначення номера позиції, з якої починається входження рядка S2 у рядок S1 .

RowCount — кількість рядків компонента TStringGrid.

RSS — множина XML-форматів, яку використовують для публікації та постачання інформації, що часто оновлюється.

ShowMessage() — функція, що застосовується для циклічного виведення елементів масиву.

TStringGrid — компонент, що використовується для введення/виведення двовимірних масивів.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Руденко (поглиблений рівень)

 


^