mozok.click » Географія » Що вивчає економічна географія
Інформація про новину
  • Переглядів: 1046
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 12:51
30-01-2018, 12:51

Що вивчає економічна географія

Категорія: Географія

 

ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. Частину географічної оболонки, з якою суспільство безпосередньо взаємодіє у своєму житті та виробничійдіяльності, називають географічним середовищем. Воно є природнимоточенням людей і матеріальною основою їхньої життєдіяльності. З розширенням діяльності суспільства географічне середовище охоплює дедалі більшу частину географічної оболонки. Особливості географічногосередовища полягають у різноманітності природних умов і зумовлюютьпришвидшення або гальмування господарського розвитку країн. Що різноманітнішими є природні умови країни, то більший вона має потенціалсуспільного та економічного розвитку.

Водночас із поняттям «географічне середовище» використовується поняття «навколишнє середовище». Навколишнє середовище — це середовище життя та виробничої діяльності людини. Це навколишній (природне середовище)та матеріальний, створений людиною (техногенне середовище), світ. У міжнародних угодах під терміном «навколишнє середовище»зазвичай розуміють лише природне довкілля. Але, оскільки воно значноперетворене людиною, розглядати його окремо від техногенногонедоцільно. Природне середовище має свої закони розвитку.

Якщо людина перестає впливати на штучну (техногенну) частину навколишнього середовища, із часом вона стає частиною природногосередовища. Наприклад, старі парки, штучні ставки, водні канали, якідавно не використовуються, занедбані шахти, кар’єри та ін.

Економічна і соціальна географія розглядає географічне середовище, у якому живе людина, як сферу взаємодії суспільства та природи. Вона називається антропосферою. Діяльність людини пов’язана з використанням різноманітних природних ресурсів, які є компонентами природи.ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ В СИСТЕМІ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК. Дослідження своєї країни є дуже відповідальною справою, байдуже, хто нею займається: визначні вчені, ентузіасти-аматори, учні звичайної школи. Батьківщина,рідна земля — святе місце для кожної людини. Тільки тойможе вважати себе справжнім патріотом, хто не лишелюбить і добре знає рідний край, а й сприяє його розвитку.

Суспільна географія — це наука про закони й закономірності територіальної організації суспільства, механізми дії та форми прояву їх у територіальних суспільних системах,що функціонують у географічному просторі. Суспільна географія є базовою частиною географічної науки, яка комплексно вивчає антропосферу Землі, тобто географічне середовище. При цьому антропосфера розглядається як сферадіяльності людини в її взаємодії з навколишнім середовищем. У нашій країні суспільна географія утвердилась наприкінці 80-х років ХХ ст. як синтез економіко-географічних тасоціогеографічних напрямів географії з розширенням предмета за рахунок вивчення просторової організації культурної, політичної, військової, медичної, екологічної та іншихсфер діяльності суспільства. Суспільна географія вивчаєй аналізує в єдності тріаду «населення — господарство —природа». Об’єктом її досліджень є закономірності розселення населення та розміщення господарства нашої країни.Структурними компонентами суспільної географії є географія населення, соціальна географія, економічна географія.

економічна географія розглядає використання природних умов і ресурсів, особливості створення продуктів матеріального та нематеріального виробництва, територіальну й видову структури виробництва. Соціальна складова суспільної географії вивчає умови життя, роботи, відпочинку населення та задоволення його потреб в освіті, охороні здоров’я й іншихвидах соціального обслуговування (мал. 1).

Суспільна географія України тісно пов’язана з фізичною географією, оскільки спільним предметом їх дослідження є географічна оболонка нашої планети, або географічне середовище. Саме воно є ареною взаємодіїприроди та суспільства. Тріада «населення — господарство — природа»є перетином наукових досліджень різних гілок географії. За науковимиінтересами суспільна географія є суміжною з екологією, економікою,політичною географією, картографією.

На межі фізичної та суспільної географії постійно виникають нові науки: геофізика, геохімія, геоекологія, геоінформатика, геоглобалістика.

основні методи географічних досліджень.

У фізичній і суспільній географії використовують різноманітні методи наукових досліджень, зокрема аналітичні, статистичні, картографічні, метод моделювання. Способи здобуття знань про географічні об’єкти і явища можна поділити на двігрупи: загальнонаукові та спеціальні. Загальнонауковими єметоди спостереження, порівняння, аналізу, математичногомоделювання та статистичні. До спеціальних належать картографічні, їхвикористовують у всіх географічних науках. Важливими є й інші методигеографічних досліджень: польові, стаціонарні, дистанційні.

Для економічної і соціальної географії як складової частини суспільної географії важливе значення мають такі методи:

картографічний — це один з найважливіших методів. Картами ви користуватиметеся впродовж вивчення всього шкільного курсу географії. До речі, цей географічний метод запозичили й використовуютьінші науки — історія, біологія, геологія, екологія;статистичний метод ґрунтується на масовому статистичному спостереженні, розрахунку й узагальненні показників. За допомогоюцього методу шляхом зіставлення цифрових величин можна спостерігати динаміку економічного розвитку. Зокрема, збільшення абозменшення обсягів видобування нафти, виплавка сталі, врожайностізернових культур, тоннажу морських перевезень тощо;моделювання полягає в тому, що складні географічні явища відтворюють за допомогою схем, карти та комп’ютерних програм;економічне прогнозування — це процес розроблення економічнихпрогнозів, що базується на наукових методах пізнання економічнихявищ і використанні сукупності методів, засобів і способів економічної прогностики.

Під час навчання ви використовуватимете певні методи географічних досліджень. Зокрема, важливою ланкою вашого навчання буде складаннялокальних прогнозів і розроблення проектів. Цей метод ви застосовуватимете задля здобуття географічних знань. Отже, на основі ваших знань і досвіду можна передбачити, як саме зміниться навколишнє середовище підвпливом роботи промислового підприємства, яких змін зазнає акваторіяморя в результаті зміни спеціалізації порту або ділянка лісового масивупісля прокладання нею автомобільної дороги.


СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ. ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГНОЗ. Кількісні параметри соціально-економічного розвитку суспільства досліджує суспільна наука статистика. Вона вивчає явища та процеси розвитку суспільства, які мають масовий характер, тобто притаманні великійкількості об’єктів. Предметом її дослідження є кількісні параметри суспільних явищ. Статистика вивчає кількісно визначені параметри, котрімають певне економічне або соціальне значення, пов’язані з відповіднимпоказником часу та територією. Україна відзначається високим рівнемобробки статистичних даних.

При визначенні статистичних показників (наприклад, виробництво автомобілів, молока, рівень забезпеченості областей країни медичнимипослугами тощо) враховують такі види статистичних закономірностей:закономірності зміни в часі (закономірності динаміки);закономірності розподілу одиниць сукупності за певною ознакою;закономірності зміни складу та структури (структурні зрушення);закономірності взаємозв'язку.

Сучасний розвиток економічної і соціальної географії, так само як і економіки, неможливий без економічних прогнозів, які необхідні для визначення шляхів розвитку суспільства й напрямів використання економічних ресурсів. В умовах науково-технічного прогресу й удосконаленняекономічної системи держави прогнозування стає одним з вирішальнихнаукових чинників формування стратегії суспільного розвитку.

Економічний прогноз — це науково обґрунтоване, ймовірне судження про можливі стани господарського об’єкта, економічної системи в майбутньому та альтернативні шляхи й терміни їхнього розвитку.

Економічнє прогнозування співвідноситься із ширшим поняттям «передбачення» як випереджувального відображення дійсності, що базується на пізнанні законів природи, суспільства та мислення. Залежно від

ступеня конкретності й характеру впливу на хід досліджуваних процесів розрізняють три форми передбачення: гіпотезу (загальнонаукове передбачення), прогноз, план.


ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ЕКО-НОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ. Забезпечення потреб Української держави в якісній картографічній продукціїсприяє становленню нашої країни як самодостатньої, економічно розвиненої держави. Фундаментальним у створенніекономіко-географічних карт (мал. 2) є:урахування економічних законів;

особливості законів виробництва й розподілу продукції; національна політика в економічній діяльності.

Уважно вивчіть легенду цієї карти (мал. 2). З’ясуйте основні відмінності між фізико-географічними та економіко-географічними картами.

дослідження ЕкОНОмГЕОГрафів. Дослідження національної економіки як складного господарського комплексу здійснюється багато років. Цьому та суміжним з ним питанням присвячено безліч праць економістів та економгеографів.

Вагому роль у вивченні як світової, так і національної економіки, визначенні ролі економічної і соціальної географії в цих процесахвідіграли дослідження вітчизняних і зарубіжних учених.

Михайло Туган-Барановський (1865-1919) — відомий український економіст, його вважають першим дослідником цього напряму в Східній Європі. Працював міністром фінансів Української Народної Республіки. У розвитку економічної науки велику роль відіграла його теорія періодичних криз. Для економічної і соціальної географіїважливими є праці М. Туган-Барановського про теорію вартості, розподіл суспільного доходу, історію господарського розвитку й кооперативніоснови господарської діяльності.

Франсуа Перру (1909-1987) — відомий французький економіст та економгеограф, який досліджував питання ринкових механізмів,ринкового середовища й функціонування національної економіки.Виявив, що нерівність у ринковому середовищі (різна інформованість,різні обсяги фінансування, належність до різних видів економічної діяльності) стимулює економічний розвиток. Ф. Перру зазначав, що це відіграє вирішальну роль в економічному розвитку.

Максим Паламарчук (1918-2000) — відомий український економгеограф. Досліджував теоретичні проблеми економічної географії та питання ролі продуктивних сил у розвитку господарства, розробивметодику вивчення народного господарства (національної економіки).М. Паламарчук писав про вирішальну роль продуктивних сил у розвиткунаціональної економіки.

Богдан Гаврилишин (1926-2016) — український, канадський, швейцарський економіст, дійсний член Римського клубу. Найвідомішою науковою працею цього вченого є «Дороговкази в майбутнє — до ефективніших суспільств». На думку Б. Гаврилишина, вирішальними дляповноцінного розвитку національної економіки є чотири чинники: повнаполітична свобода, високий рівень добробуту, соціальне спрямування,екологічне спрямування (співжиття з природою).

Пол Робін Кругман (народився в 1953 р.) — американський економіст, професор Єльського університету, нобелівський лауреат, який активно пропагує свої ідеї через мережу Інтернет. Пол Кругман зазначав вплив урбанізації, міжнародної торгівлі й економічно-географічних процесів на розвиток національної та світової економіки. Один з учених,який підкреслював роль економічної та соціальної географіїу вивченні економічних явищ і процесів.

Користуючись інтернет-джерелами та довідковою літературою, підготуйтекороткі виступи про діяльність одногозі згаданих у тексті параграфа ученихта її вплив на розвиток України.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Суспільна географія — це наука про закони та закономірностітериторіальної організації суспільства, механізми дії та формипрояву їх у територіальних суспільних системах, що функціонують угеографічному просторі.

2. Економічна географія вивчає територіальну й видову структуривиробництва.

3. Економічна географія є структурним компонентом суспільної географії.

4. Для економічної географії важливе значення мають такі методидосліджень: картографічний, статистичний, моделювання, економічного прогнозування.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Який спільний об’єкт дослідження мають фізична та суспільна географія?

2. Що є предметом вивчення економічної географії?

3. Яка роль статистики в економічних і географічних дослідженнях?

4. Дайте визначення понять «економічний прогноз» та «економічне прогнозування».

5. На основі своїх знань з географії спробуйте спрогнозувати економічнийрозвиток вашого населеного пункту на найближчі 10 років. Створіть основнийта альтернативний плани його розвитку (обсягом одна сторінка).

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^