mozok.click » Географія » Економічний розвиток і національна економіка
Інформація про новину
  • Переглядів: 1017
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 12:53
30-01-2018, 12:53

Економічний розвиток і національна економіка

Категорія: Географія

Які основні відмінності між фізичною та економічною географією?

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. Уперше питання національної економіки почав досліджувати в XIX ст. німецький економіст Фрідріх Ліст. Він звернув увагу на те, що визначальним чинником економічного становлення країни є рівень її суспільного розвитку. Для того щоб слабшікраїни могли наздогнати розвиненіші, необхідно контролювати й пришвидшувати рівень їхнього економічного розвитку через створення дляних сприятливих умов. Це досягається шляхом відповідноїекономічної, фінансової та торговельної політики.

Сучасна наука економічний розвиток трактує як процес переходу від одного етапу економічного розвитку до іншого,причому на новому етапі виробляються, крім старих груптоварів і послуг, ще й абсолютно нові.

Економічний розвиток характеризується кількісними та якісними показниками розвитку національної економіки за певний проміжок часу.Вони можуть збільшуватися (настає економічне зростання) і зменшуватися (це свідчить про економічний спад).

Аналіз економічного розвитку здійснюється за допомогою спеціального інструментарію, до якого належать показники потенційного чи реальноговалового національного продукту (ВНП). Стійке підвищення сукупного

виробництва товарів і послуг, обсяг яких вимірюється в показниках ВНП, свідчить про економічне зростання.

Розрізняють два типи економічного зростання:

екстенсивний — обсяги суспільного продукту зростають за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва. Наприклад, коли вкраїні для підвищення виробництва м’яса збільшують поголів’я худоби, а для збільшення виробництва зерна — посівні площі;інтенсивний — зростання масштабів випуску продукції на підставіефективніших чинників виробництва за рахунок використаннядосконалішої техніки й нових технологій.

В основі економічного розвитку лежить виробництво, складовими якого є праця, фінанси, природні ресурси (зокрема, земля), технологія,інформація. Чинниками економічного зростання є попит і пропозиція.Причинами вповільнення темпів економічного зростання є безробіття,низькі темпи впровадження досягнень науки й технологій.НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. - мірами території європейською країною, що належить до найбільш населених країн континенту й має потужний ресурсний потенціал. З погляду економічної і соціальної географії Україна є досить цікавим об’єктомдослідження, оскільки має доволі потужну національну економіку.

Національна економіка — це взаємообумовлена система виробництва, обміну, розподілу та споживання продуктів матеріального і нематеріального виробництва, що історично склалася та розвивається на даній території.

Основою національної економіки є національний ринок. Вирізняють кілька його сегментів:

ринок споживчих товарів і послуг. Саме на ньому формується попит на всі кінцеві блага, які виробляє національна економіка;ринок економічних ресурсів. Він тісно пов’язаний з ринком споживчих товарів і послуг. Складовими ринку економічних ресурсів є ринокземлі, ринок паливних ресурсів, ринок електроенергії тощо;ринок праці. На ньому формуються вільні відносини між роботодавцями й робітниками;

фінансовий ринок. Він виконує функцію «кровоносної системи» національної економіки. На ньому здійснюється обіг грошей, ціннихпаперів, валюти й немонетарного золота.

ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ТА ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТИ. Сукупну ринкову вартість усього обсягу кінцевого виробництва, яка відображається сукупністю всіхтоварів і послуг, вироблених і реалізованих країною протягом певного періоду часу, називають валовим внутрішнімпродуктом (ВВП).

Таблиця 1. Показники ВВП на душу населення окремих країн світу (2014 р.)

(за даними Світового банку)

Назва країни

ВВП на душу населення (удол. США)

Назва країни

ВВП

на душу населення (у дол. США)

Бразилія

11 612

Німеччина

 

47 627

Єгипет

3436

Польща

 

14 442

Індія

1630

США

 

54 629

Китай

7594

Швейцарія

 

84 733

Мадагаскар

449

Узбекистан

 

2130

Нігер

949

Україна

 

3082

Показниками розвитку національної економіки є валовий внутрішній продукт (ВВП) та валовий національний продукт (ВНП).

Валовий національний продукт (ВНП), на відміну від попереднього показника, не містить даних про іноземних виробників, які працюють упевній країні. Для характеристики або порівняння розвитку економікикраїн часто використовують дані ВНП на душу населення — числове вираження частки ВНП, поділене на показник кількості населення країни. За цим показником Україна належить до груписередньо розвинених країн (табл. 2).

Таблиця2. Показники ВНП на душу населення окремих країн світу (2015 р.)

Назва країни

 

ВНП на душу населення (удол. США)

Назва країни

ВНП на душу населення (у дол. США)

Бразилія

 

11 530

Німеччина

47 640

Єгипет

 

3050

Польща

13 690

Індія

 

1570

США

55 200

Китай

 

7400

Швейцарія

88 120

Мадагаскар

 

440

Узбекистан

2090

Нігер

 

403

Україна

3560


ІНДЕКС людського розвитку. Сьогодні широко

застосовують такий показник, як індекс людського розвитку (ІЛР), сформульований ученими-економістами в 1990 р. Це універсальний інструмент для загального порівняннярівня життя різних країн і регіонів. Він враховує рівні грамотності, освіченості, довголіття, рівень життя, оціненийчерез ВНД на душу населення за паритетом купівельноїспроможності в певній країні. Згідно з ним, країни Близького Сходу дещо відстають від країн Європи, що не можнасказати про показники ВВП.

Індекс людського розвитку є традиційно високим у європейських, північноамериканських країнах, в Австралії та Новій Зеландії. Найнижчий він — у країнах Африки.У країн, які належать до десятки найрозвиненіших, ІЛРзавжди вищий за 0,9. Світовими лідерами за цим показникомє Норвегія, Австралія, Швейцарія, Нідерланди, США (2014 р.). Показник ІЛР для кожної країни вказує на обсяг дій, спрямованих на досягнення середньої тривалості життя 85 років, повної грамотності населення йцілковитого охоплення навчанням молоді, рівня середньорічних доходівна душу населення розміром 40 тис. дол. США за паритетом купівельноїспроможності національної валюти.

Україна за показником ІЛР перебуває вище середньосвітового рівня. Дослідження цього показника проводяться щодо 188 країн. Україна у 2014 р. була на 83-му, у 2015 р.— на 81-му, у 2016 р. — на 84-му місці за ІЛР. Нас «тягне донизу» невисокий показник тривалості життя,а «піднімає вгору» високий рівень освіти.

 


Таблиця 3. Показники індексу людського розвитку в Україні (2013 р.)

індекс людського розвитку (ІЛР)

0,74

Здоров’я

Очікувана тривалість життя при народженні (років)

68,8

Освіта

Середня тривалість освіти (дорослих) (років)

11,3

Дохід

ВНД на душу населення в дол. США (2005 р.)

6428

Нерівність

Скоригована з урахуванням нерівності значення ІЛР

0,672

Продовження таблиці 3

Бідність

Індекс багатовимірної бідності (%)

 

0,008

Стать

Індекс тендерної нерівності, значення

 

0,338

Стійкість

Викиди двоокису вуглецю на душу населення (тис. т)

 

7,0

Демографія

Загальна кількість населення обох статей (тис.)

 

44 940,3

Зведені індекси

Не зв’язані з доходами ІЛР

 

0,813

Інновації та технології

Стаціонарних і стільникових телефонів абонентів на 100 осіб

 

145,8

Торгівля, економіка та доходи

Індекс доходів

 

0,615

Певною мірою тотожним «індексу людського розвитку» є термін «якість життя». Відомий економіст Богдан Гаврилишин основними показниками якості життя вважав: цілковиту політичну свободу, високийрівень добробуту, соціальну справедливість і співжиття з природою. Вінзазначав, що лише чотири країни світу — Норвегія, Швеція, Швейцаріята Австрія — повною мірою відповідають цим критеріям.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Економічний розвиток складається з фаз економічного зростання таспадів.

2. Національна економіка — це взаємообумовлена система виробництва, обміну, розподілу та споживання продуктів матеріального й нематеріального виробництва, що історично склалася та розвиваєтьсяна даній території.

3. Валовий внутрішній продукт — це сукупна ринкова вартість усьогообсягу кінцевого виробництва, яка відображає сукупність усіх товаріві послуг, вироблених і реалізованих економікою країни протягом певного часу.

4. Валовий національний продукт — це сукупна ринкова вартість обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг, вироблених і реалізованихлише національними виробниками економіки країни (без іноземнихвиробників, що працюють на території країни) протягом певного часу.

5. Індекс людського розвитку — це цифровий показник, що відображаєекономічний стан країни через визначення рівнів грамотності, освіченості та довголіття населення.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Зіставте поняття «економічний розвиток» та «економічне зростання». У чомуполягає відмінність між ними?

2. Дайте визначення понять «валовий внутрішній продукт» і «валовий національний продукт». Визначте їхні спільні й відмінні риси.

3. На основі таблиць 1 і 2 на с. 13, 14 зіставте показники ВВП та ВНП у європейських й інших країнах. Зробіть висновок.

4. Поміркуйте (пригадавши матеріал 8 класу), чому показники індексу людськогорозвитку Австралії є вищими, ніж у США.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^