mozok.click » Географія » Секторальна модель економіки
Інформація про новину
  • Переглядів: 8556
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 12:57
30-01-2018, 12:57

Секторальна модель економіки

Категорія: Географія

Пригадайте з курсу математики визначення поняття «сектор». Які сектори ви вирізнили б в економіці країни?

ТРИСЕКТОРНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ. Науковці поділяють економіку на три сектори: видобування сировини (первинний), виробничий (вторинний), сфера послуг (третинний). Цю економічну модель розробили Алан Фішер, Колін Кларк іЖан Фурастьє. К. Кларк у своїй праці «Умови економічногопрогресу» (1940 р.) пов’язував зміни в секторальній структурівиробництва та зайнятості з виявленими статистикою змінами в структурі споживчого попиту. Учений установив, що в міру зростання доходів надушу населення попит на продукцію сільського господарства поступовознижується; на промислові товари — спочатку збільшується, а після досягнення певного рівня насичення ринку — скорочується; на послуги —постійно зростає. Відповідно — у структурі споживчого попиту історично переважає спочатку розвиток первинного сектора економіки, потім вторинного й нарешті — третинного.

Мал. 3.

Схема «Секторальна структура національної економіки України»

Схема «Секторальна структура національної економіки України»ВЗАЄМОДІЯ МІЖ СЕКТОРАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Значну частку третинного сектора в своїйекономіці мають країни з високим рівнем якості життя — Норвегія, Швеція,Швейцарія, Австрія, країни Великоїсімки (G-7), Ізраїль, Данія, Фінляндія.Розвиненість фінансової сфери, транспорту, торгівлі, науки, освіти та іншихпослуг у цих країнах вражає. Грошовінадходження у третинний сектор сприяють формуванню відчутного (той,який може бути використаний найближчим часом) та невідчутного (можебути використаний у перспективі) капіталу. Це все приводить до швидкогоопанування цими країнами нових технологій, їх поступального економічногорозвитку та поліпшення якості життя.

Чимало країн швидко нарощують потужність вторинного сектора. Най-типовіший приклад — Китай, його щеназивають «фабрикою світу». Такожсьогодні відзначаються рівнем індустріалізації Бразилія, Мексика, Туреччина.Проте без відповідної високої часткитретинного сектора вони не зможуть анізбалансувати свої економіки, ані забезпечити відповідно високий рівень життя населення. Прикладом однієї з розбалансованих економік є російська. Це — попри те, що Російська Федерація має змогу накопичувати певні фінансові ресурси. Основна проблема економіки цієї країни — базування на первинному секторі: основою здобуття її фінансових ресурсів є продаж нафти, газу, руд кольорових металів і лісових ресурсів. На противагу такій стратегіїрозвитку економіки, нафтовидобувні країни Близького Сходу,які отримують основні фінансові ресурси від продажу паливної сировини, вкладають значні кошти саме у третинний сектор економіки, розвиваючи фінансову сферу, освіту, формуючисучасну транспортну інфраструктуру та скуповуючи передовітехнології. Усе це дає позитивні наслідки. Зокрема, СаудівськаАравія вже має членство у «Великій двадцядці».


Національна економіка України перебуває на етапі реформування. Останніми роками стрімко змінюється процентне співвідношення між секторами вітчизняної економіки. Поступово зменшується частка первинного і вторинного секторів, збільшується частка третинного. Усе це відбувається натлі розвитку ринку ІТ-послуг, фінансових послуг і туризму.Україна має колосальний працересурсний і науковий потенціали, володіє передовими технологіями (космічною, літакобудівною, зварювальною), тому економічний розвиток нашоїкраїни забезпечить відповідну якість життя громадян.

Існує закономірність: що вищий рівень економічного розвитку країни,

то більша частка третинного сектора в її національній економіці, а отже — вищий рівень якості життя. Перевіртеце, скориставшись різними джереламиінформації, у т. ч. Інтернетом. Наприклад, дізнайтеся, яку частку становитьтретинний сектор економіки в Норвегії,Австрії, Фінляндії, Ізраїлі, СаудівськійАравії. А яку — у Китаї, Україні, Бразилії,Мексиці, Туреччині. Зробіть висновок.

Інвестування фінансових та інтелектуальних ресурсіву розвиток освіти дає змогу досягти високого рівня економічногорозвитку. Цього принципу дотримуються в Японії, Швеції, Швейцарії,Фінляндії (мал. 4), Данії, Норвегії,Австрії. Дослідіть, чи освіта є пріоритетною в Україні. Свої твердження аргументуйте, використавшистатистичні дані.

ВИДОВА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ.

Структуру національної економіки розглядають через призму як трисекторної моделі, так і окремих видів економічноїдіяльності.

Усі підприємства України пов’язані між собою й утворюють складну структуру — національну економіку. Робота заводів,фабрик, шахт, електростанцій, сільськогосподарських підприємств створюєматеріальні продукти виробництва. Тож їхня діяльність належить до сфериматеріального виробництва. Діяльність транспортних, фінансових, наукових, освітніх, культурних установ, закладів охорони здоров’я, громадського харчування, туризму створює здебільшого нематеріальні продукти увигляді різноманітних послуг, віртуальних, інтелектуальних продуктів. Таким чином формується сфера надання послуг. Сфера матеріального виробництва розподіляється між первинним і вторинним секторами національноїекономіки. А сфера надання послуг повністю входить до складу третинногосектора національної економіки.

Видова структура господарства — це сукупність, співвідношення та зв’язки між різними видами економічної діяльності. Вона формуєтьсяпід впливом природно-географічних, соціально-економічних та історичнихумов. Найменшою структурною одиницею господарства є підприємство.Основною структурною ланкою є вид економічної діяльності. Види вирізняють за спільністю продукції, професійного складу кадрів, умов праці.Вид діяльності поєднує підприємства, установи, організації, які виконуютьподібні функції, незалежно від географічного положення тавідомчого підпорядкування. Кожний вид поділяють на підвиди,що спеціалізуються на виробництві конкретної продукції абонаданні послуг.

Група тісно пов’язаних між собою видів господарства називається міжвидовим комплексом. У структурі господарства України можна виокремити такі основні міжвидові комплекси:

паливно-енергетичний (ПЕК);

металургійний;

машинобудівний;

хімічний;

лісопромисловий;

будівельний;

соціальний;

агропромисловий;

транспортний.

Національна економіка України поєднує в собі види економічної діяльності первинного, вторинного, третинного секторів. Види первинного насичують ринок сировиною, вторинного —продуктами матеріального виробництва, а третинного — комплексом послуг і продуктів інтелектуальної діяльності. Самерівень розвитку невиробничої сфери є найважливішим показником соціально-економічного прогресу. У країнах з передовоюекономікою він починає переважати комплекс видів виробничоїсфери. Розроблення нових технологій виробництва та створенняінтелектуальних продуктів є на сьогодні найприбутковішими видами діяльності. Як приклад можна навести мережу Інтернет, через яку проходить один з найбільших у світі фінансових потоків,або напрям наукової діяльності зі створення програмного забезпечення, що є не лише одним з найприбутковіших видів діяльності,а й джерелом розвитку всіх секторів економіки.

Економісти Світового банку (мал. 5) визначили, що головними чинникаминевідчутного капіталу є «правовадержава» та освіта. При цьому освітастановить 36 % його загальної величини. Кірк Гамілтон у звіті Світового банкуза 2005 рік під назвою «Де міститьсябагатство націй?» зазначав, що багаті країни є багатими внаслідок рівнязнань і досвіду населення та завдякиефективності установ, які забезпечують економічну активність.


ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. До первинного сектора національної економіки належать сільськегосподарство, лісозаготівля та добувна промисловість; до вторинного — енергетика, металургія, машинобудування, хімічна та харчовапромисловість; до третинного сектора — транспорт, освіта, наука,медицина, туризм.

2. Чітка взаємодія між секторами, їх збалансованість і прогресивнезростання третинного сектора забезпечують поступальний розвитокнаціональної економіки.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Поясніть сутність трисекторної структури національної економіки.

2. У чому полягає відмінність спрямованості кожного із секторів економіки?

3. Доведіть, що туризм належить до третинного сектора економіки.

4. Якщо в країні стрімко розвивається лише первинний сектор економіки,чи приведе це її до економічного процвітання? Відповідь аргументуйте.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1

Аналіз секторальної моделі економіки Мета: Навчитися групувати види економічної діяльності національної економікиУкраїни згідно з трисекторною моделлю економіки, враховуючи їхню спеціалізацію. З’ясувати роль і значення кожного із секторів.

1. Дайте визначення понять, що характеризують економіку:

2. Складіть структурну схему національної економіки України на основі трьохсекторів економіки та видів економічної діяльності, які є їхніми складовими.

3. Зробіть висновки щодо взаємодії секторів економіки.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^