mozok.click » Географія » Чинники розміщення виробництва
Інформація про новину
  • Переглядів: 1975
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 12:59
30-01-2018, 12:59

Чинники розміщення виробництва

Категорія: Географія

Поміркуйте, що необхідно для успішного функціонування сільського господарства, промисловості, транспорту.

Чинники розміщення виробництва. Розміщення виробництва спирається на економічні принципи та визначається певними чинниками. Урахування умов і ресурсів, їхніх параметрів і характеристик забезпечує найбільш раціональний вибір місця розташування господарського об’єкта, групи об’єктів, виду діяльності або конкретної територіальної структури національної економіки країни.

Схарактеризуймо основні чинники розміщення виробництва.

Чинник природних умов визначається географічним і транспортним положенням господарського об’єкта. Від цього залежать вартість капітальних і поточних витрат, терміни будівництва й певною мірою ефективність виробництва. Він впливає на територіальні зв’язки між складовими виробництва.

Паливно-енергетичний чинник позначається на енергоємності виробництва. Витрати енергії залежать від близькості чи наявності паливних та енергетичних ресурсів і технологій виробництва.

Водний чинник залежить від наявності джерел поверхневих або підземних вод. Він впливає на водоємність виробництва. Має значення і якість вод: в одному випадку необхідна технічна вода, в іншому — питна.

Працересурсний залежить від демографічної ситуації в країні, забезпеченості трудовими ресурсами, ступеня розвиткуринку праці, стану соціальної інфраструктури, професійно-освітнього рівня населення, рівня якості життя тощо.

Споживчий — це зорієнтованість на споживача, особливо важливим він є для виробництва товарів широкого вжиткута сфери послуг (мал. 6).

Основні чинники розміщення виробництва — це: природні умови, сировинний, паливно-енергетичний,водний, працересурсний, споживчий,транспортний, науковий, екологічний,військово-стратегічний.Транспортний залежить від близькості магістральних транспортних шляхів, на нього впливає транспортне положення господарського об’єкта. З урахуванням транспортного чинникавизначають транспортабельність продукції — комплекс її властивостейпід час перевезення транспортом.

Науковий чинник діє через забезпеченість потреб виробництва науковим обслуговуванням і науковими розробками. Цей чинник визначає територіальну структуру наукоємних видів економічної діяльності. Якправило, вони зосередженні в наукових центрах, біля провідних університетів, які готують кадри та здійснюють наукові дослідження.

Екологічний виявляється через раціональне природокористування, охорону довкілля, забезпечення здорових умов для життєдіяльності населення, збалансованість господарської діяльності з природою.

Військово-стратегічний визначається віддаленістю підприємств певних видів економічної діяльності від державних кордонів країни.

Зокрема, підприємства оборонної, авіаційної, ракетно-космічної промисловості розташовуються на певній віддалі від кордону.

вплив чинників РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ СТРУКТУРУ Економіки. Чинники розміщення виробництва визначають територіальну структуру економіки. Наприклад, підприємства добувної промисловості розташовують під впливом чинника природних умов, металургії — паливно-енергетичного й транспортного, харчової промисловості — споживчого. У розташуванні підприємств хімічноїпромисловості значну роль відіграє екологічний чинник. Більшість підприємств ракетно-космічної промисловості під впливом військово-стратегічного чинника зосереджені в центральній частині України, у Дніпропетровській області.

Машинобудування залежить від впливу різних чинників. Зокрема, у розташуванні підприємств верстатобудування та авіаційної промисловості провідну роль відіграє пра-цересурсний чинник, підприємства сільськогосподарського машинобудування зорієнтовані на споживача, важкого машинобудування — на металургійні бази, а точного машинобудування — розташовані з урахуванням наукового чинника.

Оскільки машинобудування характеризується великими витратами й виключно високою кваліфікацією праці, йогопідприємства тяжіють до районів України з високою концентрацією населення, де є висококваліфіковані інженерно-технічні кадри. Надзвичайно трудомісткими є авіаційна промисловість, верстатобудування, виробництво електротехніки йточних приладів. Вони залежать від працересурсного чинника.

Машини — складні технічні пристрої, що містять безліч деталей (мал. 7). Наприклад, в електровозі їх 250 тисяч. Виготовити все на одному підприємстві неможливо, простіше йдешевше виробляти окремі частини машин на спеціалізованих заводах, а потім здійснювати складання готових виробів.


 

концентрація виробництва — це рівень зосередженості виробництва на території країни. Вона значною мірою впливає на ефективність виробництва, можливості впровадженняінновацій і досягнень науки та використання транспортної інфраструктури (мал. 8, 9).

Утворення великих промислових зон (зон концентрації виробництва) зумовлює проблеми стрімкого зростання окремих міст. В Україні таказона тривалий час формувалася на Донбасі, території Донецької та Луганської областей, проте на тлі воєнних дій, спровокованих Росією, індустріальне й урбаністичне значення цього регіону нині значно знизилося.

Є можливість кооперування підприємств, зв’язки з наукою. Але перенасиченість виробництвом і перевищення розумних меж концентрації населення спричиняють погіршення екологічної ситуації, транспортнихумов, труднощі водопостачання тощо.

принципи розміщення виробництва. Під впливом перелічених вище чинників у процесі розвитку національної економіки сформувалися принципи розміщення виробництва — це основні, вихідні наукові положення, якими керується держава у своїй економічній політиці. Основними принципами розміщення виробництва в Україні є:Забезпечення ефективних територіальних пропорцій у розміщеннівиробництва та раціонального територіального поділу праці.


 

У світі е чимало прикладів надмірної концентрації виробництва: Мехіко(Мексика), Москва (Росія), Мумбаї(Індія), Сан-Пауло (Бразилія), Шанхай(Китай). У Китаї кількість таких зон єнайбільшою. У цих мегаполісах значною є не лише територіальна концентрація виробництва, а й населення.Це призводить до виникнення низкиекологічних і соціальних проблем. Дізнайтеся, які саме виробницва сконцентровані в перелічених містах. Дояких негараздів це призводить?

Комплексний розвиток економічних районів.

Вирівнювання рівнів економічного та соціального розвитку окремих регіонів.

Наближення виробництва до джерел сировини, паливно-енергетичних ресурсів і районів споживання.

Розміщення виробництва з урахуванням національної безпеки й оборонних потреб держави.

Розміщення виробництва за принципами міжнародного поділу праці. Розміщення виробництва з урахуванням засад екологічної безпеки танеобхідності охорони довкілля.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Розміщення виробництва спирається на економічні принципи та визначається певними чинниками: паливно-енергетичним, науковим,екологічним тощо.

2. Концентрація виробництва — це рівень його зосередженості на території країни.

3. Розміщення підприємств машинобудування здійснюється під впливом різних чинників.

знаю, розумію, вмію пояснити

1. Назвіть основні чинники розміщення виробництва та наведіть приклади їх прояву.

2. У чому полягає відмінність між розташуванням підприємств важкого та сільськогосподарського машинобудування?

3. Доведіть, що концентрація виробництва може вплинути на зростання окремихміст.

4. Перелічіть основні принципи розміщення виробництва в Україні. Яким чиномвони можуть вплинути на розвиток національної економіки?

5. Назвіть приклади надмірної концентрації виробництва.

6. Поясніть, чому підприємства ракетно-космічної промисловості розташованів центральній частині України.

7. Які підприємства працюють у вашому населеному пункті? Назвіть чинники,що визначили їхнє розташування.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^