mozok.click » Географія » Сучасні тенденції розвитку світового господарства
Інформація про новину
  • Переглядів: 539
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 14:46
30-01-2018, 14:46

Сучасні тенденції розвитку світового господарства

Категорія: Географія

Спробуйте дати визначення поняття «глобалізація».

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ. Регіональна економічна інтеграція — це процес розвитку економічнихзв’язків і розподілу праці національних господарств, який, охоплюючизовнішньоекономічний обмін і сферу виробництва, веде до тісного переплетення національних економік і створення єдиного господарськогокомплексу в даному регіоні.

Світовий економічний досвід свідчить, що розширення ринку через регіональну інтеграцію може приводити до значної економії на масштабівиробництва для країн-учасниць. При цьому вони одержують додатковівигоди щодо ефективності виробництва від посилення конкуренції, якщокраїни, які беруть участь в інтеграційному об’єднанні, випускають однаковий асортимент продукції. За таких умов скорочуються відносно неефективні виробництва й розширюються конкурентніші.

Конкретні форми взаємодії в рамках інтеграційного об’єднання залежать від рівнів економічного розвитку країн-учасниць. Особливості цих країн відповідно впливають на форми, характер і рушійні сили об’єднавчих процесів.

1. Уважно вивчітькарту (мал. 23).Запам’ятайте

всі країни ЄС.

2. Що вам відомопро позицію ВеликоїБританії щодо ЄС?РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ. Розрізняють два типи регіональної економічної інтеграції — міждержавну економічну інтеграцію та інтеграцію, зумовлену приватними закордонними прямими інвестиціями.

Міждержавні інтеграційні об’єднання (мал. 24) виявляються у формах зон вільної торгівлі, які ставлять за мету ліквідувати перешкоди у взаємній торгівлі.

В економічно розвинених країнах інтеграційні процеси набули найбільшого розвитку; у Західній Європі це — Європейський Союз (ЄС) (мал. 23), а в Північній Америці — Північноамериканська зона вільноїторгівлі — НАФТА. Найдалі на шляху міждержавного господарськогооб’єднання просунувся Європейський Союз, де розвиток інтеграційнихпроцесів охоплює макроекономічну сферу й засоби структурної перебудови. У країнах цього співтовариства забезпечено вільний рух робочої сили(трудових ресурсів), капіталу (фінансових ресурсів) і товарів.

Інтеграційні процеси в Північній Америці відрізняються від західноєвропейської моделі. Тут давно створені передумови зародження й розвитку регіональної інтеграції. Це вільний режим руху через кордони держав. Даний договір передбачає свободу руху тільки товарів і капіталуміж трьома країнами — СТТТА, Канадою та Мексикою.

До регіональних угруповань, що мають інтеграційний характер, можна віднести спільний ринок Південного конусу (Меркосур) у Південній Америці. У Південно-Східній Азії відомим угрупованням є асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН).

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ. Ми доволі часто можемо чути назви транснаціональних корпорацій (ТНК): «Дженерал Моторз» «Тойота», «Фольксваген», «Нокіа»,«Шелл», «Кока-Кола», і знаємо, що це виробники великих обсягів промислової продукції у світі, яку купують мільйони й навіть мільярди жителівпланети. Так що ж таке транснаціональні корпорації, чим вони характеризуються?


Найбільшим виробником харчових продуктів у світі є швейцарська компанія Nestle(мал. 25). Ця ТНК у 2014 р. посідала 72 місце у світі серед провідних 500 компаній. Заснованау 1867 році як невелика молочнакомпанія, вона поступово сталанайбільшим харчовим гігантом планети. Успішний розвиток компанії«Нестле» передбачає формуванняпродуктових стратегій у зонах Америки, Європи, зони АОА (Азія, Океанія та Африка). У межах кожної зониє свої ринки, на яких формуютьсякорпоративні й регіональні бренди,асортимент продукції та впроваджуються нові товари. Стратегія взоні Європи пов’язана з визначенням прогнозованих обсягів реалізації, майбутніх витрат, прибутку;також включає заходи, пов’язані зізменшенням витрат. Компанія маєпредставництво й в Україні.

Для прикладу оцінімо діяльність транснаціональних корпорацій у Північній Америці. Тут домінують американські ТНК, капітал яких має провідні позиції у промисловості сусідніх країн. 75-80 % канадського експорту (що становитьдо 30 % ВВП Канади) спрямовується до СТТТА. Для Штатівканадський ринок теж найбільший, але його роль незрівнянна. Туди йде близько 25 % американського експорту, щостановить трохи більше 1 % ВВП США, але 15 % ВВП Канади. Понад 85 % експорту Мексики пов’язано із США і тільки7 % американського експорту — з Мексикою. Значну частинуканадсько-американської та мексикано-американськоїторгівлі становить продукція філій американських ТНК.

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА ДІЮ ЧИННИКІВ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА. Глобалізація проникає внайвіддаленіші куточки планети. Особливо яскраво це виявляється у світовій економіці. Результатом глобалізаційнихпроцесів є стирання зовнішніх меж і зниження ролі такихчинників, як простір і час. З величезною швидкістю не лишеобертаються фінансові ресурси, а й постачаються енергоносіїта електроенергія. Це все можливо завдяки розгорнутій мережі комунікацій. Тому чинники розміщення виробництвапочинають діяти інакше. Завдяки цьому деякі виробництва йнавіть види економічної діяльності починають локалізуватися всупереч традиційним чинникам.

Ринкові умови розвитку економіки характеризуються наявністю двох протилежних процесів — глобалізації економіки та її регіоналізації. Глобалізація економіки проявляється через світовий ринок, який стирає межі між країнами, а ре-гіоналізація (особливо в межах національних господарськихкомплексів) розвивається завдяки децентралізації господарювання як особливого типу територіального управлінняекономічними відносинами. На національному рівні регіона-лізація спрямовується як на захист інтересів того чи іншогорегіону від руйнівної дії глобальних процесів, так і на втілення глобальних інтересів.

Регіоналізація в межах країни виражається в збільшенні ступеня самоуправління розвитком регіональної економіки, зосередженні владних повноважень і зростанні господарської самостійності регіонів. У регіонахбезпосередньо реалізується соціально-економічна політика держави, уних втілюється державна стратегія економічного розвитку.

Регіоналізація не заперечує такого важливого чинника, як національна ідентифікація. Він є дуже важливим для збереження культурних традицій і особливостей країн та характерних рис національних економік.

Глобалізація й регіоналізація сучасної світової економіки відображає характер розвитку економічних відносин, зокрема щодо спрямуваннявекторів розвитку національної економіки в різних регіонах країни. Ціпроцеси породжують гострі проблеми, які необхідно враховувати з оглядуна розміщення виробництва й розвиток національної економіки України.

Наша країна має певні конкурентні переваги у світовій системі господарювання й тому може брати активну участь у глобальних економічних процесах. Це, передусім, унікальний природно-ресурсний потенціал (ґрунти, залізні, титанові та манганові руди), що може відіграти важливу

роль у розвитку світової економіки як її природна база. Природні умови України істотно доповнюються й наявним виробничим, трудоресурсним інауково-технічним потенціалом. Усе це підкріплено міжнародним економічним і соціальним значенням рекреаційного комплексу країни у складі Азово-Чорноморського, Карпатського та Поліського підкомплексів.Унікальні бальнеологічні природні (наприклад, Гола Пристань (мал. 26))ресурси можуть стати базою розвитку загальноєвропейського туристично-рекреаційного господарського комплексу.

Таким чином, національна економіка України є одним з важливих сегментів світових глобалізаційних процесів, через які простежується стійкий взаємозв’язок між виробничою діяльністю й особливостямитериторій, на яких вона здійснюється. Знання характеру глобальнихзакономірностей і їхнє практичне використання дозволяє вибратиоптимальний варіант розміщення виробництва, цілеспрямовано організувати господарську діяльність на території відповідно до вимогрегіональної економічної політики в межах України.


ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. В економічно розвинених країнах інтеграційні процеси найвідчутні-шими є в Західній Європі.

2. Річний обсяг продажу ТНК становить понад 1 млрд дол. США.

3. Регіоналізація в межах країни виражається у збільшенні ступеня самоуправління розвитком регіональної економіки, зосередженні владнихповноважень.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Назвіть основні типи економічної інтеграції.

2. Сформулюйте основні чинники впливу глобалізації на світову економіку.

3. Розкрийте роль регіоналізації у світових економічних процесах.

4. Наведіть приклади транснаціональних корпорацій та оцініть їхню участь у міжнародному географічному поділі праці.

5. Спрогнозуйте роль України в майбутніх глобалізаційних процесах.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2

Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їхнього місця в сучасній типізації країнза рівнем економічного розвитку

Мета: поглибити знання про країни «Великої двадцятки» та їхню роль у світовій економіці. Розвинути навички використання географічної інформації через дослідження типізації країн за рівнем економічного розвитку.

1. Поясніть, за допомогою дослідження яких показників визначають рівеньекономічного розвитку країн.

2. Накресліть сучасну схему типізації країн за рівнем економічного розвитку.Коротко опишіть, яке місце в ній посідають країни «Великої двадцятки».

3. Позначте на контурній карті країни G-20 і підпишіть їхні столиці.

4. Що єднає між собою країни G-20 і чим вони різняться? Зробіть висновок.

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень

1. Укажіть, яка з країн Азії входить до групи G-20.

А Іран

Б Саудівська Аравія В КазахстанГ Ірак

2. Укажіть, яким був показник ВВП на душу населення в Україні у 2015 р. (удол. США).

А меншим від 1500

Б більшим за 2500 В більшим за 3000Г більшим за 4000

3. Зазначте, які з форм організації виробництва переважають у металургійному комплексів більшості провідних економік світу.

А кооперування, комбінування Б концентрація, кооперуванняВ комбінування, спеціалізаціяГ спеціалізація, концентрація

4. Укажіть переважні чинники, що впливають на розміщення підприємств харчової промисловостів Україні.

А сировинний і трудові ресурси Б сировинний і споживчийВ споживчий і трудові ресурсиГ трудові ресурси й енергетичний

5. Установіть відповідність між державами та їхньою типологічною характеристикою.

1 Австралія

2 Білорусь

3 Єгипет

4 Швейцарія

А країна G-7 Б країна G-20

В країна розвиненої ринкової економіки Г країна з перехідною економікоюД країна, що розвивається

6. Дайте визначення поняття «індекс людського розвитку».

7. Укажіть чотири країни світу, які характеризуються найвищою якістю життя.

8. У чому полягає відмінність між ВВП та ВНП?

9. Поясніть, чому райони машинобудування в Україні тяжіють до зон концентрації населення.Відповідь аргументуйте.

10.Окресліть основні напрями впливу глобалізації на світове господарство та національну економіку України.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^