mozok.click » Географія » Структура сільського господарства України
Інформація про новину
  • Переглядів: 880
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 14:51
30-01-2018, 14:51

Структура сільського господарства України

Категорія: Географія

Які ґрунти характерні для території України? Які з них є більш, а які — менш родючими?

Які види економічної діяльності належать до сільськогосподарських?

За підрахунками міжнародних експертів, наша країна спроможна виробляти таку кількістьпродуктів харчування, яка здатна задовольнити потреби в їжі1 млрд осіб.

СТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ в УКРАЇНІ. Сільське господарство України має світове значення. Це передусім зумовлюють родючі ґрунти й сприятливі ґрунтово-кліматичні умови. Сільськогосподарські угіддяохоплюють більш як 70 % площі нашої країни. Розораністьтериторії є найвищою у світі — 81 %. Найбільше ріллі —понад 90 % (!) — мають Кіровоградська, Вінницька й Тернопільська області.

33 млн га орних земель створюють основу для масштабного розвитку рослинництва. Продукція рослинницької сфери, а також наявність пасовищ дають змогу розвивати тваринницьку сферу.

РОЛЬ КЛІМАТИЧНОГО ЧИННИКА У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРИ СілЬСЬКОГО господарства. ТериторіяУкраїни розташована у двох кліматичних поясах: помірномута субтропічному. Клімат помірного кліматичного поясу помірно-континентальної області, у межах якого розташована більша частина площінашої країни, характеризується яскраво вираженими чотирма порамироку. Зима відносно м’яка, із частими відлигами. Середня багаторічнатемпература січня в м. Києві становить -6 °С. У межах субтропічногокліматичного поясу перебувають південна й південно-східна частиниКримського півострова.

Сприятливою для ведення сільськогосподарських робіт є достатня кількість опадів. Найбільше їх випадає в Карпатах — близько 1000 мм нарік, на півночі України — 550 мм, у Центральних районах — 500 мм, а впівнічних районах Криму — 400 мм на рік.

Термічний режим атмосферного повітря та ґрунту, річна кількість опадів і запаси ґрунтової вологи становлять агрокліматичні ресурситериторії (мал. 41). Україна має значні агрокліматичні ресурси завдякивідносній однорідності клімату на більшій частині території, м’якій зимі,великому безморозному періоду та достатній кількості опадів. Суми активних температур перевищують 2400 °С і навіть 3000 °С, що сприяє розвитку всіх сільськогосподарських культур помірного поясу. Тільки абрикоси визрівають у центральних і південних областях, а пізньостиглі сортисоняшнику, кукурудзи й персиків — на півдні України та на Закарпатті.На півдні України й у Криму культивують і рис, бо сума активних температур тут значно перевищує 3000 °С. Зволоження, навпаки, у Поліссі та Північному лісостепу достатнє, а в Криму — слабке. Карпати й ЗахіднеПолісся — це перезволожені території. Тому в Поліській частині Українидоцільно вирощувати льон, картоплю, цукровий буряк, овочі, а в степовій зоні — пшеницю, кукурудзу, соняшник, овочі й баштанні культури.Цей регіон сприятливий для садівництва.

Зазначте особливості клімату України, спираючись на знанняз географії, здобуті в попередніхкласах.

Схарактеризуйте за картою (мал. 41) специфіку впливу цього виду ресурсів на сільське господарство України.

Пригадайте, які ґрунти належать до родючих. Що визначає їхні перевагинад іншими ґрунтами?

Шкідливого впливу сільському господарству завдають такі кліматичні явища, як посухи, град, приморозки, а в південних районах — суховії й урагани, інколи малосніжні йбезсніжні зими.

Ґрунтовий ТА ОРОГРАФІЧНИЙ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Більша частина території України лежить у степовій і лісостеповій природних зонах, у межах яких основним типом ґрунтів є чорнозем. Наша країна володіє третиною світових чорноземів, що визначає переважно рослинницьку спеціалізаціюсільського господарства. В Україні вони не лише домінуютьза площею, а й відзначаються своєю потужністю. Чорноземиє сприятливими для вирощування більшості сільськогосподарських культур помірного поясу, особливо зернових.Родючими є також сірі, лісові й каштанові ґрунти (останніпотребують поливу для збільшення врожайності).


Розвиток сільського господарства визначає також орографічний чинник — характер та особливості рельєфу. Територія України здебільшого рівнинна, а отже — сприятлива для аграрної діяльності. Водночас досить поширеним явищем стало утворення ярів, що негативно позначається на веденні сільськогосподарськихробіт. Гірські райони Карпат добре підходять для розвитку вівчарства.

Якісна оцінка ґрунтів за їхньою родючістю називається бонітуванням. Це дає змогу визначити найсприятливіші площі для вирощування тих чи тихсільськогосподарських культур. Бонітування здійснюється за 100-бальноюшкалою. Так, у Тернопільській області1 га земель оцінюється приблизно в60 балів. Найвищу оцінку мають ґрунти в Борщівському районі — 76 балів, анайнижчу в Бучацькому, Зборівському,Лановецькому районах — по 49 балів.

видова структура сільського господарства укРАїНИ та його зв’язок з іншими видами національної економіки.

Сільське господарство є однією з найважливіших ланок економіки, бо

саме в ньому формується близько 3/4 усіх фондів особистого споживання. За рахунок роботи підприємств аграрного сектора національної економіки населення забезпечує свої потребив продуктах харчування. Цей сектор створює сировинну базудля розвитку легкої промисловості. Завдяки йому формується значна частина українського експорту: олія, цукор-пісок,м’ясо й м’ясопродукти, молокопродукти, сири, вершковемасло, кондитерські вироби, шкіра.

Виробництвом, переробкою й логістикою продуктів харчування та іншої сільськогосподарської продукції займається агробізнес. Щорічно на душу населення сільське господарство України виробляє 7,3 кг вершкового масла, 431 кг молока та 77 кг тваринного м’яса. Про його успіхи й потужність свідчать високі показники врожайності цукрових буряків, картоплі, пшениці. Тож сільське господарство потребуєдедалі нових капіталовкладень.

Завдяки сприятливим агрокліматичним умовам і багатим земельним ресурсам сільське господарство є одним із провідних видів матеріального виробництва України. Це одне з найдавніших виробництв нашої держави. Нині в ньому зайнятоблизько 20 % працюючого населення країни.

Україна відзначається найбільшими в Європі площами під цукровими буряками і є потужним експортером цукру на

світовий ринок. Також наша держава відома в Європі найбільшими площами, відведеними під хміль,що використовується в пивоварнійпромисловості.

Як ви вже знаєте, структуру сільського господарства становлять рослинництво (землеробство), тваринництво й рибальство. Рослинництво включає в себе рільництво, у рамках якого вирощують переважно однорічні культури; садівництвота виноградарство, де культивують багаторічні рослини.

Рільництво займається вирощуванням зернових, технічних, бульбоплідних, овоче-баштанних та кормових культур. Останніми роками в України дещо скоротилися площі підзерновими та овоче-баштанними культурами, водночас зросли під кормовими й технічними. Загалом під ріллю в Українівикористовується близько 56 % площі земельного фонду, щоє одним з найвищих показників у світі.

Найважливішим напрямом рослинництва залишається зернове господарство, у рамках яко вирощують хлібні (озима пшениця, жито), зернофуражні (овес, ячмінь, кукурудза),круп’яні (гречка, просо, рис) і зернобобові (горох, вика, квасоля) культури. Основною зерновою культурою України є озима пшениця, що дає врожаї близько 35 ц з гектара (мал. 42).

Технічні культури України є досить різноманітними. Це й цукристі (цукрові буряки), олійні (соняшник (мал. 43)),ефіроолійні (м’ята, лаванда, троянда), волокнисті (льон-довгунець), тонізуючі (хміль), лікарські та інші групикультур.

Під садами та виноградниками в Україні зайнято менш як 2 % земельного фонду.


Найголовнішими підвидами тваринництва в Україні є: скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство. Структуру, розміщення та спеціалізацію тваринництва визначає кормова база. Основними джерелами кормів є кормові

культури (конюшина, люпин, люцерна, кукурудза на силос, кормові буряки, соя), зернофуражні, природні угіддя — лукий пасовища. У приміських зонах тварин відгодовують відходами харчової промисловості (сироваткою, жомом тощо) тахарчовими відходами міст.

Рибництво є ставковим та річковим (розведення й вилов промислово цінних видів риб: коропа, ляща, форелі). Певнуроль у тваринництві відіграють бджільництво, шовківництво,кролівництво, хутрове звірівництво, конярство (мал. 44).

Рибальство найчастіше виокремлюють в окремий вид сільського господарства. Воно, на відміну від рибництва, передбачає промисел морської риби й морепродуктів.

Проаналізуйте, які природні можливості має Україна для повноцінного розвитку рибальства. Яку продукцію воно може запропонувати вітчизняним і зарубіжним споживачам?

Поміркуйте, яким чином кінний завод (мал. 44) може давати мільйонні прибутки у валюті.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Сільське господарство України має чимало проблем, які гальмують його повноцінний розвиток. Основними з них є: низький рівень механізаціївиробництва, застаріла техніка, відносно висока частка ручної праці, значні втрати продукції під час її транспортуваннята зберігання. Але попри це Україна має унікальні природніпередумови для розвитку сільського господарства і є одним звизначних експортерів.

У державі добре розвинене рослинництво. Натомість тваринництво через ряд економічних проблем не здатне повною мірою задовольнити потреби споживачів.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. В Україні представлені всі основні види сільського господарства.

2. Перевагами розвитку сільського господарства в нашій країні є сприятливі кліматичні, ґрунтові й орографічні чинники.

3. Основними недоліками розвитку сільського господарства є низькийрівень механізації виробництва, застаріла техніка, висока частка ручної праці тощо.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Схарактеризуйте структуру сільського господарства України. Використовуючи текст параграфа, побудуйте її схему в своєму зошиті.

2. Яким чином кліматичний чинник визначає структуру сільського господарства?

3. Схарактеризуйте переваги ґрунтового й орографічного чинників у розвиткусільського господарства України.

4. На контурній карті позначте основні райони вирощування пшениці, жита,ячменю, соняшнику, цукрового буряку, картоплі, хмелю в Україні.

5. Що є підґрунтям високого потенціалу агропромислового комплексу України?Які недоліки існують? Як, на вашу думку, їх можна усунути?

6. Що таке агробізнес? Поміркуйте, які існують передумови для його успішноговедення в Україні.

7. Окресліть основні проблеми та перспективи розвитку аграрного секторанаціональної економіки України.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^