mozok.click » Географія » Видобування вугілля, нафти та природного газу у світі
Інформація про новину
  • Переглядів: 4867
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 14:57
30-01-2018, 14:57

Видобування вугілля, нафти та природного газу у світі

Категорія: Географія

Пригадайте з курсу 8 класу, до якої категорії мінеральних ресурсів належать вугілля, нафта, природний газ.

Дайте визначення поняття «тектонічна будова».

основні ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗТАШУВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ. Кам’яне вугілля, нафта, природний газ та інші паливно-енергетичні ресурси утворилися осадовим шляхом. Це визначаєосновну особливість їхнього розташування — здебільшого в районах тектонічних прогинів, які відповідають у рельєфі низовинам і навіть западинам.У таких знижених ділянках рельєфу розміщені, наприклад, родовищанафти та природного газу зони Перської затоки, родовища Західносибірського нафтогазоносного басейну та Мексиканської затоки.

Крім цього, у географічному плані істотне значення має територіальний характер розташування родовищ і басейнів паливних ресурсів. Здебільшого вони зосереджені в Північній півкулі.

Основною закономірністю розташування не лише паливних, а й усіх мінеральних ресурсів є переважна їх наявність у шести країнах:Австралії, Канаді, Китаї, Південній Африці, Росії, США (мал. 67).

НАЙБІЛЬШІ У СВІТІ БАСЕЙНИ Й КРАЇНИ ЗА ВИДОБУТКОМ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ, НАФТИ ТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ. У країнах ОПЕК: Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Кувейті, Ірані, Іраку, Катарі, Венесуелі, Нігерії, Індонезії, Лівії, Алжирі — зосереджено близько80 % світових запасів нафти. Сьогодні обсяги видобуваннянафти у світі становлять майже 3,9 млрд т на рік, з яких понад 40 % забезпечується країнами ОПЕК. Далі пропорції розподіляються так: близько 25 % нафти видобувають економічно розвинені країни (у т.ч. 11,4 % — США, 9,8 % — країниЄвропейського Союзу та Велика Британія), 9,3 % — Південнай Центральна Америка, 8,6 % — Росія, 4,7 % — Китай.Найбільший нафтогазоносний басейн світу розташований у зоніПерської затоки. Тут сконцентровано371 нафтове та 55 газових родовищ.Запаси «чорного золота» оцінюютьсяв 53 млрд тонн, а блакитного палива — у 26, 7 трлн м3. З усіх нафтовихродовищ експлуатується лише 194.Найбільше з них Гавар — родовище-гігант. У зоні Перської затоки розташовується також найбільше у світіморське родовище — Північно-Західний купол.

Найбільшими нафтогазоносними басейнами світу є такі: Перської затоки, Західносибірський, Зондський, Сахарський,Гвінейської затоки, Техаський, Мексиканської затоки, За-хідноканадський, Північноморський. Тут щороку видобувають від 640 млн до 1 млрд тонн нафти. Близько 20 % нафти усвіті видобувають із зон океанічного шельфу. Найпередовішітехнології в цьому плані використовують такі країни, якВелика Британія, Норвегія, США.

Природний газ є найбільш екологічним видом паливних ресурсів. Його світові запаси становлять близько 172 трлн м3.Найбільше газових ресурсів мають Росія (47 трлн м3), Іран(26,69 трлн м3) і Катар (25,77 трлн м3), далі йде Саудівська Аравія та ін. Ці ж країни є основними виробниками йекспортерами газу. Основним ринком збуту природного газує США. Велику потребу в цьому виді ресурсів має Китай.

Вугілля є найпоширенішим з усіх видів паливно-енергетичних ресурсів органічного походження. Його поклади перевищують сумарні запаси нафти та газу. Світові розвідані поклади становлять понад 5 трлн т, а вірогідні — близько 1,8 трлн т. За сучасного рівня світового видобування (5,5 млрд т на рік)забезпеченість запасами вугілля сягає 440 років.

Вугільні ресурси розвідані в 75 країнах світу, зокрема й Україні. Понад 96 % їхніх запасів зосереджені в 10 країнах:США (445 млрд т), Китаї (272), Росії (200), Південній Африці(130), Німеччині (100), Австралії (90), Великобританії (50),Канаді (50), Індії (29) (мал. 66) та Польщі (25). На виробленняелектроенергії витрачається близько 65 % видобутого вугілля. Використання вугілля в енергетичній сфері обмежене через те, що під час його спалювання утворюється значна кількість вуглекислого газу, який зумовлює появу парниковогоефекту в атмосфері.


Умовне паливо — одиниця обліку органічного палива, яка використовується для зіставлення ефективностірізних видів палива та їх сумарногообліку.

Найбільше вугільна промисловість розвинена в Австралії, Індії, Китаї, Німеччині, Південній Африці, Росії, США. Вугілля здебільшого використовують у країнах, де його видобувають. Експортується близько 10 % продукції. Головними

експортерами вугілля є США, Південна Африка, Австралія. Великі його обсяги імпортують Японія, країни ЄвропейськогоСоюзу, Бразилія.

Запаси світового значення мають такі басейни кам’яного вугілля: Південно-Східний (Австралія), Східний (Індія),Карагандинський (Казахстан), Північно-Східний (Китай),Верхньосілезький (Польща), Кузнецький (Росія), Аппалаць-кий (США), Донецький (Україна).

Установіть за картою (мал. 67) основні закономірності зосередження паливних ресурсів у світі.


ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Добувна промисловість постачає паливо різним підприємствам, забезпечуючи їх енергоресурсами. Найбільшим споживачем їхньої продукції є електроенергетика.

Сучасні світові масштаби використання енергії перевищують 11 млрд т умовного палива (т.у.п) щороку. Видобування мінерального палива й виробництво електроенергії зростають значними темпами. Так, за ХХ ст. видобуто більше палива, ніж за всю попередню історію людства.

Сучасні тенденції розвитку світової економіки свідчать про те, що тенденція до збільшення споживання енергоресурсів є стійкою, за 10 років попит на них зростає на 11 %.Тому збільшується споживання нафти, природного газу йкам’яного вугілля. Проте ресурси планети не безмежні. Цеспонукає шукати способів подолання проблеми залежностісвітової економіки від наявності невідновлювальних мінеральних енергетичних ресурсів.

Поміркуйте й запропонуйте шляхи подолання проблеми залежності віденергоресурсів.

За допомогою джерел Інтернету встановіть, наяких підприємствах вугільної промисловості в шахтарів вища заробітнаплата:

у Донецькій, Дніпропетровській, Львівській областях;на шахтах Китаю, Індії, ПівденноїАфрики.

Діловий ЩОДЕННИК

1. Найбільші басейни паливних ресурсів розташовані в тектонічних прогинах, тобто вони концентруються на рівнинних,а часом і понижених ділянках земної поверхні.

2. Близько 80 % запасів нафти володіють країни ОПЕК.

3. Природний газ є найекологічнишим різновидом паливнихресурсів.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Скориставшись картами атласу, знайдіть найбільші родовища та басейни паливної сировини у світі. Проаналізуйте ступінь віддаленості України від цихджерел сировини.

2. Назвіть основні кам’яновугільні та нафтогазоносні басейни світу. Покажіть їхна географічній карті.

3. Оцініть перспективи вугільної промисловості у світі.

4. Продукцію якої добувної промисловості використовують найбільше дляпотреб внутрішніх ринків? Відповідь аргументуйте.

практична робота 4

Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобування кам’яного вугілля, нафти та природного газу.

Мета: Практично закріпити здобуті знання про розташування басейнів

кам’яного вугілля, нафти та природного газу світового значення.

1. Дайте визначення поняття «басейн залягання мінеральних ресурсів».

2. Опрацювавши текст параграфа, скориставшись шкільним атласом,позначте на контурній карті основні басейни кам’яного вугілля, нафтита природного газу і підпишіть їхні назви.

3. Установіть, які з басейнів паливних ресурсів (два-три на вибір) відіграютьключове значення на ринку енергоресурсів. Запишіть їх у накресленув зошиті таблицю 8.

Таблиця 8

Країна

Басейн паливних ресурсів

   

4. Зробіть порівняльний аналіз щодо перспектив забезпеченості енергоносіями України та Європи в цілому в найближчі 20 років.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^