mozok.click » Географія » Торгівля в Україні та світі
Інформація про новину
  • Переглядів: 2500
  • Автор: admin
  • Дата: 31-01-2018, 04:10
31-01-2018, 04:10

Торгівля в Україні та світі

Категорія: Географія

Пригадайте з минулих навчальних курсів географії та історії, яке значення має торгівля для економіки країни.

ТОРГІВЛЯ ЯК ВИД ПОСЛУГ. Послуга — це дія, вигода або задоволення, що забезпечує матеріальні чи духовні потреби індивідуальних і колективних споживачів. Основна суть послуги полягає в її переважнонематеріальному характері, хоч вона завжди тісно пов’язана з матеріальними елементами, які забезпечують її створення, реалізацію та споживання. Невідчутність і непомітність послуги полягає у відсутності її фізичної форми, що значно ускладнює можливість формування попиту нанеї у споживача

Послуги, що створюють й надають торговельні підприємства, слід розглядати як органічне, обов’язкове продовження торгового процесу,як необхідний компонент комерційної діяльності. Практикою доведено,що, за можливості придбати аналогічний товар у кількох постачальниківяк роздрібних торговців, і гуртові покупці, і звичайні споживачі віддадуть перевагу тим торговельним підприємствам, де їм буде надано більшепослуг і створено більше зручностей для пошуку, відбору, придбання йдоставки товару. Таким чином, поряд з товарами в матеріальній форміпослуги є основними об’єктами комерційної діяльності підприємств торгівлі (мал. 208).ФОРМИ ТОРГІВЛІ. Торговельна діяльність реалізується через виконання нею основної функції — накопичення фінансових ресурсів шляхом здійснення внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Принципової відмінностіміж внутрішньою і зовнішньою торгівлею немає. Економічна суть їх обоходнакова — посередництво в реалізації товару. За своїм обсягом внутрішня торгівля посідає провідне місце. На неї припадає до 80 % усієї валовоїпродукції економічно розвинених країн.

Уважно вивчіть та проаналізуйте схему (мал. 208).

За формами організації товарообіг на внутрішньому ринку поділяється на оптову й роздрібну торгівлю. Оптова торгівля — це посередницька торгівля між промисловими й торговими представниками, а також між самими учасниками ринку, які ведуть торговельну діяльність. Об’єктами купівлі-продажу тут є великі партії товарів. Оптова торгівля здійснюється, як правило, на першій стадії руху товарів.


Формами оптової торгівлі є:

ярмарки — своєрідні періодичні з’їзди промисловців і торговців; товарні біржі — оптові ринки, що діють на постійній основі. Тутможуть продаватися товари у два способи: з реальним рухом товару й розрахунком за готівку та без реального руху товарів — такзвана біржова спекулятивна гра;

аукціони — це ярмарково-біржова форма торгівлі. Через аукціони реалізується значна маса продукції, особливо сільськогосподарської.

Роздрібна торгівля — це продаж товарів різноманітного асортименту й невеликими партіями безпосередньо споживачам. В усіх країнах є підприємства роздрібної торгівлі: універсальні магазини, магазинистандартних цін (у них, як правило, реалізуються промисловітовари різноманітного асортименту, згруповані за рівнем цін);багатофілійні магазини, магазини самообслуговування.

Які книжкові ярмарки проводять в Україні (мал. 209)? Чи доводилосьвам на них бувати?

чинники КОНЦЕНТРАЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ. Основні критерії щодо вибору місця розташування торговельного комплексу або окремого магазину є засадничими, єдиними для всіх країнринкової орієнтації. Вони передбачають певні дії з вивчення й аналізу регіону, області й конкретного місця функціонування торговельного підприємства.

Регіон функціонування торговельного закладу визначається параметрами частини країни або населеного пункту, в якому працюватиме цей заклад. Масштаби регіону функціонування випливають зі збутово-реалі-заційної концепції торговельної фірми та перспектив її розвитку. Більшість роздрібних торговців скеровують свої зусилля на опанування локальних і регіональних ринків і тільки в міру зростання обсягів оборотурозширюють свій бізнес. На регіон торгівлі суб’єкта споживчого ринкувпливають також природно-кліматичні та інші чинники. Наприклад, інтенсивний збут теплого взуття й одягу в південних регіонах є неприбутковим та нелогічним.

Зона проектованого торговельного підприємства є певним географічним сектором, у якому проживає основний контингент покупців даного магазину: населений пункт, адміністративний район або їхня частина. Зона торгівлі поділяєтьсяна три підзони: ближню, середню та дальню. Ближня торговельна зона — це частина області функціонування, у якій зосереджено 60-65 % покупців даного торговельного комплексу і яка віддалена від нього на 0,5 км (2-4 км за кордоном).Середня зона притягнення торговельного підприємства концентрує в собі близько 20 % його покупців і простягається на0,5-2,0 км (2-6 км за кордоном). Дальня торговельна зонаторговельного комплексу в містах простягається на 10-25км, за межами міста — 50-80 км. У ній мешкають непостійні,випадкові для даного суб’єкта роздрібної торгівлі покупці: ті,що мають альтернативний вибір поблизу; ті, у яких є вигідне транспортне сполучення з даним торговельним закладом;покупці, для яких даний магазин розташований по дорозі нароботу й назад.

Серед центрів торгівлі виокремлюють: міські центри, центри районів міста, околиці міст, центри окремих населених пунктів і сільські центри. Міські центри торгівлі за багатьма показниками є найпривабли-вішими і найпрестижнішими для роздрібних торговців, але їхнім загальним недоліком є порівняно високі накладні видатки з утримання магазинів. У цьому сенсі дещо привабливішими є центри торгівлі, розташованів інших районах міста, оскільки вартість оренди приміщень або земельних ділянок тут нижча, а щільність населення в «спальних» районахвища, ніж у центрі. У розвинених країнах світу значного поширення востанні десятиліття набули торговельні центри, розташовані на околицях міст — ділових центрів цих країн, що пов’язано з відпливом середніхверств населення для проживання у приміські зони. Центр окремого населеного пункту — це сукупність торговельних підприємств у невеликихнаселених пунктах: малих містах і містечках. Сільські центри торгівліохоплюють одне-п’ять торговельних підприємств з найбільш універсальним асортиментом товарів щоденного попиту.

зовнішня ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ. Зовнішня торгівля є однією з форм реалізації товарів. Вона охоплює: імпорт (ввезення) і експорт (вивезення) товарів. Підсумки зовнішньої торгівлі кожної країни позначаютьсяна торговому балансі. Торговий баланс країни — це співвідношення міжвартістю експорту й імпорту товарів за певний період часу (квартал, рік).Різниця між вартістю вивезених і ввезених товарів утворює сальдо торгового балансу. Торговий баланс називається активним, якщо вартістьвивезених товарів перевищує вартість ввезених. Якщо навпаки, то торговий баланс пасивний.

Основними параметрами зовнішньоторговельного балансу України є експорт та імпорт товарів і послуг (мал. 211). У 2016 р. сумарний експорт становив 44 млрд 885,4 млн дол. США, імпорт — 44 млрд 548,1 млндол. США. Найбільше товарів експортується до країн ЄС (на суму близько15,78 млрд дол. США (2016 р.), Китаю, Туреччини, США, Білорусі. Основний імпорт товарів також припадає на країни ЄС і становить близькополовини вартості всіх товарів, що надходять до України, тобто близько19,5 млрд дол. США. Останніми роками значно скоротилися торговельні

відносини з країнами СНД. В Україну переважно завозять енергоносії (природний газ, нафту), сировину для кольоровоїметалургії та товарну деревину. Україна здійснює торговельні зв’язки з багатьма країнами світу: Китаєм, Туреччиною,Індією, Італією, Словаччиною, Угорщиною та іншими, у якихукраїнський експорт товарів помітно перевищує імпорт. Проте експортно-імпортні відносини між країнами можуть часвід часу змінюватися. Зокрема, значною мірою змінилосяспіввідношення «експорт-імпорт» із багатьма європейськими країнами за рахунок значних поставок Україною на європейський ринок великих партій зерна, насіння соняшнику таріпаку, молочної продукції у 2014 та 2015 рр.

Україна є одним з відомих у світі експортерів карбаміду — важливої хімічної сировини.Основні споживачі цієї продукції —Індія (2,8 млн т), Китай (близько2,8 млн т), країни Латинської Америки (особливо Бразилія), Філіппіни, В’єтнам, США. Мінімальнаціна 1 т карбаміду коливається від76 до 165, а часом і 215 дол. США.Отже, Україна має шанс закріпитися у власній експортній ніші на світовому ринку.

Проаналізуйте карту (мал. 211), визначте основні напрями експортно-імпортних операцій України.

Найвищу частку в експорті країни мають метали й вироби з них, продукція хімічної промисловості та пов’язаних з нею видів економічної діяльності, зерно, харчові продукти,мінеральні ресурси, передусім манганова та залізна руди тощо. Майжетретина експорту товарів припадає на Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку області та м. Київ. Щодо імпорту, то провідне місце належить

енергоносіям, машинам, механізмам й устаткуванню. Україна має великі можливості з розширення зовнішньоекономічних зв’язків, зокрема за рахунок поліпшення структури зовнішньої торгівлі, підвищення в експорті частки готовоїпродукції, переважно наукомістких видів машинобудування, хімічної та нафтохімічної промисловості.


Великий експортний потенціал має авіаційна промисловість, продукція якої користується попитом на міжнародному ринку. Йдеться, зокрема, про випуск і експорт літаків Ан-325 і Ан-74 (транспортних), Ан-72 (військово-транспортних), Ан-72П (патрульних) (мал. 213) та авіадвигунів, широке залучення для цього коштів зарубіжних країн. Непоганіперспективи щодо цього має машинобудування. Розширеннязовнішньої торгівлі товарами можливе за рахунок експортустворених на основі найновіших технологій і конкурентоспроможних транспортних і військово-морських суден, вантажних автомобілів, автомобілів військового призначеннятощо.

НАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОСЛУГ. Крім торгівлі товарами, Україна завдяки своєму географічному положенню надає різноманітні послуги в масштабах світового та європейського ринків. Її територією проходять важливі шляхи іззаходу на схід та з півночі на південь, якими здійснюютьсямасові транзитні перевезення багатьох вантажів різних країн. Послуги надає також український морський флот. Це і визначає особливості нашого експорту послуг, у структурі якого провідне місце посідають транспортні послуги. Основнимє тут трубопровідний транспорт, транзит яким природного газу й нафти зРосійської Федерації до країн Західної Європи забезпечує Україні понад60 % коштів, що надходять від усіх транспортних послуг. Тому газотранспортна система як стратегічний об’єкт перебуває у власності держави.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Послуги е основними об’єктами комерційної діяльності підприємствторгівлі.

2. Головні торговельні партнери України — країни Європейського Союзу.

3. Основу українського експорту становлять метали, продукція хімічноїпромисловості, зерно, продукти харчування.

4. Україна надає транспортні послуги щодо транспортування її територією енергоносіїв з Росії до Європи.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Схарактеризуйте структуру українського експорту та імпорту.

2. Які форми торгівлі вам відомі? Сформулюйте чинники їх розміщення.

3. Які українські товари й послуги користуються попитом на світовому ринку?

4. Які послуги Україна надає країнам Європи?

5. Підготуйте короткі виступи (за вказівкою вчителя) про найбільші пункти митногоконтролю в Україні (мал. 214).

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^