mozok.click » Правознавство » Юристи в системі правосуддя
Інформація про новину
  • Переглядів: 863
  • Автор: admin
  • Дата: 8-02-2018, 01:29
8-02-2018, 01:29

Юристи в системі правосуддя

Категорія: Правознавство

Згадайте.... — чи доводилося комусь із ваших знайомих звертатися до суду.

— чи маєте ви право самостійно подати позов до суду.

Як ви розумієте... — вислів Наполеона Бонапарта, який стверджував: «Від правосуддя залежить громадський порядок. Тому закономірно, місце суддів — в першому ряді суспільної ієрархії. Тому ніякі почесті і знаки поваги не можуть вважатися для них надмірними».

Чи знаєте ви, що... — у багатьох країнах є професійні свята

юристів. Наприклад, в Україні День юриста

святкують щороку 8 жовтня. Існують

також свята окремих категорій юристів (День працівників прокуратури, День

працівників суду, День адвокатури, День нотаріату).

«Суддя — це мовлячий закон, а закон — це німий суддя». Цицерон, філософ «Адвокат — найнята совість».

Федір Достоєвський, письменник

30.1. Суддя

Суддя — юрист, що є представником судової гілки влади і здійснює, мабуть, найскладнішу і найвідповідальнішу юридичну діяльність. Це положення можна підтвердити низкою аргументів. Як носієві державної влади, виключно судді надається право на здійснення правосуддя, що передбачає високий рівень професіоналізму й особистої відповідальності за прийняття справедливого та всебічно виваженого рішення у конкретній юридичній справі. Діяльність судді загалом — це не тільки втілення в життя духу і букви закону, відновлення порушеного права, а й втілення соціальної справедливості, підтримка та забезпечення загальносоціальних цінностей.

Суддя повинен приймати рішення, не піддаючись ніякому зовнішньому тиску, жодним обіцянкам чи спокусам із боку зацікавлених осіб, навіть не звертаючи уваги на прохання або вимоги представників владних структур.Право, виражене в тексті закону

Конституція України (1996, редакція від 30.09.2016, витяг)

Стаття 126. Незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України.

Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.

Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Суддя обіймає посаду безстроково.

Підставами для звільнення судді є:

1) неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я;

2) порушення суддею вимог щодо несумісності;

3) вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді;

4) подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;

5) незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду;

6) порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна.

Повноваження судді припиняються у разі:

1) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;

2) припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави;

3) набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;

4) смерті судді;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину.


Держава забезпечує особисту безпеку судді та членів його сім’ї.

Суддя здійснює правосуддя в мантії, яка приховує все людське, тим самим символізуючи, що суддя не повинен піддаватися своїм людським пристрастям і емоціям, особистому ставленню до учасників процесу. Чорний колір мантії означає неупередженість, підкреслює статус і авторитет судової влади.

Призначення на посаду судді здійснює Президент України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом. На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший 30 та не старший 65 років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у

галузі права щонайменше 5 років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Не може бути призначений суддею громадянин, який:

1) визнаний судом обмежено дієздатним або недієздатним; 2) має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню функцій зі здійснення правосуддя; 3) має незняту чи непогашену судимість.

Під час добору на посаду судді особа проходить відбірковий іспит, спеціальну перевірку, спеціальну підготовку у Національній школі суддів України протягом дванадцяти місяців, кваліфікаційний іспит, і лише тоді — конкурс на зайняття вакантної посади судді.

30. 2. Прокурор

Прокурор (лат. procurare — «розпоряджатися, піклуватися») — це державний службовець, як правило, юрист, який за Законом України «Про прокуратуру» має здійснювати:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також у разі застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

У червні 2016 року з Конституції було вилучено цілий розділ, присвячений прокуратурі, натомість статтю, що встановлює конституційні основи функціонування прокуратури додано до розділу «Правосуддя». Цим законодавець підкреслив, що місце прокуратури — у системі судової влади.

Право, виражене в тексті закону

Конституція України (1996, редакція від 02.06.2016, витяг)

Стаття 131-1. В Україні діє прокуратура, яка здійснює:

1) підтримання публічного обвинувачення в суді;

2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом.

Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України.

Строк повноважень Генерального прокурора становить шість років. Одна й та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль.

Дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснюється виключно у випадках і з підстав, визначених цією Конституцією та законом.

Отже, згідно з чинним законодавством, однією з основних функцій прокуратури є підтримання державного обвинувачення та участь у розгляді справ у судах. Характерним моментом цього напряму прокурорської діяльності є те, що у разі підтримання обвинувачення прокурор бере безпосередню участь у дослідженні доказів і подає суду свої міркування щодо застосування кримінального закону, визначення міри покарання, тобто своїми діями сприяє прийняттю об'єктивного рішення у справі, не посягаючи на незалежність суду. Така взаємодія з органами суду має на меті не тільки здійснення нагляду, а й сприяння ефективності судового слідства.

До системи прокуратури України входять:

1) Генеральна прокуратура України;

2) регіональні прокуратури;

3) місцеві прокуратури;

4) військові прокуратури;

5) Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Із метою формування професійного кадрового складу органів прокуратури Закон України «Про прокуратуру» визначає вимоги до кандидатів на посаду прокурора та порядок зайняття такої посади.

Прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою.

Прокурором регіональної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора не менше трьох років, а в Генеральну прокуратуру — стаж роботи на посаді прокурора не менше п’яти років.

Військовими прокурорами призначають громадян з числа офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту.

Проте не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка: 1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; 2) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора; 3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється на конкурсних засадах за результатами кваліфікаційного іспиту. Процедура добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора місцевої прокуратури охоплює 13 етапів (від прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів рішення про проведення добору кандидатів на посаду прокурора до складання особою присяги прокурора, й зокрема проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки в Національній академії прокуратури України протягом одного року).

30. 3. Адвокат

Адвокат (від лат. advocatus — від advoco — «запрошую») — юрист, який здійснює адвокатську діяльність, що полягає у забезпеченні захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, відповідно до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Зокрема, видами адвокатської діяльності є:

— надання правової інформації, консультацій і роз'яснень із правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;

— складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;

— захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;

— надання правової допомоги свідкові у кримінальному провадженні;

— представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;

— представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

— представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах;

— надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.

Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом.


Право, виражене в тексті закону

Конституція України (1996, редакція від 30.09.2016, витяг)

Стаття 131-2. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.

Незалежність адвокатури гарантується.

Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються законом.

Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.

Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, установлених законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю.

Не може бути адвокатом особа, яка:

1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі;

2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

3) позбавлена права займатися адвокатською діяльністю, — протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права займатися адвокатською діяльністю;

4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, — протягом трьох років із дня такого звільнення.

Несумісною з діяльністю адвоката є військова або альтернативна (невійськова) служба; нотаріальна діяльність; судово-експертна діяльність.

Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально і бути самозайнятою особою, може також створювати адвокатські бюро та об’єднання.

Практичне завдання

Поміркуйте і визначте, до кого з юристів ви могли б звернутися у таких випадках:

1. Вас затримала поліція під час масових заворушень.

2. Роботодавець звільнив вас із роботи, не виплативши заробітну плату за останній місяць.

3. У місцевій газеті надрукували статтю, яка містить недостовірну інформацію про вас, яка порушує особисті немайнові права, принижує честь і гідність.

4. Вам випадково стало відомо про те, що готується вчинення особливо тяжкого злочину.

5. Вам потрібно роз’яснення, як реалізувати своє право на землю, і правова допомога у цьому питанні.

6. У магазині побутової техніки вам продали товар неналежної якості, натомість повернути гроші або замінити товар — відмовляються.

7. Ви під примусом подарували цінну річ, але хочете оскаржити дійсність цього правочину.

Повторення — матір навчання!

1. Дайте відповіді на запитання:

— Хто такий суддя?

— Хто такий прокурор?

— Хто такий адвокат?

2. Розкажіть про порядок призначення суддів, прокурорів.

3. Проаналізуйте вимоги до тих, хто хоче стати адвокатом.

4. Поміркуйте, про що ви хотіли б запитати працівників системи правосуддя, якби у вас була змога запросити їх на урок.

Сумлінно! Завдання для домашньої роботи:

1. Узагальни вимоги до представників юридичної професії в системі правосуддя і запиши їх у зошиті.

2. Поміркуй, якими рисами характеру, вміннями та навичками мають володіти суддя, прокурор, адвокат. Як сформувати їх у себе?

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Васильків, Кравчук

 


^