mozok.click » Правознавство » Конституційні права, свободи й обов'язки людини і громадянина в Україні
Інформація про новину
  • Переглядів: 2523
  • Автор: admin
  • Дата: 31-08-2017, 23:27
31-08-2017, 23:27

Конституційні права, свободи й обов'язки людини і громадянина в Україні

Категорія: Правознавство

ПРИГАДАЙТЕ!

1. Що означає бути громадянином держави?

2. Як набути громадянства України?

3. За яких підстав припиняється громадянство України?

ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ: конституційні обов'язки.

1. Які права, свободи та обов'язки людини й громадянина визначені Конституцією України

Права, свободи та обов’язки людини й громадянина, які закріплені в конституції, визначають конституційний статус особи. Їх називають основними правами, свободами та обов’язками людини й громадянина.

Права людини — це право на життя, на повагу до гідності людини, на невтручання в особисте та сімейне життя тощо, тобто права, які мають усі, хто перебуває на території України. Тільки її громадянам, відповідно до Конституції, належать право на участь в управлінні державними справами, свобода об’єднань у політичні партії. Лише для своїх громадян держава гарантує додаткові умови для здійснення права на працю, соціальний захист тощо.

Конституція України проголошує, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

ПРИГАДАЙТЕ!

Які види прав і свобод людини вам відомі?

Конституція України містить такі особисті права:

• право на життя та його захист;

• право на повагу до гідності людини;

• право на особисту недоторканність;

• право на невтручання в особисте та сімейне життя;

• право на недоторканність житла;

• право на таємницю листування та інших видів комунікації; право на свободу слова;

право на свободу світогляду й віросповідання;

• право на свободу пересування й вибір місця проживання.

До політичних прав і свобод, гарантованих Конституцією України, належать:

• право на свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації;

• право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевому референдумах, обирати й бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування;

право збиратися мирно, без зброї та проводити збори, мітинги, походи та демонстрації;

• право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення тощо.

Систему соціально-економічних прав громадян за Конституцією України становлять право на власність, на підприємницьку діяльність, на працю та відпочинок, на страйк, на соціальний захист, на житло, на достатній життєвий рівень, на охорону здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля.Конституція гарантує також забезпечення культурних прав громадян: права на освіту, користування досягненнями вітчизняної та світової культури, свободу наукової, технічної та художньої творчості, захист інтелектуальної власності, використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності тощо. Право кожного громадянина на освіту забезпечується існуванням розгалуженої системи освіти в Україні, обов’язковістю повної середньої освіти, наданням пільг учням та студентам.

Конституція України закріпила ряд екологічних прав людини й громадянина, зокрема право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Як уже зазначалося, права не можуть існувати без обов’язків. По-перше, права мають усі люди, і реалізація прав кожним у жодному разі не може зашкодити такій самій реалізації прав іншими членами суспільства. По-друге, зловживаючи своїми правами та нехтуючи обов’язками, людина завдає шкоди собі самій: не виявляючи турботу про навколишнє середовище, не можна сподіватися на здійснення свого права на здорове довкілля; не сплачуючи податки, навряд чи можливо чекати від держави на виконання програм економічного і соціального розвитку тощо.

Конституційний обов'язок — це закріплені в Конституції України вимоги до осіб діяти певним, чітко визначеним конституційною нормою чином (або утримуватися від вчинення певних дій) для забезпечення інтересів інших людей та громадян, суспільства, держави; недотримання цих вимог тягне за собою юридичну відповідальність.

Обов’язки, як і права, визначені Конституцією України та розкриті у відповідних законах.

Основний конституційний обов’язок — дотримуватися Конституції та законів України. Він стосується не лише громадян України, але й усіх осіб, що перебувають на території України. Незнання законів не звільняє від відповідальності за їх порушення.


Обов’язок захисту Вітчизни закріплений у Конституції України й розкритий у Законах України «Про оборону України» і «Про військовий обов’язок і військову службу». Військова служба є почесним обов’язком кожного громадянина, ухилення від неї тягне за собою кримінальну відповідальність.

На громадян України покладений обов’язок шанування її державних символів. За наругу над Державним Прапором, Державним Гербом і Державним Гімном України передбачена кримінальна відповідальність.

Обов’язок не завдавати шкоди природі й відшкодовувати завдані їй збитки передбачає необхідність дотримання норм екологічної безпеки та раціонального природокористування. Таке завдання стоїть не тільки перед державними органами, а й перед кожним громадянином та тими, хто перебуває на території України. Цей обов’язок регулюється також Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Обов’язок охорони культурної спадщини пов’язаний із необхідністю збереження матеріальних, духовних і культурних цінностей. Про це мають піклуватися не лише органи державної влади, а й кожний громадянин України або особа, що перебуває на території України. Виконання цього обов’язку регламентується Законом України «Про охорону культурної спадщини».

Обов’язок піклуватися про дітей та непрацездатних батьків характеризує особливе ставлення держави до сім’ї. Він відображає окрему відповідальність кожного за своїх дітей та літніх батьків. Цей обов’язок більш докладно регулюється Сімейним кодексом України, нормами цивільного законодавства.

Обов’язок сплачувати податки й збори покладається на кожного громадянина України, а також на юридичних осіб, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України та на її території.

2. Як захищають права та свободи людини й громадянина в Україні

Права людини — це категорія можливої поведінки особи; їх реалізація залежить лише від бажання конкретної людини. Держава не може і не повинна примушувати до використання прав. Водночас сучасне демократичне суспільство не здатне нормально функціонувати без використання його членами своїх прав і свобод. Ось чому держава не може обмежуватись лише проголошенням прав людини у відповідних нормативних актах, вона має їх забезпечити (гарантувати) не тільки правовими, а й економічними, політичними та культурними засобами.

Гарантії прав і свобод людини й громадянина — це умови та засоби, що забезпечують ефективну реалізацію прав і свобод кожною людиною й громадянином.


Найвищою гарантією прав і свобод людини й громадянина є конституційний лад України, побудований на неухильному дотриманні Конституції України та законів України, загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.

Крім цього, розрізняють соціально-економічні, політичні та юридичні гарантії.

Соціально-економічні гарантії передбачають наявність певної матеріальної основи, соціальної стабільності, динамічної економіки, які б забезпечили реалізацію прав, свобод і обов'язків.

Під політичними гарантіями розуміють спрямованість політики держави на створення умов із забезпечення гідного рівня життя людини; стабільність політичних структур; належний рівень політичної культури в суспільстві.

Юридичні гарантії охоплюють усі правові засоби, які забезпечують реалізацію прав, свобод і обов'язків людини й громадянина.

При цьому, крім внутрішньодержавних, передбачені також міжнародно-правові гарантії прав і свобод людини й громадянина. Стаття 55 Конституції України проголошує, що кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Механізми захисту прав людини і громадянина — це заходи, що приводять до відновлення порушених прав неправомірними діями та відповідальності особи, яка вчинила ці правопорушення.

Головним гарантом дотримання прав і свобод людини й громадянина є держава. Це положення закріплене в Конституції України та реалізується через усю систему органів державної влади.

До системи органів, які захищають і гарантують права людини й громадянина, входять:

• Верховна Рада України;

• Президент України;

• Конституційний Суд України;

• Кабінет Міністрів України;

• центральні та місцеві органи державної виконавчої влади;

• органи місцевого самоврядування;

Служба безпеки України; прокуратура;

• суд;

• політичні партії та громадські організації, профспілки; міжнародні судові установи; міжнародні організації.

Для допитливих

Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини й громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Уповноважений подає Верховній Раді України щорічну доповідь про стан дотримання та захисту прав і свобод людини й громадянина в Україні органами державної влади,

органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та їхніми посадовими й службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю) права і свободи людини й громадянина, та про виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини й громадянина.

Важливу роль у гарантуванні прав і свобод людини й громадянина в правовій державі відіграють суди.

Із внесенням у 2016 р. змін до Конституції України з'явився ще один механізм захисту прав людини й громадянина — подання конституційної скарги до Конституційного Суду України. Вона подається, якщо особа вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. Конституційний Суд України в такому разі вирішує питання про відповідність закону Конституції України. Слід зазначити, що подання конституційної скарги можливе лише після вичерпання всіх інших засобів юридичного захисту.

Сучасний міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини охоплює міжнародні організації та установи, що безпосередньо розглядають питання, пов'язані з порушенням прав і свобод людини, а саме:

1) Центр із прав людини Економічної і Соціальної Ради ООН;

2) Комісію з прав людини ООН;

3) спеціальні органи ООН:

Комітет із прав людини (міжнародний пакт про громадянські й політичні права); Комітет з економічних, соціальних та культурних прав (Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права);

Комітет із прав дитини (Конвенція про права дитини);

Комітет із ліквідації расової дискримінації (Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації);

Комітет проти застосування катувань (Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження й покарання);

4) Верховного комісара ООН із заохочення і захисту всіх прав людини (із прав людини);

5) Європейський суд із прав людини. У громадян України можливість звертатися до Європейського суду з'явилася після вступу України до Ради Європи й прийняття 17 липня 1997 р. Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р.», Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції.

Усі скарги до Європейського суду надсилаються за адресою: European Court of Human Rights, Council of Europe/BP 431 R6 67006, Strasburg Cedex France.

Висновки

• Конституція України є основою правової системи нашої держави. Важливість чинної Конституції України полягає в тому, що її головним принципом є визнання людини як найвищої соціальної цінності. Розділ II Конституції України, найбільший за своїм обсягом, має назву «Права, свободи та обов'язки людини й громадянина». Його положення повністю відповідають міжнародним стандартам у сфері прав і свобод людини.

• Держава має не тільки проголошувати права людини, а й усебічно сприяти їхній реалізації. Дотримання прав людини в Україні є об'єктом уваги не тільки державних органів, але й громадських організацій, міжнародних установ.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняття «конституційні обов'язки».

2. Виберіть із переліку конституційні обов'язки громадян.

1) займатися підприємницькою діяльністю, не забороненою законом;

2) захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність держави;

3) сплачувати податки і збори в порядку і в розмірах, установлених законом;

4) звертатися до суду для захисту своїх прав;

5) дотримуватися Конституції та законів України;

6) заробляти собі на життя інтелектуальною працею;

7) не завдавати шкоди природі, культурній спадщині.

3. Проаналізуйте ситуації з правової точки зору. Визначте, реалізація яких прав і свобод людини й громадянина в них описана.

1) Марія Петрівна, якій виповнилося 48 років, працювала 27 років у школі вчителем української мови та літератури. Її донька-студентка народила дитину. Щоб допомогти молодій сім'ї доглядати немовля, Марія Петрівна пішла на пенсію.

2) Після закінчення технічного університету Микола М. влаштувався на роботу до акціонерного товариства «Спецтехпром» на посаду менеджера комп'ютерного відділу. Молодий спеціаліст добре себе зарекомендував на виробництві, тому йому було підвищено заробітну плату на 15 %.

4. Наведіть приклади реалізації політичних прав і свобод людини й громадянина.

5. Проведіть міні-дослідження за темою «Міжнародне співтовариство на захисті прав людини». Зверніть увагу на такі питання:

1) міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод;

2) система захисту прав людини ООН;

3) система захисту прав людини Ради Європи;

4) участь України в міжнародних організаціях, діяльність яких спрямована на захист прав людини.

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Святокум

 


^