mozok.click » Правознавство » Практичне заняття. Звернення громадян
Інформація про новину
  • Переглядів: 4396
  • Автор: admin
  • Дата: 31-08-2017, 23:30
31-08-2017, 23:30

Практичне заняття. Звернення громадян

Категорія: Правознавство

ПОМІРКУЙТЕ!

У який спосіб громадяни можуть брати участь в управлінні державними та громадськими справами?

1. Чи має право громадянин звертатися до органів державної влади

та місцевого самоврядування

Утвердження й забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Це передбачено статтею 3 Конституції України, тому права й свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Відповідно до статті 40 Конституції України, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення й дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Звернення може бути подане громадянами України, а також особами, які не є громадянами України та законно перебувають на її території (якщо інше не передбачено міжнародними договорами), як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або телефоном через визначені контактні центри,

«гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до чинного законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,

органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.2. Яким може бути звернення громадянина

Відповідно до статті 3 Закону України «Про звернення громадян», зверненнями громадян є викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де висловлюються поради, рекомендації щодо діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, удосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави й суспільства.

Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

3. Які вимоги висуваються до звернення

При поданні звернення, відповідно до статті 5 Закону «Про звернення громадян», мають бути дотримані такі вимоги:

1) Вимоги до адресування: звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

2) Вимоги до форми: у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви, скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також обов’язково зазначається електронна поштова адреса, на яку заявнику може бути

надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніше, ніж через десять днів від дня його надходження.

3) Вимоги до мови звернення: громадяни мають право звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, посадових осіб українською мовою чи іншою мовою, прийнятною для сторін.


Слід звернути увагу, що письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, із яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними й розгляду не підлягають.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим самим органом від одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особа, яка подала звернення.

4. У які терміни розглядаються звернення

Звернення громадян розглядаються:

• Невідкладно, але не пізніше 15 днів. Так Закон зобов’язує розглядати звернення, які не потребують додаткового вивчення.

• До 30 днів (не більше місяця). Цей термін є загальним для розгляду звернення громадян.

• До 45 днів. Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян», якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник установлюють необхідний термін для його розгляду. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

5. Як підготувати звернення громадян ЗАВДАННЯ. Попрацюйте в парах. Ознайомтеся із ситуацією.

Прийшовши вранці до школи, ви побачили будівельну техніку на спортивному майданчику. Зі слів будівельників стало відомо, що частина шкільного стадіону буде віддана під спорудження торговельно-розважального центру. Це питання погоджене з органами місцевого самоврядування.

Із кожною годиною кількість робітників збільшувалася, підвозилися будівельні матеріали. Шум техніки було чути навіть за зачиненими вікнами, а урок фізкультури довелося проводити в залі.

Підготуйте на підставі наведеної ситуації письмове звернення громадян за таким алгоритмом:

1) З'ясуйте, до повноважень яких органів державної влади й місцевого самоврядування, посадових осіб належить вирішення питань, які необхідно буде порушити у зверненні.

2) Дізнайтесь адресу, на яку ви подаватимете звернення.

3) Визначте, яким буде звернення: індивідуальним чи колективним.

4) Поміркуйте, який тип звернення буде доцільним у цій ситуації: пропозиція (зауваження), заява (клопотання) чи скарга.

5) Запишіть текст звернення з виконанням усіх необхідних вимог до адресування та форми.

Висновки

• Звернення громадян як правове явище має багатофункціональний характер — це і забезпечення права громадян України на участь в управлінні державними й громадськими справами, і форма захисту прав та свобод громадянина, і забезпечення прозорості діяльності органів державної влади або місцевого самоврядування.

• Право громадян звертатися особисто, а також направляти індивідуальні чи колективні звернення в органи державної влади або місцевого самоврядування є також одним із найважливіших засобів прояву суспільно-політичної активності громадян, зацікавленості їх у суспільних справах.

• Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Подайте у вигляді схеми види звернень громадян.

2. Проведіть міні-дослідження.

1) Знайдіть у мережі Інтернет приклади електронних петицій до органів державної влади. Які питання в них порушуються?

2) З'ясуйте, які екологічні проблеми існують у вашому регіоні. Підготуйте індивідуальне письмове звернення до органів місцевого самоврядування щодо вирішення однієї з таких проблем.

Повторювально-узагальнювальний урок до розділу III

Конституція — Основний закон України, який визначає засади функціонування держави, права, свободи й обов’язки людини і громадянина та гарантії держави в їх реалізації.

Терміни «людина», «особа», «громадянин» вживаються в Конституції

та законодавстві. У соціальному плані вони означають членів суспільства, у політичному — особа виступає як громадянин.

Засади державної політики, спрямованої перш за все на забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, закріплені Конституцією України.

Відповідно до Конституції, Україна є унітарною демократичною республікою, державна влада в якій здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Законодавча влада. Верховна Рада України — представницький орган державної влади України, який має колегіальний характер і складається з 450 народних депутатів України, обраних строком на п’ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Верховна Рада України є єдиним органом державної влади, що уповноважений приймати закони. Повноваження Верховної Ради України реалізуються спільною діяльністю народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради України під час її сесій. Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.


Виконавча влада. Уряд України — Кабінет Міністрів України — згідно зі статтею 113 Конституції України, є вищим органом у системі органів виконавчої влади. До його складу входять: Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри. До системи органів виконавчої влади в Україні входять також центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації.

Органи виконавчої влади здійснюють функції державного управління економічним, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом. Від результатів діяльності цих органів значною мірою залежить соціально-економічний та політичний стан країни.

Судова влада. Головне призначення судової влади — вирішення віднесених законодавством до її компетенції правових конфліктів, які виникли в суспільстві. Правосуддя в Україні здійснюється винятково судами. Повноваження судів поширюються на всі правовідносини, що виникають у державі.

Президент України. Президент України, згідно зі статтею 102 Конституції України, є главою держави, гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції України, прав і свобод людини й громадянина. На основі та на виконання Конституції України і законів України Президент видає укази й розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України.

В Україні визнається й гарантується місцеве самоврядування — право жителів села, селища або міста самостійно вирішувати питання місцевого значення.

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу

Виберіть правильний варіант відповіді (за кожну правильну відповідь на завдання 1—3 — 1 бал)

1. Який із наведених органів держави належить до законодавчої влади? А Конституційний Суд України Б Верховна Рада України

В Кабінет Міністрів України Г Президент України

2. Право на користування об’єктами комунальної власності належить до

А особистих прав Б соціально-економічних прав

В культурних прав Г політичних прав

3. Відповідно до Конституції України, право на забезпечення громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, — це

А право на відпочинок Б право на соціальний захист

В право на достатній життєвий Г право на охорону здоров’я

рівень

4. Заповніть таблицю «Гарантії прав і свобод людини й громадянина в Україні» (3 бали).

5. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне та відмінне (3 бали).

6. Дайте розгорнуту відповідь (3 бали).

Відомий державний і політичний діяч Шарль де Голль, який обіймав посаду Президента Франції з 1959 до 1969 р, зазначав: «Кожен парламент у тій чи іншій державі є дзеркальним відображенням інтелектуального рівня суспільства, яке його обрало».

Як ви розумієте зміст наведеного висловлювання? Спробуйте пояснити його, спираючись на ваші знання щодо функціонування українського парламенту та відомості про діяльність Верховної Ради України, які надходять із засобів масової інформації.

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Святокум

 


^