mozok.click » Біологія » Закономірності індивідуального розвитку
Інформація про новину
  • Переглядів: 4046
  • Автор: admin
  • Дата: 4-08-2017, 10:08
4-08-2017, 10:08

Закономірності індивідуального розвитку

Категорія: Біологія

Під час попереднього курсу біології ви вже ознайомилися з особливостями розвитку різних груп рослин і тварин. Пригадайте, як відбуваються ці процеси. Які типи розвитку притаманні тваринам? Чим вони відрізняються між собою?

Періоди онтогенезу рослин

Як вам відомо, онтогенез — це індивідуальний розвиток організму від моменту його зародження статевим або нестатевим способом до смерті. Онтогенез поділяється на кілька періодів. Хоча загальна послідовність подій в онтогенезі живих організмів є схожою, ці періоди є різними для різних систематичних груп. Так, дуже різноманітними є варіанти онтогенезу у водоростей. У них часто трапляються складні життєві цикли. У наземних рослин різноманітність варіантів онтогенезу не така велика. Найбільшою наземною групою рослин є квіткові. У них виділяють чотири основні періоди онтогенезу — латентний, прегенеративний, генеративний і постгенеративний.

Періоди онтогенезу покритонасінних рослин

Період

онтогенезу

Коли починається

Що відбувається

Латентний

З моменту відділення насінини від материнської особини

Насінина перебуває в стані спокою з мінімальною інтенсивністю процесів життєдіяльності

Прегенера

тивний

З моменту проростання зародка

Ріст рослини й накопичення нею поживних речовин

Генератив

ний

З моменту початку формування генеративних органів

Генеративні органи функціонують. Рослини квітнуть і плодоносять

Постгенера

тивний

З моменту закінчення функціонування генеративних органів до загибелі рослини

Процеси відмирання починають переважати над процесами новоутворення

Періоди онтогенезу тварин

Онтогенез тварин зазвичай поділяють на два головні періоди — ембріональний і постембріональний. 

Ембріональний період (ембріогенез) триває від моменту запліднення до народження (виходу з яйцевих оболонок). Постембріональний — від моменту народження до смерті тварини.

Постембріональний розвиток тварин може бути прямим або супроводжуватися перетворенням — метаморфозом (мал. 27.1).Етапи постембріонального розвитку ссавців

Етап

Коли починається

Що відбувається

Ювенільний

З моменту народження

Ріст і розвиток організму

Зрілість

З моменту настання статевої зрілості

Утворення і ріст нових органів не відбувається. Обмін речовин збалансований. Відбувається розмноження тварин

Старіння

З моменту, коли процеси відмирання

Відбуваються зміни, які знижують

 

починають переважати над процесами новоутворення, до загибелі тварини

його адаптаційні можливості

Онтогенез рослин поділяють на кілька періодів — латентний, прегенеративний, генеративний і постгенера-тивний. Онтогенез тварин зазвичай поділяють на два головні періоди — ембріональний і постембріональний. У постембріональному періоді виділяють кілька етапів — ювенільний, зрілість, старіння. Розвиток організму в цей період може відбуватися з метаморфозом або бути прямим.

 

Перевірте свої знання

1. Що таке онтогенез? 2. Які етапи виділяють в онтогенезі рослин? 3. Які етапи виділяють в онтогенезі тварин? 4. Поясніть значення для рослин різних періодів у їхньому онтогенезі. 5. Поясніть значення для тварин різних періодів у їхньому онтогенезі. 6*. Життєвий цикл із метаморфозом у комах вимагає суттєвої перебудови організму в один з періодів життя. Це створює багато складнощів. Чому ж такий тип життєвого циклу є дуже поширеним?


 

Узагальнюючі завдання до теми «Збереження та реалізація спадкової інформації»

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь.

1 ) Найменший розмір геному серед наведених організмів має:

а) шовкопряд в) тополя

б) кишкова паличка г) людина

2 ) Ділянка гена, яка розпочинає синтез молекули РНК:

а) промотор

б) термінатор

в) РНК-полімераза

г) ДНК-полімераза

3 ) Яка фаза є передостанньою фазою мітозу?

а) анафаза в) профаза

б) метафаза г) телофаза

4 ) Кількість нуклеотидів, які входять до складу кодона:

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

5 ) Ген у клітинах еукаріотів виконує функцію:

а) накопичення поживних речовин

б) реалізації спадкової інформації

в) організації хромосом у мітозі

г) утворення клітинної стінки бактерій

6 ) Кількість послідовних поділів клітини, які відбуваються

в процесі мейозу:

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

7 ) Видаляється в процесі дозрівання молекули РНК:

а) термінатор б) промотор в) екзон г) інтрон

8 ) Інтрони присутні:

а) у хромосомі півня

б) у рибосомі евглени

в) у хлоропласті клітини жита

г) у геномі холерного вібріона

9 ) Етап, під час якого за інформацією, що міститься в іРНК,

синтезується поліпептидний ланцюг молекули білка:

а) транскрипція в) репарація

б) реплікація г) трансляція

10 У процесі транскрипції відбувається синтез молекули:

а) РНК б) ДНК в) білка г) ліпіда

11 Водневий зв’язок у тРНК з’єднує:

а) ланцюги двох молекул РНК

б) різні ділянки однієї молекули РНК

в) молекулу РНК і білка

г) різні ділянки однієї молекули білка

12 Яйцеклітини ссавців:

а) не мають джгутиків в) мають два джгутики

б) мають один джгутик г) мають багато джгутиків

13 Напишіть назви фаз мітозу:

14 Визначте продукти, які утворюються внаслідок транскрипції і наступної трансляції ділянки ДНК: ТАЦААГГГГТТГАТЦ.

15 Визначте продукти, які утворюються внаслідок транскрипції і наступної трансляції ділянки ДНК: ТАЦАААГГАТТЦАЦТ.

16 Установіть відповідність між типами РНК та функціями, які вони виконують.

Типи РНК Функції

1 іРНК а) Транспорт амінокислот

2 тРНК б) Утворення пептидного зв’язку

3 рРНК в) Перенесення інформації про структуру білка

4 мяРНК г) Регуляція процесів транскрипції

Перевірте свої знання з теми «Збереження та реалізація спадкової інформації».

 

Це матеріал з підручника Біологія 9 клас Задорожний нова програма

 


^