mozok.click » Правознавство » Органи виконавчої та судової влади, місцеве самоврядування в Україні
Інформація про новину
  • Переглядів: 3588
  • Автор: admin
  • Дата: 8-09-2017, 08:31
8-09-2017, 08:31

Органи виконавчої та судової влади, місцеве самоврядування в Україні

Категорія: Правознавство

ПРИГАДАЙТЕ! Які функції має виконувати держава? ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: місцеве самоврядування, правосуддя.

1. Які повноваження має Кабінет Міністрів України

ЗАВДАННЯ 1. Уряд — вітрила, народ — вітер, держава — корабель, час — море. (К. Берне)

Як ви розумієте зміст наведеного висловлювання?

Спробуйте пояснити його, спираючись на відомості про діяльність Кабінету Міністрів України, які надходять із засобів масової інформації.

Відповідно до Конституції України, Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. 

Він відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах, передбачених Конституцією України.

До складу Кабінету Міністрів України входять: Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.

Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.

Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Кабінет Міністрів України — вищий орган виконавчої влади

Центральні органи виконавчої влади:

міністерства;

центральні органи виконавчої влади (державні служби, державні агентства, державні інспекції тощо); центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом (Антимонопольний комітет України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Фонд державного майна України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національне агентство України з питань державної служби, Національне агентство України з питань запобігання корупції)

Місцеві органи виконавчої влади:

місцеві державні адміністрації;

територіальні органи центральних органів виконавчої владиКабінет Міністрів України забезпечує державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції й законів України, актів Президента України, а також вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини й громадянина.

Кабінет Міністрів України розробляє та здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України. Він розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт щодо його виконання.

Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. До його повноважень віднесено утворення, реорганізацію та ліквідацію відповідно до закону міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, а також призначення на посади та звільнення з посад за поданням Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до його складу.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови й розпорядження, які є обов’язковими до виконання.

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем’єр-міністр України.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

Кабінет Міністрів України складає свої повноваження перед новообраною Верховною Радою України. Унаслідок відставки Прем’єр-міністра України або висловлення Верховною Радою України недовіри Кабінету Міністрів України він іде у відставку.

Систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства України та інші центральні органи виконавчої влади.

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві й Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови державних адміністрацій, які призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. При здійсненні своїх повноважень вони відповідальні перед Президентом України й Кабінетом Міністрів України та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві державні адміністрації також підзвітні й підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними обласними або районними радами.


Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути, відповідно до закону, скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

У взаємовідносинах місцевих державних адміністрацій із відповідними радами важливим положенням є те, що обласна або районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації,

на підставі чого Президент України приймає рішення й дає обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові районної або обласної державної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Керівники місцевих органів виконавчої влади не мають права поєднувати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої в позаробочий час, входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті отримання прибутку.

2. Як організоване місцеве самоврядування в нашій державі

Крім органів державної влади, суверенітет народу України реалізується через систему органів місцевого самоврядування. Згідно зі статтею 7 Конституції, в Україні визнається й гарантується місцеве самоврядування — право жителів села, селища або міста самостійно вирішувати питання місцевого значення. Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади, проте вони

жодним чином не відірвані й не протиставлені їм, а покликані разом з органами державної влади сприяти функціонуванню здорового демократичного суспільства.

ЗАВДАННЯ 2. Попрацюйте із джерелом права. Ознайомтеся зі статтею Конституції України. З'ясуйте, як Основний Закон визначає органи місцевого самоврядування та які їхні повноваження закріплює.


Формами безпосереднього здійснення територіальними громадами сіл, селищ, міст своїх повноважень є місцеві вибори та місцевий референдум. Рішення, прийняте місцевим референдумом, не потребує будь-якого затвердження державними органами і є обов’язковим для виконання відповідною місцевою радою, місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, організаціями й установами, а також громадянами.

Однією з форм безпосереднього волевиявлення територіальної громади є загальні збори громадян, які проводяться за місцем їх проживання. Населення села, селища, міста та його представницькі органи мають право управляти майном, що є комунальною власністю, встановлювати місцеві податки, призначати в разі потреби місцеві референдуми, створювати або ліквідовувати комунальні під

приємства, контролювати їх діяльність. Сільські, селищні, районні, міські та обласні ради затверджують бюджети відповідних територій або населених пунктів і звіти про їх виконання, програми соціально-економічного й культурного розвитку, контролюють їх виконання.

Сільські, селищні, міські, районні й обласні ради є представницькими органами місцевого самоврядування. Ці ради можуть створювати виконавчі органи або передавати частину своїх повноважень місцевим державним адміністраціям.

До складу місцевих рад входять депутати, вибори яких проводяться за загальноприйнятими принципами. Крім депутатів, населення села, селища або міста прямим голосуванням обирає сільського, селищного або міського голову. Він є головною посадовою особою відповідної територіальної громади. Строк повноважень депутатів і голови становить п’ять років.

Конституція України встановила, що у власності територіальних громад перебувають земля, природні ресурси, нерухомість, інше майно.

При здійсненні своїх повноважень органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення, які є обов’язковими для виконання на відповідній території. Якщо такі рішення суперечать закону, їх може скасувати суд.

Система місцевого самоврядування — сукупність органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та організаційних форм, за допомогою яких відповідна територіальна громада або її складові частини виконують завдання та функції місцевого самоврядування, вирішують питання місцевого значення.

ЗАВДАННЯ 3. Попрацюйте в групах. Ознайомтеся з інформацією про роботу органів місцевого самоврядування. Визначте, якими питаннями вони опікуються.

12 жовтня на сесії Долинської міської ради Івано-Франківської області підбито підсумки виконання районного бюджету за дев'ять місяців поточного року та уточнено бюджет району на 2004 р., обговорено хід упровадження

пенсійної реформи, «Програму розвитку освітньої галузі Долинського району на 2003—2015 рр.», ряд інших питань. Депутати затвердили звіт про виконання районного бюджету за дев'ять місяців поточного року та внесли зміни до планів доходу районного бюджету. За всіма питаннями прийнято відповідні рішення.

Зараз в Україні триває реформа державної влади та місцевого самоврядування, пов’язана з децентралізацією влади. У зв’язку із цим повноваження органів місцевого самоврядування поступово розширюються. Зокрема, із 5 грудня 2015 р. відбувається процес утворення об’єднаних територіальних громад (ОТГ), що виникають під час добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст. Він пов’язаний із необхідністю формування територіальних громад, які спроможні самостійно вирішувати широке коло питань місцевого значення. Зокрема, із цим процесом пов’язана й поява нової посадової особи місцевого самоврядування — старости. Він обирається в селах, селищах, що входять до складу ОТГ, із метою представництва жителів цих населених пунктів у виконавчих органах відповідної ради.

ЗРОСТАННЯ ВЛАСНИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, млрд грн

3. Як функціонують органи судової влади в нашій державі

Однією з гілок влади в демократичній державі є судова влада. Головним її завданням є здійснення правосуддя.

Найвищим судом у системі судоустрою України є Верховний Суд.

Конституція та закони України встановлюють принципи судочинства.

Правосуддя — особлива діяльність держави, що здійснюється від її імені судами, яка полягає у розгляді та вирішенні в установленому порядку спорів щодо прав і свобод та справ про правопорушення.

ЗАВДАННЯ 4. Попрацюйте із джерелом права. Які засади судочинства визначені статтею 129 Конституції України?

Особливу роль в Україні відіграє Конституційний Суд України, який вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та здійснює офіційне тлумачення Конституції України. Тобто це незалежний від законодавчої та виконавчої гілок влади спеціальний орган, який здійснює перевірку нормативних актів щодо їхньої відповідності Конституції України. Систему судоустрою складають:

1) місцеві суди;

2) апеляційні суди;

3) Верховний Суд.

Для розгляду окремих категорій справ діють вищі спеціалізовані суди (Вищий суд з питань

інтелектуальної власності та Вищий антико-рупційний суд).

Зараз судова система в Україні зазнає суттєвого реформування у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України 2 червня 2016 р. змін до Конституції України та нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Так, триває процес перетворення Вищої ради юстиції, яка існувала до цього, на Вищу раду правосуддя. Крім цього, не пізніше ніж до 31 грудня 2017 р., до формування нового адміністративно-територіального устрою України, за Президентом України зберігається право утворення, реорганізації та ліквідації судів тощо.

ВИСНОВКИ

• До системи органів виконавчої влади в Україні входять Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, а також місцеві державні адміністрації, територіальні органи міністерств, державних комітетів, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

• В Україні визнається й гарантується місцеве самоврядування — право жителів села, селища або міста

самостійно вирішувати питання місцевого значення. Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади, але здійснюють із ними взаємодію.

• Головним завданням судової гілки влади є здійснення правосуддя. Ця гілка влади представлена системою судів, найвищим із яких є Верховний Суд.

1. Дайте визначення понять: «місцеве самоврядування», «правосуддя».

2. Виберіть правильний варіант відповіді. Укажіть, який із наведених органів держави належить до виконавчої влади.

А Конституційний Суд України Б Верховна Рада України

В Президент України Г Міністерство освіти і науки України

3. Подайте у вигляді схеми поділ органів державної влади в Україні на гілки.

4. Доповніть речення.

Систему судоустрою в Україні складають:

5. Проведіть міні-дослідження. Проаналізуйте інформацію сайта Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/) та місцевих ЗМІ. З'ясуйте, як проходить у вашій області (районі) реформа місцевого самоврядування. Скільки створено об'єднаних територіальних громад? Над якими питаннями працюють зараз органи місцевого самоврядування?

 

Це матеріал з підручника Основи правознавства 9 клас Святокум поглиблений рівень

 


^