mozok.click » Інформатика » Карти знань
Інформація про новину
  • Переглядів: 4070
  • Автор: admin
  • Дата: 14-09-2017, 06:26
14-09-2017, 06:26

Карти знань

Категорія: Інформатика

Розмірковуючи над сюжетом художнього твору, плануючи спортивні змагання і навіть просто виконуючи домашні завдання, буває складно тримати в пам’яті одночасно багато фактів та зв’язків між ними. У таких випадках зручно подавати інформацію у вигляді діаграм із окремих блоків, між якими є з’єднувальні лінії.

Наприклад, проектування інтер’єру кімнати могло б розпочатися з такої діаграми (рис. 31.1):

Як бачимо, на початковому етапі проектування сформульовано основну проблему — розробка інтер’єру.

Після цього виділено шість напрямів, які потребують більш детальної розробки. У ході подальшої розробки обсяг інформації зростає і модель ускладнюється (рис. 31.2).Інформаційну модель, подану в такому вигляді, називають картою знань (від англ. mind map — карта розуму), або асоціативною картою.

Працювати з картою знань на папері незручно, тому розроблено багато програм для побудови таких моделей на комп’ютері. Розглянемо одну з них.

Редактор карт знань Freeplaπe

Після запуску програми (рис. 31.3) з’являється головне вікно (рис. 31.4), яке містить такі елементи керування: рядок меню (1), панель засобів (2), панель малюнків (3), вкладки відкритих документів (4), робоче поле (5).


Вибравши команду меню Файл —> Новий (або кнопку

на панелі засобів), побачимо на робочому полі центральний вузол майбутньої карти знань (рис. 31.5).

Щоб вписати центральну ідею проекту, треба двічі клацнути на центральному вузлі та відредагувати напис.

Якщо ж потрібно інакше відформатувати текст, то слід викликати контекстне меню вузла і вибрати команду Змінити текст у редакторі. Відкриється простий текстовий редактор, у якому можна: змінити гарнітуру, розмір, колір і накреслення окремих символів, вирівнювання абзаців, оформити маркований або нумерований список.

Щоб додати нові вузли (рис. 31.6), треба:

1) вибрати один із вузлів, навівши на нього вказівник миші;

2) за допомогою клавіші Insert додати до виділеного вузла підлеглий вузол (наприклад, для вузла Оформлення підлеглим є вузол Шпалери);

3) за допомогою клавіші Enter додати новий вузол, суміжний із вибраним (для вузла Шпалери суміжним є вузол Малюнок на шафі).

Якщо клацнути місце приєднання підлеглих вузлів до головного, то вони всі будуть приховані (згорнуті). Замість них з’явиться кружечок (див. рис. 31.6, вузол Килим на підлозі). Клацнувши кружечок, згорнуті вузли знову розгортають.

Для перетягування вузла в інше місце наводять вказівник миші на місце приєднання лінії зв’язку і, з появою овала (рис. 31.7), виконують перетягування.

Додаткові зв’язки показують стрілками. Щоб побудувати стрілку, початковий вузол (рис. 31.8, вузол Добре закріпити) правою кнопкою миші перетягують на кінцевий вузол (Турнік).


Щоб додати до вузла один або декілька малюнків, потрібно клацнути його (їх) на панелі малюнків. Кожен із малюнків має типове значення, яке можна дізнатися зі спливної підказки.

Переваги використання карт знань

Завдяки наочному структуруванню матеріалу та легкому керуванню відображенням окремих гілок, карти знань дозволяють:

• покращити запам’ятовування інформації;

• активніше генерувати ідеї щодо розвитку проекту;

• точніше проаналізувати результати роботи, факти, події;

• удосконалити структуру твору, сайта тощо;

• ефективніше організувати роботу в групі.

Питання для самоперевірки

1. З чого починають розробку інформаційної моделі?

2. Наведіть власний приклад створення інформаційної моделі.

3. Поясніть, що таке карта знань.

4. Які переваги використання карт знань?

5. Як відформатувати текст вузла?

6. Як додати до вузла підлеглий вузол; стрілки між вузлами? Вправа 31

Побудувати у вигляді карти знань інформаційну модель кабінету інформатики.

1) Запустіть редактор карт знань Freeplane. У центральний вузол уведіть текст «Кабінет інформатики».

2) Виділіть у кабінеті інформатики декілька складових частин (приміщення, робоче місце вчителя, стенди, обладнання тощо).

3) Додайте до центрального вузла підлеглі вузли за кількістю складових частин і впишіть їхні назви.

4) Додайте підлеглі вузли наступного рівня і зазначте в них, які компоненти входять до кожної зі складових частин (наприклад, «приміщення: стіни, підлога, двері, вікна»).

5) Для окремих компонентів додайте підлеглі вузли з коротким описом особливостей.

6) Збережіть карту знань у файл з іменем Вправа 31 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 31 із автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».

Практична робота 11

Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з різних предметних галузей в табличному процесорі

Завдання: створити комп’ютерну модель заготівлі деревини та провести дослідження плану лісозаготівлі згідно з умовою задачі.

Обладнання: комп’ютер зі встановленим табличним процесором Excel.

Задача. У 2017 році обсяг деревини на території лісового масиву становив V0 = 150 000 м3. Під час заготівлі деревини щорічно вирубується Vплан = 10 000 м3. Природний щорічний приріст становить R = 5 %. Який обсяг деревини Vn буде на цій території через п = 20 років? Чи стане він меншим за мінімально допустиме значення (Vдоп = 25 000 м3)? За необхідності відкоригувати план лісозаготівлі ^лан із точністю до 100 м3.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.

1. Проаналізуйте постановку задачі.

Мета моделювання: провести дослідження моделі заготівлі деревини при заданих значеннях початкового обсягу, щорічного приросту й обсягу вирубування.

Об’єкт дослідження: обсяг деревини на території лісового масиву.

2. Доповніть математичну модель початковими значеннями параметрів.

Параметри

Значення

Початкові дані

Розрахункові дані

Результати

Зв'язок між величинами

3. Визначте початкові значення параметрів моделі.

4. Побудуйте комп’ютерну модель заготівлі деревини в Excel.

5. Проведіть тестування моделі. У 2036 році значення обсягу деревини має дорівнювати 12 574,5 м3.

6. Установіть умовне форматування даних таблиці так, щоб значення обсягу деревини, менші за допустимий мінімальний обсяг 25 000 м3, виводилися червоним кольором.

7. Побудуйте діаграму, в якій як категорії використовуються дані з діапазону клітинок А2:А21, а як значення — дані з діапазону клітинок В2:В21.

8. Проведіть комп’ютерний експеримент і дайте відповіді на запитання.

1) Чи стає обсяг деревини при заданих параметрах моделі меншим за допустимий мінімальний обсяг?

2) Через скільки років при вказаному значенні плану ліс буде взагалі знищено?

3) Якщо не зменшувати план лісозаготівлі, через 19 років обсяг деревини V становитиме 23 404,3 м3, що менше за допустиме мінімальне значення. Скільки років знадобиться, щоб обсяг деревини відновився до допустимого мінімального значення?

4) Чим загрожує понаднормове вирубування лісу? Подайте у вигляді карти знань інформацію про шкоду від знищення лісів.

9. Збережіть файл з іменем Практична робота 11 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Зробіть висновок: як використання комп’ютерної моделі допомагає прогнозувати стан об’єкта в майбутньому.

РОЗДІЛ 9

ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ

ПОВТОРЮЄМО

У курсі 8 класу ви працювали з простими типами даних: дійсним, цілим, логічним, символьним у середовищі програмування Lazarus мовою Object Pascal. Тип — це властивість величини, що визначає множину значень, яких величина може набувати, і множину операцій, які над даною величиною можна виконувати. Для зберігання змінної в пам’яті виділяється певна кількість послідовних байтів, яка залежить від типу змінної.

Великі сукупності даних зазвичай подають у вигляді таблиць. У таблиці об’єднують списки учнів, результати навчальних досягнень, дані вимірювань, досліджень тощо.

1. Назвіть основні характеристики величини.

2. Що визначає тип величини?

3. Наведіть приклади величин простих типів.

4. Як можна змінити значення величини?

5. Які компоненти призначені для введення і виведення даних?

У цьому розділі ви ознайомитесь із засобами зберігання й алгоритмами опрацювання даних, що зберігаються в таблицях, а також із засобами візуалізації табличних величин.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко

 


^