mozok.click » Основи здоров'я » Умови ефективного навчання. Індивідуальні особливості сприйняття та навчання
Інформація про новину
  • Переглядів: 6287
  • Автор: admin
  • Дата: 9-01-2018, 10:47
9-01-2018, 10:47

Умови ефективного навчання. Індивідуальні особливості сприйняття та навчання

Категорія: Основи здоров'я

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

• про умови ефективного навчання;

• про процес сприйняття та засвоєння інформації.

Пригадайте!

Які умови допомагають вам досягти успіхів у навчанні, спорті й інших видах вашої діяльності?

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте народну мудрість: «Корінь навчання гіркий, а плід його солодкий»?

Про значення навчання. Кожна людина навчається протягом усього життя. Знання відкривають людині вікно у світ, дають можливість займатися улюбленою справою, допомагають до -сягти бажаного (мал. 37).

Останніми роками швидкими темпами роз -виваються природничі науки, які мають практичне значення для життя люди ни, — географія, хімія, фізика, біологія. Крім того, людина живе в суспільстві й підкоряється його законам. Закони взаємин між людьми описують гуманітарні науки: література, суспільствознавство, правознавство, історія тощо. Ці знання часто бувають дуже корисними, вони допомагають людині в житті. У школі ви опановуєте основи всіх наук.Напевно, немає учня, який би за час свого перебування в школі не запитував себе: «Навіщо потрібно вчитися?» І відповідь на це запитання залежала від настрою, невдач або перемог (наприклад, на олімпіадах). Упродовж життя перед людиною постає безліч завдань. Вирішуючи їх так чи інакше, вона намагається здійснити мрію: навчитися керувати своїм життям. У наш час для цього треба опанувати систему найсучасніших знань у сферах фізичного й інтелектуального розвитку. Й основа цього розвитку людини закладається саме в школі. Адже що -денне навчання в школі, крім засвоєння знань з навчальних предметів, привчає до старанності, працьовитості, терпіння. А вчитися без праці й терпіння немож ливо, це знає кожен.

Поміркуйте

Як ви розумієте вислів: «Освіченими можуть уважатися лише ті, кого навчили, як учитись і змінюватися»? (К. Роджерс, американський психолог).

Умови, що сприяють ефективному навчанню. Які умови ефективного навчан -ня? Навчання — це важка праця, тому не секрет, що більше встигає й краще вико нує завдання той, хто більше працює. Зазвичай учні, які добре навчаються в школі, мають багато інтересів (наприклад, займаються танцями, спортом, відвідують різні гуртки).

Працелюбність — одна з основних умов будь -якої діяльності, як і будь - якого успіху. Наступний крок — це мотивація. Мотивація змушує людину діяти. Як це стосується ефективного навчання? Для цього потрібно визначити мету, якої ви прагнете досягти, і шляхи її реалізації. Це особисте рішення, яке потрібно прийня ти. Мотивація — це ті чинники, які спонукають людину до діяльності. Джерелом мотивації є певна потреба щось мати, чимось оволодіти, чогось досягти. Від моти вації учня залежить глибина й міцність здобутих знань, бажання та здатність на вчатися протягом усього життя, а отже, успішність людини в майбутньому. Однією з найважливіших якостей, що дають змогу добитися успіху в навчанні, є самодис -ципліна. Самодисципліна — це вироблена звичка тримати під контролем усі свої

дії, дотримуватися встановлених правил. Ця звичка допомагає людині зосередити -ся на конкретній меті, усвідомити шляхи її досягнення. Крім того, самодисципліна робить ваше життя більш раціональним.

Мабуть, кожен із вас мріє мати хорошу професію, стати успішним, досягти чогось у житті. А для цього треба докласти неабияких зусиль. Для вас найголов -ніше завдання зараз — учитися. Вам потрібні міцні знання, щоб потім завдяки їм отримувати як моральне, так і матеріальне задоволення від життя. Адже освіта — це фундамент вашого майбутнього.

Я вважаю Так.. А Ти?

Обговоріть у парах чинники, що впливають на мотивацію до навчання, і матеріал схеми 7. Визначте ті з них, які, на вашу думку, є важливими для вас, і ті, які вам потрібно розвивати.

Чинники, що впливають на мотивацію до навчання:

• інтерес до предмета;

• усвідомлення його корисності в майбутньому житті;

• прагнення до успіху;

• активна життєва позиція, позитивний настрій;

• наполегливість і терпіння.


Схема 7

Пригадайте!

Якості людини — це ті її властивості, які виявляються по-різному, залежно від умов, ситуацій.

Які властивості та якості людини сприяють ефективному навчанню. Роз -

глянемо основні властивості людини, які значною мірою впливають на її життє діяльність і сприяють ефективному навчанню.

Здібності — це сукупність індивідуальних властивостей кожної людини, які необхідні для успішного виконання певних видів діяльності. Здібності до на -вчання потребують розвитку, вони виявляються тільки за умови прояву напо легливості й інтересу до справи, якою людина займається. Здібності реалізують функції відображення світу й регуляції поведінки: відчуття, сприйняття, пам’ять, увагу, мислення тощо.

Висловлюємо свою думку

Обговоріть схему 8 і висловте судження щодо того, які умови потрібні вам для реалізації окремих здібностей. Які перешкоди можливі на шляху їхнього розвитку?

Схема 8

Розрізняють загальні та спеціальні здібності: загальні — притаманні багатьом людям, спеціальні — це такі властивості, які дають змогу досягти високих резуль -татів у якійсь діяльності. (Пригадайте вивчене раніше).

Природні можливості розвитку здібностей кожної людини називають задатками. Індивідуальна своєрідність задатків людини характеризує її здатність до розвитку певних здібностей. Задатки розвиваються в процесі виховання, навчан -ня та практичної діяльності.

Вродженою може бути схильність до успішного освоєння певної людської діяльності, тобто хороші задатки людини. Проте мати задатки — це не означає бути здатним до виконання певної діяльності. Це лише означає, що людина легко може освоїти певний вид діяльності й домогтися в ній значних успіхів.

Запам ЯТайТе!

Здібності (фізичні, розумові) — специфічні психофізичні властивості людини, що необхідні для успішного виконання одного або декількох видів діяльності та які визначають успіхи людини в цій діяльності.

Важливим фактором розвитку здібностей є інтерес людини до вивчення пев -ної галузі.

На прояв і розвиток здібностей впливають:

• любов до справи, пристрасна захопленість;

• позитивне ставлення до обраної діяльності;

• працьовитість, воля, рішучість, цілеспря -мованість, висока працездатність.

На розвиток здібностей також впливають умови життя й діяльності людини, її психічні особливості.

Несприятливо впливає на розвиток здібнос тей надмірне розумове або фізичне переванта ження, що призводить до перевтоми, зниження рівня працездатності (мал. 38).

Обдарованість — високий рівень задатків людини, вияв природних можливостей і здібнос тей, що значно перевищують середній рівень.

Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку, поєднанням уроджених і набутих якостей людини.

Розрізняють обдарованість музичну, поетичну, художню, артистичну, технічну, наукову (зокрема, математичну) тощо (мал. 39).

Особливі здібності, що виявляються у твор чому розв’язанні завдань, називають талантом, а людей, яким вони притаманні, — талановитими. Найвищий ступінь у розвитку здібностей — геніальність.

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Крапля камінь точить не силою, а частим падінням, так людина стає вченою не силою, а частим читанням»? (Овідій, давньоримський поет).

Як вольові якості людини сприяють ефективному навчанню. До вольових якостей людини, що сприяють ефективному навчанню, належать воля, дисциплі -нованість, самовладання, рішучість, наполегливість тощо.

Воля — це здатність людини керувати своїми діями та вчинками. Вона вияв -ляється в умінні подолати перешкоди, які виникли на шляху до досягнення мети, здатності підкоряти свої бажання вимогам обов’язку, умінні долати почуття не впевненості, сумнівів і страху.

Волю можна розвивати й виховувати. Щоб виховати волю, потрібно завжди виконувати прийняте рішення навіть у дрібницях, вимогливо ставитися до себе, критично оцінювати свої дії та вчинки, не чинити імпульсивних дій, переборю вати такі недоліки, як невпевненість, запальність, недисциплінованість, нерішу чість, легковажність, недбалість, боягузтво.

Дисциплінованість — це якість, яка забезпечує моральну спрямованість по -ведінки, що виявляється в здатності виконувати всі вимоги моралі й загально -людських правил, це готовність докласти всіх зусиль та енергії для своєчасного, точного, бездоганного виконання поставленого завдання.

Самовладання — уміння за будь -яких умов керувати своєю розумовою дія -льністю, почуттями та вчинками. Це основа сміливості, подолання страху в кри -тичній ситуації.

Рішучість — це здатність швидко оцінювати ситуацію, приймати рішення й без вагань виконувати їх.

Наполегливість — здатність довго й цілеспрямовано втілювати в життя прий -няте рішення. Наполеглива особистість правильно оцінює обставини, виокрем -лює в них те, що допомагає досягненню мети. Наполегливість людини варто відрізняти від такої її риси, як упертість. Упертість — негативна людська риса, і треба вживати заходи для її усунення.

Терпіння — активне й цілеспрямоване подолання труднощів, уміння підтри -мувати шляхом допоміжного вольового зусилля інтенсивність роботи на задано му рівні за умов виникнення внутрішніх перешкод (наприклад, при втомі).

Працюємо разом

Об’єднайтесь у групи з умовними назвами «Воля», «Дисциплінованість», «Самовладання», «Рішучість», «Терпіння» й обговоріть, які вольові якості людини (подані вище) ви вважаєте найголовнішими для досягнення успіхів у навчанні. Рольова гра. Змо-

делюйте ситуацію, коли такі вольові якості не розвинені: а) у школяра, б) у студента.

Особливості сприйняття й навчання. Однією з особливостей психологічного процесу є відчуття. (Пригадайте вивчене раніше).

Відчуття — це основа знань людини про навколишній світ. Це відображен -ня властивостей предметів, що виникають у людини при безпосередній їх дії на органи чуття людини. Відчуття має рефлекторний характер, фізіологічною осно -вою якого є нервовий процес, що стимулюється дією того чи іншого подразника на адекватний аналізатор. Відображення дійсності розуміють як сприйняття.

Сприйняття — це відображення у свідомості людини предметів як цілісних образів при їх безпосередній дії на органи чуття. Сприйняття залежить не тіль -ки від інформації органів чуття, а й від настрою, очікувань, життєвого досвіду людини. Це активний процес, у якому задіяний минулий досвід, очікування, за стереження, значущість для людини того, що вона сприймає. Інформація, яку сприймає людина, накладається на вже наявну в неї.

Сприйняття поділяють на види за кількома ознаками, а саме:

• за провідним аналізатором (зорове, слухове, дотикове тощо);

• за формою існування матерії (простір, час, рух);

• за активністю (мимовільне й навмисне).

Фізіологічною основою сприйняття є складна аналітико - синтетична діяль -ність усієї кори головного мозку.

За допомогою сприйняття людина спроможна своєчасно виявити небезпечну ситуацію та адекватно відреагувати на неї. Важливе значення мають такі особ ливості сприйняття, як пороги зору та слуху, швидкість реагування на небезпеки, надійність сприйняття в умовах дефіциту часу, сприйняття простору тощо.

Сприйняття взагалі та здібності щодо сприйняття інформації мають суттєве значення для реалізації інших психічних процесів, особливо пам’яті.

Пам’ять — одна з найважливіших функцій людського мозку. Якщо сприйнят -тя — це початковий етап пізнавального процесу, відображення об’єктивної реальності, що діє на органи чуття в певний час, то пам’ять — це відображення реальності, що діяла в минулому.

Пам’ять — це здатність людини фіксувати, зберігати й відтворювати інфор -мацію, досвід (знання, навички, уміння, звички). Про індивідуальні особливості сприйняття й навчання ви дізнаєтесь у наступному параграфі.


Кроки до успіху

У підлітковому та юнацькому віці людина відкриває себе, реалізує свої реальні, ще не виявлені можливості. Ви вже знаєте, що в кожного з вас є свої індивідуальні та психологічні особливості — здібності, які відрізняють вас один від одного. Здібності — це особливості людини, що є необхідною умовою для її успіху. Кожна людина має здібності до певного виду діяльності. Провідну роль у розвитку здібностей відіграють умови життя, прагнення до навчання, освіта та виховання. Здібності формуються й розвиваються в тій діяльності, у якій люди можуть їх застосувати. Людина, байдужа до будь-якої праці, бездіяльна, найчастіше не виявляє здібностей.

Одних тільки здібностей недостатньо, щоб досягти успіху. Потрібна щоденна наполеглива праця, рішучість, ініціативність, напруження сил. Багато хто вважає, що успішним людям усе дається легко й просто, без особливих зусиль. Однак це не так. Для досягнення своєї мети потрібні тривале, наполегливе навчання й велика копітка праця. Зазвичай запорукою успіху є віра у свої можливості, бажання перемагати в усіх справах, виняткова працездатність і працьовитість (мал. 40).

Доведіть, що ви знаєТе

1. Яке значення в житті людини має навчання?

2. Назвіть умови, що сприяють ефективному навчанню.

3. Що таке задатки та здібності?

Домашнє завдання

Обговоріть із батьками та близькими людьми вивчене на уроці. Поцікавтесь у них, які вольові якості вам потрібно розвивати, щоб бути успішними в житті.

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Підготуйте повідомлення про умови ефективного навчання. Для цього скористайтеся порадами лікарів, психологів, науковою літературою.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Поліщук

 


^