mozok.click » Основи здоров'я » Глобальні загрози, породжені діяльністю людини
Інформація про новину
  • Переглядів: 3975
  • Автор: admin
  • Дата: 9-01-2018, 10:59
9-01-2018, 10:59

Глобальні загрози, породжені діяльністю людини

Категорія: Основи здоров'я

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

• про глобальні загрози, породжені діяльністю людини;

• про необхідність контролювати розвиток людства.

Пригадайте!

Що таке навколишнє середовище? Як людина може змінювати природу (мал. 68)? Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Природа — це вічне життя, становлення та рух. Природа не визнає жартів, вона завжди правдива, завжди серйозна, завжди сувора; вона завжди права; помилки ж ідуть від людей. Природа — творець усіх творців»? (Й. В. Ґете, німецький письменник).

Про біосферу та ноосферу. Середовище існування живих організмів на Зем -лі називають біосферою (сферою життя). Учені по -різному трактують це понят -тя, залежно від того, на що спрямований акцент під час дослідження екологічних проблем. Однак основним, мабуть, є вчення про розуміння сутності навколиш -нього середовища, яке було сформульоване в праці В. Вернадського «Біосфера», опублікованій на початку ХХ ст. Учений сприймав Землю як єдиний живий організм, у якому зовсім різні, на перший погляд, процеси в трьох зовнішніх сферах Землі — літосфері, гідросфері й атмосфері (пригадайте курс географії) — тісно пов’язані між собою. Він одним із перших усвідомив величезний перетворювальний вплив живих організмів на всі три зовнішні оболонки Землі в планетарному масштабі, тісну взаємодію та взаємозалежність усіх форм життя. Хоча тер мін «ноосфера» (з грецьк. сфера розуму) запро -вадив французький філософ і природознавець П. Тейяр де Шарден, але розвинув його В. Вер -надський. Зміст його концепції такий: впливати на природу, змінювати біосферу треба особливо раціонально, не жити сьогоднішнім днем, а ду мати про майбутні наслідки. Обов’язковою умовою діяльності людини, за В. Вернадським, як і раніше, має залишатися сприятливий стан біосфери, адже людина, як і інші живі істоти Землі, пристосована лише до тих природних умов, у яких вона народилась і живе. В іншому середовищі, якісно відмінному від цього, люди жити не можуть. Біосфера, що сформувалася еволюційно як складова частина космічної організації матерії та з якою нерозривно пов’язана людина, має бути збережена на благо людей. Саме в цьому полягає сенс ноосфери — не стихійне руйнівне втручання в природу, а науково обґрунтоване збереження на Землі умов для життя й щастя людей.

ГордісТь України

Володимир Іванович Вернадський (1863-1945) — видатний український учений, народився в Петербурзі в сім’ї українського економіста, професора І. Вернадського.

Він багато зробив для відродження України, її культури й науки. Зокрема, був організатором і першим президентом Усеукраїнської академії наук, Національної книгозбірні України, Комісії з вивчення продуктивних сил України тощо. Усесвітню славу ученому принесли створені ним учення про біосферу та ноосферу.

Я вважаю Так. А Ти?

Об’єднайтесь у пари та висловте судження щодо виконання поданих умов, необхідних для створення ноосфери, і чинників, які перешкоджають їхній реалізації.

В. Вернадський уважав, що ноосфера — це такий стан біосфери, у якому мають виявитися розум і спрямована ним праця людини як нова геологічна сила. Він визначив декілька загальних умов, які необхідні для створення ноосфери:

• людство повинне об’єднатися в економічному й інформаційному просторі;

• ноосфера — явище всепланетне, тому людство має прийти до цілковитої рівності рас, народів, незалежно від кольору шкіри й інших відмінностей;

• ноосфера не може бути створена до припинення війн між народами.

Очевидно, що ноосфера в просторі значною мірою перекривається біосферою, але не тотожна їй. Темпи розвитку ноосфери незрівнянно вищі від темпів змін біосфери.


Глобальні загрози зміни клімату. Проблема зміни клімату нині надзвичайно актуальна. Її наслідки проявляються вже тепер, а в майбутньому, якщо не вжи -ти попереджувальних заходів, вони можуть загрожувати стабільному існуванню екосистем, здоров’ю та життю людей.

Парниковий ефект. Однією з найважливіших характеристик клімату є тем -пература, від якої залежить існування життя на нашій планеті. На Землі підтри -мання певної температури атмосфери забезпечують випромінювання Сонця та парниковий ефект (мал. 69). Парниковий ефект існує на нашій планеті сотні мільйонів років з моменту появи атмосфери, підтримуючи на Землі температуру, придатну для існування життя. Енергія Сонця досягає Землі й обігріває її. Земля частково відбиває цю енергію, а частково перетворює її на інфрачервону — тепло. Саме через парникові гази в атмосфері, що огортають нашу планету, наче ковдра, частина відбитої енергії залишається на Землі. Тому Земля набагато тепліша, ніж планети, на яких немає атмосфери.

Однак потрібно розрізняти природний парниковий ефект і парниковий ефект, що виник унаслідок діяльності людини, так званий антропогенний парниковий ефект. Розвиток науково - технічного прогресу (пригадайте з курсу історії, коли відбувся період індустріальної революції) призвів до забруднення довкілля та ви -кидів в атмосферу значної кількості парникових газів (пригадайте курс хімії), які вловлюють сонячну енергію і в такий спосіб призводять до підвищення темпера тури атмосфери Землі.

Висловлюємо свою думку

Які є способи зниження загрози глобального потепління та зміни клімату?

Вплив на стан здоров’я. Підвищення температури може негативно впливати на здоров’я людей. (Пригадайте вивчене раніше). Збільшиться частота небезпеч -них метеорологічних явищ, наприклад повеней, засух, лісових пожеж, тропічних циклонів. Як наслідок, можуть виникнути масові евакуації та міграції сотень ти -сяч людей через загрозу голоду та знищення звичної інфраструктури забезпечен ня життєдіяльності.

Екологічний вплив. Існування різних екосистем визначається насамперед кліматом. Живі організми пристосовуються до життя в певних природних, у тому числі й кліматичних, умовах більш менш широкого діапазону. Якщо клімат зазнає істотної трансформації або його зміни відбуватимуться дуже швид ко, то частина видів буде змушена переміститися в інші райони, пристосуватися до нових умов або загинути. Зміни температури та кількості опадів, найімовір ніше, загрожуватимуть зникненням або повним вимиранням великої кількості

видів рослин і тварин, які не зможуть швидко пристосуватися до мінливих умов. Підвищення температури спричинятиме танення льодовиків і морського льоду, а також розширення океанів, унаслідок цього підійматиметься рівень моря, що загрожуватиме зникненням заболочених територій.

Озоновий шар. Найважливішим складником атмосфери є шар атмосферного озону над пограничним шаром планети (стратосфери), у межах якого концент -рація молекул озону в середньому в 10 разів вища, ніж біля поверхні Землі. Він захищає живі організми Землі від шкідливого впливу короткохвильової ультра -фіолетової радіації Сонця. Зменшення цього шару може призвести до серйозних наслідків для людства. Адже саме він повністю поглинає ультрафіолетове випро -мінювання Сонця в тій спектральній ділянці, що є найбільш руйнівною для біо логічних систем.

Я вважаю Так. А Ти?

Обговоріть у парах подану інформацію.

Зменшення озонового шару спричиняють озоноруйнуючі речовини (ОРР), що вивільняються в атмосферу в результаті людської діяльності. І хоча руйнація озону відбувається під впливом різних речовин, найнебезпечнішими є фторхлор- і фтор-бромфреони, які в процесі розпаду в стратосфері виділяють атоми Cl і Br. Ці речовини вже понад 70 років використовуються як холодоагенти в холодильниках і кондиціонерах, як розріджені під тиском гази для аерозольних сумішей, очищувачі для електронних приладів, для хімічного чищення одягу, у виробництві піноплас-тиків. Крім холодоагентів, «ворогами» атмосфери є метилбромід, значна кількість якого використовується в сільському господарстві для збереження зерна; галони — пінотвірні агенти у вогнегасниках. Останні дуже подібні до фреонів, але в 10 разів небезпечніші для озонового шару. При вивільненні в атмосферу ОРР повільно підіймаються в стратосферу, де під дією ультрафіолетового випромінювання викликають розкладання озону, спричиняючи руйнування озонового шару. Одна молекула ОРР руйнує тисячі молекул озону. Цей процес повільний і займає багато часу, але тривалість життя ОРР в атмосфері може сягати десятків років.

• Розробіть план заходів щодо зменшення викидів ОРР, який містив би і ваш особистий внесок.

Ультрафіолетове випромінювання. Надмірне опромінення ультрафіолетом може призвести до розвитку гострих і хронічних уражень шкіри, очей, імун ної системи. Найпростіший і загальновідомий приклад негативного впливу УФ -випромінювання на людину — сонячний опік. До інших гострих уражень належать фотокератит і фотокон’юнктивіт. За постійної дії надмірної кількості УФ променів у людини можуть виникнути різні види раку шкіри й катаракта. Проте УФ - випромінювання може бути й корисним: стимулює вироблення віта -міну D у шкірі, ним знезаражують воду та вбивають хвороботворні мікроби, ви -користовують для лікування захворювань шкіри, рахіту, жовтяниці.

Для попередження негативного впливу УФ випромінювання на людину ВООЗ разом із Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО) та іншими організаціями розробили Глобальний сонячний ультрафіолетовий індекс. Він є доступним і зрозумілим засобом попередження людей про небезпеку пере -бування на відкритому сонці та необхідність не допускати ураження організму УФ випромінюванням.

Підкислення. Хімічне забруднення атмосферного повітря, спричинене людською діяльністю, — це наявність речовин хімічного походження в атмосферному повітрі в кількостях і протягом часу, що можуть прямо або опосередковано негативно впливати на здоров’я людини та стан довкілля. У повітря постійно надхо -дять різноманітні гази, дрібні часточки й рідкі речовини природного та штучного походження. Природні забруднювачі атмосферного повітря утворюються вна -слідок вулканічної діяльності, лісових і степових пожеж, вивітрювання, пилових бур і розкладання живих організмів. Природні забруднювачі здебільшого не за вдають великої шкоди людині та довкіллю, бо регулюються природним круго обігом речовин.

Найнебезпечнішим є хімічне забруднення повітря, спричинене людською діяльністю (автомобілі, промислове виробництво, вироблення електроенергії та тепла тощо). Основні хімічні забруднювачі атмосферного повітря, потрапля -ючи безпосередньо в атмосферу, швидко змішуються з повітрям нижніх шарів атмосфери (тропосфери). За певних умов деякі з них вступають у хімічні реакції з іншими забруднювачами або з основними компонентами повітря (Оксигеном, Нітрогеном, водяною парою), утворюючи нові, так звані вторинні забруднювачі. Один із найтиповіших прикладів — кислотні опади. Які наслідки кислотних опадів? Це негативний вплив на здоров’я людей і тварин, пам’яток культури, бу -дівель, металевих конструкцій, зараження води в прісноводних водоймах тощо.

Працюємо разом

Об’єднайтесь у групи з умовними назвами «Державні чиновники», «Учителі», «При-родозахисники», «Мас-медіа», «Учні», «Законодавці» і вирішіть проблему «Що перешкоджає нашому суспільству активно боротися з кислотними опадами?»

Для запобігання негативним впливам кислотних опадів потрібно врахувати такі чинники:

• раціональне використання аміачних добрив і їхнє неналежне зберігання;

• просування та розроблення електричних і гібридних транспортних засобів для зменшення викидів;

• використання альтернативних джерел енергії замість твердого палива;

• посилення теплоізоляції будинків та обладнання;

• більш широке використання відновлювальних джерел енергії — сонця, вітру, води, біомаси, геотермальних джерел енергії, припливів тощо;

• облаштування автодвигунів каталітичними перетворювачами, запровадження на підприємствах і теплоелектростанціях систем очищення повітря;

• очищення палива від сірки перед використанням;

• сприяння запровадженню енергоефективних технологій, користування громадським транспортом;

• ухвалення суворих нормативно-законодавчих актів щодо транспортних засобів;

• демонстрація переваг залізниці та водного транспорту перед автотранспортом;

• заохочення використання велосипедів для пересування на невеликі та середні відстані в містах;

• обмеження на викиди повітряного транспорту на міжнародному рівні.


Демографічна проблема людства. Демографічна проблема полягає в стрім -кому зростанні кількості населення в країнах, що розвиваються, і в загрозі депопуляції, тобто перевищенні кількості померлих над кількістю народжених в

економічно розвинених країнах. Обидва процеси є негативними для людства. Крім того, одним із чинників демографічної проблеми є швидкі темпи роз -ростання міст і міських агломерацій. Збільшується також неконтрольована міграція.

Нині найгостріша демографічна ситуація склалася в країнах, що розвиваються. У більшості країн Азії, Африки, Південної та Центральної Америки населення по -двоюється за кожні 20-30 років. Це переважно економічно слаборозвинені, бідні країни. Стрімке зростання їхнього населення — одна з причин існування великої армії безробітних і бездомних. Понад 1 млрд людей у світі постійно недоїдають.

Вирішення цієї глобальної проблеми залежить від розв’язання складного комплексу соціально -економічних завдань сучасності (регулювання стрімкого зростання кількості населення, подолання розриву в розвитку між багатими й бідними країнами, усунення голоду й неграмотності; радикальне продовження життя людей; проблема онкологічних, серцево - судинних захворювань тощо).

Кроки до успіху

Навколишнє середовище — це необхідний для існування людства простір, що зазнає впливу суспільства, яке в ньому живе. Його (середовище) частково дає природа й частково створює сама людина.

Кожен з вас може зробити свій внесок, наприклад, у зниження загрози глобального потепління та зміни клімату. Це й відновлення лісів, що споживають надлишковий вуглекислий газ, перетворення органічних відходів на компост замість спалювання, раціональне використання автомобілів і надання переваги велосипедам і громадському транспорту, ефективне споживання електроенергії вдома завдяки використанню предметів, що не ставлять під загрозу озоновий шар Землі.

Світова громадськість ужила заходів для відновлення озонового шару. Учені, бізнесмени, політики, представники громадських організацій і засобів масової інформації сіли за стіл переговорів. Були прийняті важливі документи, зокрема Віденська конвенція про охорону озонового шару планети (1985) і Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, з метою регулювання, поступового зниження й остаточної відмови від використання озоноруйнівних речовин. Понад 160 країн уже підписали ці документи та заснували міжнародний фонд під назвою Глобальний екологічний фонд (ГЕФ) для спрямування зусиль на допомогу країнам, що розвиваються. Діяльність ГЕФ уключає класифікацію товарів за рівнем умісту озоноруйнівних речовин. Багато країн уже реалізували Національну програму обмеження використання таких речовин.

Доведіть, що ви знаєТе

1. Що таке ноосфера?

2. Яку загрозу становить парниковий ефект?

3. Чим загрожує людству демографічна проблема?

Домашнє завдання

Проведіть дослідження у своєму місті або селищі, його околицях, залучивши однодумців, і знайдіть докази шкоди, завданої підкисленням (пошкоджені дерева, будівлі, пам’ятки культури, металеві конструкції тощо). Зробіть припущення про те, викиди яких підприємств у вашій місцевості можуть спричинити утворення кислотних дощів.

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Підготуйте повідомлення про можливі способи підвищення енергоефективності вдома, раціонального споживання різних товарів, користування транспортними засобами тощо. Знайдіть старі фотографії вашого населеного пункту й принесіть їх до класу.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Поліщук

 


^