mozok.click » Географія » Лісове господарство
Інформація про новину
  • Переглядів: 536
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 14:55
30-01-2018, 14:55

Лісове господарство

Категорія: Географія

Де на території України розташовуються найбільші лісові масиви?

ОСНОВНІ ЛІСОВІ ПОЯСИ СВІТУ. Ліси світу утворюють два приблизно однакові за площею й запасами деревини лісові пояси — північний і південний (мал. 59). Північний лісовий пояс має площу близько 2 млрд гаі розташований у зоні помірного та субтропічного поясів. На нього припадає 1/2 всіх лісових масивів у світі й майже така сама частка запасів деревини. Цей лісовий пояс на 2/3 складається з хвойних порід, а решта —листяні. Найбільші лісові території розташовані в межах Канади, Росії,Фінляндії, Швеції. Ліси цих країн зазнали інтенсивних лісорозробок цінної деревини хвойних порід. Тепер площа лісового покриву стабілізувалася. У багатьох країнах завдяки раціональному лісовідновленню обсягприросту деревини перевищує обсяг вирубування.

1. Установіть за картою (мал. 59), де зосереджені лісові ресурси планети. У якому з них розташованаУкраїна?

2. Порівняйте площі основних лісових поясів.Південний лісовий пояс розташований здебільшого в екваторіальному та субекваторіальному поясах. Ці ліси на 97 % складаються із широколистих порід дерев. Близько половини всієї площі лісового поясу (1 млрд га) охоплюють дуже густі вологі вічнозелені екваторіальні ліси.Для них характерний високий приріст деревини, значно вищий, ніж у помірній зоні. Ліси цього поясу зосереджені в трьох районах: в Амазонії,у басейні річки Конго та в Південно-Східній Азії. Переважна більшістьекваторіальних лісів розташовується в 10 країнах: Бразилії, Індонезії,Демократичній Республіці Конго, Перу, Колумбії, Індії, Болівії, ПапуаНовій Гвінеї, Венесуелі, М’янмі. Останнім часом площа південного лісового поясу катастрофічно зменшується, а отже, заходи щодо раціонального використання його ресурсів є вкрай актуальними.

ЛІСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ І ЛІСИСТІСТЬ ТЕРИТОРІЇ. Лісові ресурси на території планети розташовані нерівномірно. Чимало їх сконцентровано в областях висотної поясності (Болівія, Канада, Китай, Перу, Росія, США та ін.), але використання цих ресурсів ускладнюють гірський рельєф і транспортна недоступність. До найзабезпеченіших лісовими ресурсами належать такі країни: Бразилія, Демократична Республіка Конго, Індонезія, Канада, Малайзія, М’янма, Папуа Нова Гвінея,Росія, СТА, Фінляндія, Швеція. Водночас є країни, бідні на лісовіресурси або такі, які взагалі їх не мають (Єгипет, Об’єднані АрабськіЕмірати, Саудівська Аравія тощо).

Лісистість — це відношення площі лісів певної країни або території до її площі, виражене у відсотках. Високі показники лісистості мають Швеція, Фінляндія, Колумбія,Венесуела.

Відвідайте офіційний сайт Державного агенствалісових ресурсів України (мал. 60) ідізнайтеся детальніше про напрямийого діяльності.

Поміркуйте, яким чином можна розширити площі лісових масивів в Україні.


ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО В УКРАЇНІ. Лісове господарство дає сировину для лісозаготівельної, деревообробної, будівельної, целюлозно-паперової та лісохімічної промисловості. Велике господарське значення деревини обумовлене їїцінними фізичними властивостями, а саме: простотою обробки, міцністю й малою питомою вагою.

Лісове господарство України інтенсивно формується в умовах малого заліснення (14,3 %) й недостатніх запасів лісової сировини (мал. 63). Площі й запаси лісу не відповідають

природним потенційним можливостям території й різноманітним потребам господарства та населення в деревині й іншій лісовій продукції. До лісогосподарського комплексу належить також заготівля грибів, дикорослих плодів і ягід, лікарськихрослин, березового соку, меду тощо.

Ліси України поділяють на дві групи. До першої групи, яка охоплює 48 % загальної площі лісів, належать водоохоронні,захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі ліси, а також заповідники, національні парки й інші спеціальні ліси. Деревину тутзаготовляють тільки під час догляду, санітарних і лісовідновних робіт. Другу групу (52 % площі лісів) становлять ліси, щомають захисне й обмежене експлуатаційне значення.

Степова Херсонська область, хоч як не дивно, є постачальником лісових ресурсів на український ринок.Це стало можливим завдяки тому, щосвого часу в заплаві Дніпра було насаджено 73 тис. га лісу для захистусільгоспугідь від суховіїв. Сьогодні жвиникла потреба в значних санітарнихвирубках.

Визначте за картою (мал. 63) основну особливість розташування лісових ресурсів в Україні.

Повільні темпи розширення порослих лісом площ пояснюють недостатніми капіталовкладеннями в лісове господарство, радіоактивним забрудненням значної площі лісів. Унаслідок орієнтації в минуломуна імпорт дешевої деревини різко знизився обсяг використання відходівдеревообробної промисловості. Лісовідтворення та щорічне впродовж

10-15 років розширення порослої лісом території мають здійснюватися на площі 250-280 тис. га.

Ліси України виконують природоохоронну й захисну функції. Тому в районах лісозаготівлі необхідно паралельно проводити роботи з лісонасадження для відтворення лісового фонду. Проблемами також є: комплексневикористання сировини, скорочення втрат деревини під час лісозаготівліта переробки, ефективніше застосування вторинної сировини.

Незважаючи на те, що лісові ресурси України досить обмежені й забезпечують власні потреби лише на 25 %, у нашій країні добре представлені всі основні види діяльності лісового комплексу. На зовнішньому ринкуУкраїна є значним імпортером деревини й окремих видів готової продукції (папір, шпалери, меблі тощо).

Лісовим господарством опікуються переважно лісництва, а лісозаготівлею — лісгоспзаги. Останні заготовляють ліс для лісопильної промисловості.

Основну заготівлю лісу здійснюють у Карпатському регіоні (мал. 61, 62 на с. 66) та на Поліссі. Обсяги лісозаготівлі в Україні знижуються. Черезце близько 60 % кількості лісової сировини, що споживається в Україні,завозиться з-за кордону.


ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. У світі е два лісові пояси — Північний і Південний. Північний представлений в основному хвойними породами дерев, а Південний —листяними.

2. Ліси України поділяють на дві групи. До першої належать водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні й оздоровчі ліси, а також заповідникита національні парки. Другу групу становлять ліси, що мають захисней обмежене експлуатаційне значення.

3. Заліснення України становить 14,3 %.

4. 48 % лісів України належать до водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних та оздоровчих.

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Які країни світу мають найбільші запаси лісових ресурсів? Позначте їх на контурній карті.

2. Схарактеризуйте основні лісові пояси світу. У чому полягає їхня основна відмінність?

3. Дайте визначення поняття «лісозабезпеченість».

4. Скориставшись картами атласу, заповніть у зошиті таблицю 7.

Таблиця 7

Назва території поширення лісів

Полісся

Лісостеп

Карпатський

регіон

Особливості розташування та густота лісових масивів

     

Особливості видового складу лісів

     

5. Зіставте лісові ресурси гірських районів Карпат і Криму.

6. Схарактеризуйте особливості лісозаготівлі в Україні.

7. Який з лісів є найближчим до вашого населеного пункту?

називати види мінеральних ресурсів за використанням;

наводити приклади найбільших країн-експортерів та країн-імпор-терів нафти, природного газу, кам’яного вугілля;

показувати на карті найбільші басейни нафти й природного газу у світі, основні райони видобування нафти й природного газув Україні; найбільші басейни та райони видобування вугілля,країни з найбільшими обсягами видобування залізних руд, басейни та райони видобування залізних і марганцевих руд в Україні,найбільші райони видобування руд кольорових металів, основніродовища руд кольорових металів в Україні, основні центри видобутку кам’яної солі в нашій країні;

розуміти закономірності поширення родовищ і басейнів корисних копалин;

пояснювати лідерство окремих країн на світових ринках мінеральної сировини за сукупністю природних і суспільних чинників, зміщення видобувної промисловості до районів зі складними природними умовами, на шельф Світового океану;

оцінювати місце України на світових ринках нафти, природного газу, вугілля, руд чорних і кольорових металів

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^