mozok.click » Географія » Особливості видобування металічних руд в Україні
Інформація про новину
  • Переглядів: 895
  • Автор: admin
  • Дата: 30-01-2018, 15:01
30-01-2018, 15:01

Особливості видобування металічних руд в Україні

Категорія: Географія

Ознакою якого рівня розвитку країни є переважання металургійної промисловості: низького, середнього чи високого?

РОЗМІЩЕННЯ ТА ВИДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНИХ І МАНГАНОВИХ РУД В УКРАЇНІ. Територія України багата на деякі руди металів (мал. 85). Їхнє розміщення, насамперед, пов’язане з геологічною будовою. В Україні зосереджені значні поклади залізних руд. Загальні їхзапаси становлять понад 27 млрд т. Одним з найбільших у світі є Криворізький залізорудний басейн (Кривбас) (мал. 86). Він охоплює родовища,що тягнуться смугою завдовжки понад 100 км через Дніпропетровську,Кіровоградську й Миколаївську області. Промислове освоєння басейнурозпочалося в XIX ст. Найбільше значення для господарства мають багаті (з вмістом заліза понад 46 %) і високоякісні руди — червоні залізняки(гематити), які майже не мають шкідливих домішок. Їх видобувають ушахтний спосіб. Бідні руди (залізисті кварцити), що мають менший вмістзаліза (від 20 %), розробляють у відкритий спосіб (у кар’єрах).Зіставте за картою (мал. 85) рівень забезпеченості України рудами чорних і кольорових металів.

Гірничі розробки сягають глибини понад 1000 м. Залізні руди з високим вмістом

металу залягають також у Кременчуцькому (Полтавська область) і Білозерському (Запорізька область) залізоруднихрайонах. Їх видобувають як у кар’єрний, так і шахтнийспособи. Перспективним може стати Приазовський залізорудний район (Запорізька область).

В Україні є дуже великі запаси манганової руди. Вони розміщені в Нікопольському басейні, до якого належать Нікопольське, Інгулецьке, Великотокмацьке родовища. За видобутком манганових руд Україна посідає провідні позиції усвіті. Забезпеченість запасами окремих шахт і кар’єрів становить від 1 до 40 років. Розвідані й підготовлені до розвідки запаси манганових руд України (Нікопольський басейн іТокмацьке родовище) становлять 2,26 млрд т із середнімвмістом мангану в них 23,1 %. Усе це створює добрі передумови для розвитку чорної металургії в Україні. Оскількиродовища манганових руд розташовані поблизу покладівзалізних руд, це є додатковою передумовою розвитку металургії в нашій країні.

За обсягами розвіданих запасів манганових руд Україна посідає перше місце у світі! Ми володіємо 42 % їх світових запасів.

ПРОМИСЛОВІ ЦЕНТРИ. Придніпров’я та Донбас є регіонами, які мають найбільшу кількість індустріальних міст. Для них характерний високий рівень концентрації кар’єрів,рудників і гірничо-збагачувальних комбінатів. З великихміст яскравими представниками цієї групи є Кривий Ріг іМаріуполь. Серед середніх і малих міст — Нікополь, Мелітополь, Жовті Води, Покров.

Особливістю цих міст є характерна забудова та наявність значної площі промислових кварталів і районів у їхніх межах.

Кривий Ріг є класичним представником індустріальних міст України (мал. 87, 88). Він простягається на 126 км. Місто росло разом з розширенням обсягів видобування залізноїруди. На його території є рудники, кар’єри та гірничо-збагачувальні комбінати. Через це виникають проблеми економічного та побутового плану.

Поміркуйте, із чим пов’язані таке розташування, форма й розміриКривого Рогу (мал. 87, 88).


РОЗРОБКА РОДОВИЩ РУД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ В укРАїні. Надра України досить бідні на руди кольоровихметалів, тому чверть товарної продукції дає вторинна їх переробка. Через брак сировини кольорова металургія України розвинена слабше, ніж чорна, і представлена окремимипідвидами.

Руди кольорових металів є сировиною для металургії. Вони вирізняються двома особливостями. Перша з них полягає в бідності руд на вміст корисного компоненту. Так, типовісеред них, що використовуються для виробництва міді, свинцю, цинку, олова, містять лише кілька відсотків основногометалу, а інколи менше 1 %. Тому вони потребують збагачення, тобто перетворення їх на концентрати з вмістом металу 40-60 %. Другою особливістю руд кольорових металівє їх комплексність — наявність у руді кількох компонентів(кількох металів). Наприклад, у Берегівському родовищі (Закарпатська область) наявні свинець, цинк, золото.

Запаси руд кольорових металів у нашій державі представлені такими різновидами (табл. 12):

ртутні руди: Микитівка (Донецька область), Вишково (Закарпатська область);

нікелеві руди: Побузьке родовище (Кіровоградська

область);

титанові руди: Іршанське родовище (Житомирська область) (мал. 89), Самотканське (Дніпропетровськаобласть).

В Україні е потужна мінеральна база титану, розвідані запаси ільменітових руд за сумарними ресурсами перевищуютьсвітові запаси ільменіту. Загаломвідомо 40 родовищ, з яких 12 детально розвідані й розробляються.Найбільш значущими з них є родовища Іршанське, Стремигородське(Житомирська область) і Самотканське (Дніпропетровська область).

Крім того, є досить незначні родовища поліметалевих, хромових, алюмінієвих, мідних й олов’яних руд. Є перспектива налагодження промислової розробки золота (Кіровоградська, Дніпропетровська та Закарпатська області).

Перспективи створення власної ресурсної бази міді пов’язані, передусім, із самородною міддю в базальтах трапової формації Волині. Україна може частково забезпечитисвої потреби в свинці та цинку за рахунок супутньогооруднення на Мужіївському, що вже розробляється, і сусідньому Біганському родовищах у Закарпатті, а також Біляєвськомуродовищі на Західному Донбасі.

Найважливіше значення мають для України руди алюмінію, що імпортуються. У Придніпров’ї відомі Високопільське родовище залізистих бокситів (Дніпропетровська область),Смілянське родовище (Черкаська область).

УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ. В епоху розвитку ядерної енергетики великого значення набуває видобування урановоїсировини. Уранова руда є основою для створення ядерногопалива, на якому працюють атомні електростанції. Родовища уранових руд зосереджені переважно на території Кіровоградської області (відзначається Інгульське родовище), а їхзбагачення — у Дніпропетровській (Жовті Води).


Таблиця 12. Основні родовища рудних корисних копалин

Назва

Басейн або район

Родовища

Залізна руда

Криворізький басейн

Інгулецьке, Скелеватсько-Магнетитове, Новокри-ворізьке, Ганнівське, Первомайське, Валявкинське

Керченський басейн

Комиш-Бурунське, Ельтичен-Ортельське

Кременчуцький район

Комсомольське, Лавриківське

Білозерський район

Північнобілозерське, Південнобілозерське, Перевензінське

Манганова руда

Придніпровський басейн

Нікопольське, Великотокмацьке, Інгулецьке

Титанова руда

 

Іршанське, Самотканське

Нікелеві та кобальтові руди

Побузький район

Деренюське, Капітанівське, Девладівське, Сухохутірське

Алюмінієві руди

 

Смілянське, Високопільське, Берегівське

Свинцеві та цинкові руди

 

Берегівське

Уранові руди

 

Інгульське, Мічурінське, Ватутінське

Золото

 

Мужіївське, Клинцівське

Мал. 90. Запорізькийалюмінієвийкомбінат —єдиний в Українівиробникпервинногоалюмінію

Україна має потужну мінерально-сировинну базу й належить до групи найбільших мінерально-сировинних країн світу. На її території виявленопонад 20 тис. родовищ і рудних проявів, 114 видів корисних копалин, зяких 7835 родовищ, 96 видів корисних копалин мають промислове значення і враховуються Державним балансом запасів. За своїм мінерально-ресурсним потенціалом рідкісноземельних металів Україна посідає перше місце в Європі й відома як велика рудна провінція світу.

Щодо рудної бази кольорової металургії України, то в країні видобувають уран, титан, цирконій, германій, нікель, золото, скандій і гафній. Знайдені й вивчені родовища таких нетрадиційних для України копалин,як берилій, ніобій, тантал, мідь, свинець, цинк і молібден.

основні потоки Експорту рудної сировини з УКРАЇНИ.

Україна є значним експортером рудної сировини. Найбільшими обсягами експортується манганова руда. У значній кількості — залізна руда та титанові концентрати. Основний потік експорту спрямований на країниЄвропейського Союзу. Купують рудну сировину в України Китай, СШАта інші держави.

Найбільше експортне значення для України мають руди та концентрати: манганові, титанові, цирконієві.

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Україна добре забезпечена рудами чорних металів. Вона входить догрупи провідних країн світу з видобування залізних і манганових руд.

2. Україна недостатньо забезпечена рудами кольорових металів.

3. В Україні є перспективні для видобування родовища золота.

Знаю, розумію, вмію пояснити

1. Назвіть найбільші родовища рудної сировини в Україні. Позначте їх на контурній карті.

2. Назвіть основні родовища манганових руд в Україні.

3. Схарактеризуйте індустріальний образ міста Кривий Ріг. Які подібні міста вамвідомі?

4. Складіть список п’яти індустріальних міст України, подібних до Кривого Рогу.

5. Оцініть перспективи видобування рудних ресурсів в Україні.

6. Назвіть рідкісноземельні метали, які виплавляються в Україні.

7. Окресліть перспективи видобування золота в нашій країні.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^