mozok.click » Географія » Світовий ринок
Інформація про новину
  • Переглядів: 950
  • Автор: admin
  • Дата: 31-01-2018, 04:11
31-01-2018, 04:11

Світовий ринок

Категорія: Географія

Які об’єднання країн ви знаєте? Поміркуйте, з якою метою вони створені.

СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ. Одним з виявів масштабної конкуренції між країнами та їхніми національними економіками є світовий ринок. Ще Адам Сміт свого часу зауважував, що кожна країнамає виробляти певний вид продукції. Ці слова сьогодні підтверджуютьсятим, що кожна з національних економік намагається заволодіти певнимсегментом світового ринку. Саме з метою володіння ринками збуту продукції створюються різноманітні інтеграційні об’єднання, зокрема такі,як Європейський Союз чи АСЕАН (детальніше — далі по тексту).

Світовий ринок товарів і послуг — це сфера торговельних відносин між різними країнами, що ґрунтується на міжнародному поділі праці.Цей ринок сформувався на основі розвитку міжнародної торгівлі як форми економічних зв’язків між країнами, що спеціалізувалися на виробництві певних видів продукції.

На міжнародному ринку існує конкуренція за здобуття ринків інших держав. А ціни, що складаються на цьому ринку, відбивають не усереднені національні витрати, а середні витрати виробництв, що реалізуютьтовари на міжнародному ринку.

Міжнародна товарна біржа — це масовий ринок товарів, купівля-продаж яких здійснюється за зразками або стандартами без наявності власне товарів на біржі. Тут можуть бути лише зразки. Отже,це торгове місце, де зустрічаються продавці й покупці, укладають угоди, а товари постачають до місця призначення згідно з угодою.Характерною рисою товарних бірж є те, що вони перебувають під впливом великих транснаціональних корпорацій.

Тому ціни на них переважно диктують монополії. Міжнародні біржі є здебільшого акціонерними компаніями. Найвідо-мішими є Нью-Йоркська (мал. 215) та Лондонська товарні біржі. Через них збувають величезні обсяги різноманітнихтоварів. Тому фактична ціна товару залежить не від найбільших його виробників (наприклад, кави: Бразилія, Колумбія,

В’єтнам, Ефіопія, Перу), а від діяльності бірж.

Міжнародні товарні аукціони — це спеціально організовані в певних місцях ринки, які діють періодично й на яких методом публічних торгів по черзі відбувається продаж раніше оглянутих товарів. Товар на аукціоні може не бути представлений, бо ним може бути порт, завод, будівля, земельнаділянка тощо. Товар передається тому покупцеві, який запропонував найвищу суму.


Міжнародні торги та ярмарки — це ринки товарів і послуг, які організовуються періодично. На них зустрічаються продавці й покупці, продають товари, укладають угоди. Вонибувають регіональні, національні й міжнародні.

основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків.

Реальна трансформація зовнішньоекономічної діяльності будь-якої країни передбачає взаємодію всіх чинників внутрішньоекономічного розвитку зізміною співвідношення між ними. Для цього необхідна тісніша взаємодіянаціональної економіки зі світовою, що зумовлюється значною потребою внових технологіях, інвестиційних і фінансових ресурсах.

Процеси внутрішньої трансформації національної економіки слід розглядати водночас і як процеси входження до світового господарського простору, оскільки формування зовнішнього сектору економіки є складовою формування ринкової економічної системи.

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності для національної економіки є реакцією на потреби розвитку національних факторів виробництва. Участь у міжнародному поділі праці є умовою формування сучасної економічної структури, яка має забезпечити нормальний розвиток вітчизняного виробництва й повніше задоволення потреб членів суспільства.Зовнішньоекономічна діяльність повинна формуватись як органічнаскладова національної економіки, що пов’язує її з господарствами іншихкраїн для розв’язання комплексу проблем щодо задоволення різноманітних потреб суспільства у сфері виробництва та споживання.

зовнішньоекономічні зв’язки — торговельні, виробничі, науково-технічні та інші економічні зв’язки країни з іншими державами. Зовнішня торгівля товарами та послугами — найпростіша форма зовнішньоекономічних зв’язків. Упродовж тривалого часу вона розвинулася від поодиноких трансакцій до регулярних великомасштабних операцій, якіздійснюються на основі міждержавних угод. Зовнішня торгівля була і єважливою формою зовнішньоекономічних зв’язків. Крім торгівлі, різновидами зовнішньоекономічної діяльності є: міграція робочої сили, рухкапіталів, міжнародний кредит та міжнародні валютно-фінансові відносини.

міжнародні організації, діяльність яких впливає

на світовий ринок Товарів і ПоСЛУГ. У світі налічується понад 4000 міжнародних організацій, що виконують різні функції: загальнополітичні, економічні, валютно-фінансові, культурні, спортивні та ін.За охопленням території вони поділяються на загальносвітові, міжрегіональні, регіональні.

Чільне місце серед них посідає Організація Об’єднаних Націй (ООН) (мал. 216). Членами ООН є понад 170 держав, зокрема й Україна, якабула серед країн-фундаторів. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку.Головне завдання ООН — підтримання миру і стабільності у світі.

Мал. 216. Штаб-квартираООН у Нью-Йорку(США).

Вид з острова Рузвельта

До структури ООН входять:

Рада Безпеки;

Секретаріат;

Міжнародний суд;

Економічна і соціальна рада.

Головним органом є Генеральна Асамблея ООН.

Серед міждержавних організацій вирізняються Рада Європи, Європейський парламент, Європейський Союз (ЄС) тощо.

Європейський Союз (мал. 217) є потужною політичною й економічною організацією, створеною у формі економічного союзу з найвищим рівнемінтеграції економік держав, що передбачає спільну зовнішнюекономічну політику, спільний ринок послуг, матеріальнихблаг, капіталу і праці, а також спільну валюту, яка використовується в 19 країнах ЄС (табл. 30).

Висловіть власну думку щодо членства України в ЄС.

Таблиця 30.

Список країн-членів ЄС за хронологією вступу

Дата вступу до ЄС

Країна

Кількість членів (загалом)

25 березня 1957 р.

Бельгія, Італія, Люксембург Німеччина, Нідерланди, Франція

6

1 січня 1973 р.

Велика Британія, Данія, Ірландія

9

1 січня 1981 р.

Греція

10

1 січня 1986 р.

Іспанія, Португалія

12

1січня 1995 р.

Австрія, Фінляндія, Швеція

15

1 травня 2004 р.

Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина,Словенія, Угорщина, Чехія

25

1 січня 2007 р.

Болгарія, Румунія

27

1 липня 2013 р.

Хорватія

28

НАФТА (мал. 24 на с. 37)— це Північноамериканська зона вільної торгівлі, до якої входять США, Канада та Мексика. НАФТА має низкухарактеристик, котрі відрізняють її як від західноєвропейської, так і відінших моделей міжнародної економічної інтеграції. НАФТА є найбільшою у світі регіональною зоною вільної торгівлі з населенням 478 млносіб і сукупним ВВП 20,7 трлн дол. США — близько 30 % світового ВВП.


 

Мал. 217. Штаб-квартираЄвропейськогоСоюзу в Брюсселі(Бельгія)

АСЕАН (мал. 24 на с. 37)— це асоціація десяти країн Південно-Східної Азії. Її основною метою є інтеграція економічної діяльності країн-членів. До АСЕАН входять Філіппіни, Малайзія, Індонезія, Сингапур, Таїланд, Бруней, Камбоджа, Лаос, М’янма та В’єтнам.

Україна має членство в багатьох міжнародних організаціях загальносвітового та європейського масштабів. Зокрема вона представлена у Світовій організації торгівлі (СОТ) (мал. 207 на с. 168). Участь у ній дає змогу нашій країні використовувати потенціал торговельних зв’язків.

Є велике прагнення України й до членства в Європейському Союзі. Але для цього необхідно значно підвищити рівень життя населення, загальний рівень розвитку та відповіднийрівень законодавчої бази країни. Євроінтеграційний напрямє найважливішим для України. 21 березня 2014 р. було підписано політичну, а 27 червня економічну частини Угодипро асоціацію України з ЄС. З червня 2017 р. в Україні почавдіяти безвізовий режим з ЄС. Відтоді всі громадяни України за наявності біометричного паспорта можуть відвідувати30 країн Європи. А отже — долучатися до її культурних цінностей і відчувати себе повноцінним членом європейськогопростору й спільноти.

Ольгерд-Іполит Бочков-

ський — український учений, теоретик-візіонер, який іще на початку ХХ ст. розробив ідею нової«супердержави» під назвою Європейський Союз. Свої думки він найповніше виклав у книжці «Національнасправа», яка побачила світ 1920 р. уВідні. Український політолог уже тодізакликав реформувати міжнароднеправо, виробити нові його норми, щодавало шанс на створення якщо невсесвітнього, то принаймні європейського союзу народів. Ознайомитисядокладніше з діяльністю та поглядами Ольгерда Бочковського ви можете, прочитавши його праці: «Європабула моєю духовною батьківщиною»і «Трибун поневолених народів. ШляхОльгерда Бочковського», розміщеніна сайтах видань «Тиждень» і «День».

ДІЛОВИЙ ЩОДЕННИК

1. Світовий ринок товарів і послуг — це сфера торговельних відносинміж різними країнами, що ґрунтується на міжнародному поділі праці.

2. Європейський Союз об’єднує 28 держав.

3. Україна має членство в багатьох міжнародних організаціях загальносвітового та європейського масштабів, зокрема — у Світовій організації торгівлі (СОТ).

ЗНАЮ, розумію, вмію пояснити

1. Схарактеризуйте світовий ринок товарів і послуг. Назвіть його основні особливості.

2. Які особливості міжнародних товарних аукціонів?

3. Схарактеризуйте діяльність міжнародної товарної біржі.

4. У чому полягає особливість зовнішньоекономічної діяльності країни?

5. Назвіть, які країни входять до НАФТА та АСЕАН. Чим відрізняються ці міжнародні організації?

6. Спробуйте провести соціологічне дослідження, опитавши 20 представниківрізного віку від 20 до 75 років та різних верств населення: студентів, робітників(фермерів), службовців, пенсіонерів щодо вступу України до ЄвропейськогоСоюзу:

Чи вигідним для нашої країни буде вступ в ЄС?

Які перспективи для українців дає входження до ЄС?

Яке ваше особисте ставлення до членства України в ЄС?

Чи є у вас родичі, друзі, знайомі, що живуть у країнах ЄС?

7. Підготуйте короткий виступ про структуру та основні функції ООН, особливостічленства України в цій організації.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Надтока, Топузов

 


^