mozok.click » Основи здоров'я » Самореалізація в підлітковому та юнацькому віці
Інформація про новину
  • Переглядів: 6793
  • Автор: admin
  • Дата: 9-01-2018, 10:36
9-01-2018, 10:36

Самореалізація в підлітковому та юнацькому віці

Категорія: Основи здоров'я

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

• про ознаки готовності до дорослого життя;

• про основні життєві навички, що сприяють самореалізації.

Пригадайте!

Що таке особистість?

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Життєвий шлях людини означає безперервне подолання не лише зовнішніх перешкод, а й старіючих форм своєї свідомості... Це шлях людини до зрілості»? (Р. Ролан, французький письменник).

На межі між дитинством і юністю. Основна особливість підліткового віку — усвідомлення власної індивідуальності, неповторності й неподібності до інших. Найважливіше його надбання — відкриття свого внутрішнього світу, яке поєднує як радість самопізнання, так і тривогу, часто невпевненість у своїх діях, глибинні переживання, постійний пошук відповідей на запитання: «Хто я?», «Що для мене є головним у житті?», «Що я вмію, можу й чого мені потрібно навчитися?», «Що я хочу від себе, близьких людей, від усього світу?» У житті кожної людини настає момент, коли вона змушена ставити собі ці запитання. Проте, на жаль, буває й так, що людина починає замислюватися над ними надто пізно, коли її життя на ближається до певного фіналу й щось змінити в ньому вже неможливо.

Запам'ятайте!

Підлітковий вік — це період, коли людина може й повинна пройти шлях від непослідовного у вчинках підлітка до впевненої в собі людини, готової до дорослого життя.

Юнацький вік — етап формування самосвідомості й власного світогляду, прийняття відповідальних рішень і завершальний етап формування особистості.

Я вважаю Так.. А Ти?

Обговоріть особливості розвитку підлітка, подані на схемі4. Як вони впливають на формування особистості підлітка?Схема 4

Самореалізація в підлітковому та юнацькому віці та її умови. Кожна людина самореалізується, тобто розвиває свої задатки та здібності й утілює їх у певні до -сягнення, здійснює свої життєві плани та мрії, різними шляхами й різною мірою. Це залежить від багатьох причин. Однією з найважливіших причин є розуміння людиною самої себе, своєї належності до якоїсь людської спільноти, свого місця в суспільстві та свого призначення.

Висловлюємо свою думку

Обговоріть умови, які потрібні для самореалізації людини. Визначте їх у порядку значущості. Які з них, на вашу думку, є основними?

Умови самореалізації

Можливість легко задовольняти свої потреби, необхідні для підтримання фізичного існування. (Пригадайте потреби людини).

Наявність вільного часу.

Визнання за кожною людиною певних прав і свобод і їхнє забезпечення.

Адекватна оцінка людиною своїх здібностей і того, як вона може або повинна розвиватися та їх реалізовувати.


Запам'ятайте!

Самореалізація — прагнення людини до якомога повнішого виявлення й розвитку своїх особистісних можливостей.

Про важливість самореалізації. Кожна людина ставить собі запитання (які особливо актуальні в юнацькому віці): «Що я можу й повинен (повинна) зро -бити, щоб виправдати своє існування й щоб моє життя не пройшло даремно?» Тільки самовизначившись, зайнявши певну позицію, людина зможе реалізува -тися. Ви вже знаєте, що кожна людина — це особистість, яка має свідомість, здатна до пізнання, до управління своєю поведінкою, діяльністю та психічним розвитком. І щоб якомога повніше осягнути саму себе, вона повинна усвідом -лювати й свої індивідуальні, неповторні риси та якості, свої особливості як представника певної групи, свою належність до родини, соціальної групи, су спільства, людства в цілому. І що повніше та багатогранніше людина буде усві -домлювати себе, то більше різноманітних інтересів сприйматимуться нею як власні, ширший простір відкриватиметься перед нею для прояву її задатків і вмінь, тож вона зможе максимально реалізувати свої таланти та здібності. Адже самореалізація — це реалізація існуючого потенціалу, знань, умінь, здіб -ностей, здійснення бажань тощо.

Про основні життєві навички, що сприяють самореалізації. Саме зараз фор -мується ваша особистість. Це означає перехід від залежного стану дитини до самостійності, від підлеглого стану в сім’ї до рівності, від безпечності до розу -міння відповідальності, від обмеженої поведінки до різнопланової, від простих інтересів — до складних. Ви вже знаєте, що психологічно зрілою можна вважати людину, яка вміє відмовлятися від негайного здійснення своїх бажань заради до сягнення мети в майбутньому, яка розуміє, що тільки від неї залежить усе, чого вона прагне в житті.

Працюємо разом

Об’єднайтесь у групи та проаналізуйте подані нижче навички, що допоможуть вам підготуватися до дорослого життя й самореалізуватися. Змоделюйте ситуації, коли відсутність цих життєвих навичок стає перешкодою для самореалізації людини.

Життєві навички сприяють формуванню гармонійно розвиненої особистості, її соціальній адаптації, інтелектуальному й емоційному благополуччю, позитивній і здоровій поведінці.

Навички:

ефективного спілкування: уміти слухати співрозмовника; чітко висловлювати свої думки; відкрито висловлювати свої почуття, без тривоги та звинувачень; співпереживання: уміння розуміти почуття, потреби та проблеми інших людей; зважати на почуття інших людей; надавати допомогу й підтримку; розв’язування конфліктів: уміння розв’язувати конфлікти поглядів на основі толерантності, а конфлікти інтересів — за допомогою конструктивних переговорів;

упевненої поведінки в умовах тиску, погроз і дискримінації: уміння відстоювати свою позицію та відмовлятися від небажаних пропозицій, уникати небезпечних ситуацій і діяти в разі загрози насилля;

спільної діяльності й співробітництва: уміння бути «членом команди», реально оцінювати свої здібності та свій внесок у спільну діяльність;

визначення життєвих цілей і програм: уміння визначати життєві цілі з урахуванням своїх потреб, схильностей, здібностей; планувати власну діяльність, аналізуючи можливості й обставини; визначати пріоритети й раціонально використовувати час; самоконтролю: уміння правильно виражати свої почуття; контролювати прояви гніву; переживати невдачі; раціонально планувати свій час;

мотивації успіху та тренування волі: віра в те, що ви є господарем свого життя; установка на успіх; уміння концентруватися й досягати мети; розвиток наполегливості й працьовитості.

Поміркуйте

Грецький філософ Ксенократ писав: «Народитися мало — потрібно ще реалізуватися». Як ви розумієте ці слова? (Скористайтесь інформацією, поданою до малюнка 27).

Про готовність до самореалізації. Крім розвинених життєвих навичок, готовність до самореалізації визначають ще й такі чинники: ставлення людини до природи, її захоплення й особисті інтереси, налаштування на майбутню профе -сію, розуміння важливості життя для інших людей.

Ставлення до природи. Людство — це лише частинка природи й космосу, за -кони й сили яких воно мусить ураховувати. Тож потрібно не «владарювати» над природою, а «співпрацювати» з нею, бути не «царем природи», а її необхідним елементом, здатним узгоджено функціонувати в складній, налагодженій протя гом тисячоліть комплексній системі.

Захоплення й особисті інтереси. Різноманітні захоплення, зокрема читання книжок, музика, спорт, шахи, комп’ютерні програми, колекціонування марок, мо -нет, моделювання, малювання, пошиття одягу чи плетіння тощо, урізноманітню -ють ваше життя, сприяють спілкуванню за інтересами, допомагають визначитися з майбутньою професією.

Значення майбутньої професії. Зацікавленість майбутньою професією має над -звичайне значення, адже в дорослому житті доведеться щонайменше третину свого часу присвятити роботі. Задоволення від роботи зумовлене багатьма чинниками: це й можливість підвищення життєвого рівня, і визнання результа -тів своєї праці, її наслідки, почуття обов’язку, ініціатива, співвідношення інтересу до праці з іншими інтересами тощо.


 

Життя для інших. Самотня людина не може бути щасливою. Набагато більше задоволення лю -дина отримує від життя, сповненого турботи про рідних, близьких і навіть чужих людей. Це означає гармонійне поєднання особистих інтересів з інтере сами інших людей. Саме такими є волонтери — люди, які присвячують свій вільний час безкорис ливій допомозі тим, хто її потребує (мал. 28).

Наполегливість і сила волі. Здійснення життє -вих планів вимагає наполегливості й сили волі. Ви вже знаєте, що здібності людини можуть розвину тися лише за умов наполегливої праці.

Роль культури та мистецтва. Цікавитися мис -тецтвом і культурою — означає збагачувати своє життя духовно й емоційно. Музика, образотворче мистецтво, література, театр та інші види мистецтва дарують людині багато радості, роблять її життя багатшим на позитивні емоції.

Важливість навчання. Навчання — це не тільки шкільні уроки та, можливо, продовження освіти у вишах. Успіхів у житті досягає лише та людина, яка виро -била навички вчитися й користується ними впродовж усього життя.

Кроки до успіху

На порозі ранньої юності людина живе майбутнім, для неї теперішнє — тільки підготовка до іншого, справді дорослого життя. До закінчення загальноосвітнього закладу залишилося не так багато часу, тому вже зараз потрібно прийняти рішення про подальше визначення в житті. Дуже важливим є ваше самовизначення. Мабуть, ви часто запитуєте: «Ким бути?», «Яку професію обрати?», «Яким бути?» Такі запитання ставить перед собою кожна людина, яка прагне не змарнувати життя.

Ви також часто замислюєтеся над сенсом життя, у вас складаються власні погляди на життя. Помічаєте, що у вас підвищується самоповага, розвивається самосвідомість. Це пов’язано з почуттям власної повноцінності, вірою у свої сили, більшою самостійністю. Вам уже властива висока стійка самооцінка. Ви, як і всі ваші ровесники, прагнете довести собі й іншим, що здатні до самостійних рішень і дорослого життя.

Мабуть, ви вже зрозуміли, що в дорослому житті потрібно не тільки визначитися й опанувати професію, реалізуватися в певній діяльності, а й не менш важливо знайти себе як особистість.

Доведіть, що ви знаєТе

1. Яка основна особливість підліткового віку?

2. Що таке самореалізація?

3. Які життєві навички сприяють самореалізації?

Домашнє завдання

Обговоріть разом з батьками та близькими людьми умови, які сприяли або перешкоджали їхній самореалізації.

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Знайдіть інформацію та підготуйте повідомлення про людей, які заради досягнення життєвої мети — завдяки високим вольовим якостям і заняттям спортом — перемогли недуги та досягли успіхів у житті.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Поліщук

 


^