mozok.click » Основи здоров'я » Складові самореалізації. Самопізнання та формування особистості. Формування самооцінки
Інформація про новину
  • Переглядів: 14402
  • Автор: admin
  • Дата: 9-01-2018, 10:37
9-01-2018, 10:37

Складові самореалізації. Самопізнання та формування особистості. Формування самооцінки

Категорія: Основи здоров'я

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

• про складові самореалізації;

• про самопізнання та формування особистості;

• про чинники впливу на самооцінку людини.

Пригадайте!

Які умови визначають формування особистості?

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Найбільша й найважливіша частина виховання кожного — це те, що ми даємо собі самі»? (Е. Гіббон, англійський історик).

^ладові самореалізації. На попередньому уроці ми говорили про те, що самореалізація залежить не тільки від людини, а й від умов, у яких вона живе, від певних обставин, що складаються в її житті. Які ж складові найнеобхідніші для самореалізації людини та що потрібно враховувати? Передусім треба ви -значитися зі шляхами особистісного розвитку та самовдосконалення. Ви вже знаєте, що такі складові, як самопізнання й самооцінка, є першоосновами фор -мування цілісної, самодостатньої, зрілої особистості. Важливе місце займає така складова, як самовизначення, вона пов’язана з життєвими планами молодої людини, її майбутніми намірами. До складових самореалізації належать також саморегуляція, самоосвіта, самовиховання. (Про них ви дізнаєтеся в наступному параграфі).

Як створюється образ власного «я». Кожна людина має три образи свого «я». Перший створюється внаслідок зауважень і реакції людей, які її оточують, другий — на підставі того, якою вони її бачать, і, нарешті, третій — ідеальний: якою людина хотіла б себе бачити, хотіла б стати.

Часто кожен з вас обирає собі кумира, якого б хотілося наслідувати. Для багатьох — це батьки, родичі, учителі, актори, співаки та ін. Якщо створений образ не відповідає ідеалові, то це або спонукає мобілізувати всі сили для до сягнення свого ідеалу, або ж призведе до внутрішнього незадоволення чи па сивності.

Оскільки дитина тривалий час перебуває в сім’ї, то створений нею образ влас -ного «я» значною мірою залежить від того, як до неї ставляться батьки, близькі люди, брати, сестри, родичі. Кожна людина в різні періоди свого життя, особли -во в час змужніння, зі зміною середовища, професії, а також за інших обставин, переглядає й по - новому оцінює свою поведінку та вчинки, тобто власне «я». Чи можна змінити думку щодо себе?

Висловлюємо свою думкуОбговоріть ситуацію.

Хлопець почувався дуже невпевнено через малий зріст, не встигав у навчанні. Однокласники його не помічали. Зневірившись у своїх можливостях, він почав прогулювати школу. У цей складний для нього час з’явилися нові сусіди, їхній син, одноліток хлопця, запропонував товаришувати й разом відвідувати спортивну секцію. Усе змінилося. Спортивні вправи посприяли розвиткові фігури — наросли м’язи. Непомітний хлопець став гарним юнаком. Реакція оточення, особливо дівчат, змінила його думку про себе. У нього підвищилася впевненість у собі. Згодом хлопець підтягнувся й у навчанні.

• Пригадайте приклади з літератури й історії, коли люди змінювали думку щодо себе та досягали значних успіхів у житті.

Як людина пізнає себе. Знати самого себе, свої здіб -ності, можливості, знання й прогалини в них, усі свої по зитивні й негативні риси характеру дуже важливо. Це потрібно для того, щоб краще осмислити завдання, які ви ставите перед собою, плани, які ви розробляєте, умови, у яких будете їх здійснювати. Як можна отримати уяв -лення про самого себе?

Поміркуйте

Розгляньте малюнки 29 і 30 і поміркуйте, які ознаки краще наслідувати — зовнішні чи ті, що стосуються внутрішнього світу людини.

Пізнати себе вам допоможе словесний зворотний зв’язок. Він зазвичай виявляється в ставленні дорослих до дітей. Як часто після виконаної роботи (прибирання у квартирі, виконання домашнього завдання) чи після яко -їсь події батьки або вчителі зауважують вам, що зроблено правильно, а що ні? Так ви дізнаєтеся про свої позитивні й негативні риси. Що дорослішою стає людина, то менше інформації про себе отримує вона з цього джерела. Тому дуже важливо прислухатися до порад батьків, близьких людей щодо своїх вчинків, поведінки, рис характеру. Можна домовитися з друзями про те, щоб відверто, щиро

говорити один одному як про добре, так і про погане, легко сприймати критику та не ображатися. Тоді справжні дружні стосунки між вами сприятимуть форму -ванню уявлення про образ свого «я».

Друге джерело інформації про образ свого «я» — порівняння себе з братами, сестрами, друзями, однокласниками й іншими людьми. Щоправда, до самооцін -ки за допомогою такого порівняння треба підходити обережно, оскільки вона за -лежить від багатьох обставин. Якщо, наприклад, хлопець має брата, який краще за нього навчається в школі, він може засумніватися у своїх здібностях. Зате в спортивній секції тренер уважає його перспективним, тож думка про себе зміню ється. Або якщо дівчина порівнюватиме себе з найвродливішими конкурсантка -ми «Міс Усесвіт», вона почне вважати себе негарною. Коли ж відчує до себе увагу протилежної статі, комплекс неповноцінності зникне.

Кожна людина, починаючи з дитинства, є сином чи донькою, учнем чи уче ницею в школі, членом спортивної команди, студентом чи студенткою. Згодом чоловіком, батьком, матір’ю, службовцем, робітником, ученим. На кожному жит -тєвому етапі її оцінюють по різному. Можливі негативні емоції, які є в житті кож ної людини, відчуття неповноцінності можна компенсувати завдяки досягненню успіхів у якомусь іншому напрямку.


Запам'ятайте!

Не можна зосереджуватися на негативних емоціях і від того почуватися нещасним.

Ще один спосіб самоспостереження — оцінка самого себе, самоаналіз, самопізнання. Спостерігаючи за своїми однолітками, ви помічаєте, що дехто себе переоцінює, інші мають звичку недооцінювати, а деякі не бачать своїх ні позитив них, ні негативних рис характеру. Тому зрозуміло, що «я» для себе непрозоре або що пізнання самого себе є опосередкованим, непрямим.

Чи часто ви замислювалися про прожитий день і визначали, що зробили доб -рого, а що — поганого? Чи намагаєтесь об’єктивно оцінити свої вчинки, свою працю за день і зробити висновки? Використовуйте цей метод, і він себе виправдає. Результати роздумів варто перевірити, наприклад, порадившись зі своїми близь -кими, обізнаними у ваших справах. А ще краще занотовувати свої відчуття, думки в щоденнику. Перечитуючи щоденник через тиждень або місяць, ви ма -тимете можливість контролювати свій розвиток, своє зростання, виконання чи невиконання окремих завдань, критично переглянути свої колишні уявлення й оцінки, глибше усвідомити набутий досвід.

Запам 'аТайТе!

Словесний зворотний зв’язок інформує людину про те, що вона робить добре, а що — погано. Інформацію про себе людина отримує також, порівнюючи себе з іншими.

Поміркуйте

Висловте свою думку щодо таких запитань: «Чим відрізняється ставлення людей до мене від їхнього ставлення до інших?», «Чи прислухаються до мене в школі, у колі

знайомих, друзів?», «Чи дружньо звертаються до мене?», «Як, коли й чому допомагають мені та радять?», «Як відгукуються на мої прохання?», «Як оцінюють мене рідні, учителі, друзі, знайомі?», «Що хорошого вони в мені бачать?», «З чим до мене звертаються?»

Працюємо разом

Об’єднайтеся (за власним бажанням) у групи.

Рольова гра. Зверніться до своєї групи із запитаннями: «Що мені варто поліпшити?», «Що я роблю не так?», «На що мені треба звернути увагу?» Поміняйтеся ролями з усіма учасниками групи. Основна умова при застосуванні цього методу — не піддаватися звичайній людській слабкості, коли хочеться чути про себе тільки приємне, не прислухатися до критики.

Пам’ятайте: удосконалювати себе можна тільки тоді, коли ви знаєте, що саме вам треба поліпшити.

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте давньокитайську мудрість: «Ти можеш стати мудрішим за допомогою трьох шляхів: досвід — це найгіркіший шлях, копіювання — це найлегший шлях, розмірковування — це найблагородніший шлях»?

Як залежить поведінка людини від характеру самооцінки. Ви вже знаєте, що самооцінка особистості — це оцінка людиною своїх якостей, себе, рівня успіш -ності власної діяльності, а також того, як оцінюють її інші люди, з урахуванням системи життєвих цінностей людини. Самооцінка пов’язана з однією з основних потреб людини — потребою в самоствердженні, з прагненням людини знайти своє місце в житті, у суспільстві.

Якості, які ми приписуємо собі, не завжди є об’єктивними, тож з ними, імовір -но, не завжди готові погодитися інші люди.

Людина із самооцінкою, що відповідає дійсності, реально оцінює себе, бачить свої як позитивні, так і негативні якості, здатна пристосовуватися до умов, що змінюються.

Людина із завищеною самооцінкою почуває себе впевнено, проте в спілкуван -ні з іншими людьми виникають труднощі.

Якщо ж людина відчуває великий розрив між своїм реальним «я» та ідеаль -ним образом «я», її самооцінка, цілком імовірно, буде низькою. У житті вона часто почуватиметься невпевнено, підпадатиме під вплив інших. (Дізнайтеся про свій рівень самооцінки за допомогою тесту рубрики «Удосконалюємо себе»).

Удосконалюємо себе


Самооцінка характеру

Виконайте тест «Самооцінка характеру» і заповніть таблицю в робочому зошиті.

Інструкція. З’ясувати, як впливає на формування характеру рівень вашої самооцінки, можна за допомогою нескладного тесту-опитування.

Він містить 32 судження, щодо яких можливі п’ять варіантів відповідей.

Кожна відповідь кодується балами за схемою: дуже часто — 4 бали, часто — 3 бали, іноді — 2 бали, рідко — 1 бал, ніколи — 0 балів.

Судження

Дуже

часто

Часто

іноді

Рідко

Ніколи

1

Мені хочеться, щоб мої друзі підбадьорювали мене.

         

2

Постійно відчуваю відповідальність за виконання роботи.

         

3

Я турбуюся про своє майбутнє.

         

4

Багато хто мене ненавидить.

         

5

Я менш ініціативний (ініціативна), ніж інші.

         

6

Я турбуюся про свій психологічний стан.

         

7

Я боюся видаватися нерозумним (нерозумною).

         

8

Зовнішній вигляд інших набагато кращий, ніж мій.

         

9

Я боюся виголошувати промову перед незнайомими людьми.

         

10

Я часто роблю помилки.

         

11

Шкода, що я не вмію говорити з людьми так, як треба.

         

12

Мені не вистачає впевненості.

         

13

Мені б хотілося, щоб мої дії схвалювали інші.

         

14

Я занадто скромний (скромна).

         

15

Моє життя марне.

         

16

Є багато неправильних думок щодо мене.

         

17

Мені немає з ким поділитися своїми думками.

         

18

Люди чекають від мене надто багато.

         

19

Люди не дуже цікавляться моїми досягненнями.

         

20

Я трохи бентежуся.

         

21

Я відчуваю, що більшість людей не розуміє мене.

         

22

Я не почуваюся в безпеці.

         

23

Я часто хвилююся й майже завжди даремно.

         

24

Я почуваюся ніяково, коли входжу в кімнату, де вже сидять люди.

         

25

Я почуваюся скутим (скутою).

         

26

Я відчуваю, що люди говорять про мене за моєю спиною.

         

27

Я впевнений (упевнена), що майже всі люди сприймають навколишнє життя простіше, ніж я.

         

28

Мені здається, що зі мною має трапитись яка-небудь неприємність.

         

29

Мене хвилює думка про те, як люди ставляться до мене.

         

30

Шкода, що я не товариський (товариська).

         

31

У суперечках я висловлююся тільки тоді, коли впевнений (упевнена) у своїй правоті.

         

32

Я думаю про те, чого чекають від мене товариші.

         

Оцінювання результатів. Щоб визначити рівень самооцінки, потрібно підсумувати бали всіх 32 суджень. Сума балів: від 0 до 43 — високий рівень самооцінки, коли людина здебільшого не відчуває своєї неповноцінності, правильно реагує на зауваження інших і рідко сумнівається в правильності своїх дій; від 43 до 86 — середній рівень самооцінки, за якого людина рідко відчуває свою неповноцінність і тільки час від часу намагається підлаштуватися під думку інших; від 86до 128 — низький рівень самооцінки, за якого людина болісно сприймає критичні зауваження стосовно себе, намагається завжди зважати на думку інших і часто відчуває свою неповноцінність.

• Обговоріть отримані результати з батьками та близькими людьми.

Я вважаю Так. А Ти?

Об’єднайтесь у пари й обговоріть, яке уявлення ви мали про себе із зауважень і реакції свого оточення, будучи дитиною, коли прийшли до школи. Як створений вами образ вашого «я» поступово змінювався відповідно до того, що ви чули про себе від батьків, близьких людей, учителів, однокласників, однолітків?

Кроки до успіху

Проаналізувавши окремі етапи свого життя від дитинства й дотепер під кутом зору «образ мого я», ви, напевно, усвідомили, яку важливу роль він відіграє у вашому житті. Як багато залежить від батьків і близьких вам людей, які своїми зауваженнями й порадами сприяли формуванню вашого «я», який далекосяжний вплив на зміни вашого бачення

себе здійснило безпосереднє оточення, нове середовище, до якого ви потрапили! Разом з тим і ви самі, самовдосконалюючись, можете досить ефективно вплинути на формування образу власного «я». Своєю поведінкою щодо інших ви маєте можливість поліпшити й самих себе. (Скористайтесь інформацією, уміщеною в додатку 6, с. 176-177).

Самопізнання та самооцінка для кожної людини мають велике значення. Використайте всі наявні можливості для пізнання себе, це стане передумовою вашого подальшого самовдосконалення. Отримуйте інформацію про себе з розмов і реакцій людей, які вас оточують. Порівнюйте себе (якомога об’єктивніше) з іншими. Пізнавайте власне «я», аналізуючи себе, свої можливості, помилки та вади. У розмовах намагайтеся виявити погляди інших на вашу працю, поведінку, учинки. Звикайте регулярно аналізувати свої вчинки й поведінку. А ще запам’ятайте слова англійського філософа Ф. Бекона: «Немає більшого облесника, ніж людина сама для себе, і немає кращих ліків від цих лестощів, як щирість друга».

Доведіть, що ви знаєТе

1. Чи залежить поведінка людини від характеру самооцінки?

2. Яке значення має самопізнання для кожної людини?

3. Чому так говорять: змініть свої думки — і ви зміните свою долю?

Домашнє завдання

На аркуші паперу у ліву колонку напишіть свої позитивні якості, а в праву — негативні. Покажіть цей список своїм рідним і друзям. Можливо, після його обговорення права колонка значно зменшиться.

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Підготуйте повідомлення, у яких літературних творах, кіно- й телевізійних фільмах показано героїв, які завдяки своєму характеру та самовихованню подолали складні життєві труднощі.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас Поліщук

 


^