mozok.click » Інформатика » Комп'ютерні презентації. Розробка презентації. Управління показом презентації. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом
Інформація про новину
  • Переглядів: 5408
  • Автор: admin
  • Дата: 15-01-2018, 07:51
15-01-2018, 07:51

Комп'ютерні презентації. Розробка презентації. Управління показом презентації. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом

Категорія: Інформатика

  • за якими етапами створюють презентацію;
  • як створити якісну презентацію;
  • як користуватись макетами слайда;
  • як створити у презентації діаграму на основі числових даних;
  • що таке дизайн презентації;
  • як змінювати дизайн презентації.

5.1. За якими етапами створюють презентацію?

Ви вже створювали комп’ютерні презентації для супроводу виступів під час захисту навчальних проектів чи представлення деяких матеріалів на уроках. Знаєте, що успіх виступу залежить не тільки від умінь висловлювати свою думку та презентувати власні результати, а й від якості підготовлених матеріалів і презентації. Створення якісної презентації складається з таких етапів:

1. Визначення мети та умов представлення презентації.

2. Складання плану презентації.

3. Розробка сценарію.

4. Пошук, збирання й підготовка матеріалів.

5. Створення презентації.

6. Апробація презентації та внесення коректив.

Презентації розраховані переважно на перегляд не лише однією особою, а певною групою. Залежно від цього презентація може демонструватись на моніторі комп’ютера, на великому екрані за допомогою мультимедійного проектора, бути роздрукованою на папері як роздатковий матеріал.

Під час створення презентації слід враховувати:

• мету — почніть з визначення суті того, що потрібно донести до аудиторії, та конкретизації фактів і форм їх подання для відповідної аргументації. Застосування таблиць, діаграм, схем, вдало дібраних зображень тощо сприяє кращому сприйняттю даних та є зручною формою для їхнього аналізу (мал. 5.1);

• аудиторію, для якої створюється презентація: вік, навчальні та пізнавальні інтереси, психологічні особливості тощо;

• приміщення, де планується демонстрація, та його обладнання. Якщо використовується один екран для демонстрації, то що більшим є приміщення, то більшими мають бути зображення й меншим обсяг дрібного тексту. Якщо під час показу освітлення недостатньо, для тла слайдів використовують світлі кольори. Це створює ілюзію світла й дає можливість аудиторії приділити більше уваги змісту презентації.



5.2. Як створити якісну презентацію?

Наведемо загальні рекомендації щодо наповнення слайдів та оформлення презентацій.

1. Кожен слайд має відображати одну думку.

2. Заголовки мають бути короткими, привертати увагу аудиторії та узагальнювати головну думку.

3. У заголовках слід використовувати великі й малі літери.

4. Текст пояснень має бути коротким і складатися із простих речень.

5. Усього на слайді зазначають не більш ніж 6-8 рядків тексту.

6. Дієслова використовують в одній часовій формі.

7. Слайди роблять не занадто яскравими.

8. Тло має бути нейтральним, домінуючим має бути зміст слайда.

9. Кількість блоків, що відображають графічні чи статистичні дані, — у межах 1-4.

10. Підписи до ілюстрацій доцільно розміщувати знизу.

11. Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.

12. Для використаних цитат, графіків, зображень із зовнішніх джерел потрібно вказувати посилання.

Значною допомогою при створенні презентації є попереднє ознайомлення з критеріями, згідно з якими можна оцінити її якість. Загальні критерії оцінювання, подані в таблиці 5.1, можуть бути змінені відповідно до мети створення презентації та особливостей цільової аудиторії.

Таблиця 5.1

Загальні критерії оцінювання презентації

зміст

Чи є презентація чітко спланованою, доступною, цікавою для аудиторії?

Наскільки достовірною є інформація? Чи є достатньою кількість використаних джерел для обґрунтування поданих даних?

Чи зазначені повідомлення є актуальними та практично значущими для аудиторії?

Чи грамотно викладено дані?

Чи є відповідні висновки, рекомендації?

Дизайн

Чи сприяє легкості читання та сприйняття змісту презентації добір шрифтів і розміру символів?

Чи відповідає змісту та є психологічно комфортним обране тло?

Чи використовуються зображення у презентації? Чи подані зображення опрацьовано належним чином? Чи є доповненням змісту використані зображення?

Чи використовуються діаграми, графіки, схеми? Наскільки доцільним є їх вибір?

Наскільки доцільно використані можливості анімації?

Чи раціонально обрано кількість слайдів презентації для розкриття її змістової частини відповідно до мети її створення?

5.3. Як користуватись макетами слайда?

Для більшості презентацій, які планують використати для супроводу усного виступу, доцільно застосовувати таку класичну структуру.

1. Вступ.

2. Окреслення проблеми або актуальних питань, що становлять зміст презентації.

3. Розв’язування проблеми (основна найбільша частина презентації).

4. Висновок (повторення основних міркувань, заклик до дії, список використаних джерел).

Проектувати презентацію краще без комп’ютера — на папері або використовуючи нотатки. Проектування передбачає створення структури презентації: послідовність і призначення кожного 'її слайда та схема розміщення різних об’єктів на кожному слайді: заголовок, текст, зображення, діаграма тощо. Після проектування можна перейти до перенесення розробленої структури в редакторі презентацій.

Як і в текстовому документі в середовищі текстового процесора, структуру презентації в середовищі її створення визначають заголовки та підзаголовки слайдів.

Щоб швидко переглянути структуру презентації в Microsoft PowerPoint, слід обрати вкладку Структура в лівій частині вікна. На відміну від вкладки Слайди, на якій відображені ескізи слайдів презентації з усіма розміщеними на них об’єктами (мал. 5.2), на вкладці Структура відображаються лише заголовки та підзаголовки слайдів (мал. 5.3).

У LibreOffice Impress структура презентації може бути відображена в центральній частині вікна програми (мал. 5.4), якщо в меню Перегляд обрати вказівку Структура.

Слайди презентації можуть містити різні об’єкти: заголовки, текстові

написи, зображення, таблиці, схеми, діаграми, відеокліпи тощо. Які саме об’єкти міститиме слайд та як вони будуть розміщуватися один відносно одного, визначає макет слайда.

У Microsoft PowerPoint 2010 при додаванні нового порожнього слайда до презентації

за допомогою інструмента Створити слайд, що розміщений на вкладці Основне, можна вибрати потрібний макет для поточного слайда (мал. 5.5).

Пропоновані у списку різні види макетів слайда відрізняються наявністю чи відсутністю заголовка, типом об’єктів, що розташовуватимуться на слайді, місцем їх розташування тощо.

За замовчуванням до першого слайда застосовується макет Титульний слайд, що містить заголовок у верхній його частині та підзаголовок. При виборі макета Заголовок і об’єкт визначаються області для введення заголовка та вставляння об’єкта. Для вибору типу об’єкта на екрані відображається набір значків, що відповідають об’єктам: таблиця, діаграма, схема, малюнок з файла, зображення з колекції картинок Microsoft чи відеокліп (мал. 5.6). Вибір відповідного об’єкта відкриває вікно, за допомогою якого можна вставити потрібний об’єкт.

Для зміни макета раніше створеного слайда потрібно виділити його, обрати інструмент Макет на вкладці Основне й у списку доступних макетів слайдів обрати необхідний.

У редакторі презентацій LibreOffice Impress під час додавання нового слайда в правій частині вікна відображається область завдань Властивості, у розділі Макети якої можна обрати потрібний макет слайда відповідно до відображеного ескізу (мал. 5.7). Змінити макет можна також за

допомогою списку

на панелі інструментів Презентація.

Вправа 1. Макети слайдів.

Завдання. Оберіть макети слайдів презентації Перекладач.

1. Відкрийте презентацію Перекладач, що зберігається в папці Редактор презентацій.

2. Для кожного зі слайдів презентації оберіть макети слайдів, як показано в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2

заголовок слайда

Назва макета

1

Бути чи не бути перекладачем?

Титульний слайд

2

Перекладачі — хто вони?

Вміст із підписом

3

Перекладачами не народжуються?

Порівняння

4

Як стати перекладачем?

Заголовок і таблиця

5

Хто потребує перекладачів-професіоналів?

Заголовок і схема

3. Збережіть внесені зміни у файлі з тим самим іменем у папці Презентації власної структури папок.

5.4. Як створити у презентації діаграму на основі числових даних?

Послідовність створення діаграми на основі числових даних у середовищі редактора презентацій подібна до відповідного процесу в середовищі табличного процесора. Для цього дані для побудови діаграми необхідно внести в проміжну електронну таблицю, яка не буде відображатися на слайді презентації.

Для вставляння діаграми в Microsoft PowerPoint 2010 можна скористатися відповідними макетами слайдів або інструментом Діаграма на

вкладці Вставлення в групі Зображення. Відкриється вікно Вставлення діаграми (мал. 5.8), у якому необхідно обрати тип діаграми.

Після вибору типу діаграми слід натиснути кнопку ОК. Буде запущено програму Microsoft Excel, вікно якої відобразиться поряд з вікном програми Microsoft PowerPoint. Причому у вікні Excel відображатиметься приклад таблиці з даними (мал. 5.9), а у вікні PowerPoint — відповідна їй діаграма (мал. 5.10).

Зазвичай дані, наведені для прикладу, не відповідають тим, на основі яких слід побудувати діаграму, тому їх необхідно змінити. Зміни вносяться до таблиці й автоматично відображаються на діаграмі, що розміщена на слайді презентації.

Після того, як у таблицю будуть внесені актуальні дані, вікно Microsoft Excel можна закрити, і подальша робота з діаграмою може бути продовжена засобами Microsoft PowerPoint.

Змінити тип діаграми або її форматування, як і в Microsoft Excel, можна за допомогою інструментів вкладки Конструктор (мал. 5.11), яка з’являється у вікні, якщо виділити діаграму.

Для вставлення діаграми в редакторі LibreOffice Impress можна

скористатись інструментом Діаграма

на панелі інструментів Стандартна або вказівкою Діаграма з меню Вставка. На відміну від редактора Microsoft PowerPoint, після цього не завантажуватиметься табличний процесор, а відкриється вікно редагування діаграми (мал. 5.12).

Редагування даних та форматування діаграми відбувається у вікнах, які відкриваються інструментами на панелі Форматування (мал. 5.13).

Вправа 2. Діаграма.

Завдання. Додайте до презентації Перекладач новий слайд, на якому вставте діаграму на основі числових даних.

1. Відкрийте презентацію Перекладач, що зберігається в папці Презентації власної структури папок.

2. Додайте новий слайд, для якого оберіть макет Заголовок і об’єкт. Введіть заголовок слайда: Популярні мови перекладу.

3. Серед набору значків на слайді оберіть значок для вставлення діаграми. Засобами обраного редактора презентацій оберіть тип діаграми Стовпчаста та натисніть кнопку ОК (мал. 5.7).

4. У вікні табличного процесора Microsoft Excel чи у вікні Таблиця даних редактора LibreOffice Impress, що відкрилося, замість даних прикладу створіть таблицю, щоб на діаграмі були відображені зазначені дані. Найпопулярніші мови перекладу: англійська — 70 %, російська — 40 %, польська — 28 %, німецька — 24 %.

5. Якщо ви працюєте з Microsoft PowerPoint, то закрийте вікно програми Microsoft Excel. На слайді презентації виділіть діаграму й на вкладці Конструктор змініть параметри форматування діаграми на власний розсуд. Якщо ви працюєте з LibreOffice Impress, то змініть параметри форматування діаграми на власний розсуд і клацніть поза межами області діаграми.

6. Збережіть зміни у файлі з тим самим іменем у папці Презентації своєї структури папок.


5.5. Що таке дизайн презентації?

Створюючи презентацію, дотримуються певних правил дизайну.

Дизайн — це процес художнього й технічного проектування виробів або їхніх комплексів.

Для успішної реалізації завдань дизайну необхідно дотримуватися правил композиції, колористики та ергономіки.

Композиція презентації. Під час розробки композиції презентації слід визначити цілі її створення та призначення. Залежно від цього планується приблизна кількість слайдів та об’єктів, які будуть на них розміщені (зміст презентації).

При цьому потрібно враховувати такі властивості композиції.

Цілісність — властивість, яка створює у глядача відчуття єдиного цілого.

Усі елементи презентації мають бути чимось пов’язані — єдиним стилем оформлення, єдиним підходом до реалізації анімації, стандартним для певної презентації розміщенням елементів, що повторюються.

Виразність — властивість, що визначає, наскільки точно подається основна ідея презентації чи окремого слайда.

Високий рівень виразності досягається вмілим використанням контрастних кольорів, зміною форми об’єкта, розміщенням у центрі слайда найбільш важливих об’єктів або вставленням їх у просту геометричну фігуру — круг, овал, квадрат, трикутник.

Дизайн — від англ. design — задум, план, проект, ескіз, композиція.

Композиція — наука про узгодження складових об’єкта для надання йому зовнішньої привабливості та функціональності, а також результат такого узгодження. Колористика — наука про колір, його властивості, особливості сприйняття кольорів людьми різних вікових і соціальних категорій тощо.

Ергономіка — наука про ефективність використання людиною пристроїв, засобів, інструментів на основі врахування особливостей побудови та функціонування людського організму.

Динамічність — властивість, яка вказує на швидкість зміни станів об’єкта.

Для забезпечення високої динамічності використовують зміну пропорцій окремих об’єктів. Спрямована або видовжена вліво чи вправо форма об’єкта відображає динамічність. Також ефект динамічності досягається використанням похилих відрізків і кривих.

Симетрія й асиметрія — властивості композиції, що вказують на взаємне розміщення об’єктів.

Симетричне розміщення об’єктів підкреслює статичність, надійність і гармонійність композиції, а асиметрія — здатність до швидкого розвитку та готовність до змін, мобільність композиції.

Колористика. Для створення ефективної та гармонійної презентації слід правильно добрати її основний колір. Основний колір для презентації — це колір тла більшості слайдів, який і створюватиме загальний настрій глядача.

Крім основного кольору, добирають кілька допоміжних, які в сукупності становлять кольорову гаму презентації. Під час добору допоміжних кольорів слід зважати на гармонійність поєднання основного та допоміжних кольорів.

Здебільшого в кольоровій гамі презентації використовують 2-3 кольори. Можуть також використовуватися 2-3 кольори, що є відтінками основного та додаткових кольорів.

Складовою кольорової гами презентації й кожного зі слайдів є колір символів тексту. Звичайно, слід зважати на те, що кольори можуть різними людьми сприйматися по-різному. Водночас є закономірність — що контрастніший текст, ніж тло, то краще він читається.

На ефективність сприймання тексту в презентаціях значно впливають вид шрифту, його розмір, використання ефектів накреслення та загальний обсяг тексту на слайді презентації.

5.6. Як змінювати дизайн презентації?

При створенні нової презентації слайди за замовчуванням не мають спеціального оформлення, але його в будь-який момент можна додати, використовуючи або стандартні готові шаблони оформлення (теми), або створюючи власний стиль оформлення. Оформлення слайда завжди можна змінити.

Шаблон оформлення — файл, який містить стилі презентацій. Стиль презентації включає типи та розміри маркерів і шрифтів, розміри й положення текстових написів і рамок, параметри оформлення тла, колірні схеми, зразок слайдів та додатковий зразок заголовків.

У Microsoft PowerPoint 2010 стандартні шаблони оформлення можна обрати на вкладці Конструктор у групі Теми (мал. 5.14).

Мал. 5.14

Кожен із шаблонів оформлення має кольори теми, що застосовуються для оформлення тла слайда, тексту заголовка, інших текстових об’єктів, гіперпосилань тощо. Кольори теми можна переглянути або вибрати за допомогою інструмента Кольори на вкладці Конструктор. Якщо деякі кольори обраної теми потрібно змінити, наприклад колір гіперпосилання, то можна скористатися вказівкою Створити нові кольори теми в нижній частині списку кольорів теми (мал. 5.15).

У діалоговому вікні Створення нових кольорів теми подано вісім кольорів цієї обраної теми (мал. 5. 16). Можна виділити будь-який із цих кольорів та вибрати інший колір за бажанням, після чого натиснути кнопку Зберегти.

Крім тла слайда, яке передбачене шаблоном оформлення, можна задавати будь-яке інше тло за допомогою інструмента Стилі тла на вкладці Конструктор у групі Тло. У вікні Формат тла, що відкриється при виборі однойменної вказівки в нижній частині списку стилів тла, можна обрати один зі способів заливки тла слайда — суцільну чи градієнтну

заливку (коли один колір плавно переходить в інший), тло у вигляді певної текстури, візерунка із заданих кольорів або деякого малюнка, збереженого у файлі (мал. 5.17).

Шаблони оформлення слайдів у LibreOffice Impress можна обрати на панелі завдань, яка викликається кнопкою Готові сторінки на бічній

панелі (мал. 5.18).

Щоб змінити оформлення слайдів у LibreOffice Impress, слід у меню Слайд обрати вказівку Властивості сторін-ки/слайда (мал. 5.19). У вікні Параметри сторінки на вкладці Тло (мал. 5.20) можна вказати необхідні параметри форматування.

Вправа 3. Добір шаблону оформлення презентації.

Завдання. До презентації Перекладач, що зберігається в папці Презентації,

застосуйте стандартний шаблон оформлення на свій вибір.

1. Відкрийте файл Перекладач із папки Презентації власної структури папок.

2. Засобами обраного середовища для створення презентацій перегляньте ескізи стандартних шаблонів оформлення та оберіть один з них за своїм бажанням. Цей шаблон буде автоматично застосовано до всіх слайдів презентації.

3. Якщо ви працюєте з Microsoft PowerPoint 2010, то перегляньте кольори теми, що пропонуються до обраного шаблону оформлення (мал. 5.15). Замініть наявну тему на іншу.

4. Змініть колір заголовка так, щоб збільшити контрастність.

5. Збережіть результати роботи.

Вправа 4. Зміна тла слайдів.

Завдання. У презентації Кращі українські футболісти з папки Редактор презентацій засобами Microsoft PowerPoint змініть спосіб заливки тла слайдів на

градієнтний із двома кольорами за зразком (мал. 5.21).

1. Відкрийте файл Кращі українські футболісти з папки Редактор презентацій і виділіть перший слайд.

2. На вкладці Конструктор оберіть інструмент Стилі тла та вказівку Формат тла в нижній частині списку.

3. У вікні Формат тла у списку способів заливки оберіть Градієнтна заливка.

4. У списку Назва заготовки оберіть будь-яку заготовку, яка має найменшу кількість різних відтінків. Якщо їх більше ніж два, перетягніть повзунки, що розшташовані посередині, за межі шкали.

5. Виділіть повзунок, розташований на шкалі зліва, у списку Колір оберіть жовтий колір. Виділіть повзунок справа та встановіть колір синій (мал. 5.22).

6. У списку Напрямок оберіть напрямок градієнта, що відповідає зразку.

7. Послідовно натисніть кнопки Застосувати до всіх та Закрити.

8. Перейдіть до режиму показу слайдів і перегляньте презентацію.

9. Збережіть презентацію з тим самим іменем у папці Презентації своєї структури папок.

Мал. 5.22

1. Які розрізняють етапи створення презентації?

2. Яких рекомендацій доцільно дотримуватися при створенні презентації?

3. Як можна швидко переглянути структуру презентації?

4. Що таке макет слайда? Чим відрізняються різні макети?

5. Як вставити до слайда презентації діаграму на основі числових даних?

6. Що належить до поняття дизайн презентації?

7. Що розуміють під стильовим оформленням слайдів презентації?

8. Що таке колористика та яких правил колористики необхідно дотримуватися при створенні презентації?

9. Які правила дизайну ви знаєте?

10. Що називають композицією презентації? Чому доцільно дотримуватися її правил?

1. Обговоріть вимоги до презентацій. Чому важливо сформулювати мету створення презентації? Від чого вона залежить?

2. Обговоріть, які помилки допущено при створенні презентації Так не робити. Сформулюйте поради автору презентації та порівняйте їх з рекомендаціями іншої пари.

3. Яку аудиторію називають цільовою? Наведіть два аргументи на підтвердження думки про те, що потрібно враховувати особливості цільової аудиторії. Обговоріть, для якої цільової аудиторії можна запропонувати презентації Дорожній рух, Семінар НЕП, Комп’ютери з папки Редактор презентацій.

4. На які етапи доцільно розділити підготовку презентації? Як варто проектувати презентацію? Наведіть аргументи.

1. Відкрийте презентацію Фото з папки Редактор презентацій. До цієї презентації застосуйте різне оформлення слайдів та збережіть файл у папці Презентації своєї структури папок. Обґрунтуйте вибір шаблону оформлення.

2. Відкрийте презентацію Перекладач із папки Презентації своєї структури папок. Відповідно до визначеної структури на основі даних, що містяться в текстовому файлі Перекладач, подайте відомості, використовуючи обрані макети слайдів.

3. Сплануйте структуру та створіть презентацію про сільське господарство України. Числові дані про структуру сільського господарства й виробництво сільськогосподарської продукції в різних господарствах виберіть з текстів статистичних довідників за попередній рік за посиланням http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm та подайте діаграмами різного типу. Використайте презентацію для доповіді на уроці географії.

4. Знайдіть в Інтернеті та завантажте на свій комп’ютер шаблони для створення презентацій, що можна використати під час вивчення шкільних предметів. Яким може бути призначення цих презентацій? Де взяти потрібні матеріали? За допомогою яких об’єктів краще донести потрібну інформацію? Заповніть таблицю 5.3.

5. Відкрийте файл Дослідження, що зберігається в папці Редактор презентацій, і перегляньте презентацію в режимі показу слайдів. Згідно з плануванням етапів дослідження, що містяться на другому слайді (Етапи дослідження) цієї презентації, проведіть реальне дослідження «Чи залежить ефективність роботи з комп’ютером від знання англійської мови?». Результати власного дослідження подайте у вигляді таблиць, схем, діаграм та додайте до презентації Дослідження.

6. Створіть презентацію Архітектура мого ПК за допомогою одного із шаблонів оформлення. Прикладом може слугувати презентація Архітекту-ра_ПК, що зберігається в папці Редактор презентацій.

7. Дослідіть, чи можна самостійно змінити колір тла слайдів презентації, до якої застосовано один із шаблонів оформлення. Перевірте експериментальним шляхом, додавши колір тла слайдів у вигляді текстури до презентації Катерина Білокур, що зберігається в папці Редактор презентацій, та градієнтну заливку — до презентації Таблиці.

Проект «Обираємо майбутню професію»

Зовсім скоро ви станете перед вибором свого майбутнього. Тому пропонуємо вам ще один проект, у якому можна буде визначитись із вибором професії, що допоможе вам досягти успіху в житті.

1. Створіть презентацію «Моя майбутня професія». Подайте в ній професіо-грами деякої професії, яка включатиме такі відомості:

• назва професії;

• спосіб мислення, який у ній має домінувати;

• галузь базових теоретичних знань та їхній рівень;

• галузь базових практичних умінь та їхній рівень;

• міжособистісна взаємодія;

• інтерес;

• умови праці.

2. Доберіть до створеної презентації дизайн, який допоможе якнайкраще сприйняти її особливості.

3. Напишіть примітку до слайда з умовами праці, зазначивши у ній прізвище вашого знайомого чи знайомої, що може підтвердити вказані вами умови праці на прикладі конкретного підприємства чи установи.

4. Знайдіть в Інтернеті відомості про навчальні заклади вашого регіону, які навчають професії, що є для вас цікавою. Створіть відповідний список.

Проект «Е-урядування»

11. Створіть презентацію про Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), у якій дайте означення поняттю адміністративна послуга та запропонуйте сервіси й шляхи використання ІКТ для їх швидкого і прозорого отримання членами громади.

2. Створіть презентацію у вигляді покрокової інструкції для допомоги бабусі в оформленні пенсії.

для чого використовують гіперпосилання в презентації та як їх створити; як управляти звуком та відео у презентації; як налаштувати дії з об’єктами;

як встановити анімаційні ефекти при переході між слайдами; як застосувати анімацію до об’єктів на слайдах; які є способи показу презентацій;

як підготувати презентацію до роздачі та надрукувати її.

6.1. Для чого використовують гіперпосилання в презентації та як їх створити?

Прості презентації зазвичай мають лінійну структуру, за якої під час її демонстрації слайди відображають у порядку їх розміщення в звичайному режимі чи в режимі сортувальника слайдів. Часто на практиці виникає потреба у презентації з нелінійною структурою демонстрації слайдів. Створити презентацію з нелінійною структурою можна за допомогою вставляння до презентації гіперпосилань або кнопок управління.

Гіперпосилання в комп’ютерній презентації дає змогу змінювати порядок переходу з одного слайда на інший, відкривати веб-сторінки або інші файли в середовищі відповідних програм. Якщо презентація містить гіперпосилання, то вона має розгалужену структуру, оскільки в режимі демонстрації користувач може обрати за власним бажанням послідовність відображення слайдів за допомогою запропонованих гіперпосилань.

Гіперпосилання можна додати до будь-якого об’єкта слайда: тексту, зображення, схеми тощо.

Мал. 6.1

Щоб додати гіперпосилання в редакторі презентацій Microsoft PowerPoint 2010, необхідно виділити на слайді потрібний об’єкт і на вкладці Вставлення обрати інструмент Гіперпосилання або відповідну

вказівку контекстного меню. У лівій частині вікна Додавання гіперпоси-лання потрібно вибрати тип об’єкта (мал. 6.1), на який буде здійснюватися перехід за гіперпосиланням: файл або веб-сторінка, місце в документі (тобто інший слайд поточної презентації), новий документ чи електронна пошта.

Щоб додати гіперпосилання в програмі LibreOffice Impress, необхідно виділити на слайді потрібний об’єкт і в меню Вставка обрати вказівку

Гіперпосилання або однойменний інструмент

на панелі інструментів. У вікні Гіперпосилання слід обрати тип об’єкта: Інтернет, пошта, наявний документ, новий документ (мал. 6.2).

Мал. 6.2

У разі використання гіперпосилань на інші слайди презентації використовують ефект прихованих слайдів. Приховані слайди в режимі демонстрації відображаються лише тоді, коли перехід на них заданий гіперпосиланням, в іншому разі відтворюється слайд, наступний за прихованим.

Щоб зробити слайд прихованим, треба виділити його на вкладці Слайд і виконати вказівку Приховати слайд із меню Показ слайдів або контекстного меню в Microsoft PowerPoint 2010 чи Сховати слайд контекстного меню в LibreOffice Impress.

Перейти за гіперпосиланням можна лише в режимі демонстрації. Фрагмент тексту, що є гіперпосиланням, відрізняється від іншого тексту на слайді: крім підкреслення, цей фрагмент має інший колір символів, що визначається кольорами теми обраного шаблону оформлення. У режимі показу слайдів при наведенні вказівника миші на гіперпосилання,

як і в браузері, він набуває вигляду ь.

Для видалення або редагування гіперпосилання необхідно виділити об’єкт, до якого додано гіперпосилання, і в контекстному меню обрати вказівку Змінити гіперпосилання або на вкладці Вставлення обрати інструмент Гіперпосилання. У вікні Змінити гіперпосилання можна відредагувати або видалити гіперпосилання.

За потреби демонстрації на іншому комп’ютері презентації з гіперпо-силаннями файли, які мають відкритися за гіперпосиланнями, слід скопіювати разом із презентацією й розмістити у відповідних папках, в іншому разі гіперпосилання на них не працюватимуть.

Вправа 1. Вставляння до слайда гіперпосилання.

Завдання. На слайді із заголовком Українці — володарі«Золотого м’яча» презентації Кращі українські футболісти додайте до тексту https://uk.wikipedia. org/wiki/Золотийм’яч гіперпосилання на сайт Вікіпедії.

1. Відкрийте файл Кращі українські футболісти з папки Презентації своєї структури папок.

2. Виділіть другий слайд. На слайді виділіть текстовий напис, що розміщується в нижній частині слайда й містить адресу сайта. У ньому виділіть текстовий фрагмент https://uk.wikipedia.org/wiki/Золотий_м’яч та скопіюйте його в буфер обміну.

3. П р и м і т к а. Якщо для виконання вправи ви використовуєте Microsoft PowerPoint 2010, то використовуйте команди середовища, записані поза дужками. Якщо використовуєте LibreOffice Impress, то слід орієнтуватися на команди в дужках.

Оберіть інструмент Гіперпосилання на вкладці Вставлення (вказівку Вставка/Гіперпосилання) й у вікні Додавання гіперпосилання (Гіперпо-силання) оберіть З файлом, веб-сторінкою (Інтернет). Встановіть текстовий курсор у рядок введення Адреса (Ціль) і натисніть комбінацію клавіш Ctrl+V для вставляння з буфера обміну відповідного текстового фрагмента. Натисніть кнопку ОК (Застосувати).

4. Перейдіть до режиму показу слайдів з поточного слайда. Клацніть лівою кнопкою миші на створеному гіперпосиланні. Веб-сторінка, на яку адресовано гіперпосилання, буде відображена лише за умови, якщо комп’ютер під’єднано до Інтернету.

5. Закрийте вікно браузера та клацніть лівою кнопкою миші для продовження демонстрації. На наступному слайді клацніть на гіперпосиланні Андрій Шевченко. Відображатиметься прихований слайд.

6. Завершіть показ слайдів і збережіть внесені до презентації зміни у файлі з тим самим іменем.

6.2. Як управляти звуком та відео у презентації?

Звук часто є необхідним елементом мультимедійної презентації, а іноді просто її приємним доповненням. Застосовуючи коментарі, музичний фон, звукові ефекти, слід зважати на доцільність використання звуку, оскільки надлишок звуків розпорошує увагу.

До презентації можна додати звукові файли, збережені у форматах wav або midi.

Додати звук у Microsoft PowerPoint 2010 можна за допомогою інструмента Аудіо з групи Медіавміст вкладки Вставлення. У списку

обирають режим: відкриття аудіофайлів на комп’ютері чи запис звуку за допомогою вбудованого засобу звукозапису. На слайді вставлений звуковий файл матиме значок

Після його виділення стають доступними вкладки Формат і Відтворити.

Інструменти вкладки Відтворити (мал. 6.3) забезпечують управління звуком.

Щоб додати мовний супровід до слайдів, його спочатку записують у звуковий файл і зберігають на комп’ютері. У Microsoft PowerPoint 2010 вбудовано засоби для звукозапису. Щоб викликати редактор звукозапису, слід на вкладці Вставлення обрати інструмент Аудіо та вказівку

Записати аудіо. Робота з редактором (мал. 6.4) нагадує програму звукозапису операційної системи Windows.

Якщо під час налаштування доданого звукового файла не обрати параметри автоматичного початку відтворення, то управління відтворенням звуку під час демонстрації презентації відбувається за допомогою панелі, інструменти якої нагадують інструменти програми для відтворення аудіофайлів (мал. 6.5).

До слайдів презентації можна додати відео з файлів форматів ASF, AVI, MPG, MPEG, WMV, FLV. Для додавання відео використовують інструмент Вставлення/Відео. У списку Відео обирають місце розташування відеофайла — з файла чи з колекції графіки.

Управляють вставленим відео подібно до звукового файла (мал. 6.6).

У LibreOffice Impress звук чи відео додають за допомогою інструмента

панелі інструментів Стандартна. У вікні Вставити звук чи відео обирають потрібний файл. Управляють відтворенням за допомогою інструментів панелі в лівій нижній частині вікна (мал. 6.7).

Вправа 2. Додавання звуку та відео у презентацію.

Завдання. Додайте звук до титульного слайда презентації Білки. На слайді

Функції білка додайте відео.

1. Приєднайте до комп’ютера навушники та мікрофон.

2. Відкрийте файл Білки з папки Редактор презентацій. Збережіть його до папки Презентації своєї структури папок.

3. До титульного слайда презентації додайте звук, який буде відтворюватись тільки на початку презентації до переходу на наступний слайд. Для цього засобами обраного редактора презентацій додайте звук WavLibraryNet_ Sound8425 з папки Редактор презентацій.

4. Налаштуйте відтворення звуку — автоматично, тільки для обраного слайда.

5. Розгляньте схему про структуру білків, подану на третьому слайді. Запишіть звукоряд для пояснення схеми. Додайте звукозапис до третього слайда, налаштувавши відповідні параметри гучності звуку та його відтворення тільки на цьому слайді.

6. До слайда Функції білка додайте відео Білки, розміщене на каналі LifeBiology (https://www.youtube.com/watch?v=3u_-9NGq1Xw) і збережене в папці Редактор презентацій.

7. Налаштуйте відтворення відео так, щоб воно завантажувалось автоматично при переході на четвертий слайд.

8. Перегляньте презентацію. Перевірте, чи правильно відтворюються вбудовані мультимедійні об’єкти.

9. Збережіть зміни у файлі.

6.3. Як налаштувати дії з об’єктами?

Крім гіперпосилань, за об’єктами можна закріпити певні стандартні дії, що виконуватимуться під час вибору цих об’єктів або наведення на них вказівника миші: перейти за гіперпосиланням, запустити на виконання обрану користувачем програму, виконати дію, відтворити звук, виділити об’єкт.

Для закріплення за об’єктом однієї з цих дій у Microsoft PowerPoint 2010 необхідно:

1. Виділити об’єкт, за яким буде закріплена певна дія.

2. Обрати інструмент Дія на вкладці Вставлення.

3. Вибрати у вікні Настроювання дії на вкладці Після клацання мишею дію, що виконуватиметься під час демонстрації презентації після вибору об’єкта.

4. Вибрати за потреби вкладку При наведенні вказівника миші та вибрати дію, що виконуватиметься під час наведення вказівника на об’єкт (перелік дій аналогічний переліку на вкладці Після клацання мишею).

5. Вибрати кнопку ОК.

Так, якщо обрати дію Перейти за гіперпосиланням, у списку слід вибрати один з варіантів переходу (мал. 6.8).

Налаштувати дії можна і для звукових або відеооб’єктів, а також для вбудованих об’єктів.

Щоб вбудувати об’єкт, наприклад презентацію, у слайд презентації, використовують інструмент Об’єкт на вкладці Вставлення (вказівку меню Вставка/ Об’єкт/Об’єкт OLE). Якщо увімкнути прапорець Створити з файла, то в полі Файл вказують повне ім’я файла або використовують кнопку Огляд (Пошук), щоб обрати необхідний файл (мал. 6.9, а, б).

Після вбудовування об’єкт стає частиною файла, до якого його вбудовано. На відміну від вбудовування, гіперпосилання просто вказує на місце збереження вихідного файла, який відкривається при виборі гіперпосилання. Основна відмінність між вбудованим і зв’язаним файлами полягає в тому, що вони мають різні місця збереження. Переваги й недоліки використання вбудованих і зв’язаних файлів відображено в таблиці 6.1.

Використання гіперпосилань

Вбудовування файлів

Переваги

Недоліки

Переваги

Недоліки

Зміни, внесені в документ, зв’язаний за допомогою гіперпосилання, завжди відображаються в основному документі

Якщо змінюється місце збереження будь-якого з фалів (основного чи зв’язаного), посилання не спрацьовує, а отже, зв’язаний файл не відкривається

• Копія вбудованого файла зберігається

в основному документі. Переміщення файлів не впливає на їхній зв’язок.

• Відкривши файл, який є вихідним для вбудованого, користувач може внести в нього зміни, які не будуть відображатися в основному файлі

• Вбудований об’єкт є копією і ніяк не зв’язаний

з вихідним файлом (джерелом). Отже, якщо користувач вносить зміни у вихідний файл (джерело), вбудований файл не модифікується.

• Вбудовування файла може значно збільшити обсяг файла основного документа

Якщо користувач планує, що вибір об’єкта або наведення на нього вказівника миші супроводжуватиметься звуковим ефектом, то слід увімкнути прапорець Звук на відповідній вкладці вікна Настроювання дії й у списку обрати один зі стандартних звуків або вказати файл, звук з якого буде при цьому відтворюватися.

У LibreOffice Impress налаштування дій над виділеним об’єктом відбувається у вікні Взаємодія (мал. 6.11), яке можна викликати за допомогою контекстного меню, вказівки Дія при клацанні мишею з меню Слайд

(мал. 6.10) або однойменного інструмента

на панелі інструментів.

Наприклад, якщо у списку Дія при клацанні мишею обрати Перейти до останнього слайда, то при натисненні мишею на цьому об’єкті під час демонстрації презентації буде відкриватися останній слайд презентації.

Навігацію між слайдами презентації можна налагодити також за допомогою спеціальних кнопок.

У переліку фігур, які можна вставити у презентацію в Microsoft PowerPoint 2010, є так звані Кнопки дій (мал. 6.12). За більшістю з кнопок уже закріплено певні дії, що будуть виконуватися, якщо їх обрати під час демонстрації презентації.

Для розміщення певної кнопки дії на слайді потрібно:

1. Виділити слайд, на якому слід розмістити кнопку дії.

2. Обрати інструмент Фігури на вкладці Вставлення.

3. Вибрати потрібну кнопку дії.

4. Виділити на слайді прямокутну область, куди буде вставлена кнопка дії.

5. У вікні Настроювання дії за потреби виконати налаштування дій.

6. Вибрати кнопку ОК.

7. Провести за потреби редагування та форматування зображення кнопки (розмір, місце розміщення на слайді, заливка, тіні тощо).

Користувач може створити власні зображення кнопок дій, використавши для цього інструмент Фігури на вкладці Вставлення або інший графічний редактор. Можна також використати кнопки дій з колекцій, розміщених в Інтернеті.

Щоб змінити дію кнопки, можна в її контекстному меню вибрати вказівку Змінити гіперпосилання, яка дає змогу повернутися до діалогового вікна Настроювання дії.

Якщо необхідно змінити колір кнопки чи інші властивості зовнішнього вигляду, треба в контекстному меню вибрати вказівку Формат авто-фігури та задати значення потрібних параметрів форматування.

У LibreOffice Impress кнопки управління можна створити за допомогою об’єктів з панелі Графіка (мал. 6.13), з Галереї (натиснути однойменну кнопку

на бічній панелі інструментів) або з файла за допомогою вказівки меню Вставка / Зображення / З файла...

Виділивши вставлений графічний об’єкт, викликають вікно Дія при клацанні мишею та призначають потрібну дію.

Змінити зовнішній вигляд кнопки можна за допомогою інструментів заливки та зміни ліній на панелі Графіка.

Вправа 3. Гіперпосилання та кнопки дій.

Завдання. Налаштуйте перехід між слайдами у презентації Світ захоплень так, щоб при натисненні на зображення захоплення здійснювався перехід на слайд, який відповідає обраному захопленню. На кожному зі слайдів, окрім першого, передбачте наявність кнопок для повернення на першу сторінку презентації та завершення показу.

1. Відкрийте файл Світ захоплень з папки Редактор презентацій. Збережіть його в папці Презентації власної структури папок.

2. На першому слайді виділіть зображення, що відповідає захопленню водним екстримом.

3. Оберіть інструмент Дія на вкладці Вставлення, потім у списку Зв’язати з: оберіть місцем у документі. Оберіть у списку слайд, що відповідає обраному малюнку (мал. 6.14). Натисніть кнопку ОК.

Мал. 6.14

4. Виконайте аналогічні дії для усіх зображень із захопленнями на першому слайді.

5. Перейдіть до слайда із заголовком Водний екстрим. У правому нижньому куті слайда розмістіть кнопку для повернення на перший слайд. Якщо ви

працюєте з Microsoft PowerPoint 2010, то використайте

та перевірте,

чи у вікні Настроювання дії обрано правильне посилання. Якщо ви працюєте в LibreOffice Impress, то оберіть зображення для кнопки на власний розсуд і налаштуйте дію Перейти на перший слайд. Додайте кнопку Завершення показу, обравши її зображення самостійно.

6. Скопіюйте додані кнопки та розмістіть їх на інших слайдах, окрім першого. Перейдіть до режиму демонстрації. Перевірте дію створених кнопок.

7. До слайда Кінний спорт вбудуйте презентацію Породи коней. Налаштуйте дію так, щоб при натисненні на зображенні першого слайда вбудованої презентації розпочиналось її демонстрування. Оберіть для цього дію Показати.

8. Завершіть показ слайдів і збережіть внесені зміни у файлі з тим самим іменем.

6.4. Як встановити анімаційні ефекти при переході між слайдами?

Надати презентації завершеного вигляду можна за допомогою ані-маційних ефектів. У редакторах презентацій здебільшого передбачено два види анімаційних ефектів: анімації, що супроводжують перехід між слайдами, та анімації, які застосовуються для окремих об’єктів слайда. Анімація об’єктів на слайдах може визначати порядок подання матеріалу, демонструвати послідовність виконання деякого завдання, будову певного об’єкта, реальний рух об’єктів у певному процесі тощо.

Наприклад, можна створити елементи текстового списку, що з’являтимуться на слайді по одному слову, або додати звук оплесків, які лунатимуть у разі відкриття малюнка.

Щоб встановити анімацію переходу між слайдами в Microsoft PowerPoint 2010, використовують інструменти групи Перехід до цього слайда на вкладці Переходи (мал. 6.15).

Анімація — від англ. to animate — оживляти. Анімація — це спеціальний відео- та (або) аудіоефект, доданий до основного тексту або до певного об’єкта.

У LibreOffice Impress, щоб відобразити область завдань Зміна слайдів для налаштування переходу між слайдами (мал. 6.16), можна обрати інструмент Зміна слайдів на бічній панелі

Щоб додати перехід до виділеного слайда, наводять вказівник миші на будь-який ескіз ефекту переходу — ефект відразу буде відтворено на екрані.

Звук переходу обирається на вкладці Переходи в групі Хронометраж (Microsoft PowerPoint 2010) або в області завдань Зміна слайдів у списку Звук (LibreOffice Impress). Зі списку можна обрати один зі стандартних звуків або використати будь-який звук, що зберігається на комп’ютері.

Для встановлення одного ефекту переходу до всіх слайдів необхідно:

1. Виділити будь-який слайд презентації та встановити для нього ефект переходу й параметри ефекту так, як це описано вище.

2. Обрати інструмент Застосувати до всіх у групі Хронометраж (Microsoft PowerPoint 2010) або в області завдань Зміна слайдів (LibreOffice Impress).

Не слід застосовувати для кожного слайда різні ефекти — це відволікає увагу аудиторії. Якщо презентація складається з кількох розділів, можна застосувати однаковий ефект для групи слайдів розділу й тим самим підкреслити перехід до наступного розділу презентації. В іншому разі доцільно застосовувати однаковий ефект анімації до всіх слайдів презентації.

Вправа 4. Анімаційні ефекти зміни слайдів.

Завдання. Встановіть до презентації Катерина Білокур анімаційний ефект зміни слайдів з такими характеристиками: ефект Поява (Відкриття) тривалістю одну секунду (із середньою швидкістю), ефект має відтворюватися для всіх слайдів після клацання лівою кнопкою миші або автоматично через три секунди.

1. Відкрийте файл Катерина Білокур з папки Редактор презентацій.

2. Виділіть перший слайд. Виберіть вкладку Переходи (Microsoft PowerPoint

2010) або скористайтесь інструментом Зміна слайдів

на бічній панелі

(LibreOffice Impress).

3. Задайте такі параметри анімаційного ефекту:

• назва ефекту — Поява (Відкриття);

• тривалість — 1 с (швидкість — середня);

• увімкніть прапорці Клацання кнопки миші, Після й у відповідному лічильнику встановіть значення 3 с.

4. Оберіть інструмент Застосувати до всіх слайдів.

5. Перегляньте презентацію в режимі демонстрації.

6. Збережіть у файлі всі виконані зміни.

6.5. Як застосувати анімацію до об’єктів на слайдах?

Крім анімаційних ефектів зміни слайдів, у презентаціях використовують анімаційні ефекти окремих об’єктів, розташованих на слайдах.

Анімація тексту, графіки, діаграм та інших об’єктів на слайдах здійснюється, щоб підкреслити ті чи інші аспекти змісту, урізноманітнити спосіб подання матеріалу, зробити презентацію більш цікавою й видовищною.

Анімацію до об’єктів доцільно додавати за таких умов:

• об’єкт має з’явитися на слайді тільки тоді, коли про нього йдеться;

• якщо на слайді розміщено кілька об’єктів, то той об’єкт, на який звертається увага, має виділятися — наприклад, змінювати колір або збільшуватися;

• для пояснення процесів, які передбачають зміну положення об’єктів у просторі й часі, необхідно застосувати переміщення об’єктів на слайді;

• якщо наявність об’єкта на слайді не є обов’язковою, то цей об’єкт доцільно вилучити зі слайда тощо.

При створенні анімації необхідно враховувати, що:

• для одного об’єкта можна послідовно застосувати кілька анімаційних ефектів;

• анімація є властивістю, що може бути надана будь-якому об’єкту або одночасно групі об’єктів презентації. Виділена група об’єктів або згруповані об’єкти сприймаються й анімуються як одне ціле;

• доцільно дотримуватися певної послідовності застосування анімаційних ефектів, наприклад, до об’єкта не можна застосовувати ефект виходу раніше ніж ефект входу.

У Microsoft PowerPoint 2010 управління анімацією об’єктів на слайдах здійснюється за допомогою інструментів вкладки Анімація (мал. 6.17). Щоб додати анімаційний ефект до об’єкта на слайді, його слід виділити, обрати інструмент Додати анімацію та вибрати ефект із набору запропонованих.

Мал. 6.17

У LibreOffice Impress, щоб до обраного об’єкта додати анімацію, слід обрати вказівку меню Слайд/Власна анімація або інструмент Власна анімація на бічній панелі. У правій частині вікна з’являється область

завдань Власна анімація, серед інструментів якої(мал.6.18)слід обрати Додати ефект

Налаштувати ефекти анімації можна за допомогою основних категорій ефектів (мал. 6.19, а, б):

• Вхід — визначає спосіб появи об’єкта на слайді. Серед запропонованих ефектів показано ті, які найчастіше використовуються;

• Виокремлення (Виділення) — дає змогу акцентувати увагу на конкретному об’єкті слайда;

• Вихід — визначає спосіб зникнення об’єкта зі слайда в процесі демонстрації;

• Шляхи переміщення (Траєкторії) — дає можливість користувачеві створити шлях, за яким об’єкт буде переміщуватися на слайді (мал. 6.20).

Переміщення об’єктів на слайді використовується для пояснення процесів, коли положення об’єктів змінюється в просторі та часі. Наприклад, побудова об’єкта з окремих деталей. Звідси випливає основне правило застосування ефекту переміщення — ефект має сприяти розумінню процесу, що пояснюється, і використовуватися тільки тоді, коли в ньому є потреба. Доцільно використовувати найпростіші шляхи переміщення об’єктів, переважно прямі лінії та прості криві лінії. Цей ефект може діяти як ефект входу (якщо шлях починається за межами слайда), виходу (якщо шлях закінчується за межами слайда) та переміщення (якщо початок і кінець створеного шляху містяться на слайді).

Після вибору відповідного ефекту потрібно встановити для нього значення параметрів. Найбільш вживані властивості можна змінювати за допомогою контекстного меню (мал. 6.21, а, б).

Для налаштування цих та інших властивостей можна скористатися вказівкою Параметри ефекту. Вікно налаштування параметрів ефектів містить вкладки (мал. 6.22, а, б).

Тригер — анімаційний ефект, що спрацьовує після натиснення на об’єкт. Наприклад, за допомогою тригерів можна створити інтерактивний тест на основі презентації. Варіантами відповідей можуть бути слова, цифри або зображення.

Для додавання до об’єкта тригера в Microsoft PowerPoint 2010 необхідно виділити обраний ефект, обрати параметр Час. У вікні налаштування параметрів часу обрати Тригери, встановити перемикач у позицію Почати виконання ефекту після клацання (мал. 6.22, а). У списку обрати об’єкт, клацання на якому приведе до відтворення ефекту, та натиснути кнопку ОК.

У LibreOffice Impress додавання до об’єкта тригера відбувається аналогічно, якщо в параметрах ефектів на вкладці Хронометраж (мал. 6.22, б) для параметра Задіяти обрати Запустити ефект при клацанні на й у списку — вказати назву об’єкта.

У режимі демонстрації при наведенні вказівника миші на об’єкт, за яким закріпили дію тригера, він набуває вигляду, як для гіперпосилан-ня чи кнопки дії ь, а клацання мишею приводить до появи ефекту. При цьому при натисненні на об’єкт слайда не відбувається автоматичного переходу на інший слайд.

Усі ефекти, застосовані до об’єктів, відображаються в області завдань Область анімації (Власна анімація) у тій послідовності, у якій вони були створені. Кнопки Переміститися назад і Переміститися вперед дають можливість змінювати послідовність ефектів анімації.

Область завдань Область анімації в Microsoft PowerPoint 2010 (мал. 6.23) дає змогу добре орієнтуватися в застосованих ефектах анімації. По-перше, це порядковий номер ефекту, який відображається ліворуч. Такі самі номери відображаються біля об’єктів у прямокутниках. По-друге, видно, який ефект застосовано: ефекти входу позначаються зеленими зірочками, ефекти виходу — червоними зірочками чи ромбами, ефекти переміщення — зображеннями шляху. Нарешті, після назви об’єкта відображається фігура, довжина якої визначає час відтворення ефекту. Цей час можна змінювати перетягуванням правої межі фігури.

У LibreOffice Impress ефекти анімації не пронумеровані, але розміщуються в порядку слідування. Цей порядок можна змінити за допомогою інструментів Ефекти, які були застосовані, позначаються відпо

відними значками — входу

Вправа 5. Встановлення спеціальних ефектів анімації'.

Завдання. Для зображення велосипедиста й вантажівки на другому слайді

презентації Дорожній рух за допомогою спеціальних ефектів анімації встановіть їх рух так, щоб він відповідав правилам дорожнього руху.

1. Відкрийте файл Дорожній рух з папки Редактор презентацій. Збережіть презентацію в папці Презентації своєї структури папок.

2. Виділіть другий слайд презентації. Перейдіть до налаштування анімації на обраному слайді — оберіть вкладку Анімація (інструмент Власна анімація).

3. Виділіть на слайді малюнок велосипедиста та оберіть інструмент Додати анімацію на вкладці Анімація (інструмент Додати ефект в області завдань Власна анімація).

4. Оберіть категорію Шляхи переміщення та ефект Користувацький шлях (вкладку Траєкторії та ефект Довільна лінія). Вказівник миші набуде вигляду олівця, за допомогою якого, утримуючи ліву кнопку миші, намалюйте шлях руху велосипедиста за зразком (мал. 6.24).

5. Виділіть вантажівку й додайте анімаційний ефект. Оберіть категорію Шляхи переміщення та ефект Лінії (вкладку Траєкторії й ефект із групи Лінії та криві). Аналогічно до створення лінії в графічному редакторі зобразіть шлях руху вантажівки за зразком.

6. Встановіть порядок створених ефектів так, щоб він відповідав правилам дорожнього руху.

7. Перейдіть у режим показу слайдів з поточного слайда.

Перегляньте створені анімаційні ефекти, клацнувши мишею для відтворення ефекту. Завершіть показ слайдів.

8. Збережіть внесені зміни у файлі з тим самим іменем.

6.6. Які є способи показу презентацій?

Перейти до режиму демонстрації презентації можна різними способами. Для цього слід обрати інструменти на вкладці Показ слайдів (мал. 6.25) у Microsoft PowerPoint 2010 (вказівки меню Показ (мал. 6.26) у LibreOffice Impress), відповідні інструменти в нижній частині вікна чи комбінації швидких клавіш: F5 для показу презентації з початку або Shift+F5 — для показу з поточного слайда.

За замовчуванням управління показом презентації здійснюється користувачем: для переходу до наступного слайда слід клацнути мишею або натиснути на клавіатурі відповідну клавішу. Показ слайдів може відбуватися й автоматично, якщо визначено тривалість відтворення кожного слайда. Обирають спосіб показу та налаштовують параметри показу презентації у вікні Настроювання презентації (Параметри показу слайдів) (мал. 6.27, а, б), відкрити яке можна за допомогою інструмента Настроювання показу слайдів на вкладці Показ слайдів (вказівки меню Показ/Параметри показу).

 


6.7. Як підготувати презентацію до роздачі та надрукувати її?

Здебільшого презентація є не тільки супроводом виступу доповідача, а й роздатковим матеріалом для попереднього ознайомлення з матеріалами виступу, опорним конспектом під час слухання лекцій, робочим шаблоном для обговорення та планування спільних виступів, розробки бізнес-планів тощо. У кожному із цих випадків презентацію слід підготувати до роздачі. При цьому можна встановити чи змінити розмір презентації, нумерацію та орієнтацію слайдів (книжкова чи альбомна); додати нотатки доповідача та (або) колонтитули.

Якщо принтер під’єднано до комп’ютера безпосередньо або за допомогою мережі й налагоджено параметри його роботи, можна здійснити друкування презентації аналогічно до друкування документів, створених засобами текстового процесора. Для цього слід виконати вказівку Файл/ Друк, налаштувати відповідні параметри друку та натиснути кнопку Друк (Гаразд) (мал. 6.28, а, б).

У редакторах презентацій здебільшого передбачено гнучкі можливості для друку: можна друкувати слайди, нотатки доповідача, роздаткові матеріали (видачі), структуру документа (мал. 6.29), колонтитули.

Вправа 6. Друкування презентації.

Завдання. Роздрукуйте слайди презентації Фото як видачі по три слайди на сторінці.

1. Відкрийте презентацію Фото з папки Редактор презентацій.

2. Виберіть вказівку Файл/Друк й у вікні, що відкриється, встановіть такі значення параметрів:

• Видачі (3 слайди на сторінці);

• книжкова орієнтація сторінки;

• параметри/Колір або відтінки сірого/Чорно-білий без сірого;

• параметри/Вмістити до розміру аркуша.

3. Надрукуйте одну копію слайдів із третього по дев’ятий.

1. У чому відмінність використання кнопок дії та гіперпосилань у презентаціях?

2. До яких об’єктів слайдів презентації можна прив’язати гіперпосилання?

3. Як вставити звуковий файл для супроводження презентації?

4. У чому відмінність додавання відео та звуку до презентації?

5. Для чого в презентаціях використовують анімаційні ефекти?

6. Значення яких параметрів анімаційних ефектів можна задати та змінювати? Чи належить управління рухом об’єктів на слайдах до анімаційних ефектів?

7. У чому полягає відмінність застосування анімації зміни слайдів та анімації об’єктів?

8. Які є способи управління показом презентації?

9. Як надрукувати презентацію?

1. Сформулюйте послідовність дій, які потрібно виконати для вставляння кнопок дій до презентації. Які ще автофігури можна вставити до слайда презентації? Які дії для цього треба виконати?

2. Що таке внутрішнє гіперпосилання? Наведіть приклад використання внутрішнього гіперпосилання у презентації Кращі українські футболісти. Що таке зовнішні гіперпосилання? Поясніть відмінність між внутрішніми та зовнішніми гіперпосиланнями, що містяться в одній презентації. Обговоріть у парах.

3. Розгляньте презентацію Комп’ютерна абетка, збережену в папці Редактор презентацій. Обговоріть, якими засобами управління презентацією та об’єктами на слайдах скористались її автори. Перевірте свої припущення, відкривши презентацію в звичайному режимі слайдів.

4. Наведіть приклади доцільного використання вбудованих об’єктів. Обговоріть у парах.

1. Виконайте редагування презентації Світ захоплень, що зберігається в папці Презентації власної структури папок, за таким сценарієм:

1. Виділіть слайд із заголовком Бальні танці та встановіть анімаційні ефекти до об’єктів, розміщених на ньому.

2. Вставте до слайда із заголовком Яким є ваше захоплення? текстовий напис, куди введіть із клавіатури текст Туризм.

3. Розташуйте створений текстовий напис на слайді всередині лівої нижньої автофігури. Згрупуйте ці два об’єкти.

4. Встановіть два ефекти анімації створеного об’єкта: вхід — Виїжджан-ня та Шляхи переміщення, як показано на малюнку 6.30.

5. Додайте гіперпосилання на презентацію Відпочинок з папки Редактор презентацій, яке зв’яжіть зі словом Туризм.

6. Додайте «гостьову книгу» за допомогою створення гіперпосилання. Для цього зв’яжіть зображення (книжка), яке розмістіть на першому слайді, з новим файлом Відгук, який створіть у папці Презентації власної структури папок. Перевірте виконання навігації за встановленим гіперпосиланням. Попросіть товаришів залишити свої відгуки щодо якості виконання вами запропонованих завдань у файлі Відгук. Збережіть внесені до презентації зміни та перегляньте її в режимі показу слайдів. Перегляньте записи в «гостьовій книзі». Зробіть висновки.

2. Установіть нелінійну навігацію в презентації Кращі українські футболісти

за контрольним списком:

• починаючи з п’ятого слайда у презентацію додано окремими слайдами знайдені самостійно в Інтернеті фотоматеріали про українських футболістів — володарів «Золотого м’яча»;

• до слайдів додано кнопки управління, які забезпечують нелінійну навігацію;

• прізвища футболістів на другому слайді зв’язані гіперпосиланнями з URL-адресами сайтів, які містять відомості про цих футболістів, знайдені в Інтернеті самостійно.

3. Чи завжди можна замінити використання кнопок дій на гіперпосилання?

А навпаки? Перевірте експериментальним шляхом, замінивши у презентації Світ захоплень кнопку Повернення на відповідне гіперпосилання.

4. Відкрийте файл Світ захоплень, що зберігається в папці Презентації. Під час перегляду презентації в режимі показу слайдів дослідіть назви та призначення кнопок дії (мал. 6.14).

За потреби скористайтеся спливаючими підказками чи довідкою. Результати подайте у вигляді таблиці 6.1.

5. Застосуйте запропонований алгоритм зміни властивостей кнопок дії до зміни властивостей автофігур та організаційних діаграм, що містяться на четвертому слайді Екскурсійна програма презентації Київ із власної структури папок, а також до текстового напису. Зробіть висновки та узагальнення.

6. Визначте, які дії необхідно виконати, щоб налаштувати автоматичний показ презентації. Для цього відкрийте презентацію Катерина Білокур з папки Презентації власної структури папок. Оберіть інструмент Настроювання часу та налаштуйте тривалість показу кожного слайда. Оберіть інструмент Настроювання показу слайдів і встановіть спосіб показу автоматично. Зробіть висновки.

Проекти «Обираємо майбутню професію», «Е-урядування»

1. Відповідно до презентації, створеної у вибраному проекті, після титульного слайда додайте слайд, у якому відображатиметься схема навігації цієї презентації, вставте для цього потрібні кнопки управління для переходу на кожний із запланованих розділів презентації.

2. За потреби вставте до презентації анімаційні ефекти. Обґрунтуйте їхню доцільність.

ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРЕЗЕНТАЦІЙ ЗА ВИЗНАЧЕНИМИ КРИТЕРІЯМИ. ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯМИ

Як створити презентацію;

як додавати до презентації об’єкти: слайди, текстові написи, списки, зображення, схеми, діаграми; як змінювати макет і шаблон оформлення слайдів презентації;

як додавати до презентації елементи управління; вимоги до створення презентації.

У власній структурі папок створіть папку Практична робота 2.

Під час виконання практичних завдань пам’ятайте про правила безпеки життєдіяльності при роботі з комп’ютером!

Завдання 1. Довідник (8 балів)

Засобами редактора презентацій створіть інтерактивний довідник «Готуємось до складання іспитів» для своїх однолітків з однієї з тем свого улюбленого предмета. Довідник має відповідати таким вимогам:

містити титульну сторінку з назвою довідника та прізвищем його автора;

включати список трьох розділів довідника, на які можна перейти за гіперпосиланням за їхньою назвою;

розділи довідника, кожний з яких складається із чотирьох слайдів, охоплюють довідкові матеріали у вигляді списку, текстового напису, зображення, числової діаграми, організаційної діаграми тощо та відповідають вимогам до створення презентацій;

до кожного розділу довідника дібрано відповідне стильове оформлення;

перехід у межах розділу здійснюється за допомогою кнопок переходу «вперед», «назад», «на початок розділу», «на початок довідника», «завершити показ», які утворюють навігаційну панель, розміщену біля однієї з меж слайда.

Розішліть довідник своїм однокласникам і вчителю чи розмістіть його для спільного перегляду у сховищі, яке запропонує вчитель.

Завдання 2. Оцінювання презентації (4 бали)

Оцініть довідник підготовки для складання іспиту, створений вашим однокласником із предмета, який близький до обраного вами. Використайте для цього форму для оцінювання презентації, яка збережена у файлі Оцінка презентації в папці Редактор презентацій. Надішліть заповнену форму на електронну скриньку автора презентації та копію листа — учителю. Додайте в текст листа дві характеристики, що описують цінність підготовленого довідника, які б ви використали для того, щоб рекомендувати його іншим учням класу, й одну пораду, спрямовану для його покращення.

РОЗРОБКА ПРЕЗЕНТАЦІЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ АНІМАЦІЇ,

ВІДЕОКЛІПАМИ, ЗВУКОВИМИ ЕФЕКТАМИ ТА МОВНИМ СУПРОВОДОМ

Як додавати до презентації звук і відео; як вбудовувати файли;

як перейти до показу вбудованого об’єкта на слайді; як застосовувати до об’єктів ефекти анімації; як додавати до слайдів відеопереходи.

У власній структурі папок створіть папку Практична робота 3.

Під час виконання практичних завдань пам’ятайте про правила безпеки життєдіяльності при роботі з комп’ютером!

Завдання. Моя маленька батьківщина (12 балів)

Засобами редактора презентацій створіть презентацію-візитівку про місце, де ви народилися чи живете, або обласний чи районний центр, до якого належить ваша маленька батьківщина. Скористайтеся зразком презентації ві-зитівки міста Тернополя, яка збережена у файлі Тернопіль, з папки Редактор презентацій (мал. 8.1).

Мал. 8.1

Передбачте, що в презентації на другому слайді потрібно розмістити такі об’єкти:

заголовок;

звукозапис про дату заснування населеного пункту, який можна запустити під час демонстрації; схему, яка структурує дані на слайді; посилання на карту, яке прив’язане до малюнка; малюнки, за якими налаштовано переходи на приховані слайди з відомостями про клімат, економіку обраного регіону, та діаграми, які характеризують склад населення;

вбудований файл (текстовий, малюнок, презентація тощо), що містить основні дані про населений пункт, для якого налаштована відповідна дія відкривання вмісту під час перегляду презентації; відео про визначні місця, створене самостійно або завантажене з Інтернету, перегляд якого здійснюється після натиснення на відео. Налаштуйте відеоперехід між першим і другим слайдом з ефектом Фігура й анімацію на гербі населеного пункту — Вхід/Збільшення з поворотом.

Продемонструйте презентацію вчителю та однокласникам і збережіть її в папці Практична робота 3 своєї структури папок.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Морзе

 






^