mozok.click » Geografie » Dezvoltarea durabilă - strategia umanităţii sec. XXI
Інформація про новину
  • Переглядів: 596
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 18:20
2-04-2018, 18:20

Dezvoltarea durabilă - strategia umanităţii sec. XXI

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă, ce este dezvoltarea umană durabilă.

Daţi exemple de utilizare raţională a resurselor şi a protecţiei mediului înconjurător.

CE ESTE DEZVOLTAREA DURABILĂ. Dezvoltarea economică, progresele tehnologice, globalizarea simplifică viaţa noastră. In acelaţi timp, aceste procese au consecinţe negative pentru noi şi pentru generaţiile viitoare. Gândind la existenţa omenirii pe viitor, în legătură cu agravarea problemelor globale, reprezentatorii ONU au format concepţia dezvoltării durabile. Dezvoltarea durabilă sau echilibrată - dezvoltarea ţărilor şi regiunilor, ce oferă o astfel de utilizare a resurselor, pe care le vor putea folosi, de asemenea, şi generaţiile următoare. Pentru a lăsa în moştenire o planetă curată, cu resurse regenerabile, generaţia actuală trebuie să se folosească de resursele acestea mai responsabil. Strategia dezvoltării echilibrate este înţelegerea lumii ca un sistem integrat. Principala sa misiune este de a obţine rezultate optime, cu o pierdere minimă de resurse pentru omenire. Această strategie este cursorul spre crearea societăţii care nu va distruge mediul existenţei sale, o dezvoltare socială, care nu va slăbi nici resursele naturale, nici cele umane. Trecerea la asa o dezvoltare înseamnă reveziunea orientărilor în mintea oamenilor.

Termenul de dezvoltare durabilă nu este în întregime corect, pentru că a apărut în limba ucraineană în urma traducerei din limba rusă - dezvoltarea durabilă - dar nu direct din engleză-sustainable development. Este o combinaţie a cuvintelor cu sens opus: durabil - permanenţă, dezvoltare - existenţa schimbărilor. Pentru a numi noţiunea, ce înseamnă dezvoltare efectivă pentru viitoar este corect de folosit dezvoltare echilibrată.

Strategie (din greaca veche arta comandantului) - un plan general al anumitei activităţi pe o perioadă lungă de timp; metoda atingerei unui scop greu.

Dezvoltarea echilibrată presupune unirea dezvoltării economice, ecologice şi sociale (des. 192). Componenta economică defineşte dezvoltarea economică ca o sistemă necesară de energie şi de păstrare a resurselor, cu scopul de a crea produse acceptabile din punct de vedere ecologic. Componenta socială are ca scop realizarea unei distribuţii echitabile a bogăţiei sociale în rândul tuturor membrilor societăţii, realizarea necesităţilor oamenilor în stiintă, ocrotirea sănătăţii, oferirea unei securităţi sociale, conservarea patrimoniului spiritual şi diversitatea culturală a umanităţii. Componenta ecologică îndreaptă spre conservarea şi durabilitatea sistemelor naturale pentru stabilitatea globală a biosferei planetei. CONCEPTUL DE BAZĂ AL DEZVOLTĂRII ECHILIBRATE. Conceptul de bază este legat cu ideea că dezvoltarea societăţii va avea loc cu condiţia păstrării naturii. Dezvoltarea echilibrată - transformări calitative în toate sferele vieţii

umane. Aceasta implică evaluarea reciprocă a omului şi a naturii în nivelurile locale şi globale, deoarece este imposibil să se asigure o dezvoltare echilibrată

la nivel mondial din pricina unor regiuni selectate cu dezvoltare neechilibrată. Ocrotirea mediului înconjurător trebuie să devină o parte integrantă a dezvoltării şi nu poate fi considerată aparte. Toate statele şi popoarele trebuie să coopereze pentru eliminarea sărăciei şi a mizeriei. Este necesară ocrotirea si utilizarea raţională a resurselor naturale. Este

important să se limiteze şi să refuze la acele modele de producţie care nu corespund dezvoltării durabile şi de a schimba modelele de consum.

Deci, principiile de bază ale conceptului de dezvoltare echilibrată este: combinaţia de protecţie a mediului şi a dezvoltării sociale; satisfacerea nevoilor de bază ale omului; obţinerea egalităţii şi a justiţiei sociale; asigurarea de autodeterminare şi de diversitate culturală; întreţinerea integrităţii ecosistemelor. Importantă este ecoeficienţa - crearea mai multor bunuri şi mai multor servicii folosind mai puţine resurse şi mai puţin poluând mediul.

Dezvoltarea echilibrată a Ucrainei

Ucraina a declarat dorinţa sa de a trece la o dezvoltare echilibrată la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare încă în 1992, semnând Programul de acţiune „Ordinea de zi pentru secolul XXI". în prezent este creat primul proect al strategiei de dezvoltare echilibrată pentru Ucraina, până în 2030, care va ghida planificarea strategică în diferitele sectoare ale dezvoltării naţionale.

DEZVOLTAREA ECHILIBRATĂ A UCRAINEI. Din punct de vedere a dorinţelor Ucrainei referitor la integrarea europeană şi necesitatea îndeplinirii obligaţiilor internaţionale, dezvoltarea echilibrată trebuie să devină un principiu-cheie al politicii naţionale. Politica trebuie condusă aşa, încât ea să considere aspectele economice, sociale şi ecologice. Priorităţile strategice ale dezvoltărei echilibrate în Ucraina sunt reprezentate pe tabelul 15.


Tabela 15

Proprietăţile strategice ale dezvoltării echilibrate în Ucraina

Problema

Metodele de rezolvare

Formarea unei societăţi democratice, micşorarea nivelul inegalităţii social economice

Modelul introdus de restructurarea pieţii a societăţii ucrainene a dus la pierderi semnificative sociale, la slăbirea instituţiilor publice care sunt o ameninţare dezvoltării democratice. A crescut nivelul sărăciei, numărul de boli, a scăzut durata medie de viaţă, a scăzut numărul populaţiei. A crescut stratificarea societăţii pe venit.

• Stabilirea controlului public asupra organelor de stat;

• consolidarea luptei împotriva criminalităţii şi corupţiei în ţară;

• creşterea independenţei instanţei;

• asigurarea independenţei mass-mediei, crearea unui sistem de informaţii cu privire la dezvoltarea echilibrată;

• aducerea salariilor în conformitate cu costul real al forţei de muncă;

• ocuparea forţei de muncă deplină de către populaţia aptă de lucru, sprijin economic pentru persoanele cu handicap;

• consolidarea rolului autorităţilor locale în rezolvarea problemelor de sărăcie şi de susţinere socială a populaţiei.

Restructurarea şi întărirea economică în Ucraina, pe baza dezvoltării echilibrate a energiei şi a resurselor până

în anul 2030

în Ucraina, s-a format o structură iraţională a folosirii naturii şi conducerea dezvoltării ei socio-eco-nomice, care este ineficientă şi periculoasă pentru mediul încojurător. Cea mai pronunţată direcţie a exportului materiei prime ameninţă transformarea Ucrainei în materia primă a ţărilor dezvoltate.

• Conducerea ecologică: luarea în vedere că componenta ecologică există în politică, în diferite sectoare ale economiei;

• limitarea producerei materiilor prime şi producţiei semifinite;

• reducerea exporturilor de industrii extractive;

• încurajarea tuturor sectoarelor economice şi casnice la folosirea tehnologiilor de păstrare a energiei;

• respingerea de la dezvoltarea prioritară a energiei nucleare, utilizarea energiei regenerabile, punerea în aplicare a programelor de eficienţă energetică;

• modernizarea, reconstrucţia şi modernizarea tehnică a producţiei, reducerea consumurilor energetice şi a bunurilor materiale din Ucraina;

• introducerea modelului inovator în dezvoltarea economică: dezvoltarea unor industrii moderne de înaltă tehnologie, tehnologia de păstrare a resurselor şi tehnologia de uzate eficiente în industrie, în căsnicie şi în transport, tratarea apelor reziduale şi a emisiilor;

• susţinerea de stat a întreprinderilor implicate în reconstrucţie ecologică.


îngrijirea echilibrată a agriculturii

în Ucraina domină un înalt nivel de prelucrare a agriculturii (72 %), fondul de teren arabil (58 %), proporţia de teren erodat (> 57 % din suprafaţa ţârei). Folosirea peste măsură a resurselor funciare dus la degradarea terenurilor şi la alte procese negative.

• Introducerea programului naţional de ecologizare a agriculturii;

• extinderea reţelei de gospodării specializate în agricultura biologică şi creşterea animalelor;

• utilizarea controlului de stat asupra utilizării organismelor modificate genetic

Trecerea la folosirea echilibrată a resurselor naturale

Gospodăria a influenţat asupra încărcării resurselor naturale potenţiale, care a dus la degradarea multora dintre componentele sale

• îmbunătăţirea mecanismului naturii;

• introducerea principiilor„poluatorul plăteşte"„Utilizatorul plăteşte";

• modernizarea tehnologică a mineritului şi industriei miniere şi prelucrătoare, valorificarea terenurilor degradate;

• orientarea exportării produselor finite;

• trecerea la conducerea integrată de resurse de apă pe baza principiului bazinului;

• Investiţii întehnologii de energie şi de păstrare a resurselor

Conservarea diversităţii biologice şi a landşaftelor

Resursele vegetaţiei şi faunei sălbatice ale Ucrainei în ultimii 50 de ani au o tendinţă constantă spre epuizare

• Asigurarea eficienţei a reţelelor ecologice;

• creşterea suprafeţei fondului de rezervă naturală în performanţa medie europeană (cel puţin 10 %);

• Sistemul de monitorizare a diversităţii biologice şi a landşaftului;

• Sprijinirea dezvoltării ecoturismului.

Formarea potenţialului ştiinţific şi de învăţământ al dezvoltării echilibrate

Situaţia critică în învăţământul ecologic, care explică dominaţia părerei a consumatorului către natură, neaprecierea corectă a problemelor ecologice. Abia au început să introducă învăţământul în interesele dezvoltării echilibrate.

• sprijin de stat pentru cercetările şţiinţifice privind problemele tranziţiei ale dezvoltării echilibrate;

• introducerea disciplinei ecologiei şi a dezvoltării echilibrate în programele învăţământului;

• introducerea unui sistem de formare obligatorie a funcţionarilor publici cu privire la protecţia mediului şi dezvoltarea echilibrată;

• crearea unei reţele naţionale de informaţii ecologice

Punerea în aplicare a ideilor de dezvoltare echilibrată necesită schimbări ale gândirii: de la faptul, că numai statul este responsabil de dezvoltare, până la aceea, că aceasta este responsabilitatea fiecăruia şi a întregii societăţi; de la întărirea legilor până la rezultate de calitate; de la planificarea sectorială până la cea integrată. Introducerea politicii ecologice în toate sferele vieţii sociale şi economice, coordonarea sa cu ecopolitica UE - este cheia dezvoltării echilibrate a Ucrainei. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ. Importanţa colosală în realizarea principiilor dezvoltării echilibrate o are cooperarea internaţională, pentru că problemele astăzi au caracter global. Formele sale sunt acorduri interstatale şi participarea ţărilor la activităţile organizaţiilor internaţionale ecologice.

Nu demult ONU a adoptat o serie de documente semnate aproape de toate ţările, inclusiv Ucraina. Astfel, în obiectivele Declaraţiei mileniului sunt formate principalele scopuri internaţionale de dezvoltare: dezbararea de foamete şi sărăcie; oferirea tuturor locuitorilor planetei învăţământul primar; egalitatea de gen şi abilitarea femeilor; reducerea mortalităţii copiilor; îmbunătăţirea sănătăţii materne; lupta cu HIV / SIDA şi cu alte boli; menţinerea echilibrului ecologic; formarea unui parteneriat global. In Carta Mondială a naturii s-au anunţat principiile conservării mediului natural. Convenţia privind schimbările climaterice are ca scop stabilizarea concentraţiei de gaze cu efect de seră în atmosferă. Convenţia privind combaterea deşertificării are scop de a preveni deşertificarea şi atenuarea impactului negativ al secetei. Convenţia privind diversitatea biologică are ca scop conservarea şi restaurarea biodiversităţii, utilizarea sa echilibrată.

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. De ce este strategia de dezvoltare umană în secolul XXI este definită ca o dezvoltare echilibrată?

2. Numiţi componentele dezvoltării echilibrate. Care este conţinutul?

3. Descrieţi concepţiile de bază ale dezvoltării echilibrate.

4. Ce rol joacă comunitatea mondială şi organizaţiile internaţionale în asigurarea dezvoltării echilibrate?

ACTIVITATE ÎN GRUP

Pentru a forma Strategia naţională a dezvoltării echilibrate a Ucrainei trebuie de creat un program de acţiuni al acestei dezvoltări pentru fiecare regiune, luând în seamă potenţialul său de resurse naturale, topografia, clima, tendinţele demografice, dezvoltarea şi infrastructura. Analizaţi urmările căutării a problemelor globale în regiunea voastră şi încercaţi să compuneţi o programă de dezvoltare ehilibrată după componentele principale: grupul 7 - dezvoltarea economică; grupul2 - dezvoltare socială; grupul3 - dezvoltarea mediului.

Să vă orientaţi în anumite evenimente o să vă ajute site-ul „Dezvoltarea durabilă în Ucraina" (http://sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/istoriya/). 

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 


^