mozok.click » Bazele sănătăţii » Securitatea naţională a Ucrainei
Інформація про новину
  • Переглядів: 2685
  • Автор: admin
  • Дата: 3-04-2018, 13:32
3-04-2018, 13:32

Securitatea naţională a Ucrainei

Категорія: Bazele sănătăţii

In acest paragraf:

• veţi lua cunoştinţă de principiile securităţii naţionale a Ucrainei;

• vei afla despre sferele securităţii naţionale;

• veţi analiza pericolele principale ale securităţii naţionale a Ucrainei.

1. Folosind metoda brainstormingului, daţi exemple de pericole pentru securitatea naţională a Ucrainei.

2. Discutaţi cum este legată securitatea în localitatea voastră de domiciliu cu măsurile de securitate la nivel national.

Principiile securităţii naţionale a Ucrainei

Rada Supremă a Ucrainei, la 19 iunie 2003 a adoptat Legea Ucrainei „Cu privire la bazele securităţii naţionale a Ucrainei”. In corespundere cu acest document obiectele securităţii naţionale sunt:

cetăţenii - drepturile şi libertăţile lor; societatea — valorile spirituale şi materiale;

statul - orânduirea constituţională a lui, suveranitatea, integritatea teritorială şi inviolabilitatea frontierelor.

Securitatea naţională înseamnă starea de apărare a intereselor vitale importante ale personalităţii, societăţii şi statului. în lege se menţionează, în mod special, următoarele principii de asigurare a securităţii naţionale a Ucrainei:

• prioritatea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului;

• supremaţia legii;

• prioritatea mijloacelor paşnice de soluţionare a conflictelor;

• divizarea clară a împuternicirilor şi interacţiunea organelor puterii de stat în asigurarea securităţii naţionale;

• controlul civil democratic asupra Organizaţiei militare a ţării;

• folosirea în interesele Ucrainei a sistemelor interstatale şi a mecanismelor de securitate colectivă internaţională.Priorităţile intereselor naţionale ale Ucrainei sunt:

• garantarea drepturilor constituţionale şi libertăţilor omului şi cetăţeanului;

• dezvoltarea societăţii civile, instituţiilor ei democratice;

• apărarea suveranităţii de stat şi integrităţii teritoriale;

• obţinerea concordiei naţionale si a stabilităţii;

• crearea economiei de piaţă cu orientare socială;

• asigurarea condiţiilor ecologice de siguranţă pentru activitatea vitală a cetăţenilor şi societăţii;

• păstrarea şi consolidarea potenţialului tehnico-ştiinţific;

• consolidarea potenţialului intelectual al poporului ucrainean, a sănătăţii lui fizice si morale;

• dezvoltarea naţiunii ucrainene, precum şi a individualităţii cetăţenilor de toate naţionalităţile, care formează Poporul Ucrainean;

• stabilirea relaţiilor cu toate statele;

• integrarea în comunitatea europeană şi mondială.

Sferele securităţii naţionale

Securitatea economică

Securitatea economică înseamnă capacitatea statului de a satisface necesităţile societăţii în mărfurile şi serviciile necesare şi de a crea condiţii pentru dezvoltarea durabilă a economiei în viitor.


 

Până în anul 1991 economia Ucrainei a fost o parte a economiei URSS, care funcţiona după principiile economiei planificate şi avea un înalt grad de specializare şi cooperare. De exemplu, uzina de televizoare putea să primească cinescoape din Ural, iar alte piese din Estonia sau Belarus. După destrămarea URSS a început procesul de formare a economiilor naţionale, şi multe relaţii au fost întrerupte.

Ucraina a pornit pe calea făuririi economiei de piaţă. A fost întreprinsă privatizarea în mari proporţii şi adoptate noi legi. Din păcate, declinul economic n-a putut fi evitat: au fost închise multe întreprinderi, muncitorii au rămas fără lucru, iar familiile lor - fără mijloace de existenţă. Aceasta a dus la înrăutăţirea situaţiei demografice şi sociale în stat.

Situaţia demografică este un indice important al securităţii economice. Ea dă posibilitate să fie apreciate resursele de muncă existente şi cele viitoare, precum şi să fie luate măsuri întru prevenirea expansiunii demografice a altor popoare.

Potrivit datelor de statistică, în anii 1991-2015 mortalitatea în Ucraina a depăşit natalitatea, populaţia s-a redus cu 9 milioane. S-a redus şi indicele duratei medii a vieţii. Are loc migraţia peste hotarele Ucrainei a cetăţenilor apţi de muncă. în condiţiile societăţii informatice este destul de periculos „exodul creierilor” — din Ucraină pleacă reprezentanţii elitei intelectuale: oamenii de stiintă si tineretul talentat.

3 5?

In prezent securitatea economică a Ucrainei este ameninţată de tehnologiile învechite, de corupţie, infracţiunile economice, disproporţia mare în dezvoltarea regiunilor, instabilitatea politică şi volumul insuficient al investiţiilor.

Mari pierderi economice Ucraina a suferit în rezultatul agresiunii Federaţiei Ruse şi implicarea acesteia în toate sferele vieţii.

Securitatea alimentară

O importantă componentă a securităţii economice este securitatea alimentară. Populaţia de pe glob creşte în mod accelerat, prin urmare creşte şi producţia alimentară, însă nu în asemenea ritm.

Nivelul securităţii alimentare influenţează asupra stării de linişte socială, stării politice şi economice din stat. Asigurarea cu produse alimentare depinde de mai mulţi factori. Asupra unora dintre ei oamenii nu pot influenţa (bunăoară, asupra factorilor meteorologici - inundaţii, secetă).

Pentru prevenirea crizelor alimentare sunt create rezerve naţionale de produse strategice - cereale, zahăr, carne etc.

Securitatea militară

Este una dintre cele mai importante şi mai costisitoare direcţii ale securităţii de stat pentru economia naţională. Ucraina a primit ca moştenire de la fosta URSS o armată numeroasă si nu era în stare să o întreţină la nivelul material şi tehnic cuvenit. Doar cheltuielile militare foarte mari erau o povară pentru Bugetul de stat, prin urmare au fost reduse cheltuielile pentru necesităţile sociale.

Ucraina contemporană are nevoie de o armată compactă, mobilă, bine pregătită, capabilă să asigure capacitatea de apărare a statului în condiţiile agresiunii Federaţiei Ruse.

In legătură cu aceasta are loc procesul de reformare a Forţelor Armate ale Ucrainei în corespundere cu standardele NATO. O componentă importantă a acestei reforme este trecerea la serviciul pe contract în armată. La serviciul militar benevol (prin contract) sau în termen sunt chemaţi cetăţeni ai Ucrainei, care au împlinit 18 ani. Cetăţenii străini sau persoanele fără cetăţenie pot face serviciul militar numai prin contract.

Securitatea ecologică

Securitatea ecologică este o direcţie a securităţii naţionale, care se caracterizează prin capacitatea statului de a asigura dezvoltarea durabilă a societăţii. Situaţia ecologică din Ucraina este una dintre cele mai

complicate din lume şi în ceea ce priveşte valorificarea teritoriilor, şi după indicii de poluare a mediului ambiant. în 1986 în Ucraina s-a produs cea mai mare catastrofă ecologică din lume - avaria la Centrala Atomo-Electrică Cernobyl. E foarte complicată situaţia ecologică şi în regiunile industriale - Doneţk, Dnipropetrovsk, Lugansk, Zaporijjia.

Poluarea mediului ambiant influenţează negativ asupra stării sănătăţii oamenilor. Creste numă-

rul cazurilor de îmbolnăvire, se reduce potenţialul resurselor de muncă, productivitatea muncii.

Neutralizarea pericolelor ecologice cere resurse enorme. Ameliorarea stării securităţii ecologice este imposibilă fără investiţii însemnate în

ceea ce priveşte redotarea producţiei, construcţia staţiilor de epurare, mărirea cheltuielilor sociale pentru ocrotirea sănătăţii.

Securitatea informaţională

în orice societate există asemenea fenomene importante ca spaţiul informaţional şi opinia publică. Proporţiile influenţelor informaţionale şi rapiditatea formării opiniei publice cresc permanent. în prezent datorită aplicării tehnologiilor informaţionale performante (legătura prin satelit, televiziunea, Internetul) spaţiul informativ al unor comunităţi aparte intră în spaţiul informaţional gigant al omenirii, care acţionează în regimul timpului real. Aceasta înseamnă că informaţia despre orice eveniment important devine accesibilă întregii lumi.

Existenţa spaţiului informaţional global este un fenomen foarte pozitiv, care contribuie la îmbogăţirea reciprocă a culturilor, la consolidarea relaţiilor între popoare şi oameni aparte. în acelaşi timp, face posibilă expansiunea informaţională a altor state, care prezintă un pericol real pentru securitatea naţională. Războaiele informaţionale sunt o caracteristică a vremurilor noastre, devin o alternativă eficientă chiar conflictelor armate. Doar deseori cu ajutorul presiunii informaţionale poate fi formată opinia publică dorită şi în acest mod să se influenţeze asupra situaţiei politice din altă ţară.

Cu ajutorul informaţiei din pag. 199-201, numiţi principalele pericole pentru securitatea Ucrainei. Daţi exemple concrete.

Ameninţările pentru securitatea naţională a Ucrainei

In domeniul politic:

• atentat la orânduirea constituţională si suveranitatea de stat a

Ucrainei;

• implicarea în afacerile interne ale Ucrainei din partea altor state;

• existenţa tendinţelor separatiste în anumite regiuni şi la anumite forţe politice;

• încălcarea în masă a drepturilor cetăţenilor în Ucraina şi în afara graniţelor ei;

• încordarea relaţiilor interetnice si interconfesionale;

• încălcarea principiului de distribuire a puterii;

• extinderea corupţiei în organele puterii de stat;

• neîndeplinirea sau îndeplinirea nu la modul cuvenit a deciziilor legitime ale organelor puterii de stat şi autoadministrării locale;

• lipsa mecanismelor eficiente de asigurare a legalităţii, ordinii de drept, luptei împotriva criminalităţii, în deosebi a celei organizate, şi împotriva terorismului;

• manifestările separatismului.

In domeniul economic:

• reducerea considerabilă a produsului intern brut;

• ineficienţa sistemului de reglementare de stat a relaţiilor economice;

• instabilitatea reglementării juridice a relaţiilor în domeniul economic;

• existenţa disproporţiilor de structură, monopolismului producătorilor, obstacolelor în calea stabilirii relaţiilor de piaţă;

• nesoluţionarea problemelor dependenţei economiei naţionale de resursele, finanţele şi tehnologiile altor ţări;

• lipsa de control asupra trecerii peste hotarele Ucrainei a resurselor intelectuale, materiale şi financiare;

• criminalizarea societăţii, activitatea structurilor ilicite.

In domeniul social:

• nivelul scăzut al vieţii şi protecţiei sociale a unor pături însemnate ale populaţiei;

• ineficienţa politicii de stat în ceea ce priveşte depăşirea sărăciei;

• reducerea posibilităţii de a obţine studii calitative de către reprezentanţii păturilor nevoiaşe ale societăţii;

• reducerea nivelului sănătăţii populaţiei, starea nesatisfăcătoare a sistemului de ocrotire a sănătăţii;

• tendinţele degradării morale şi spirituale în societate;

• procesele de migraţie necontrolate în ţară.

în domeniul militar:

• atentatul la suveranitatea de stat a Ucrainei şi la integritatea ei teritorială;

• concentrarea în apropierea de frontierele Ucrainei a trupelor militare şi armamentului, care încalcă coraportul stabilit al forţelor;

• instabilitatea politico-militară, conflictele din statele vecine;

• posibilitatea aplicării armei nucleare şi a altor tipuri de arme de exterminare în masă împotriva Ucrainei;

• reducerea nivelului capacităţii de luptă a Forţelor Armate ale statului;

• politizarea structurilor de forţă ale statului;

• crearea şi funcţionarea formaţiunilor înarmate nelegitime.

In domeniul ecologi:

• încălcările antropogene însemnate şi supraîncărcarea tehnogenă a teritoriului Ucrainei, consecinţele ecologice negative ale catastrofei de la Cernobyl;

• folosirea neeficientă a resurselor naturale, folosirea amplă a tehnologiilor imperfecte şi dăunătoare din punct de vedere ecologic;

• aducerea necontrolată în Ucraina a tehnologiilor, substanţelor şi materialelor periculoase pentru ecologie;

• consecinţele ecologice negative ale activităţii de apărare şi militare, care se simt în mod deosebit în zona Operaţiunii antiteroriste pe teritoriile necontrolate de Ucraina.

In domeniul tehnico-ştiinţific:

• politica tehnico-ştiinţifică incertă a statului;

• exodul potenţialului intelectual şi ştiinţific peste hotarele Ucrainei;

• rămânerea în urmă în domeniul tehnico-stiintific a Ucrainei

fată de ţările dezvoltate;

• reducerea nivelului de pregătire a cadrelor ştiinţifice, de ingineri si tehnicieni de înaltă calificare.


 

In domeniul informaţional:

• manifestările de limitare a libertăţii de exprimare şi a accesului la informaţia publică;

• neechilibrarea politicii de stat în sfera informaţională;

• criminalitatea cibernetică si terorismul cibernetic;

• expansiunea informaţională din partea altor state;

• scurgerea informaţiei, ce conţine o taină de stat, sau a informaţiei confidenţiale, care este o proprietate a statului;

• intenţia de a manipula cu conştiinţa socială, în special cu difuzarea informaţiei neveridice, incomplete sau premeditată.

în legătură cu agresiunea Federaţiei Ruse şi ocuparea unei părţi a teritoriului Ucrainei, Consiliul pentru Securitate Naţională şi Apărare al Ucrainei în luna mai a anului 2015 a adoptat Strategia securităţii naţionale şi apărării.

Strategia securităţii naţionale a Ucrainei este prevăzută pe termenul până în anul 2020. Scopurile ei principale sunt:

• minimalizarea pericolelor suveranităţii de stat şi crearea condiţiilor pentru reîntregirea integrităţii teritoriale a Ucrainei în cadrul frontierelor de stat recunoscute pe arena mondială;

• reînnoirea dezvoltării paşnice a Statului ucrainean;

• dobândirea unei noi calităţi a dezvoltării economice si umanitare, asigurarea integrării Ucrainei în Uniunea Europeană şi viitorului ei ca stat democratic, de drept şi social.

Strategia prevede ca fiind principalele ameninţări ale securităţii naţionale:

• politica agresivă a Federaţiei Ruse;

• ineficienţa sistemului de asigurare a securităţii naţionale a Ucrainei;

• corupţia şi sistemul ineficient al administrării de stat;

• criza economică, epuizarea resurselor financiare ale statului, reducerea nivelului de viaţă al populaţiei;

• ameninţările securităţii energetice, informaţionale, ecologice şi tehnogene.

1. Cum intenţionează Ucraina să rezolve problema teritoriilor ocupate?

2*. Ce măsuri sunt întreprinse pentru apărarea spaţiului informational al statului?

Securitatea naţională este starea de apărare a intereselor vitale ale personalităţii, societăţii şi statului.

Priorităţile intereselor naţionale ale Ucrainei

sunt crearea societăţii civile, asigurarea drepturilor şi libertăţii omului, atingerea concordiei naţionale si stabilităţii, consolidarea Forţelor Armate ale Ucrainei, întoarcerea teritoriilor ocupate, asigurarea suveranităţii de stat, restabilirea relaţiilor cu toate statele, integrarea în comunitatea europeană şi mondială etc.

 

Source: Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh, Voronţova

 


^