mozok.click » Інформатика » Інформаційні технології у суспільстві
Інформація про новину
  • Переглядів: 18546
  • Автор: admin
  • Дата: 18-09-2017, 09:58
18-09-2017, 09:58

Інформаційні технології у суспільстві

Категорія: Інформатика

1.1. Інформатика та її вплив на розвиток суспільства

Пригадайте означення понять «інформація», «дані». Назвіть сфери використання комп'ютерів.

Сьогодні важко уявити роботу з великими обсягами даних без комп’ютера. Його винайдення за лічені десятиліття змінило життя людства, визначило нові способи діяльності в усіх сферах виробничого й суспільного життя. Все це сприяло зародженню нового наукового напряму — інформатики.

Інформатика як наука сформувалася лише у другій половині ХХ ст., та вже стала необхідною складовою освіти сучасної людини. Нині існує чимало означень інформатики, що обумовлено багатогранністю її функцій, форм і методів. У широкому сенсі інформатика являє собою поєднання різних галузей науки, техніки, виробництва.

Як фундаментальна наука інформатика вивчає структуру і загальні властивості інформації, методи й засоби інформаційних процесів. Вона охоплює багато наукових напрямів.

Як прикладна дисципліна інформатика вивчає закономірності в процесах накопичення, опрацювання й розповсюдження інформації, моделює об’єкти (процеси та явища) в різних галузях людської діяльності, розв’язує наукові проблеми створення й упровадження комп’ютерних засобів.

Як галузь людської діяльності інформатика пов’язана з процесами опрацювання інформації за допомогою комп’ютера в різних сферах його застосування (рис. 1).

Головна функція інформатики полягає в розробці методів і засобів опрацювання даних та їхньому використанні в різних галузях людської діяльності.

Основні завдання інформатики спрямовані на:

• дослідження інформаційних процесів;

• розробку засобів комп’ютерної техніки й створення новітніх технологій опрацювання даних;

• вирішення наукових та інженерних проблем щодо ефективного використання апаратно-програмного забезпечення у всіх галузях людської діяльності.

Сучасне розуміння інформатики тісно пов’язане з поняттям інформаційної технології (ІТ), а також інформатизації. Інформатика є теоретичною базою для розвитку та становлення ІТ.

Існують традиційні матеріальні види ресурсів, такі як нафта, газ та інші корисні копалини. Сьогодні ж одним із найголовніших ресурсів суспільства є інформація. Процес опрацювання інформації за аналогією з обробкою матеріальних ресурсів також називають технологією.

Інформаційні технології — це сукупність методів пошуку, збирання, накопичення, зберігання та опрацювання даних за допомогою засобів обчислювальної й комунікаційної техніки.

Класифікують ІТ за різними ознаками. Найбільш розповсюдженими є такі:

• за сферою застосування: наука, виробництво, освіта, тощо;

• за функціональними можливостями:  інструментальні

(розробка інших технологій та їх обслуговування), прикладні (розв’язання задач певної предметної галузі), комунікативні (зв’язок, комунікації та спілкування);

• за способом взаємодії з користувачем: ІТ з командним рядком, із інтерфейсами WIMP (забезпечує діалог користувача з комп’ютером за допомогою графічних образів — меню, вікон та ін.) і SILK (наближений до звичайної форми спілкування людини з комп’ютером; знаходиться на стадії експериментальних досліджень) та ін.

ІТ увійшли в сучасне життя настільки, що застосування комп’ютера стало буденною справою. Вони впливають не лише на характер і темпи розвитку наукових і промислових галузей, а й на соціальну сферу, взаємовідносини між людьми та суспільство в цілому.

Створення глобального інформаційного простору сприяє ефективній інформаційній взаємодії людей, їх доступу до інформаційних ресурсів та різноманітних даних з електронних джерел усього світу (рис. 2).

Таким чином, інформатизація суспільства — це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в домінуванні такого виду діяльності у сфері суспільного виробництва, як збирання, накопичення, опрацювання, зберігання, передавання й використання даних.

Термін «інформаційна технологія» з'явився наприкінці XX ст. завдяки бурхливому розвитку персональних комп'ютерів і мереж. До їх появи основними засобами для роботи з повідомленнями були папір, олівець, фарба, книга, телефон, телеграф тощо.

Країнами з розвиненою інформаційною індустрією є Швеція, Норвегія, США, Німеччина, Японія. Наша країна — на шляху до інформаційного суспільства. Сьогодні за числом програмістів, які одержали сертифікати у сфері ІТ, Україна посідає четверте місце у світі.

Запитання для перевірки знань

У чому полягають головна функція та завдання інформатики?

Чому інформатику відносять до різних галузей: науки, техніки, виробництва?

Що означає поняття «інформаційні технології»?

За якими ознаками класифікують інформаційні технології?

Поясніть, чому у світі зростає кількість працівників, зайнятих в інформаційній сфері. Чи сформувалося в нашій країні інформаційне суспільство? Відповідь обґрунтуйте.1.2. Інформаційні процеси та інформаційні системи

Поясніть, що таке інформація. Наведіть приклади пристроїв для передавання повідомлень. У якому вигляді, на вашу думку, відбувається передавання повідомлень каналами зв'язку?

Протягом останніх десятиліть інформаційні процеси — процеси пошуку, зберігання, передавання та опрацювання інформації — здійснюються в основному засобами обчислювальної техніки й комп’ютерних мереж.

Пошук і збирання. Значну роль у цьому відіграють інформаційні пошукові системи (рис. 1), які дозволяють миттєво отримати будь-яку інформацію з електронних джерел усього світу. Особливою популярністю користується нині пошукова система Google.

Зберігання й накопичення. Дуже тривалий час знання передавалися в усній формі (у переказах, народних піснях тощо), потім — за допомогою матеріальних носіїв інформації (наскельних малюнків, глиняних дощечок, папіруса тощо). Окремо слід виділити книжки — книгодрукування мало величезний вплив на розвиток цивілізації. Сьогодні інформацію зберігають не тільки на паперових, але й на електронних носіях (рис. 2) — оптичних і магнітних дисках, картках пам’яті тощо; її накопичують в Інтернеті, який уже відіграє роль глобального носія інформації.

Передавання й поширення. Сучасні засоби передавання й поширення інформації фактично почали розвиватися з середини XIX ст., коли для цього на практиці стали застосовувати електричні сигнали. Величезний вплив на їх розвиток мав телеграфний апарат Морзе, за допомогою якого з 1844 року розпочалося трансатлантичне передавання телеграм. Потім з’явилися радіо, телебачення, інші засоби зв’язку; особливу роль у розвитку засобів передавання й поширення повідомлень відіграв супутниковий зв’язок (рис. 3), без якого нині неможливо уявити функціонування Інтернету.

Для передавання будь-яке повідомлення кодується — перетворюється з початкового вигляду до вигляду, придатного для передавання каналами зв’язку, після отримання приймачем сигнал декодується — перетворюється до початкового вигляду, зрозумілого й доступного людині.

Опрацювання. У широкому розумінні опрацювання даних — це процес їх перетворення з одного вигляду в інший. Для опрацювання даних розроблено різноманітні програмні засоби. Під час роботи з даними важливого значення набуває захист інформації — комплекс правових, організаційних і технічних заходів, спрямованих на зберігання інформації, запобігання випадковим і навмисним пошкодженням, несанкціонованому доступу.

Для захисту даних у комп’ютері від випадкових загроз (збій напруги, помилка в роботі апаратних засобів тощо) створюють резервні копії файлів, а для тривалого їх зберігання — архіви.

Якщо комп’ютерна система має вихід у мережу Інтернет, дані слід захищати від намагань зловмисників і шахраїв отримати доступ до приватної інформації, наприклад паролів. Програми та дані потрібно захищати також від зараження комп’ютерними вірусами. Для цього існує низка програмних засобів (Захисник Windows, Зілля, Avast! та ін.), які під час вмикання комп’ютера здійснюють автоматичну перевірку наявності шкідливих програм та їх видалення.

Що означає поняття «хакер»? Шляхом пошуку в Інтернеті дослідіть питання про найвідоміші у світі хакерські атаки.

Інформаційні процеси досліджують шляхом їх моделювання на основі засобів математичної логіки, алгебраїчних та інших методів. Для цього широко застосовують принцип «чорного ящика», за яким досліджують вихідні дані як реакцію на зміну вхідних. Процес моделювання інформаційних процесів дозволяє отримати найголовніші їх характеристики, наприклад надійність, швидкість реалізації.

Удосконалення методів і засобів інформаційних процесів із часом вплинули на розвиток інформаційних технологій (ІТ).

Історія розвитку ІТ налічує кілька етапів.

• Писемність — фактично з її появою починається розвиток процесів зберігання, накопичення й передавання знань від одного покоління до іншого.

• Книгодрукування — розпочалося у XV ст. та сприяло стрімкому поширенню знань.

• Електричні засоби зв’язку — поява наприкінці XIX ст. телеграфа, телефона, радіо сприяла миттєвому передаванню повідомлень на велику відстань. Із першої половини XX ст. розпочалася ера телебачення.

• Засоби обчислювальної техніки — їх поява принципово прискорила й змінила методологію опрацювання інформації.

• Всесвітня мережа Інтернет — докорінно змінилися методи пошуку інформації, суттєво підвищилася швидкість і ефективність передавання великих обсягів даних на необмежені відстані (рис. 4).

Інформаційні процеси відбуваються в інформаційних системах (ІС). Навколо нас існує безліч різних ІС, наприклад, комп’ютер (технічна ІС), людина (біологічна ІС), суспільство (соціальна ІС) тощо.

Склад і функції ІС значною мірою визначаються тією предметною галуззю, у якій використовується система, а також завданнями, які необхідно розв’язувати за її допомогою.

Деякі вчені, аналізуючи ІТ, які використовуються в Інтернеті, порівнюють його з нейронною мережею та обговорюють питання про виникнення і розвиток нейронної мережі планети і становлення планетарного розуму.

ПІД технічною інформаційною системою будемо розуміти програмно-апаратний комплекс для зберігання даних, виконання над ними операцій, обумовлених специфікою предметної галузі, забезпечення зручного інтерфейсу для доступу до необхідних даних та їх опрацювання.

Обов’язковими складовими апаратного забезпечення ІС є комп’ютер і засоби комунікації, а складові програмного забезпечення ІС залежать від функцій, які вона виконує. У більшості застосовуються операційні системи, СУБД, бра-узери (рис. 6).

Класифікують ІС за різними ознаками. До основних можна віднести такі:

• за структурою даних, якими оперують ІС: фактографічні (структуровані дані, наприклад особисті відомості людини — ПІБ, адреса тощо, склад комп’ютера) та документальні (наприклад, наказ, стаття, закон);

• за сферою застосування: економіка, освіта, медицина тощо;

• за призначенням у професійній діяльності: обчислювальні, пошуково-довідкові, управління персоналом тощо;

• за рівнем автоматизації: ручні, автоматизовані, автоматичні.

Поясніть поняття та сутність інформаційних процесів.

Які етапи розвитку інформаційних технологій ви знаєте?

Які основні переваги мають сучасні інформаційні системи?

Наведіть приклади галузей, у яких використовують інформаційні системи.

За якими основними ознаками класифікують інформаційні системи?

Які загальні риси мають інформаційні системи?


1.3. Поняття інформаційної культури й інтелектуальної власності

Поясніть, що означають поняття «культура», «культура мовлення», «художня культура». Як розвиток інформаційних технологій вплинув на розвиток людини, на її культуру?

Інформатизація суспільства впливає на всі сфери життєдіяльності людини, на розвиток її загальної культури, збагачує її новою складовою — інформаційною культурою.

Інформаційна культура як елемент загальної культури людини є характеристикою особистості, яка проявляється в умінні цілеспрямованої роботи з інформацією, знанні нових засобів інформаційно-комунікаційних технологій, морально-етичних норм під час створення й використання інформаційних матеріалів.

Інформаційна культура визначає здатність і вміння людини жити й працювати в інформаційному суспільстві.

Р івень сформованості інформаційної культури залежить від інформаційної грамотності людини — певного рівня знань щодо можливостей інформаційних і комунікаційних технологій та вміння їх використовувати в процесі роботи з інформацією для розв'язування різноманітних задач у своїй життєдіяльності.

Інформаційна грамотність, інформаційна культура людини впливають на її навчання, роботу, на успішне життя в інформаційному суспільстві (рис. 1). Сьогодні велику роль відіграє інформаційна компетентність, яку також називають ІКТ-компетентністю (від ІКТ — інформаційно-комунікаційні технології). У широкому розумінні — це обізнаність у світі інформації, знання сучасних засобів її опрацювання (рис. 2).

І КТ-компетентність — це здатність особи самостійно шукати, аналізувати, опрацьовувати та передавати інформацію за допомогою ІКТ та доцільно використовувати її у своїй життєдіяльності.

ІКТ-компетентність учнів складають:

• уміння доцільно використовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;

• уміння розробляти інформаційні моделі, реалізовувати їх за допомогою ІКТ, досліджувати, аналізувати отримані результати й робити висновки;

• практичні навички володіння ІКТ;

• знання основних правил і дотримання етичних норм у процесі використання ІКТ та участі в публічних дискусіях, соціальних мережах тощо.

Слово «культура» (від латин, со/о, соїеге — вирощувати, доглядати, обробляти; culturare — вирощений, доведений до досконалості) спочатку стосувалося землеробства. Згодом стало вживатись у ширшому значенні — стосовно духовно-практичної діяльності людини.

Якими засобами ви користуєтеся під час підготовки реферату або виконання завдання, самостійного опанування навчального матеріалу? Чи звертались ви до сайта «Вікіпедія», сайтів електронних бібліотек?

Для самостійного отримання знань із певного навчального предмета можна користуватися спеціально розробленими програмними засобами навчального призначення (освітніми електронними ресурсами) (рис. 3). Від традиційних їх відрізняє наявність зручних у використанні засобів унаочнення навчального матеріалу. Навчальні матеріали подаються на електронних носіях у вигляді текстових, графічних, звукових і відеоданих та їх комбінацій, що сприяє підвищенню інтересу до навчання.

Освітні електронні ресурси є у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах. Їх мають бібліотеки, наприклад Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (nbuv.gov.ua) (рис. 4), Державна наукова педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (bnpb.gov.ua), а також освітні установи, видавництва тощо.

Програмний навчальний засіб, як і будь-яке програмне забезпечення, розробляється автором або авторським колективом. Автор має право інтелектуальної власності на розроблений ним програмний засіб так само, як і автор літературного чи художнього твору.

Право інтелектуальної власності — це право особи на результат своєї інтелектуальної або творчої діяльності.

Власність називають інтелектуальною, якщо вона є результатом роботи інтелектуальної та творчої діяльності особи або кількох осіб (наприклад, запатентовані винаходи, літературні, художні та наукові твори, фотографії, фільми, картини тощо).

Право інтелектуальної власності становлять немайнові та (або) майнові права. Особисті немайнові права інтелектуальної власності (наприклад, право на визначення особи творцем об’єкту власності) не залежать від майнових прав.

Авторське право — це право інтелектуальної власності на літературний, художній або інший твір, до яких належать і комп'ютерні програми.

Комп’ютерні програми, захищені авторським правом, мають ліцензію — правовий документ, який визначає порядок використання й розповсюдження програмного засобу. Ліцензія не тільки захищає авторські права, а й гарантує клієнтам безпечність та правильність функціонування програмного засобу. Користувачу, який має ліцензію, надається право отримувати технічну підтримку з боку розробника або офіційних розповсюджувачів програмного продукту.

Авторське право і суміжні права представлено в Законі України «Про авторське право і суміжні права». Закон ґрунтується на міжнародних нормах, враховує сучасні тенденції правового регулювання як традиційних, так і нових об’єктів авторського права — наприклад, комп’ютерних програм, баз даних.

 

У навчальному процесі можна використовувати фрагменти матеріалу без згоди автора. Якщо мета використання не містить комерційної складової, можна цитувати, використовувати як ілюстрацію, наприклад у рефератах тощо, але з обов’язковим посиланням на автора і джерело.

Програмне забезпечення, яке копіюється без дозволу власника, є «піратським». Проблема захисту програм та авторських прав їх розробників у всьому світі надзвичайно актуальна.


Запитання для перевірки знань

Поясніть поняття інформаційної культури особистості.

Поясніть сутність інтелектуальної власності.

Від чого залежить формування інформаційної культури особистості?

Як ви розумієте ІКТ-компетентність учня? Назвіть шляхи використання інформаційних технологій в освіті.

Що спричинило виникнення права інтелектуальної власності?

Практична робота № 1

Тема. Освітні інформаційні ресурси й системи.

Завдання: ознайомитися з освітніми інформаційними ресурсами, навчитися користуватися пошуковими системами.

Обладнання: комп'ютер, під'єднаний до мережі Інтернет.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

Визначте, чи є на форумі інформатиків України (informatic.org.ua) посилання на сайт вашої школи (Головна ^ Корисні сайти ^ Сайти шкіл).

Визначте, які освітні інформаційні ресурси знаходяться на сайті вашої школи або іншому за вказівкою вчителя. Ознайомтеся з навчальними мультфільмами на сайті форуму (Головна ^ ^ Допомога користувачам ^ Навчальні мультфільми).

На сайті Інституту модернізації змісту освіти МОН України (imzo.gov.ua) ознайомтеся з переліком електронних версій підручників (Освіта ^ Середня освіта і підручники ^ Електронні версії підручників). Чи є серед них такі, якими користуєтеся ви?

Ознайомтеся з переліком олімпіад та конкурсів на сайті «Острів знань» (ostriv.in.ua):  На головну ^ Школа ^

^ Для розумників ^ Олімпіади та конкурси. Про які з них ви щойно довідалися?

На сайті «Розумники» (rozumniki.net) перегляньте перелік електронних підручників з інформатики для 9 класу. На сайті e-pidruchnyky.net ознайомтеся з переліком навчальної літератури з інформатики. Знайдіть електронну версію посібника «Операційні системи» та ознайомтеся зі змістом.

Відвідайте сайт «Інтерактивне навчання» (interactive.ranok.com.ua). Виконайте пошук електронних версій підручників та навчальних посібників з інформатики для 9 класу, підручників з інших предметів.

За допомогою пошукової системи Google виконайте пошук кількох дистанційних курсів (наприклад, із навчання програмування, іноземної мови). Які з них вас зацікавили?

Повідомте вчителя про результати роботи.

Зробіть висновки: які є освітні інформаційні ресурси, як знаходити навчальну інформацію в Інтернеті.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Руденко (поглиблений рівень)

 


^